Bordrolama Hizmeti

Türkiye’de faaliyet gösteren ulusal ve uluslararası firmalar için özlük işlemleri ve bordrolama uygulamaları önemli bir yer tutmaktadır. Türkiye’nin önde gelen firmalarından OZBEK CPA bordro ve bordrolamaya ilişkin hizmetler konusunda çok geniş bir yelpazede hizmet vermektedir. Bordrolama hizmetleri kapsamında OZBEK CPA,

 • Bordro sisteminin kurulumunun gerçekleştirilmesi
 • Personele ait bilgilerin sistem üzerinde güncel tutulması, eksik olan bilgilerin talep edilmesi
 • Bordrolamaya ilişkin raporların hazırlanıp her ay şirket yönetimine bildirilmesi
 • Personellere, her ay hazırlanan bordroların hazırlanıp gizliliğe uygun şekilde teslim edilmesi
 • Personellerin AGİ bilgilerinin belli aralıklarla talep edilerek güncelliğinin sağlanması
 • Personellere ait fazla mesai, prim vb. bilgilerin bordroya işlenmesi
 • Yıllık izin, ücretsiz izin bilgilerin bordro sistemine işlenmesi
 • Personel icra takibi kesintilerinin bordroya işlenmesi
 • Personel maaşlarının hesaplanıp ödeme onayına sunulması,
 • Tüm ay bordrolarının saklanması, değişiklik ihtiyacı halinde geriye dönük işlem ve düzeltmeler yapılması
 • Hizmetimiz kapsamında, yasal değişikliklerle ilgili bilgilendirmelerin yapılması,
 • İşe alınan personelin iş sözleşmeleri, özlük dosyaları, SGK işe giriş ve işten ayrılış bildirgelerinin yasaya uygun şekilde hazırlanması desteği
 • Personel uyuşmazlıklarında personel savunmalarının ve personele verilecek ihtarların yasalara uygun olarak, işverene avantaj sağlayacak şekilde hazırlanması, bu amaçla personel disiplin yönetmeliğinin uygulanması
 • Aylık E-Bildirgelerin – Banka – Emniyet Bildirimlerinin oluşturulması, SGK ve diğer kurumlara zamanında bildiriminin yapılmasının sağlanması
 • İş kazası ve meslek hastalıklarının SGK’ ya bildirilmesi
 • Aylık iş gücü çizelgesinin hazırlanıp İŞKUR sistemine yüklenmesi
 • İşten ayrılan personelin kıdem, ihbar hesaplamalarının yapılması
 • Personel Özlük ve Bordrolama Sistemi alt yapısının, 4857 Sayılı İş Kanunu – 506 Sayılı SSK Kanunu – 5510 Sayılı SGK Kanunu doğrultusunda eksiksiz bir şekilde hazırlanması, kayıt altına alınması ve muhafazası
 • Personel Özlük Dosyalarının oluşturulması, işe giriş için gerekli belgelerin kontrolü SGK işe girişlerinin yapılması
 • Aylık Personel Giriş-Çıkışlarının PDKS Üzerinden kontrol edilmesi, puantajların oluşturulması
 • Bordro programı üzerinde kişi kartlarının oluşturulması ve aylık ücret bordrolarının hazırlanması
 • Varsa toplu sözleşmeden kaynaklı her türlü sendikal kesinti ve sosyal yardımların hesaplamasının yapılması, bordrolara işlenmesi ve kayıtlarının takibi
 • Personel İş Sözleşmelerinin revize edilmesi
 • Aylık banka listelerinin istenilen formatta hazırlanarak bankaya gönderilmesi
 • Aylık ücret pusulalarının oluşturulması ve personelden imzalarının kontrolü
 • Bordroya ilişkin (SGK ödemeleri, vergi ödemeleri vb.) Tüm icmallerin oluşturulması her ayın 23’nden önce mali işler birimine teslim edilmesi
 • Her ayın 23’nden önce aylık SGK E-Bildirgelerinin oluşturulması, tahakkukların hazırlanması, onaylanması
 • Otomatik BES İle ilgili tüm süreçlerin takibinin yapılması
 • İşten ayrılmalar sonrası, 10 gün içerisinde SGK çıkış bildirgelerinin hazırlanması ve onaylanması
 • İşten ayrılmalarda, ibraname, ücret pusulası, zimmet formaları, işten çıkış ve mülakat formlarının hazırlanması ve çalışana imzalatılmasının kontrolü
 • Her aybaşı aylık iş gücü çizelgelerinin hazırlanması ve İŞKUR’a Bildirilmesi
 • Giriş – çıkışlarda personel emniyet bildirimlerinin düzenli olarak yapılmasının kontrolü
 • Personel sağlık raporlarının takibi, SGK ekranından onaylarının yapılması
 • İş kazası ve meslek hastalıkları ile ilgili SGK’yı bilgilendirmek ve yasal süreç ile ilgili danışmanlık vermek
 • Yıllık izinlerin takibi ve personel yıllık izin kartlarına işlenmesinin kontrolü
 • İş sözleşmesinin feshi durumunda personel ihbar ve kıdem hesaplamalarının yapılması
 • Personel uyuşmazlıklarında personel savunmalarının ve personele verilecek ihtarların yasalara uygun olarak hazırlanması, bu amaçla personel disiplin yönetmeliğinin uygulanması
 • Personel ile ilgili ihtiyaç duyulan tüm raporların düzenlenerek yönetime iletilmesi

olarak belirtebiliriz.