Numara : 11
Tarih : 27.03.2020

VERGİ SİRKÜLERİ

NO: 2020/11

KONUSU: 7226 Sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Resmi Gazetede Yayımlandı

            25.03.2020 tarih ve 7226 sayılı “Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” 26.03.2020 tarih ve mükerrer 31080 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yapılan değişiklere ilişkin bazı başlıklara ait açıklamalar aşağıdadır.

1) SOSYAL GÜVENLİK DÜZENLEMELERİ HAKKINDA

  1. a) Mesleki Yeterlilik Belgesine ilişkin ücretlerin İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanması

Bu Kanunun 16 ncı maddesi ile 4447 sayılı Kanunun ek 3 üncü maddesinde değişiklik yapılarak, tehlikeli ve çok tehlikeli mesleklerde çalışanlar tarafından alınması gereken Mesleki Yeterlilik Belgesine ilişkin sınav ve belge ücretlerinin İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanmasına yönelik uygulamanın 31/12/2021 tarihine kadar uzatılması düzenlenmektedir.

Yürürlük: Resmi Gazete’de yayımı tarihinde.

  1. c) Türkiye’de ikamet etmeyen Türk vatandaşlarına döviz cinsinden BES’e dahil olabilme imkanı

Bu Kanunun 18 inci maddesi ile 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu’nun 5 inci maddesinde değişiklik yapılarak; Türkiye’de ikamet etmeyen Türk vatandaşlarının ve 5901 sayılı Kanunun 28 inci maddesi kapsamındaki kişilerin (çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığını kaybeden kişiler) döviz cinsinden bireysel emeklilik sistemine dahil olabilmesine imkan sağlanmaktadır.

Yürürlük: Resmi Gazete’de yayımı tarihinde.

  1. d) Dövizle yapılacak katkı payları tutarlarında

Yukarıdaki düzenleme paralelinde, bu Kanunun 4 üncü maddesi ile Gelir Vergisi Kanunun 75 inci maddesine eklenen fıkra uyarınca, yabancı para cinsinden yapılan katkı payı ödemelerinin yatırıldığı yabancı para cinsinden kurulan emeklilik yatırım fonlarından elde edilen irat tutarının tespitinde kur farkı dikkate alınmayacaktır.

Yürürlük: Resmi Gazete’de yayımı tarihinde.

  1. e) Döviz cinsinden BES’e ödenen paylar için devlet katkı payının %10’a kadar indirilebilmesi

Bilindiği gibi, bireysel emeklilik sisteminde, ilgilinin sisteme ödediği katkı payının %25’i kadar Devlet katkısı ödenmektedir.

Bu Kanunun 19 uncu maddesi ile 4632 sayılı Kanunun ek 1 inci maddesinde değişiklik yapılarak, döviz cinsinden bireysel emeklilik sistemine ödenen paylar için söz konusu oranın %10’a kadar indirilmesine yönelik olarak Cumhurbaşkanına yetki verilmektedir.

Yürürlük: Resmi Gazete’de yayımı tarihinde.

  1. f) Asgari ücret desteğinin 2020 yılında da sağlanması

Asgari ücret desteği 2016 yılından 2019 yılı sonuna kadar uygulanmıştır.

Bu Kanunun 29 uncu maddesi ile 5510 sayılı Kanuna geçici 80 inci madde eklenerek; 2020 yılında da sektör ayırımı yapılmaksızın, finansmanı İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanacak şekilde, işverenlere, ödeyecekleri sigorta priminden mahsup edilerek günlük 2,50 TL, aylık 75 TL asgari ücret desteği sağlanması amaçlanmaktadır.

Buna göre; 4/a sigortalıları çalıştıran işverenlerce;

  • 2019 yılının aynı ayına ilişkin SGK’ye verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde prime esas günlük kazancı 128 Türk lirası ve altındabildirilen sigortalıların toplam prim ödeme gün sayısını geçmemek üzere, 2020 yılında cari aya ilişkin verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde bildirilen sigortalılara ilişkin toplam prim ödeme gün sayısının,
  • 2020 yılı içinde ilk defa bu Kanun kapsamına alınan iş yerlerinden bildirilen sigortalılara ilişkin toplam prim ödeme gün sayısının,

2020 yılı Ocak ila Aralık ayları/dönemi için günlük 2,50 Türk lirası ile çarpımı sonucu bulunacak tutar, bu işverenlerin SGK’ye ödeyecekleri sigorta primlerinden mahsup edilecek ve bu tutar İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanacaktır. Ancak yukarıda belirtilen prime esas günlük kazanç tutarı 6356 sayılı Kanun hükümleri uyarınca toplu iş sözleşmesine tabi özel sektör işverenlerine ait iş yerleri için 256 Türk lirası olarak esas alınacaktır.

Bu kapsamda destekten yararlanılacak ayda/dönemde, 2019 yılı Ocak ila Kasım ayları/döneminde aylık prim ve hizmet belgesi veya muhtasar ve prim hizmet beyannamesi ile 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında uzun vadeli sigorta kollarından en az sigortalı bildirimi yapılan aydaki/dönemdeki sigortalı sayısının altında bildirimde bulunulması halinde bu destek hükümleri uygulanmayacaktır.

Yürürlük: 1/1/2020 tarihinden itibaren uygulanmak üzere yayımı tarihinde.

  1. g) Kısa çalışma uygulamasından yararlanma şartlarının kolaylaştırılması

Bu Kanunun 41 inci maddesi ile 4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’na geçici 23 üncü madde eklenerek; 30/6/2020 tarihine kadar geçerli olmak üzere, yeni koronavirüs (Covid-19) kaynaklı zorlayıcı sebep gerekçesiyle yapılan kısa çalışma başvuruları için, ek 2 nci maddenin üçüncü fıkrasında işçinin kısa çalışma ödeneğine hak kazanabilmesi için öngörülen hizmet akdinin feshi hariç işsizlik sigortası hak etme koşullarını yerine getirmesi hükmü, kısa çalışma başlama tarihinden önceki son 60 gün hizmet akdine tabi olanlardan son üç yıl içinde 450 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödenmiş olması şeklinde uygulanması düzenlenmiştir. Bu koşulu taşımayanlar, kısa çalışma süresini geçmemek üzere son işsizlik ödeneği hak sahipliğinden kalan süre kadar kısa çalışma ödeneğinden yararlanmaya devam edeceklerdir.

Bu kapsamda kısa çalışma uygulamasından yararlanabilmek için, iş yerinde kısa çalışma uygulanan dönemde 4857 sayılı Kanunun 25 inci maddesinin birinci fıkrasının (II) numaralı bendinde yer alan sebepler (ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzerleri) hariç olmak kaydıyla işveren tarafından işçi çıkarılmaması gerekmektedir. Yapılan başvurular, başvuru tarihinden itibaren 60 gün içinde sonuçlandırılacaktır.

Bu madde kapsamında yapılan başvuru tarihini 31/12/2020 tarihine kadar uzatmaya ve yukarıda belirtilen günleri farklılaştırmaya Cumhurbaşkanı yetkili kılınmıştır.

Yürürlük: 29/2/2020 tarihinden itibaren uygulanmak üzere yayımı tarihinde.

  1. h) Telafi çalışması süresinin artırılması

Bilindiği gibi, zorunlu nedenlerle işin durması, ulusal bayram ve genel tatillerden önce veya sonra işyerinin tatil edilmesi veya benzer nedenlerle işyerinde normal çalışma sürelerinin önemli ölçüde altında çalışılması veya tamamen tatil edilmesi ya da işçinin talebi ile kendisine izin verilmesi hallerinde, işveren iki ay içinde çalışılmayan süreler için telafi çalışması yaptırabilmektedir.

Bu Kanunun 43 üncü maddesi ile 4857 sayılı İş Kanununun 64 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “iki” ibaresi “dört” şeklinde değiştirilmiş ve Cumhurbaşkanı’na bu süreyi iki katına kadar artırmaya yetki verilmiştir.

Buna göre, işveren dört ay içinde çalışılmayan süreler için telafi çalışması yaptırabilecektir.

Yürürlük: Resmi Gazete’de yayımı tarihinde.

2) KONAKLAMA VERGİSİNE YÖNELİK DÜZENLEME

Bilindiği gibi, Dijital Hizmet Vergisi ile Bazı Kanunlarda ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunu’nun 9 uncu maddesiyle, 6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu’nun mülga 34 üncü maddesi “Konaklama Vergisi” başlığıyla yeniden düzenlenerek Konaklama Vergisi ihdas edilmiş ve yürürlük tarihi 1/4/2020 olarak belirlenmiştir.

Bu Kanunun 51 inci maddesi ile konaklama vergisinin yürürlük tarihi 1 Ocak 2021 olarak yeniden düzenlenmiştir.

Yürürlük: Resmi Gazete’de yayımı tarihinde.

 

Bilgi edinilmesini rica ederim.

Not: Bu sirkülerimiz ile kanunlarda yapılan son değişiklikleri özet bir şekilde sunmak amaçlanmıştır

error: Content is protected !!