Numara : 30
Tarih : 02.08.2020

VERGİ SİRKÜLERİ

NO: 2020/30

KONUSU: 31.07.2020 Tarih ve 31202 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan, Gelir Vergisi Kanunu, KDV Kanunu ve Diğer İş kanunlarında Yapılan Değişiklikler Hakkında

1-     30.07.2020 Tarih ve 2812 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile 24.12.2007 tarihli ve 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konan Mal ve Hizmetlere Uygulanacak KDV Oranlarının Tespitine ilişkin karara geçici 6. Madde eklenerek Bazı mal ve hizmet teslimlerinde KDV Oranı %8 ve %1’e düşürülmüştür. Bu karar Resmi gazete yayım tarihi olan 31.07.2020 tarihinden 31.12.2020 tarihine (Bu tarihte Dahil)  kadar geçerli olacaktır.

2-     30.07.2020 Tarih ve 2813 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunun 94 üncü maddesinde yer alan tevkifat nispetlerine ilişkin 12.01.2009 tarihli ve 2009/14592 sayılı Bakanlar Kurulu Kararında yer alan bazı tevkifat oranları hakkında değişiklikler yapılmıştır. Bu karar Resmi gazete yayım tarihi olan 31.07.2020 tarihinden 31.12.2020 tarihine (Bu tarihte Dahil)  kadar geçerli olacaktır.

3-     30.07.2020 Tarih ve 2813 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile 4857 saylı iş kanunun geçici 10 uncu maddesinin vermiş olduğu yetkiye dayanarak geçici 10 uncu maddenin 1 ve 2 inci fıkralarında belirtilen süreler 1 ay süreyle uzatılmıştır.

Bu Kanunun kapsamında olup olmadığına bakılmaksızın her türlü iş veya hizmet sözleşmesi, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay süreyle 25 inci maddenin birinci fıkrasının (II) numaralı bendinde ve diğer kanunların ilgili hükümlerinde yer alan ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzeri sebepler, belirli süreli iş veya hizmet sözleşmelerinde sürenin sona ermesi, işyerinin herhangi bir sebeple kapanması ve faaliyetinin sona ermesi, ilgili mevzuatına göre yapılan her türlü hizmet alımları ile yapım işlerinde işin sona ermesi halleri dışında işveren tarafından feshedilemez

Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç aylık süreyi geçmemek üzere işveren işçiyi tamamen veya kısmen ücretsiz izne ayırabilir. Bu madde kapsamında ücretsiz izne ayrılmak, işçiye haklı nedene dayanarak sözleşmeyi fesih hakkı vermez.

4-     30.07.2020 Tarih ve 2810 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile 4447 sayılı İşsizlik sigortası kanunun geçici 23 üncü maddesinde belirtilen esaslar çerçevesinde kısa çalışma ödeneğinin süresi daha önce uzatılan bir aylık süreden sonra başlamak üzere bir ay daha uzatılmıştır.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

Not: Bu sirkülerimiz ile kanunlarda yapılan son değişiklikleri özet bir şekilde sunmak amaçlanmıştır