Numara : 32
Tarih : 10.08.2020

VERGİ SİRKÜLERİ

NO: 2020/32

KONUSU:  08/08/2020 Tarih ve 31207 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile 6802 sayılı Gider Vergileri Kanunun 33 üncü maddesinde yer alan Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi nispetlerinin tespiti hakkındaki 28/08/1998 tarihli ve 98/11591 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Kararda değişiklik yapılmıştır.

Alınan karara göre; 28/08/1998 tarihli ve 98/11591 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Kararın 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (e )bendine aşağıdaki bent eklenmiştir.

“(6) Bankacılık kanunu uyarınca finansal kuruluş faaliyeti kabul edilen faaliyetlerden en az birini yapan yurt dışında mukim kuruluşlara yapılan kambiyo satışları,” bendi eklenmiştir.

Yapılan bu düzenlemeyle; Gider Vergileri Kanunun 33 üncü maddesinde yer alan Banka ve Sigorta Muameleleri vergisi nispetinin belirlenmesi hakkında Cumhurbaşkanına verilen “Cumhurbaşkanı, bu maddede belirtilen vergi oranını bankalar arası mevduat muameleleri, bankalar ile 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa göre kurulan aracı kurumlar arasındaki borsa para piyasası muameleleri ve diğer banka ve sigorta muameleleri için ayrı ayrı veya birlikte % 1’e,  kambiyo muamelelerinde ise sıfıra kadar indirmeye ve kambiyo muamelelerinde on katına, vergiye tabi diğer muamelelerde ise kanuni seviyesine kadar artırmaya yetkilidir” bu yetkiyle, Bankacılık kanunu uyarınca finansal kuruluş faaliyeti kabul edilen faaliyetlerden en az birini yapan yurt dışında mukim kuruluşlara yapılan kambiyo satışları üzerinden vergi nispeti  %0 olarak belirlenmiştir.

 

 

 

            İlgili kanunun 33 üncü maddesinin 1 inci maddesinin ( e) bendinin son hali aşağıdaki gibidir.

Madde 1 – Banka ve sigorta muameleleri vergisi nispeti;

e)  Kambiyo muamelelerinde satış tutarı üzerinden binde 1, aşağıda sayılan kambiyo muamelelerinde satış tutarı üzerinden sıfır;

1) Bankalar ile yetkili müesseselerin kendi aralarında veya birbirlerine yaptıkları kambiyo satışları,

2) Hazine ve Maliye Bakanlığına yapılan kambiyo satışları,

3) Döviz kredisinin ödenmesine yönelik olarak, döviz kredisi kullanılan ya da kullanımına aracılık eden banka tarafından kredi borçlusuna yapılan kambiyo satışları,

4) Sanayi sicil belgesini haiz işletmelere yapılan kambiyo satışları,

5) İhracatçı Birliklerine üye olan ihracatçılara yapılan kambiyo satışları, (***)

6) Bankacılık kanunu uyarınca finansal kuruluş faaliyeti kabul edilen faaliyetlerden en az birini yapan yurt dışında mukim kuruluşlara yapılan kambiyo satışları,

Bilgi edinilmesini rica ederim.

Not: Bu sirkülerimiz ile kanunlarda yapılan son değişiklikleri özet bir şekilde sunmak amaçlanmıştır

error: Content is protected !!