RAPORLU İŞÇİNİN SSK’YA BİLDİRİMİ 

 

-Sigortalıların SSK’ya(Devredilen), her ay için 30 gün üzerinden bildirilmeleri gerekir. 

-SSK uygulamasında her ay 30 gün ve yıl 360 gün olarak kabul edilmektedir. 

-Hastalık, iş kazası, ücretsiz izin, devamsızlık, sözleşmeye dayalı kısmi çalışma durumlarında sigortalı bildirimlerinin 30 günden az olarak yapılma durumu ortaya çıkmaktadır. 

-Ayrıca saat başı çalışmalarda aylık çalışma saat toplamları bir günlük çalışma süresi olarak kabul edilen 7,5 saate bölünmesi sonucu aylık çalışma gün sayısı tespit edilmiş olacaktır. 

-Eksik gün uygulamasının suiistimal edilmemesi için 506 sayılı Yasanın 79 ncu maddesine göre; “Ay içinde bazı işgünlerinde çalıştırılmadığı ve ücret ödenmediği beyan edilen sigortalıların otuz günden az çalıştıklarını açıklayan bilgi ve belgelerin işverence prim bildirgelerine eklenmesi şarttır.” Hükmü uyarınca sigortalıların ay içerisinde SSK’ya yapılan 30 günden az bildirimlerin nedeninin yasal süre içerisinde bildirilmesi gerekmektedir. 

 

Sigortalıların ay içinde çalışmadığı günlerin SSK’ya bildirilmesi 

 

-Sosyal Güvenlik Kurumuna verilen Aylık Prim ve Hizmet Belgesinde kayıtlı sigortalılardan ay içinde (30) günden az çalışan ve bu nedenle de gün sayısı ve ücreti noksan gösterilen varsa, Örnek ek (8) belgesi ile birlikte eksik gün ve ücret ödeme nedeni belgesiyle Kuruma verilmelidir. 

-Ek (8) ve eki belgelerin en geç Aylık Prim ve Hizmet Belgesini verme süresi içinde SSK’nın 

İlgili birimine verilmesi gerekir. 

E-bildirge yoluyla takip eden ay sonuna kadar Kuruma verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde sigortalıların eksik günleri varsa bu durumunda Ek (8) ve eki belgeleriyle birlikte belirtilen süre içinde doğrudan verilmesi veya iadeli taahhütlü posta yolu ile Kuruma 

gönderilmesi gerekmektedir. 

 

Eksik gün bildirim gerekçeleri 

 

-Sigortalının istirahatli olduğunu gösteren resmi kuruluşlara ait sağlık tesisleri veya iş yeri 

hekimlerince düzenlenmiş hekim raporu ,

-Sigortalının ücretsiz izinli olduğunu kanıtlayan izin belgesi, 

– Sigortalının disiplin cezası alması, gözaltına alınması, tutukluluk haline ilişkin belgeler, 

-Kısmi süreli çalışmalara ait yazılı iş sözleşmesi, 

-Grev, lokavt, genel hayatı etkileyen olaylar, doğal afetler nedeniyle iş yerinde faaliyetin durdurulduğunu veya işe ara verildiğini gösteren ilgili resmi makamlardan alınan yazı örneği, 

 

Eksik Gün bildirim gerekçeleri süresi dışında verilirse 

 

– Aylık Prim ve Hizmet Belgesinin verilmesi gereken aydan sonra verilmesi halinde işleme konulmaz. 

– Ek-8 ve eki belgeleri yasal süresinde Kuruma vermeyen işverenin sonradan ibraz ettiği belgeler geçerli kabul edilmezse, işverenden ek aylık prim ve hizmet bildirgesi veya sosyal 

güvenlik destek bordrosu talep olunur. 

-Talep olunan ek prim belgelerinin süresi dışında verilmesi halinde idari para cezası uygulanır. 

-Yasal süre dışında verilen her bir ek aylık prim ve hizmet bildirgesi veya aylık sosyal güvenlik 

destek bordrosu için idari para cezası verilir. 

  

Eksik Gün Bildirimlerinde Ay Hesabı 

 -Açık bir hüküm bulunmamakla birlikte eksik gün bildirimin ait olduğu aya ilişkin kısıt gün 

Hesabı yapılmaktadır.    

-Örnek: 30 gün çeken aylarda (Şubat dahil) bir problem olmamakla birlikte 31 gün çeken aylarda kısıt gün hesabı yapılmaktadır. Ağustos ayında 10 gün istirahatlı bulunan sigortalının gün bildiriminin ise (31 gün – İstirahat süresi) 21 gün olarak Kuruma bildirilmesi gerekmektedir. 

-Sigortalının İstirahati nedeniyle (394 sayılı Hafta Tatili yasası uyarınca) hafta sonu iznini hak edememesi halinde ise bu durumunda ayrıca ek:8 formunda açıklanması gerekmektedir. 

 

İstirahatli Sürelerde Sigortalı Adına Prim Ödemesi Yapılabilir mi? 

 

506 ve İş Yasasında istirahatli olan sigortalı adına sigorta primi ödenmesi veya ödenmemesi hakkında açık bir hüküm bulunmamakla birlikte genel uygulama, raporlu kalınan sürelerde 

prim ve gün bildiriminde bulunulmaması şeklindedir.  

-İstirahat süresince, Kurumuna müracaat eden sigortalı çalışmadığı günler için iş göremezlik 

parası almaktadır. 

-Ancak işverenlerin sigortalıların sağlık sebebiyle çalışamadığı günlerde sosyal güvenlik ve parasal yönünden bir hak kaybına uğramaması için sigortalıya ücret ödemesi halinde bu ödemelerin sigorta primine ve gün sayısına dahil edilmesi gerekmektedir. 

-Sigortalıya raporlu olduğu sürece tam ücret ödemesi yapan işverenin dilemesi halinde, sigortalının Kurumdan aldığı hastalık ödeneğini talep hakkı bulunmaktadır. 

 

İstirahatli Sürelerde Sigortalı çalışırsa Ne Olur? 

-Gerek İş Kanunu ve gerekse Sosyal Sigortalar Kanunu hekim raporuna rağmen çalıştırılan işçinin tedavisinin gecikmesinden dolayı ortaya çıkan sonuçlardan işvereni sorumlu tutmuştur. 

-Sağlık raporu olduğu halde işçi çalıştırılırsa ve bunun sonucunda işçinin hastalığında bir artış meydana gelirse veya tedavi süreci uzarsa, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yapılan sağlık harcamalarının tamamı işverenden tahsil edilir. Bu nedenle istirahatli sigortalıların 

çalıştırılmaması gerekmektedir. 

İstirahat raporlarının sisteme girilmesi 

Bilindiği gibi, sigortalıların geçici iş göremezlik ödeneği alabilmeleri için istirahat süresi içinde çalışmamış olmaları yasa gereğidir.

Sigortalının istirahat süresinde çalışıp çalışmadığının ise “Çalışılmadığına Dair Bildirim” ile ve en geç istirahat süresinin bittiği tarihi içine alan aylık prim ve hizmet belgesinin verilmesi gereken ayın 23 üne kadar sisteme girilmesi gerekmektedir.

Örneğin, 09-13Mart 2015 tarihleri arasında istirahatli olunan bir sigortalının rapor süresi, istirahatin Mart ayında bitmesi nedeniyle bu aya ilişkin aylık prim ve hizmet belgesinin verilmesi gereken 23 Nisan gününe kadar SSK’ya bildirilmelidir. 

İşyerlerinde çalışan sigortalıların istirahat raporu almış olup olmadıklarının işverenlerce SSK’nın “SAĞLIK ÖDEMELERİ SİSTEMİ” ekranındaki “Geçici iş göremezlik işveren işlemleri” kısmında yer alan “Tarihe göre Rapor Arama” bölümünden o işyerinde çalışan tüm personeli veya “Kimlik No’ya göre rapor arama” tıklanarak kişi bazında sorgulama yapması mümkün bulunmaktadır. Bu nedenle, bazı sigortalıların rapor aldıkları halde, bu raporlardan işverenlerinin haberdar edilmemesi, işverenlerin ileride mağduriyetine (idari para cezası ödemek zorunda kalmasına) neden olabileceğinden, ilgili aya ilişkin aylık prim ve hizmet belgesinin onayından önce bu sorgulamanın yapılmasında yarar görülmektedir.

Ayrıca, işverenlerce raporlu personel için sistemde “Çalışılmadığına dair bildirim” yapılarak “Onay” tuşu tıklandığında, raporlu sürenin onayı gerçekleşmekte ve raporlu süreler, Sistemde yer alan “Onaylı raporlar” kısmına intikal etmektedir.

Manuel ortamda;

Bilindiği gibi, sağlık tesislerince onaylanan raporlar elektronik ortamda işverenlerin ekranlarına intikal etmektedir. Ancak, sayısı az da olsa bazı raporların işveren ekranına düşmediğine de rastlanmaktadır.

Bu durumda elektronik ortamda sisteme girilmesi mümkün bulunmayan bu tür raporların, aynı ekranda “Manuel Çalışmadığına Dair Bildirim” kısmından girişlerinin yapılması da mümkün bulunmaktadır.