Ar-Ge ve Teknoloji Geliştirme Bölgeleri

5746 Sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun” ve söz konusu Kanun’a ilişkin “Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesine İlişkin Uygulama ve Denetim Yönetmeliği” kapsamında mükelleflerimize Ar-Ge Merkezi başvuru dosyasının hazırlanması sürecinde ve Ar-Ge merkezi belgesinin alınmasından sonraki süreçte denetim ve danışmanlık hizmetleri sağlamaktayız.

Ülkemizin uluslararası alanda rekabet gücünün arttırılması, katma değeri yüksek ürünler üretilmesi, yatırım potansiyelinin ortaya çıkarılması ve bölgesel geri kalmışlığın giderilmesi amacıyla mevzuatımız birçok vergisel avantajları mükelleflere sunmaktadır. Bu konuyla ilgili teşvikler AR-GE  ve teknoloji geliştirme bölgeleri mevzuatı kapsamında sağlanmaktadır.

AR-GE ve teknoloji geliştirme bölgeleri mevzuatı kapsamındaki hizmetlerimizin bazıları aşağıda sunulmaktadır:

·         Mevcut faaliyetlerin AR-GE ve teknoloji geliştirme bölgeleri mevzuatı kapsamında değerlendirilerek yararlanılabilecek teşviklerin belirlenmesi,

·         AR-GE merkezi, teknoloji geliştirme bölgeleri ve AR-GE proje desteklerine ilişkin başvuru dosyasının hazırlanmasına yönelik destek ve danışmanlık hizmetleri,

·         AR-GE ve teknoloji geliştirme bölgeleri mevzuatı kapsamında vergisel teşvik ve desteklerden yararlanma şartları ve muhasebe uygulamalarına ilişkin destek sağlanması,

·         AR-GE ve teknoloji geliştirme bölgeleri mevzuatında belirlenen kriterler doğrultusunda periyodik denetimlerin gerçekleştirilmesi,

·         AR-GE harcamalarının içeriğinin ve muhasebeleştirmesinin denetimi ve ilgili beyanname ve bildirgelerin kontrolü,

·         TÜBİTAK TEYDEP yeminli mali müşavirlik raporlarının hazırlanması,

·         AR-GE indirimi tutarının hesaplanması,

·         Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na iletilecek ara dönem faaliyet raporlarının ve yıllık faaliyet raporunun hazırlanmasına destek verilmesi,

·         Teknoloji geliştirme bölgeleri faaliyetleri kapsamında yönetici şirkete ve Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na sunulacak raporlara ilişkin destek sağlanması.

Yatırım Teşvikleri

Günümüzde devlet yatırımları ile büyümeye dayalı sistemin terk edilmesi ile özel sektörün inisiyatifine bırakılmış olan yatırım ortamı; özellikle Türkiye gibi yeterli kaynak birikimini sağlayamamış gelişmekte olan ülkelerde devletlerin sağladığı teşvikler ile cazip hale getirilmektedir. Türkiye’nin yatırım cazibesini hem ulusal hem de uluslararası yatırımcı nezdinde artırmak amacıyla 2016 yaz başından itibaren siyasi irade tarafından açıklanan teşvik paketleri ile önemli adımlar atılmış bulunmaktadır. Bakanlar Kurulu’na önemli yetkiler veren “Süper Teşvik Modeli” ile “orta ve ileri teknoloji yatırımlara” verilen cazip teşvikler başta olmak üzere, Yatırım Teşvik Sistemi’ne son dönemde getirilen yenilikler yatırımcılar için önemli destek paketi imkanları sunmaktadır.

Teşvik mevzuatının son derece hızlı değiştiği ve gün geçtikçe karmaşıklaştığı bir ortamda, yatırımcıların kendileri için en uygun teşvik mekanizmasını bulmaları da zorlaşmaktadır. Teşvik mekanizmalarının birçoğunun çakıştığı ve yapılan bir yatırım için herhangi bir teşvikten yararlanıldığı anda aynı konuda bir diğer teşvikten yararlanma imkânın da ortadan kalktığı düşünülürse; yatırımcılar için en doğru teşvik mekanizmaları seçmek hayati bir önem taşımaktadır. Dolayısıyla, yatırıma ilişkin genel bir fizibilitenin yapılmasını takiben, potansiyel yatırımın yararlanabileceği tüm teşvikler konusunda uzman bir ekipten destek almak yatırımcılar için artık her zamankinden daha büyük önem kazanmış durumdadır.

Ekonomik dinamiklere ayak uydurabilmek için birçok defa değişikliğe konu olmuş olan yatırım teşvik mevzuatımız yatırım türüne göre aşağıda yer alan teşvikleri sağlayabilmektedir:

·         Gümrük Vergisi Muafiyeti,

·         KDV istisnası,

·         İndirimli Kurumlar Vergisi,

·         Gelir Vergisi stopajı desteği,

·         Sigorta primi işveren hissesi desteği,

·         Yatırım yeri tahsisi,

·         Faiz desteği,

·         KDV iadesi,

·         Sigorta primi desteği.

Yukarıda yer alan teşviklerin sağlanması; hem ilgili mevzuatın dağınık ve birçok defa değişikliğe uğramış olması, hem de sürecin birden çok bakanlığın yetki alanına girmesi nedeniyle karmaşık bir hal alabilmektedir. Bu kapsamda yatırımlarınızın devletçe sağlanan teşviklerden yararlanması kapsamında, sürecin tümüne yönelik destek vermekteyiz.

 

Uluslararası Vergilendirme ve Expat Uygulamaları Hizmetleri

Yatırım yapılacak ve faaliyet gösterilecek ülkelerin vergisel analizini doğru yaparak olası riskleri en aza indirebilirsiniz.

Dünyada sermayenin ve işgücünün serbest dolaşımıyla birlikte vergi yükümlülüklerinin sadece yurt içinde değil uluslararası alanda da mevzuata uygun şekilde yerine getirilmesi ve vergi yükü optimizasyonunun sağlanması her geçen gün önem kazanmıştır. Hem Türkiye’de iş yapan yabancı sermayeli şirketler ve çalışanlarına, hem de yurt dışında faaliyet gösteren Türk sermayeli şirketlere ve çalışanlarına yönelik danışmanlık hizmetlerimiz, şirketlere maliyet ve zaman tasarrufu avantajları sağlamaktadır. Böylece olası vergisel riskler büyük ölçüde önüne geçilmektedir.

Sektörde uzun yıllardır elde ettiğimiz tecrübeler ve deneyimli kadromuz sayesinde uluslararası vergilendirme alanında sunduğumuz hizmetleri aşağıdaki şekilde sıralayabiliriz:

·         Türkiye’de veya yabancı ülkelerde iş kurmak isteyen girişimcilere yerel iş ortamı hakkında danışmanlık hizmeti verilmesi,

·         Türkiye’de yabancı sermayeli şirket, şube ve irtibat bürolarının kurulması,

·         Yurt dışında şirket ve şube kurulması,

·         Yurt dışı ülkelerin yerel mevzuatı hakkında danışmanlık ve destek sağlanması,

·         Çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmaları kapsamında şirketlerin ve gerçek kişilerin vergi yükümlülüklerinin belirlenmesi,

·         Ülkelerin vergi mevzuatını araştırarak, yürütülecek faaliyetler için vergisel açıdan optimal yapıların kurulması,

·         Çalışanların uluslararası düzeyde görevlendirilmesi sürecinde danışmanlık ve destek sağlanması,

·         Gerçek kişilerin gelir vergisi beyannamelerinin, sigorta ve iş yeri bildirimlerinin ve ücret bordrolarının hazırlanması.

Transfer Fiyatlandırması Hizmetlerimiz

Günümüz dünyasında yalnızca yerel değil, uluslararası uygulamaları da yakından takip etmek gerekiyor.

Transfer fiyatlandırması düzenlemeleri, şirketlerin uluslararası alanda haksız vergi rekabeti yapmalarını önlemek ve grup şirketlerinin yaptığı mal ve hizmet alım satımı işlemlerinde vergi matrahının aşındırılmasının önüne geçmek amacıyla bir vergi güvenlik müessesesi olarak getirilmiştir. Çok uluslu şirketlerin artması ve uluslararası ticaretin gelişmesine paralel olarak transfer fiyatlandırması konusu bütün ülkelerin Maliye Bakanlıklarının ve bütün vergi mükelleflerinin öncelikli konularından biri haline gelmiştir.

Transfer fiyatlandırmasının emsallere uygunluk ilkesine göre, grup şirketlerinin birbirleriyle gerçekleştirdikleri işlemlerde uyguladıkları fiyatların, ilişkisiz şirketlerin aynı işlemlerde uyguladıkları fiyatlara paralel olması gerekmektedir. Türkiye’de yürürlükte bulunan transfer fiyatlandırması kurallarına göre, şirketlerin belirli sınırlar dâhilinde yıllık transfer fiyatlandırması raporu hazırlamaları ve kurumlar vergisi beyannamelerinde yer alan “Transfer Fiyatlandırması, Kontrol Edilen Yabancı Kurum ve Örtülü Sermayeye İlişkin Form”u doldurmaları gerekmektedir.

Transfer fiyatlandırması ekibimizle aşağıdaki konularda hizmet sunmaktayız:

·         Yıllık transfer fiyatlandırması raporunun hazırlanması,

·         Grup şirketlerinin kendi aralarındaki işlemlerini transfer fiyatlandırması açısından değerlendiren “Master File” raporlarının hazırlanması,

·         Şirketlerin mevcut uygulamalarının ve sözleşmelerinin transfer fiyatlandırması hükümleri çerçevesinde değerlendirilerek şirket yönetimine görüş bildirilmesi,

·         Yeniden yapılandırma ve yeni kuruluş faaliyetleri kapsamında transfer fiyatlandırması hükümlerine uygun yapının kurulması,

·         Maliye Bakanlığı’yla, uygulanacak transfer fiyatlandırması yöntemi konusunda peşin fiyatlandırma anlaşması yapmayı talep eden mükelleflere, anlaşma sürecinin yönetilmesi hizmetleri verilmesi,

·         Kurumlar vergisi beyannamesinin ekinde yer alan “Transfer Fiyatlandırması, Kontrol Edilen Yabancı Kurum ve Örtülü Sermayeye İlişkin Form”un doldurulmasına ilişkin destek hizmetleri,

·         Maliye Bakanlığı tarafından yapılacak transfer fiyatlandırması incelemelerine ilişkin danışmanlık hizmetleri.