MADDE 75. – İşveren çalıştırdığı her işçi için bir özlük dosyası düzenler. İşveren bu dosyada, işçinin kimlik bilgilerinin yanında, bu Kanun ve diğer kanunlar uyarınca düzenlemek zorunda olduğu her türlü belge ve kayıtları saklamak ve bunları istendiği zaman yetkili memur ve mercilere göstermek zorundadır.

İşveren, işçi hakkında edindiği bilgileri dürüstlük kuralları ve hukuka uygun olarak kullanmak ve gizli kalmasında işçinin haklı çıkarı bulunan bilgileri açıklamamakla yükümlüdür.”

Söz konusu metin incelendiğinde işverenlerin çalıştırdıkları tüm işçiler için işyerinde işçi özlük dosyası oluşturması gerekmektedir. Bu özlük dosyasında; tüm belge ve bilgiler üçüncü şahıslardan saklı kalmak kaydıyla:

İşçi Özlük Dosyasında Bulunması Gereken Evraklar

1- İşe başvuru formu veya dilekçesi

2- İşçi kimlik bilgileri, nüfus cüzdanı sureti,

3- İkametgâh İlmühaberi,

4- Adli sicil kaydı,

5- Mezun olduğu okul diploma fotokopisi

6- Uzmanlık gerektiren işlere ait sertifika fotokopisi (Ustalık Belgesi, vb.)

7- Referans Mektupları ve Özgeçmiş bilgileri – CV’ si

8- İş sözleşmesi, (Belirli, Belirsiz, Kısmı Süreli vb.)

9- SGK Giriş ve Çıkış Bildirgesi

10- Sağlık Raporu,

11- Rahatsızlıklardan dolayı alınan raporlar,

12- İşçiye kullandırılan ücretli/ücretsiz izinlere ait dilekçeler ve/veya izin kartları,

13- Bazı işkolları için, periyodik olarak sağlık muayenelerinden geçirildiklerine dair rapor,

14- Engelli işçi ise Engelli Raporu aslı veya fotokopisi,

15- Engelli Gelir Vergisi indiriminden yararlanabilmesi için ilgili Vergi Dairesinden indirim uygulanacağına dair yazı

16- Engelli işçi için İŞKUR müracaat kayıt evrakı,

17- Eski hükümlü ise İŞKUR müracaat kayıt evrakı,

18- Terör mağduru ise İŞKUR müracaat kayıt evrakı,

19- Ödenen ücretlere ait hesap pusulalarının bir sureti,

20- Herhangi bir kanuni sebeple ücret kesme cezası uygulanırsa, kesintilerin sebebinin bildirildiği yazı,

21- İşverenlikçe çeşitli sebeplerle verilen uyarı yazıları

22- Fazla çalışma ve genel tatiller için işçinin onayının alındığı yazı,

23- Fazla çalışmaları Gösteren Liste (Hangi ayda kaç saat fazla mesai yapıldığı)

24- Kısa çalışma onay yazısı,

25- İşçilerin, iş sağlığı ve güvenliği konusunda ve karşı karşıya bulundukları mesleki riskler, alınması gerekli tedbirler ve yasal hak ve sorumluluklar konusunda bilgilendirildiklerine dair yazı.

26- Çalışma Belgesinin bir sureti (İşten Ayrılan İşçiler İçin)

27- İhtisas gerektiren işler için Bonservis

28- İbraname (İşten Ayrılan İşçiler İçin)

29- Ağır ve Tehlikeli İşlerde çalıştırılan personeller için: İşçilerin adı, soyadı ve T.C. kimlik numaraları, doğum yeri ve tarihlerini belirten liste

30- Telafi çalışması yapılıyorsa buna ilişkin liste

31- İş Sağlığı ve Güvenliği Çalışma Belgesi (Mesleki Yeterlilik Belgesi)

32- Hizmet Belgesi (Borçlar Kanunu Gereğince)

33- AGİ Aile Durum Bildirimi

34- İşçiye zimmetlenen demirbaşlar varsa, demirbaşlara ait tutanak.

35-  Elle Taşıma Yönetmeliği Gereğince İşçiye Eğitim Verildiğine Dair Belge

36- İşçi Alacak Belgesi (Ücret Garanti Fonu Yönetmeliği)

37- Zorunlu BES Kesinti Belgesi

38- Zorunlu BES Ara Verme Dilekçesi

39- Zorunlu BES Ayrılma (Cayma) Dilekçesi

40- Varsa İkale Sözleşmesi

41- İşin gereklerine göre bulunması gereken diğer evraklar, bulunmalıdır.