BELİRSİZ SÜRELİ İSTİHDAM SÖZLEŞMESİ

 

 

İşbu İSTİHDAM SÖZLEŞMESİ (“Sözleşme”) …..…………… tarihinde ofisi ………………………………………………………………………..adresinde bulunan …………………………………….. (bundan böyle “İşveren” olarak anılacaktır) ile …………………………kimlik numaralı ……………………….. (bundan böyle “Çalışan” olarak anılacaktır) arasında imzalanmıştır.

 

İşveren, Çalışanı aşağıda belirtilen koşullarda hizmet vermek üzere istihdam etmek istemektedir ve Çalışan, İstanbul’daki belirlenen Ofiste İşverenin talimatları çerçevesinde sadık şekilde çalışmayı taahhüt eder.

 

Burada yer alan karşılıklı mutabakatlar çerçevesinde taraflar aşağıdaki hususlarda anlaşmaya varmıştır.

 

MADDE 1.       DENEME SÜRESİ

 

1.1    Deneme süresi Çalışan işe başladıktan sonra iki (2) ay olacaktır

 

1.2   Deneme süresinde Çalışanın iş için yetersiz olduğu sonucuna varıldığı takdirde İşveren işbu Sözleşmeyi   önceden bildirimde bulunmaksızın feshedebilir.

 

1.3   Çalışanın yeterliliğine ilişkin değerlendirme tamamen İşverenin takdirinde olacaktır ve ihtilafa konu olamaz.

 

 

MADDE 2.       İŞ POZİSYONU

 

2.1              İşçinin pozisyonu  ……………………………………………………………………………..                                      

 

2.2       Bununla birlikte, İşveren Çalışana Ofis işlerinin yürütülmesi için gerekli olduğu takdirde yukarıda belirtilenlerin haricindeki işlerde çalışmasını emredebilir ve Çalışan, çalışma şartlarının kötüleşmemesi kaydıyla İşverenin emrini yerine getirmelidir.

 

MADDE 3.       MAAŞ VE ÇALIŞMA KOŞULLARI

 

3.1      Çalışanın ücreti net – bürüt ….….... TL’dir.  Çalışma süresi haftalık 45 saattir.     

 

3.2      Çalışan haftalık 45 çalışma saatinin İşveren tarafından günlük çalışma saatinin 11 saati geçmemesi 

    Şartıyla  eşit olmayacak şekilde ve farklı dağıtılabileceğini kabul eder. Farklı çalışma  saatleri İş  

    Kanununun 63. maddesi çerçevesinde iki aylık süre zarfında eşitlenebilir

 

3.3       Personel, tecrübe ve mesleki birikimine uygun olarak, şirketin vereceği bütün işleri ve görevleri    

             yapmayı. kabul ve taahhüt eder. Bu hizmetleri karşılığında belirtilen aylık ücret dışında

             herhangi bir ücret talep edemez. Personele ödenecek ücret taraflarca müştereken ve serbest

             iradeleri ile tayin ve tespit edilmiştir. Personel ücretine fazla çalışma, genel tatil çalışma ve hafta

             tatili ücreti dahildir.

 

 

MADDE 4.       İZİN HAKKI

 

4.1                 Çalışan İş Kanunu ve ilgili ikincil mevzuat çerçevesinde izin hakkına sahiptir.

 

4.2              Çalışana, işleri sekteye uğratmayacak şekilde İşverenin onayına tabi olarak izin verilecektir.

 

 

 

 

 

MADDE 5.       İŞ KAZALARI

 

5.1   İşveren, işle alakalı sınai yaralanmalar veya doktor tarafından net şekilde   belgelenen hastalıklar için

         İş Kanunu çerçevesinde bütün gerekli tıbbi desteği sağlayacak ve Çalışana tazminat ödeyecektir;

        Çalışanın ihmali veya kasıtlı eyleminden kaynaklanan yaralanma ve hastalıklar buna dahil değildir.

 

MADDE 6.       HASAR TAZMİNATI 

 

6.1       Çalışan kasıtlı olarak veya ciddi hatası sonucu İşverene zarar verdiği takdirde disiplin cezaları dikkate alınmaksızın söz konusu hasar için İşverene tazminat ödeyecektir.

 

MADDE 7.       ÇALIŞANIN YÜKÜMLÜLÜĞÜ

 

7.1        Çalışan, personel olarak ciddiyetle ve iyi niyet çerçevesinde çalışacaktır.

 

7.2              İşveren tarafından İş Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde düzenlenen bütün yönetmeliklere ve talimatlara uyacaktır.

 

7.3              Belirlenen tarihte işe başlamaya hazır olacak ve işini verimli ve profesyonel şekilde yapacaktır.

 

7.4              İşverenin bir üyesi olmaktan gurur duyacak, İşverene sadık olacak, ciddiyetten ödün vermeyecek ve şirketin itibarını ve onurunu lekeleyecek eylemlerde bulunmayacaktır.

 

7.5              Yalnızca İşveren için çalışacaktır, işbu Sözleşme süresince yarı zamanlı veya tam zamanlı olarak başka şirketler için iş yapmayacaktır.

 

7.6              İşverenin talimatları çerçevesinde sadık olacak ve haklı bir sebebi olmadan görevlerini yerine getirmeyi reddetmeyecektir.

 

7.7              Şirketin ticari amaçları dışında İşveren aleyhine yetkisiz toplantılar düzenlemeyecektir ve önceden İşverenin iznini almadan toplu eylemde bulunmayacaktır. Çalışanın ilgili işçi sendikasına üye olma hakkı saklıdır.

 

7.8              Ticari amaçlar dışında başka bir amaçla Şirketin iş yerindeki doküman, makine ekipmanı veya diğer eşyalarını almayacaktır.

 


Çalışan, Şirketin Çalışana işbu Sözleşme çerçevesinde ticari sırlara, müşterilere, diğer gizli bilgilere ve iyi niyet prensiplerine erişim hakkı verebileceğini ve vereceğini kabul eder. Çalışan, söz konusu bilgileri gizli tutmayı, kendi adına kullanmamayı veya üçüncü şahıslara ifşa etmemeyi kabul eder.


 İşçinin şirket sırlarını saklama yükümlülüğü süresizdir.

 

 Çalışan işverene bağlı çalıştığı sürece başka bir firmaya hizmet ve danışmanlık veremeyecek, herhangi  bir ticari faaliyette bulunamayacaktır. İşten ayrıldıktan sonrada işverenin mevcut ve potansiyel  firmalarıyla iletişime geçemeyecek ve rekabete giremeyecektir.      

                         

İşbu Sözleşme taraflar, onların halefleri, devralanları ve özel temsilcileri üzerinde bağlayıcı olacak ve onların lehine hüküm ifade edecektir.

 

7.9        Çalışan, İşverenin işlerine ilişkin bilgileri ve gizliliği   deşifre etmeyecektir.

     

 

 

 

MADDE 8.       ULAŞIM

 

8.1       Çalışan, kendisi için uygun ulaşımı temin etmekle yükümlü olacaktır. Bu durumda, işveren şirket

               Yönetmeliklerimiz çerçevesinde masrafı ödemeyi düşünmektedir. Bununla birlikte, işveren mümkünse            

       ulaşım sağlayabilir ve bu durum tamamen İşverenin takdirine ve kararına bağlı olacaktır.

 

MADDE 9.       CEZALAR

 

            Çalışan MADDE 9’da yer alan yükümlülüklerinden herhangi birini ihlal ettiği takdirde aşağıdaki   hükümlerden herhangi birine tabi olacaktır.

 

9.1         Çalışandan istenmeyen davranışından ötürü yazılı açıklama yaparak Şirketten özür dilemesi istenecektir.

 

9.2          İşveren bir uyarı yazısı hazırlayacaktır.

 

9.3              Çalışan, İş Kanununun ilgili hükümleri çerçevesinde işten çıkarılacaktır.

 

MADDE 10.     SÖZLEŞMENİN FESHİ

 

10.1      Çalışan aşağıdaki eylemlerden herhangi birini gerçekleştirdiği takdirde İşveren, Çalışana önceden bildirimde bulunmaksızın İş Kanununun 25. maddesi çerçevesinde Sözleşmeyi feshedebilir.

 

 

Şiddet, yıkım, sabotaj, ayaklanma, isyan, kumar gibi istenmeyen eylemlerin yapılması veya bu tür eylemlere katılım sağlamak

 

Yerel yasaları çiğnemek suretiyle suçlu bulunmak

 

İş Kanununun 25/I adlı maddesinde belirtilen süreler zarfında fiziksel veya zihinsel engeller nedeniyle işini yapamama

 

Çalışanın niteliklerini belgeleyen dokümanlarda sahtecilik yapılması

 

Çalışan iki gün arka arkaya işe gelmediği veya bir ay içerisinde iki kez tatil sonrasındaki gün işe gelmediği veya bir ay içerisinde İşverenden izin almadan ya da geçerli sebep göstermeden üç gün işe gelmediği veya samimi olmayan çalışma tutumu ve sürekli erken çıkma nedeniyle görevlerini ihmal ettiği takdirde İstihdam Sözleşmesi devamsızlık nedeniyle feshedilebilir.

 

Şirketin tescilli tesisleri, ekipmanları, makineleri ve aletlerinin Çalışanın kasti eylemlerinden veya ciddi temerrüdünden kaynaklanan hasara maruz kalması.

 

 

MADDE 11.     İHTİLAFLARIN HALLİ

 

11.1 Tarafların işbu Sözleşme çerçevesinde iyi niyetle çözemediği anlaşmazlıklar İstanbul (Merkez) Mahkemeleri ve İcra Daireleri tarafından Türkiye’de geçerli yasa, kural ve yönetmeliklere uygun şekilde çözüme kavuşturulacaktır. Yukarıda belirtilen hususta verilen karar nihai ve taraflar için bağlayıcı nitelikte olacaktır.

 

MADDE 12.     MÜCBİR SEBEPLER

 

12.1     Taraflardan herhangi birinin yükümlülüklerini doğal afet, savaş, sivil ayaklanma, grev, lokavt veya ilgili   

               tarafın kontrolü dışında gelişen diğer koşullar nedeniyle yerine getirmesi engellendiği veya taraflardan   

               herhangi biri mücbir sebebe maruz kaldığı ve diğer tarafa söz konusu koşullara ilişkin derhal bildirimde

               bulunduğu takdirde söz konusu tarafın etkilenen yükümlülükleri durdurma, kesinti veya engelleme

               süresince ve  kapsamına göre kısmen veya tamamen durdurulacaktır.

 

MADDE 13. DİĞER

 

13.1   İşbu Sözleşmede belirtilmeyen hükümler Türkiye’de geçerli yasalara tabi olacaktır.

 

13.2   İşbu Sözleşmenin belirli bir kısmının geçerliliği sonra erdiği takdirde diğer kısımlar geçerli olacaktır ve taraflara uygulanacaktır.

 

13.3  İşbu Sözleşme yalnızca tarafların karşılıklı yazılı mutabakatı ile tadil edilebilir veya yenilenebilir.

 

MADDE  14. TEBLİGATLAR

 

Yukarıda verilen adresler tarafların yasal adresleridir ve adres değişiklikleri iadeli taahhütlü posta ile 5 (beş) gün içinde yazılı olarak bildirilmediği takdirde bu adreslere yapılan bildirimler geçerli ve bağlayıcı bildirimler olarak geçerli olacak ve sonuç doğuracaktır.

Yukarıdaki hususlar muvacehesinde, taraflar 15 maddeden ibaret olan işbu Sözleşmeyi her biri orijinal nüsha olarak kabul edilen iki nüsha halinde imzalamıştır.