30 Nisan 2020 günü sonuna kadar oluşturulması ve
imzalanması gereken e-Defterlerin oluşturulma ve
imzalanma süresi ile 2020/Ocak-Şubat-Mart dönemine
ilişkin olarak, Defter-Beyan Sistemine yapılması gereken
kayıt süresinin uzatılması.
Tarih:
20/04/2020
Sayı:
VUK-128/2020-7
T.C.
HAZİNE ve MALİYE BAKANLIĞI
Gelir İdaresi Başkanlığı
VERGİ USUL KANUNU SİRKÜLERİ/128
Konusu: Elektronik defter (e-Defter) uygulamasına dâhil olanlar tarafından 30 Nisan 2020 günü
sonuna kadar oluşturulması ve imzalanması gereken e-Defterlerin oluşturulma ve imzalanma süresi
ile aynı sürede Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine yüklenmesi gereken “Elektronik Defter
Beratları”nın yüklenme süresi ve ticari kazançları basit usulde tespit edilen mükelleflerin
2020/Ocak-Şubat-Mart dönemine ilişkin olarak, Defter-Beyan Sistemine yapılması gereken kayıt
süresinin uzatılması.
Tarihi: 20/04/2020
Sayısı: VUK-128/2020-7
1. Giriş:
Başkanlığımıza iletilen talepler doğrultusunda, 213 Sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 242 nci
maddesindeki yetkiye dayanılarak, elektronik defter (e-Defter) uygulamasına dâhil olan ve 518 Sıra
No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde belirtilen mücbir sebepler kapsamında olmayan
kurumlar vergisi mükellefleri tarafından, 30 Nisan 2020 günü sonuna kadar oluşturulması ve
imzalanması gereken e-Defterlerin oluşturulma ve imzalanma süresi ile aynı sürede Gelir İdaresi
Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine yüklenmesi gereken “Elektronik Defter Beratları”nın yüklenme
süresinin uzatılması ile ticari kazançları basit usulde tespit edilen mükelleflerin 2020/Ocak-Şubat-
Mart dönemine ilişkin olarak Defter-Beyan Sistemine 30 Nisan 2020 tarihine kadar yapılması
gereken kayıt süresinin uzatılması bu sirkülerin konusunu oluşturmaktadır.
2. Elektronik Defterlerin Oluşturulma ve İmzalanma Süresi ile Elektronik Defter
Beratlarının Yüklenme Süresinin Uzatılması:
518 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde belirtilen mücbir sebepler kapsamında olmayan
kurumlar vergisi mükelleflerinin 30 Nisan 2020 günü sonuna kadar oluşturulması ve imzalanması
gereken e-Defterlerin oluşturulma ve imzalanma süresi ile aynı sürede Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi
İşlem Sistemine yüklenmesi gereken “Elektronik Defter Beratları”nın yüklenme süresi 1 Haziran
2020 Pazartesi günü sonuna kadar uzatılmıştır.
3. Ticari Kazançları Basit Usulde Tespit Edilen Mükelleflerin Defter-Beyan Sistemine
Yapılması Gereken Kayıt Süresinin Uzatılması:
30 Nisan 2020 günü sonuna kadar Defter-Beyan Sistemine kaydedilmesi gereken 2020/Ocak-Şubat-
Mart dönemine ilişkin alış ve giderler ile satış ve hasılatlara ilişkin kayıt süresi 31 Temmuz 2020
Cuma günü sonuna kadar uzatılmıştır.
Duyurulur.
Bekir BAYRAKDAR
Gelir İdaresi Başkanı