İŞ KAZALARI

6331 sayılı Kanunun 14 üncü maddesinde; İşveren, iş kazalarını kazadan sonraki üç iş günü, sağlık hizmeti sunucuları veya işyeri hekimi tarafından kendisine bildirilen meslek hastalıklarını ise öğrendiği tarihten itibaren üç iş günü,

 İş Kazası

5510 sayılı kanunun 13 üncü maddesinin birinci fıkrasına göre iş kazası;

“a) Sigortalının işyerinde bulunduğu sırada,

b) İşveren tarafından yürütülmekte olan iş nedeniyle sigortalı kendi adına ve hesabına bağımsız çalışıyorsa yürütmekte olduğu iş nedeniyle,

c) Bir işverene bağlı olarak çalışan sigortalının, görevli olarak işyeri dışında başka bir yere gönderilmesi nedeniyle asıl işini yapmaksızın geçen zamanlarda,

d) Emziren kadın sigortalının, iş mevzuatı gereğince çocuğuna süt vermek için ayrılan zamanlarda,

e) Sigortalıların, işverence sağlanan bir taşıtla işin yapıldığı yere gidiş gelişi sırasında, meydana gelen ve sigortalıyı hemen veya sonradan bedenen ya da ruhen engelli hâle getiren olaydır “

Meslek Hastalığı

5510 sayılı kanunun 14 üncü maddesinin birinci fıkrasına göre; “Meslek hastalığı, sigortalının çalıştığı veya yaptığı işin niteliğinden dolayı tekrarlanan bir sebeple veya işin yürütüm şartları yüzünden uğradığı geçici veya sürekli hastalık, bedensel veya ruhsal engellilik halleridir.”

 İş Kazası ve Meslek Hastalığının Bildirimi

 İş Kazasının Bildirim Süresi

 5510 sayılı Kanuna göre iş kazalarının işveren tarafından Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilmesindeki süre 3 iş günüdür.

 Meslek Hastalığının Bildirim Süresi

6331 sayılı Kanunun 14 üncü maddesine göre işveren, sağlık hizmeti sunucuları veya işyeri hekimi tarafından kendisine bildirilen meslek hastalıklarını, öğrendiği günden itibaren üç iş günü içinde, meslek hastalığı tanısı koymakla yetkilendirilen sağlık hizmet sunucuları ise tanı koydukları vakaları en geç on içinde Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirecektir.

 5510 sayılı Kanuna göre meslek hastalığının işveren tarafından Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilmesindeki sürede 3 iş günüdür.

2.3. İş Kazası ve Meslek Hastalığının Bildirim Şekli

İş kazası ve meslek hastalığı bildirimi, İş Kazası ve Meslek Hastalığı Bildirim Formu ile yapılacaktır.

Bildirim Formu(e-Bildirim)elektronik ortamda gönderilebileceği gibi,kâğıt ortamında da doğrudan ya da posta yoluyla da Sosyal Güvenlik Kurumunun ilgili ünitesine gönderilebilecektir. Adi posta ile yapılan bildirimlerde Sosyal Güvenlik Kurum kayıtlarına intikal tarihi, taahhütlü, iadeli taahhütlü veya acele posta ile yapılan bildirimlerde postaya veriliş tarihi esas alınacaktır.

İş Kazası ve Meslek Hastalığının İşveren Tarafından Bildirilmemesi Halinde İdari Para Cezası Uygulanması

 

İş kazaları, 5510 sayılı Kanun hükmü doğrultusunda mevcut uygulamaya göre, işveren tarafından her bir sigortalı için ayrı ayrı bildirim formu düzenlenerek Sosyal Güvenlik Kurumuna ve aynı anda Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüklerine bildirilmektedir. Ancak anılan bildirimlere idari para cezası uygulanması aşamasında aynı vakadan dolayı iş kazasına uğrayan birden fazla sigortalı olması durumunda, her bir sigortalı için yapılması gereken bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeyen işverene, sigortalı başına idari para cezası uygulanmayacak, iş kazası vaka bazında değerlendirilerek tek ceza uygulanacaktır.