VERGİ SİRKÜLERİ

 

KONU: 4 Seri No.lu Transfer Fiyatlandırması Tebliğine İlişkin Açıklamalar

 

Hazine ve Maliye Bakanlığı – Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından 18/11/2007 tarihli ve 26704 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 1 seri No.lu Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Genel Tebliğ’de (1 No.’lu Transfer Fiyatlandırması Genel Tebliği) değişiklik yapan 4 Seri No.lu Transfer Fiyatlandırması Tebliğ (4 No.’lu Tebliğ) 1 Eylül 2020 tarihli 31231 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Transfer Fiyatlandırılması kapsamında bulunan firmaların  4 No.’lu  Tebliğ ile gerekli şartlara haiz olması durumunda transfer fiyatlandırılması belgelendirme yükümlülüklerine ilişkin aşağıda belirtilen raporlar ve bir takım formlar hazırlamakla yükümlüdürler.

1.1. Genel Rapor

Genel rapor, çok uluslu işletmeler grubuna bağlı ve bir önceki hesap dönemine ilişkin kurumlar vergisi beyannamesi ekinde yer alan bilançodaki aktif büyüklüğü ve gelir tablosundaki net satışlar tutarının her ikisi de 500 milyon TL ve üzerinde olan kurumlar vergisi mükellefleri tarafından hazırlanır.

Genel raporun, çok uluslu işletmeler grubuna bağlı kurumlar vergisi mükellefleri tarafından, ilgili hesap dönemini takip eden hesap döneminin sonuna kadar hazırlanması ve bu süre sona erdikten sonra istenmesi durumunda, İdareye veya vergi incelemesi yapmaya yetkili olanlara ibraz edilmesi gerekmektedir. İlk Genel Rapor, 2019 hesap dönemi için 31/12/2020 tarihine kadar hazırlanacak, özel hesap dönemine tabi olanlar ilk Genel Raporu, 1/1/2019’dan sonra başlayan hesap dönemi için hazırlayacaklardır.

1.2. Yıllık Transfer Fiyatlandırması Raporu

2007 yılından itibaren zaten hazırlanmakta olan yıllık transfer fiyatlandırması raporları yine kapsama giren kurumlar vergisi mükellefleri tarafından ilgili dönemin kurumlar vergisi beyannamesinin verilme süresine kadar hazırlanmaya devam edilecektir. Bilindiği üzere, resmi olarak istenmediği sürece bu raporun kurumlar vergisi beyannamesine eklenerek vergi dairesine verilme zorunluluğu bulunmamaktadır.

1.3. Ülke Bazlı Rapor

2018 yılı konsolide finansal tablolarına göre toplam konsolide Grup Geliri 750 Milyon Avro ve üzerinde olan Çok Uluslu İşletmeler Grubu’nun Türkiye’de mukim nihai ana işletmesi veya vekil işletmesi ÜBR’u raporlanan hesap döneminden sonraki on ikinci ayın sonuna kadar, yani 2019 yılına ilişkin olarak 31.12.2020’ye kadar hazırlayıp elektronik ortamda Mali İdare’ye sunacaktır.

Özel hesap dönemine tabi olunması durumunda, ilk ülke bazlı raporun, 1/1/2019’dan sonra başlayan hesap dönemi için hazırlanması ve ilgili özel hesap döneminin bitimini takip eden on ikinci ayın sonuna kadar elektronik ortamda İdareye sunulması gerekmektedir. Örneğin; özel hesap dönemi 31 Mart’ta biten ve kapsama giren bir mükellef ilk ÜBR’u 1 Nisan 2019 – 31 Mart 2020 özel hesap dönemi için 31 Mart 2021’e kadar hazırlayıp elektronik ortamda Mali İdare’ye sunacaktır.

 

Sirkülere ilişkin 4 Seri No.lu Transfer Fiyatlandırması Tebliği ekte yer almaktadır.