Vergi Sirküleri-2019/1

7161 Sayılı Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

 

18 Ocak 2019 tarihli ve 30659 sayılı Resmi Gazete’de “7161 Sayılı Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” yayımlanmış olup, 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu, 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu, 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu ve 4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu’nda yapılan değişikler aşağıdaki gibidir.

  1. Yayımlanan Kanunun 17 nci maddesiyle KDV Kanununun istisnalara ilişkin 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (j) bendine haberleşme” ibaresinden sonra gelmek üzere, yenilenebilir ve diğer enerji” ibaresi eklenmiştir.

Böylelikle mezkur düzenleme ile organize sanayi bölgeleri ile küçük sanayi sitelerinde yapılacak yenilenebilir ve diğer enerji tesislerinin inşasına ilişkin olarak yapılan mal teslimleri ve hizmet ifaları KDV istisnası kapsamına dahil edilmiştir. İlgili düzenleme 18.01.2019 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.

  1. Yine mezkur Kanun ile, 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 13 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki (n) bendi eklenmiştir.

“n) Kültür ve Turizm Bakanlığınca yayıncılık sertifikası verilmiş yayıncılar tarafından yapılan kitap ve süreli yayınların teslimi,”

Böylece, Kültür ve Turizm Bakanlığınca yayıncılık sertifikası verilmiş yayıncılar tarafından yapılan kitap ve süreli yayınların teslimi KDV istisnası kapsamına dahil edilmiştir. İlgili düzenleme 01.02.2019 tarihi itibariyle geçerli olacak şekilde yürürlüğe girmiştir.

  1. Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 24 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine fiyat farkı” ibaresinden sonra gelmek üzere, kur farkı” ibaresi eklenmiş olup, uzun zamandır tartışma konusu edilen kur farkları artık kanunda da KDV matrahına dahil edilmiştir. İlgili düzenleme 18.01.2019 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.
  1. Mezkur Kanunun 19 uncu maddesiyle, kentsel dönüşüm projeleri kapsamında trampa yoluyla kamulaştırılan taşınmazların Hazineye devrinden”dolayı kazanç oluşmayacağı ve aynı işlemler ile ilgili teslimlerin KDV’den istisna tutulacağına yönelik hükümlerin yer aldığı KDV Kanunun geçici 35 inci maddesinin uygulama süresi 31/12/2020 tarihine kadar uzatılmıştır. İlgili düzenleme 18.01.2019 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.
  1. Kanunun 20 nci maddesiyle, KDV Kanununun geçici 37 nci maddesinde yapılan değişiklik ile imalat sanayii yatırımlarına ilişkin 2018 yılında yapılacak inşaat harcamaları dolayısıyla yüklenilecek KDV’nin iade edilmesine yönelik uygulamanın 2019 yılında da devam etmesine imkan sağlanmıştır. Ayrıca Cumhurbaşkanına bu uygulamanın süresini 5 yıla kadar uzatma yetkisi verilmiştir. İlgili düzenleme 18.01.2019 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.
  1. 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun geçici 9 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “2017 ve 2018” ibareleri “2017, 2018 ve 2019” şeklinde değiştirilmiş, maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Cumhurbaşkanı, birinci fıkrada yer alan süreleri, bitiminden itibaren, sürelerin bitimini takip eden her bir takvim yılı itibariyle ayrı ayrı ya da birlikte, beş yıla kadar uzatmaya yetkilidir. “

Böylelikle, imalat sanayine yönelik olarak yatırım teşvik belgesi kapsamında yapılan harcamalar için kullanılacak olan ilave teşvik oranlarının uygulamasına 2019 yılı harcamaları da dahil edilmiş olup, Cumhurbaşkanı’na ilgili süreyi 5 yıla kadar uzatma yetkisi verilmiştir. İlgili düzenleme 18.01.2019 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.

  1. 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 23. Maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

“17. Kamu kurum ve kuruluşları hariç Türk Hava Kurumu veya kanuni veya iş merkezi Türkiye’de bulunan müesseselerde uçuş maksadıyla görevlendirilen, hava aracının sevk ve idaresiyle görevli pilotlar ile uçuş esnasında uçak içinde hizmet veren yetkili sivil havacılık otoritesince sertifikalandırılmış kabin memurlarına ödenen aylık ücretin gerçek safi değerinin %70’i (Cumhurbaşkanı, bu oranı %100’e kadar artırmaya, sıfıra kadar indirmeye yetkilidir.).”

Böylelikle Gelir Vergisi Kanununun 23 üncü maddesinin birinci fıkrasında yapılan değişiklik ile Türk Hava Kurumu ile sivil havacılıkta görevli pilotlar ve sertifikalandırılmış personele yapılan aylık ücret ödemelerinin gerçek safi değerinin %70’i gelir vergisinden istisna edilmiştir. İlgili düzenleme 01.02.2019 tarihi itibariyle geçerli olacak şekilde yürürlüğe girmiştir.

  1. 193 sayılı Kanunun 29 uncu maddesinin birinci fıkrasının (2) numaralı bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “2. Subay, astsubay, erbaş ve erlere ve ordu hizmetinde bulunan sivil makinistlere, uçuş, dalış gibi hizmetleri dolayısıyla verilen tazminatlar, gündelikler, ikramiyeler ve zamlar ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarında uçuş maksadıyla görevlendirilen, hava aracının sevk ve idaresiyle görevli pilotlar ile uçuş esnasında uçak içinde hizmet veren personele fiilen uçuş hizmetleri ve kanuni veya iş merkezi Türkiye’de bulunan müesseselerde denizaltma dalış yapanlara fiilen dalış hizmetleri dolayısıyla yapılan aym mahiyetteki ödemeler;”. İlgili düzenleme 01.02.2019 tarihi itibariyle geçerli olacak şekilde yürürlüğe girmiştir.
  1. 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun geçici 76. Maddesinin birinci fıkrasında yer alan “31.12.2018” ibaresi “31.12.2023”  şeklinde değiştirilmek suretiyle uzatılmıştır. İlgili düzenleme 01.01.2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe girmiştir.
  1. 4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu’na ekli (III) Sayılı Listenin (A) Cetvelinin 22.02 GTİP numaralı sırasındaki “Mal İsmi” sütunundaki beşinci parantez içi hükümde yer alan “meyveli gazlı içecekler” ibaresi “meyveli gazlı içecekler; şalgam suyu; Türk Gıda Kodeksine göre çeşnili ve aromalı/aromalandırılmış içme sütleri, bebek ve devam sütleri sayılanlar” şeklinde değiştirilmiş olup, mezkur kanuna geçici 8 inci madde eklenmiştir.

Düzenleme sonrasında, şalgam suyu, Türk Gıda Kodeksine göre çeşnili ve aromalı/aromalandırılmış içme sütleri, bebek ve devam sütleri sayılan içecekler ÖTV kapsamından çıkarılmış olup, 18.01.2019 tarihinden önce ithal veya teslim edilen içecekler ile ilgili olarak ÖTV ve bu vergiye isabet eden KDV bakımından vergi tarhiyatı yapılmayacak, ceza kesilmeyecek, daha önce yapılmış olan tarhiyatlardan ve kesilmiş cezalardan varsa açılmış davalardan feragat edilmesi kaydıyla vazgeçilecek, tahakkuk eden tutarlar terkin edilecek, tahsil edilen tutarlar red ve iade edilmeyecektir. İlgili düzenleme 18.01.2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe girmiştir.

Not : Bu sirkülerimiz ile kanunlarda yapılan son değişiklikleri özet bir şekilde sunmak amaçlanmıştır. Bilgi edinilmesini rica ederiz.

error: Content is protected !!