Anlaşmanın İmza Tarihi : 21/01/1988
Resmi Gazete Tarihi : 30/09/1990
Resmi Gazete No : 20651
Yürürlük Tarihi : 18/11/1990
Uygulama Tarihi : 01/01/1991

TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE İSVEÇ KRALLIĞI ARASINDA GELİR ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLERDE  ÇİFTE VERGİLENDİRMEYİ ÖNLEME ANLAŞMASI

TÜRKİYE CUMHURİYETİ VE İSVEÇ KRALLIĞI

Gelir üzerinden alınan vergilerde çifte vergilendirmeyi önleyen bir Anlaşma yapmak isteğiyle 

AŞAĞIDAKİ ŞEKİLDE MUTABIK KALMIŞLARDIR.

Madde 1
Kişilere İlişkin Kapsam
            Bu Anlaşma Akit Devletlerden birinin veya her ikisinin mukimi olan kişilere uygulanacaktır.

Madde 2
Kavranan Vergiler
            1. Bu Anlaşma, hangisinde ne şekilde alındığına bakılmaksızın, her bir Akit Devlette veya politik alt bölümünde, ya da mahalli idarelerinde gelir üzerinden alınan vergilere uygulanacaktır. 
            2. Menkul ve gayrimenkul varlıkların devrinden doğan kazançlara uygulanan vergiler ile sermaye değer artışlarına uygulanan vergiler dahil olmak üzere, toplam gelir veya gelirin unsurları üzerinden alınan tüm vergiler, gelirden alınan vergiler olarak kabul edilecektir. 
            3. Anlaşmanın uygulanacağı şu anda geçerli olan vergiler: 
                  a) Türkiye Cumhuriyeti’nde : 
                        i) Gelir vergisi; 
                        ii) Kurumlar vergisi; 
                        iii) Savunma sanayii destekleme fonu; 
                        iv) Sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı teşvik fonu; 
                        v) Çıraklık, mesleki ve teknik eğitimi geliştirme ve yaygınlaştırma fonu. 
                        (Bundan böyle “Türk vergisi” olarak bahsedilecektir); 
                  b) İsveç Krallığı’nda : 
                        i) Devlet gelir vergisi (den statliga inkomstskatten), gemiciler vergisi (Sjömansskatten) ve kupon vergisi (kupongskatten) dahil olmak üzere; 
                        ii) Şirketlerin dağıtılmamış kazançları üzerinden alınan vergi (ersattningsskatten) ve şirketin tasfiyesi veya sermayesinin azaltılması ile ilgili dağıtımlar üzerinden alınan vergi (utskiftningsskatten); 
                        iii) Sanatçılardan alınan vergi (bevillningsavgiften för vissa offentliga förestallningar); 
                        iv) Komün gelir vergisi (den kommunala inkomstskatten); 
                        v) Kazanç paylaşma vergisi (vinstdelningsskatten) 
                        (Bundan böyle “İsveç vergisi” olarak bahsedilecektir). 
            4. Anlaşma aynı zamanda Anlaşmanın imza tarihinden sonra mevcut vergilere ilave olarak veya onların yerine alınan ve mevcut vergilerle aynı nitelikte olan veya onlara önemli ölçüde benzeyen vergilere de uygulanacaktır. Akit Devletlerin yetkili makamları, önemli vergi mevzuatı değişikliklerini her yıl birbirlerine bildireceklerdir. 

Madde 3
Genel Tanımlar

              1. Bu Anlaşmanın amaçları yönünden, metin aksini öngörmedikçe: 
                  a)    (i)”Türkiye” terimi, Türkiye’nin Kanunlarının yürürlükte olduğu sahayı ve aynı zamanda Türkiye’nin üzerinde uluslararası hukuk uyarınca doğal kaynaklarını arama ve işletme hakkına sahip olduğu kıta sahanlığı da dahil olmak üzere Türkiye Cumhuriyeti egemenlik alanının tümünü ifade eder; 
                        (ii) “İsveç” terimi, İsveç Krallığı anlamına gelir ve coğrafi anlamda kullanıldığında ulusal egemenlik alanını, İsveç kara sularını ve aynı zamanda İsveç’in uluslararası hukuk uyarınca otoritesini kurduğu veya egemenlik haklarını kullandığı diğer denizleri kapsamına alır; 
                  b) “Bir Akit Devlet” ve “diğer Akit Devlet” terimleri metnin gereğine göre, Türkiye veya İsveç anlamına gelir; 
                  c) “Vergi” terimi, bu Anlaşmanın 2 nci maddesinde kavranan her türlü vergi anlamına gelir; 
                  d) “Kişi” terimi gerçek kişileri, şirketleri ve kişilerin oluşturduğu diğer kuruluşları kapsamına alır; 
                  e) “Şirket” terimi, herhangi bir kurum veya vergileme yönünden kurum olarak muamele gören herhangi bir kuruluş anlamına gelir; 
                  f) “Kanuni merkez” terimi, duruma göre Türk Ticaret Kanunu uyarınca tescil edilen hukuki ana merkez veya İsveç kanunları çerçevesinde tescil edilen Yönetim Kurulunun toplandığı yer anlamına gelir; 
                  g) “Vatandaşlar” terimi, 
                        (i) Türkiye yönünden, Türk vatandaşlığını “Türk Vatandaşlık Kanunu” gereğince elde eden bütün gerçek kişileri ve Türkiye’de yürürlükte olan mevzuat gereğince statü kazanan bütün hükmi şahısları, ortaklıkları ve dernekleri; 
                        (ii) İsveç yönünden, bütün İsveçli gerçek kişileri ve İsveç’te yürürlükte olan mevzuat gereğince statü kazanan bütün hükmi şahısları, ortaklıkları ve dernekleri 
                        ifade eder; 
                  h) “Bir Akit Devletin teşebbüsü” ve “diğer Akit Devletin teşebbüsü” terimleri sırasıyla, bir Akit Devletin mukimi tarafından işletilen teşebbüs ve diğer Akit Devletin mukimi tarafından işletilen teşebbüs anlamına gelir; 
                  i) “Yetkili makam” terimi: 
                        (i) Türkiye’de Maliye ve Gümrük Bakanı veya yetkili temsilcisi; 
                        (ii) İsveç’te Maliye Bakanı veya yetkili temsilcisi veya bu Anlaşmanın amaçları yönünden yetkili makam olarak belirlenmiş makam anlamına gelir; 
                  j) “Uluslararası trafik” terimi, bir Akit Devletin teşebbüsü tarafından gemi, uçak veya kara nakil vasıtası işletilerek yapılan taşımacılığı ifade eder. Şu kadar ki, yalnızca Türkiye’nin veya İsveç’in sınırları içinde gerçekleştirilen gemi, uçak veya kara nakil vasıtası işletmeciliği bu kapsama dahil değildir. 
              2. Bir Akit Devletin bu Anlaşmayı uygulaması bakımından, metin aksini öngörmedikçe, Anlaşmada tanımlanmamış her terim, o Devlette, bu Anlaşmaya konu teşkil eden vergilere ilişkin mevzuatta öngörülen anlamı taşır. 

Madde 4
Mukim

              1.1. Bu Anlaşmanın amaçları bakımından, “bir Akit Devletin mukimi” terimi, o Devletin mevzuatı gereğince ikametgah, ev, kanuni merkez, iş merkezi veya benzer yapıda diğer herhangi bir kriter nedeniyle vergi mükellefiyeti altına giren kişi anlamına gelir. 
              2. 1 inci fıkra hükümleri dolayısıyla bir gerçek kişi her iki Akit Devlette de mukim olduğunda, bu kişinin statüsü aşağıdaki kurallara göre belirlenecektir. 
                  a) Bu kişi, daimi olarak kalabileceği bir meskenin bulunduğu Devletin mukimi kabul edilecektir. Eğer bu kişinin her iki Devlette de daimi olarak kalabileceği bir meskeni varsa, bu kişi kişisel ve ekonomik ilişkilerinin daha yakın olduğu Devletin mukimi kabul edilecektir (hayati menfaatlerin merkezi); 
                  b) Eğer kişinin hayati menfaatlerinin merkezinin yer aldığı Devlet saptanamazsa veya kişinin her iki Devlette de daimi olarak kalabileceği bir meskeni yoksa, bu kişi kalmayı adet edindiği evin bulunduğu Devletin mukimi kabul edilecektir; 
                  c) Eğer kişinin her iki Akit Devlette de kalmayı adet edindiği bir ev varsa veya her iki Devlette de böyle bir ev sözkonusu değilse, bu kişi vatandaşı bulunduğu Devletin mukimi kabul edilecektir; 
                  d) Eğer kişi her iki Devletin de vatandaşıysa veya aksine her iki Devletin de vatandaşı değilse, Akit Devletlerin yetkili makamları sorunu karşılıklı anlaşmayla çözeceklerdir. 
              3. 1 inci fıkra hükümleri dolayısıyla gerçek kişi dışındaki bir kişi her iki Akit Devletin de mukimi olduğunda, kanuni merkezinin bulunduğu Akit Devletin mukimi kabul edilecektir. 

Madde 5 
İşyeri

              1. Bu Anlaşmanın amaçları bakımından “işyeri” terimi, bir teşebbüsün işinin tamamen veya kısmen yürütüldüğü işe ilişkin sabit bir yer anlamına gelir. 
              2. “İşyeri” terimi özellikle şunları kapsamına alır: 
                  a) Yönetim yeri; 
                  b) Şube; 
                  c) Büro; 
                  d) Fabrika; 
                  e) Atölye; 
                  f) Maden ocağı, petrol veya doğal gaz kuyusu, taş ocağı veya doğal zenginliklerin elde edilmesine yarayan diğer yerler; 
                  g) Altı ayı aşan bir süre devam eden inşaat şantiyesi, yapım, montaj veya kurma projesi veya bunlarla ilgili kontrol faaliyetleri. 
              3. Bu maddenin daha önceki hükümleriyle bağlı kalınmaksızın, “işyeri” teriminin aşağıdaki hususları kapsamadığı kabul edilecektir: 
                  a) Teşebbüs olanaklarının, yalnızca malların veya ticari eşyanın depolanması, teşhiri veya teslimi amacıyla kullanılması; 
                  b) Teşebbüse ait mal ve ticari eşya stoklarının yalnızca depolama, teşhir veya teslim amacıyla elde tutulması; 
                  c) Teşebbüse ait mal ve ticari eşya stoklarının yalnızca bir başka teşebbüse işlettirilmesi amacıyla elde tutulması; 
                  d) İşe ilişkin sabit bir yerin yalnızca teşebbüse mal veya ticari eşya satın alma veya bilgi toplama amacıyla elde tutulması; 
                  e) İşe ilişkin sabit bir yerin teşebbüs için yalnızca hazırlayıcı veya yardımcı karakter taşıyan diğer herhangi bir işin yapılması amacıyla elde tutulması; 
                  f) İşe ilişkin sabit bir yerin yalnızca, (a) ile (e) bentleri arasında bahsedilen faaliyetlerin bir veya birkaçını bir arada icra etmek için elde tutulması; ancak bu faaliyetlerin bir arada icra edilmesi sonucunda kendini gösteren toplu faaliyetin hazırlayıcı veya yardımcı karakterde olması şarttır. 
              4. 1 inci ve 2 nci fıkra hükümleriyle bağlı kalınmaksızın, – 5 inci fıkra hükmünün uygulanacağı bağımsız nitelikteki acenta dışında – bir kişi, bir Akit Devlette diğer Akit Devletin teşebbüsü namına hareket ederse, aşağıdaki şartlarla bu teşebbüs, ilk bahsedilen Akit Devlette bu kişinin teşebbüs için gerçekleştirdiği her türlü faaliyet dolayısıyla bir işyerine sahip kabul edilecektir: 
                  a) Eğer bu kişi, 3 üncü fıkrada belirtilen türden faaliyetlerle sınırlı olmamak üzere, o Devlette teşebbüs adına mukavele akdetme yetkisine sahip olur ve bu yetkisini mutaden kullanırsa işyerinin varlığı kabul edilecektir. Ancak anılan fıkra hükmü çerçevesinde işe ilişkin sabit bir yerden yürütülen faaliyetler, bu yeri bir işyeri haline getirmeyecektir veya 
                  b) Eğer bu kişi, böyle bir yetkisi olmamasına rağmen, teşebbüs adına düzenli olarak sevk ettiği mallardan veya ticari eşyadan ilk bahsedilen Devlette mutaden stok bulundurursa, işyerinin varlığı kabul edilecektir. 
              5. Bir Akit Devlet teşebbüsü, diğer Akit Devlette işlerini yalnızca, kendi işlerine olağan şekilde devam eden bir simsar, bir genel komisyon acentası veya bağımsız statüde diğer herhangi bir acenta vasıtasıyla yürüttüğü için, o diğer Devlette bir işyerine sahip kabul olunmayacaktır. 
              6. Bir Akit Devletin mukimi olan bir şirket, diğer Akit Devletin mukimi olan veya diğer Akit Devlette ticari faaliyette bulunan bir şirketi (bir işyeri vasıtasıyla veya diğer bir şekilde) kontrol eder, ya da onun tarafından kontrol edilirse bu şirketlerden biri diğeri için bir işyeri oluşturmayacaktır. 

Madde 6
Gayrimenkul Varlıklardan Elde Edilen Gelir

              1. Bir Akit Devlet mukiminin diğer Akit Devlette bulunan gayrimenkul varlıklardan elde ettiği gelir (tarım veya ormancılıktan elde edilen gelir dahil), bu diğer Devlette vergilendirilebilir. 
              2. “Gayrimenkul varlık” terimi, bahse konu varlığın yer aldığı Akit Devletin mevzuatına göre tanımlanacaktır. Terim her halükarda gayrimenkul varlığa müteferri varlıkları, tarım ve ormancılıkta kullanılan araçları ve hayvanları, her çeşit dalyanları, özel hukuk hükümlerinin uygulanacağı gayrimenkul mülkiyetine ilişkin hakları, gayrimenkul intifa haklarını ve maden ocaklarının, kaynakların ve diğer doğal kaynakların işletme hakkından veya işletilmesinden doğan sabit, ya da değişken ödemeler üstündeki hakları kapsayacaktır; gemiler, vapurlar ve uçaklar gayrimenkul varlık sayılmayacaktır. 
              3. 1 inci fıkra hükümleri, gayrimenkul varlığın doğrudan kullanımından, kiralanmasından veya diğer herhangi bir şekilde kullanımından elde edilen gelire uygulanacaktır. 
              4. 1 inci ve 3 üncü fıkra hükümleri aynı zamanda, bir teşebbüsün gayrimenkul varlıklardan elde ettiği gelir ile serbest meslek faaliyetlerinin icrasında kullanılan gayrimenkul varlıklardan elde edilen gelire de uygulanacaktır. 

Madde 7
Ticari Kazançlar
              1. Bir Akit Devlet teşebbüsüne ait kazanç, sözkonusu teşebbüs diğer Akit Devlette yer alan bir işyeri vasıtasıyla ticari faaliyette bulunmadıkça, yalnız ilk bahsedilen Devlette vergilendirilebilecektir. Eğer teşebbüs yukarıda bahsedilen şekilde ticari faaliyette bulunursa, teşebbüsün kazancı bu diğer Devlette, işyerine atfedilebilen miktarla sınırlı olmak üzere, vergilendirilebilir. 
              2. 3 üncü fıkra hükümleri saklı kalmak üzere, bir Akit Devlet teşebbüsü diğer Akit Devlette yer alan bir işyeri vasıtasıyla ticari faaliyette bulunduğunda, bu işyerine her iki Akit Devlette de, eğer bu işyeri, aynı veya benzer koşullar altında, aynı veya benzer faaliyetlerde bulunan tamamen ayrı ve bağımsız bir teşebbüs olsaydı ve işyerini oluşturduğu teşebbüsten tamamen bağımsız nitelik kazansaydı, ne kazanç elde edecek idiyse, böyle bir kazanç atfedilecektir. 
              3. İşyerinin kazancı belirlenirken, işyerinin bulunduğu Devlette veya başka herhangi bir yerde yapılan, yönetim ve genel idare giderlerini de kapsamına alan ve işyerinin amaçlarına uygun düşen giderlerin indirilmesine müsaade edilecektir. Bununla beraber, teşebbüsün yurt dışında bulunan ana merkezinin ve diğer işyerlerinin masraflarına ve zararlarına katılmak üzere, işyeri tarafından teşebbüsün ana merkezine veya başka herhangi bir işyerine gayrimaddi hak bedeli, faiz, komisyon veya diğer benzeri adlar altında yapılan ödemeler gider olarak indirilemeyecektir. 
              4. İşyeri tarafından teşebbüs adına yalnızca mal ve ticari eşya alınması dolayısıyla bu işyerine hiç bir kazanç atfedilmeyecektir. 
              5. Kazanç, bu Anlaşmanın başka maddelerinde düzenlenen gelir unsurlarını da kapsamına aldığında, o maddelerin hükümleri bu madde hükümlerinden etkilenmeyecektir. 

Madde 8
Gemicilik, Hava ve Kara Taşımacılığı
              1. Bir Akit Devlet teşebbüsünün uluslararası trafikte gemi işletmeciliğinden elde ettiği kazanç, yalnızca bu Devlette vergilendirilebilecektir. Bununla beraber, diğer Akit Devletten yapılan yüklemeler dolayısıyla elde edilen bu tür kazançlar, aynı zamanda bu diğer Devlette de vergilendirilebilir; böyle bir durumda bu diğer Devlette alınacak vergi, alınması gereken verginin yüzde ellisine eşit bir miktarda azaltılacaktır. 
              2. Bir Akit Devlet teşebbüsünün uluslararası trafikte uçak ve kara nakil vasıtalarının işletilmesinden elde ettiği kazanç, yalnızca bu Devlette vergilendirilebilecektir. 
              3. Scandinavian Airlines System (SAS) adlı hava taşımacılığı konsorsiyumunun elde ettiği kazançlar bakımından, 2 nci fıkra hükümleri, yalnızca bu konsorsiyumdaki iştiraki dolayısıyla AB Aerotransport (ABA) adlı İsveç’li ortağa düşen kısmına uygulanacaktır. 
              4. 1 ve 2 nci fıkra hükümleri, aynı zamanda bir ortaklığa, bir bağlı işletmeye veya uluslararası işletilen bir acentaya katılma dolayısıyla elde edilen kazançlara da uygulanacaktır. 

Madde 9
Bağımlı Teşebbüsler 
              1.  a) Bir Akit Devlet teşebbüsü doğrudan veya dolaylı olarak diğer Akit Devlet teşebbüsünün yönetim, kontrol veya sermayesine katıldığında veya 
                   b) Aynı kişiler doğrudan veya dolaylı olarak bir Akit Devlet teşebbüsünün ve diğer Akit Devlet teşebbüsünün yönetim, kontrol veya sermayesine katıldığında, 
                   ve her iki halde de, iki teşebbüsün ticari ve mali ilişkilerinde oluşan veya empoze edilen koşullar, bağımsız teşebbüsler arasında oluşması gereken koşullardan farklılaştığında, olması gereken, fakat bu koşullar dolayısıyla kendini göstermeyen kazanç, o teşebbüsün kazancına eklenip vergilendirilebilir. 
              2. Bir Akit Devlet, kendi teşebbüslerinden birinin kazancına, diğer Akit Devletin bir teşebbüsünün, bu diğer Devlette zaten vergilendirilmiş olan kazancını da ilave edip vergilendirmiş olabilir. Aynı zamanda, ilk bahsedilen Devlet teşebbüsünün kazancına ilave edilen bu kazanç, eğer her iki teşebbüs arasında oluşan koşullar, bağımsız teşebbüsler arasında geçerli olan koşullar olsaydı, zaten bu teşebbüs tarafından elde edilecek bir kazanç durumunda olabilir. Böyle bir durum kendini gösterdiğinde, eğer diğer Devlet bu düzenlemenin uygun ve haklı olduğu kanaatine varırsa, sözkonusu kazanç üzerinden alınan verginin miktarında karşı düzeltmeyi yapmak durumundadır. Bu düzeltme yapılırken, bu Anlaşmanın diğer hükümleri gözönünde tutulacak ve gerektiğinde Akit Devletlerin yetkili makamları birbirine danışacaklardır.

Madde 10
Temettüler

              1. Bir Akit Devletin mukimi olan bir şirket tarafından diğer Akit Devletin bir mukimine ödenen temettüler, bu diğer Devlette vergilendirilebilir. 
              2. Bununla beraber sözkonusu temettüler, ödemeyi yapan şirketin mukimi olduğu Devletçe de kendi mevzuatına göre vergilendirilebilir; ancak kendisine ödemede bulunulan kişi temettünün gerçek lehdarı ise, bu şekilde alınacak vergi aşağıdaki oranları aşamayacaktır: 
                  a) Temettü elde eden, temettü ödeyen şirketin sermayesinin doğrudan doğruya en az yüzde 25’ini elinde tutan bir şirket ise (ortaklıklar hariç), gayrisafi temettü tutarının yüzde 15’i; 
                  b) Tüm diğer durumlarda gayrisafi temettü tutarının yüzde 20’si. 
                  Bu fıkra, bünyesinden temettü ayrılan şirket kazancının vergilenmesine etki etmeyecektir. 
              3. Bu maddede kullanılan “temettü” terimi, hisse senetlerinden, intifa senetlerinden veya intifa haklarından, kurucu hisse senetlerinden veya alacak niteliğinde olmayıp kazanca katılmayı sağlayan diğer haklardan elde edilen gelirleri, bunun yanısıra dağıtımı yapan şirketin mukimi olduğu Devletin mevzuatına göre, vergileme yönünden hisse senetlerinden elde edilen gelirle aynı muameleyi gören diğer şirket haklarından elde edilen gelirleri kapsar. Bunun yanısıra, İsveç hisse senedi fonlarından ve Türk yatırım fonlarıyla yatırım ortaklıklarından sağlanan gelirler de bu terimin kapsamına girer. 
              4. Diğer Akit Devlette yer alan bir işyeri vasıtasıyla ticari faaliyette bulunan bir Akit Devlet şirketinin kazancı, bu işyerinin bulunduğu Devlette 7 nci maddeye göre vergilendirildikten sonra, kalan kısım üzerinden de vergilendirilebilir. Bununla beraber, bu şekilde alınacak vergi 2’nci fıkranın (a) bendinde öngörülen oranı aşmayacaktır. 
              5. Bir Akit Devlet mukimi olan gerçek temettü lehdarı, temettüyü ödeyen şirketin mukim olduğu diğer Akit Devlette sahip oduğu bir işyeri vasıtasıyla ticari faaliyette bulunursa ve sözkonusu temettü elde ediş olayı ile bu işyerinin arasında önemli bir bağ bulunmaktaysa, 1 inci ve 2 nci fıkra hükümleri uygulama dışı kalacaktır. Bu durumda 7 nci madde hükümleri uygulanacaktır. 
              6. 4’üncü fıkra hükümleri saklı kalmak üzere, bir Akit Devlet mukimi olan bir şirket, diğer Akit Devletten kazanç elde ettiğinde, bu diğer Devlet, şirket tarafından ödenen temettüler üzerinden herhangi bir vergi alamaz. Bunun istisnasını, sözkonusu temettülerin bu diğer Devletin mukimlerinden birine ödenmesi veya temettü elde ediş olayı ile bu diğer Devlette bulunan bir işyeri arasında önemli bir bağ bulunması oluşturur. Aynı şekilde bu diğer Devlet, bu şirketin dağıtılmayan kazançları üzerinden de bir dağıtılmayan kazanç vergisi alamaz. Dağıtılan temettülerin veya dağıtılmamış kazancın tamamen veya kısmen bu diğer Devlette elde edilen kazançtan oluşması durumu değiştirmez. 

Madde 11
Faiz

              1. Bir Akit Devlette doğan ve diğer Akit Devlet mukimine ödenen faiz, bu diğer Devlette vergilendirilebilir. 
              2. Bununla beraber, bu faiz elde edildiği Akit Devlette ve o Devletin mevzuatına göre de vergilendirilebilir; ancak kendisine ödemede bulunulan kişi faizin gerçek lehdarı ise, bu şekilde alınacak vergi faizin gayrisafi tutarının yüzde 15’ini aşmayacaktır. 
              3. 2 nci fıkra hükümlerine bakılmaksızın: 
                  a) İsveç’de doğan ve Türkiye Hükümetine veya Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına ödenen faizler İsveç vergisinden muaf tutulacaktır; 
                  b) Türkiye’de doğan ve İsveç Hükümetine veya İsveç Merkez Bankasına (Sveriges Riksbank) ödenen faizler Türk vergisinden muaf tutulacaktır. 
              4. Bu maddede kullanılan “faiz” terimi, ipotek garantisine bağlı olsun olmasın veya kazancı paylaşma hakkını tanısın tanımasın her nevi alacaktan doğan gelir ile özellikle devlet tahvillerinden ve diğer tahvillerden doğan gelirleri kapsar. 
              5. Bir Akit Devlet mukimi olan gerçek faiz lehdarı, faizin elde edildiği diğer Akit Devlette sahip olduğu bir işyeri vasıtasıyla ticari faaliyette bulunursa ve sözkonusu faizin ödendiği alacak ile bu işyeri arasında önemli bir bağ bulunmaktaysa, 1 inci ve 2 nci fıkra hükümleri uygulama dışı kalacaktır. Bu durumda 7 nci madde hükümleri uygulanacaktır. 
              6. Bir Akit Devletin kendisi, politik alt bölümü, mahalli idaresi veya mukimi tarafından ödenen faizin, o Devlette elde edildiği kabul olunacaktır. Bununla beraber, faiz ödeyen kişi mukim olsun ya da olmasın, bir Akit Devlette faiz ödemeye neden olan borç-alacak ilişkisiyle bağlantılı bir işyerine sahip olduğunda ve faiz bu işyerinden kaynaklandığında, sözkonusu faizin işyerinin bulunduğu Devlette elde edildiği kabul olunacaktır. 
              7. Alacak karşılığında ödenen faizin miktarı, ödeyici ile gerçek lehdar arasında veya her ikisi ile bir başka kişi arasında varolan özel ilişki nedeniyle, böyle bir ilişkinin olmadığı durumlarda ödeyici ve lehdar arasında kararlaştırılacak miktarı aştığında, bu madde hükümleri en son bahsedilen miktara uygulanacaktır. Bu durumda ilave ödeme bu Anlaşmanın diğer hükümleri de dikkate alınarak, her bir Akit Devletin mevzuatına göre vergilendirilecektir. 

Madde 12 
Gayrimaddi Hak Bedelleri
              1. Bir Akit Devlette doğan ve diğer Akit Devletin bir mukimine ödenen gayrimaddi hak bedelleri, bu diğer Devlette vergilendirilebilir. 
              2. Bununla beraber, sözkonusu gayrimaddi hak bedelleri elde edildikleri Akit Devlette ve o Devletin mevzuatına göre de vergilendirilebilir; ancak kendisine ödemede bulunulan kişi gayrimaddi hak bedelinin gerçek lehdarı ise, bu şekilde alınacak vergi gayrimaddi hak bedelinin gayrisafi tutarının yüzde 10’unu aşmayacaktır. 
              3. Bu maddede kullanılan “gayrimaddi hak bedelleri” terimi, sinema filmleri, radyo-televizyon yayınlarında kullanılan filmler ve bantlar dahil olmak üzere edebi, artistik, bilimsel her nevi telif hakkının veya her nevi patentin, alameti farikanın, desen veya modelin, planın, gizli formül veya üretim yönteminin veya sınai, ticari, bilimsel tecrübeye dayalı bilgi birikiminin kullanma imtiyazı veya kullanma hakkı ile sınai, ticari, bilimsel teçhizatın kullanma imtiyazı veya kullanma hakkı karşılığında ödenen her türlü bedelleri kapsar. 
              4. Bir Akit Devlet mukimi olan gayrimaddi hak bedelinin gerçek lehdarı, bu bedelin elde edildiği diğer Akit Devlette sahip olduğu bir işyeri vasıtasıyla ticari faaliyette bulunursa ve sözkonusu bedelin ödendiği hak veya varlık ile bu işyeri arasında önemli bir bağ bulunmaktaysa, 1 inci ve 2 nci fıkra hükümleri uygulama dışı kalacaktır. Bu durumda 7 nci madde hükümleri uygulanacaktır. 
              5. Bir Akit Devletin kendisi, politik alt bölümü, mahalli idaresi veya mukimi tarafından ödenen gayrimaddi hak bedelinin, o Devlette elde edildiği kabul olunacaktır. Bununla beraber, gayrimaddi hak bedelini ödeyen kişi mukim olsun ya da olmasın, bir Akit Devlette gayrimaddi hak bedelini ödemeye neden olan gayrimaddi hak ile bağlantılı bir işyerine sahip olduğunda ve bu gayrimaddi hak bedeli bu işyerinden kaynaklandığında, sözkonusu gayrimaddi hak bedelinin işyerinin bulunduğu Devlette elde edildiği kabul olunacaktır. 
              6. Kullanım, hak veya bilgi karşılığında ödenen gayrimaddi hak bedelinin miktarı, ödeyici ile gerçek lehdar arasında veya her ikisi ile bir başka kişi arasında var olan özel ilişki nedeniyle, böyle bir ilişkinin olmadığı durumlarda ödeyici ve gerçek lehdar arasında kararlaştırılacak miktarı aştığında, bu madde hükümleri en son bahsedilen miktara uygulanacaktır. Bu durumda ilave ödeme, bu Anlaşmanın diğer hükümleri de dikkate alınarak, her bir Akit Devletin mevzuatı uyarınca vergilendirilebilecektir. 
              7. Bu maddenin bundan önceki hükümleri aynı zamanda, sinema filmleri, radyo-televizyon yayınlarında kullanılan filmler ve bantlar dahil olmak üzere edebi, artistik, bilimsel her nevi telif hakkının veya her nevi patentin, alameti farikanın, desen veya modelin, planın, gizli formül veya üretim yönteminin veya sınai, ticari, bilimsel tecrübeye dayalı bilgi birikiminin satışı karşılığında yapılan her türlü ödemeye de uygulanacaktır. 

Madde 13 
Sermaye Değer Artış Kazançları
              1. Bir Akit Devlet mukimince, diğer Akit Devlette yer alan ve 6 ncı maddede tanımlanan bir gayrimenkul varlığın elden çıkarılmasından elde edilen kazanç bu diğer Devlette vergilendirilebilir. 
              2. Bir Akit Devlet teşebbüsünün diğer Akit Devlette sahip olduğu bir işyerinin ticari varlığına dahil menkul varlıkların veya bir Akit Devlet mukiminin diğer Akit Devlette serbest meslek faaliyeti icra etmek üzere kullandığı bir sabit yere ait menkul varlıkların elden çıkarılmasından doğan kazanç, bu işyerinin (yalnız veya tüm teşebbüsle birlikte) veya sabit yerin elden çıkarılmasından doğan kazanç da dahil olmak üzere, bu diğer Devlette vergilendirilebilir. 
              3. Bir Akit Devlet teşebbüsünün, uluslararası trafikte işletilen gemi, uçak ve kara nakil vasıtalarının veya sözkonusu gemi, uçak ve kara nakil vasıtalarının işletilmesiyle ilgili menkul varlıkların elden çıkarılmasından elde ettiği kazanç, yalnızca o Devlette vergilendirilebilecektir. 
              4. 12 nci maddenin 7 nci fıkra hükmü saklı kalmak üzere, 1 ila 3 üncü fıkralarda değinilenler dışında kalan varlıkların elden çıkarılmasından doğan kazançlar yalnızca, elden çıkaranın mukim olduğu Akit Devlette vergilendirilebilecektir. 
              5. 4 üncü fıkra hükümlerine bakılmaksızın, bir Akit Devlet mukiminin diğer Akit Devlette mukim bir şirketin hisse senetlerini veya bu şirketteki buna benzer hakları veya bu diğer Devlette çıkarılmış olan tahvilleri elden çıkarmasından elde ettiği kazançlar, bu diğer Devlette vergilendirilebilir.

Madde 14
Serbest Meslek Faaliyetleri

              1. Bir Akit Devlet mukiminin serbest meslek faaliyetleri veya bağımsız nitelikdeki diğer faaliyetleri dolayısıyla elde ettiği gelir, bu faaliyetler diğer Akit Devlette icra edilmedikçe, yalnız ilk bahsedilen Devlette vergilendirilecektir. Eğer faaliyetler diğer Devlette icra edilirse, buradan elde edilen gelir diğer Devlette vergilendirilebilir. 
              2. 1 nci fıkra hükümlerine bakılmaksızın, bir Akit Devlet mukiminin diğer Akit Devlette icra ettiği serbest meslek veya bağımsız nitelikteki diğer faaliyetlerinden elde ettiği gelir, eğer: 
                  a) Gelir elde eden kişi, bu diğer Devlette bir takvim yılı içinde bir veya bir kaç seferde 183 günü aşmamak üzere kalırsa ve 
                  b) Ödeme, bu diğer Devletin mukimi olmayan bir kişi tarafından veya böyle bir kişi adına yapılırsa ve 
                  c) Ödeme, bu ödemeyi yapan kişinin bu diğer Devlette sahip olduğu bir işyerinden veya sabit yerden yapılmazsa, 
                  yalnızca ilk bahsedilen Devlette vergilendirilebilecektir. 
              3. “Serbest meslek faaliyetleri” terimi, özellikle bağımsız olarak yürütülen bilimsel, edebi, artistik, eğitici ve öğretici faaliyetleri, bunun yanısıra doktorların, avukatların, mühendislerin, mimarların, dişçilerin, muhasebecilerin bağımsız faaliyetlerini ve özel mesleki bilgi ve maharet gerektiren diğer bağımsız faaliyetleri kapsamına alır. 

Madde 15
Bağımlı Faaliyetler
              1. 16, 18, 19, 20 ve 21’inci madde hükümleri saklı kalmak üzere, bir Akit Devlet mukiminin bir hizmet akdi dolayısıyla elde ettiği ücret, maaş ve diğer benzeri menfaatler, bu hizmet diğer Akit Devlette ifa edilmedikçe, yalnız ilk bahsedilen Devlette vergilendirilebilecektir. Eğer hizmet diğer Devlette ifa edilirse, buradan elde edilen gelir, bu diğer Devlette vergilendirilebilir. 
              2. 1 inci fıkra hükümlerine bakılmaksızın, bir Akit Devlet mukiminin diğer Akit Devlette ifa ettiği hizmet dolayısıyle elde ettiği gelir, eğer: 
                  a) Gelir elde eden kişi, bu diğer Devlette bir takvim yılı içinde bir veya bir kaç seferde 183 günü aşmamak üzere kalırsa ve 
                  b) Ödeme, bu diğer Akit Devletin mukimi olmayan bir işveren tarafından veya böyle bir işveren adına yapılırsa ve 
                  c) Ödeme, işverenin diğer Devlette sahip olduğu bir işyerinden veya sabit yerden yapılmazsa, yalnızca ilk bahsedilen Devlette vergilendirilebilecektir. 
              3. Bu maddenin bundan önceki hükümlerine bakılmaksızın, bir Akit Devlet teşebbüsünün uluslararası trafikte işlettiği bir gemi, uçak veya kara nakil vasıtasında ifa edilen bir hizmet dolayısıyla elde edilen gelir, bu Devlette vergilendirilebilir. Eğer bir İsveç mukimi, Scandinavian Airlines System (SAS) adlı hava taşımacılığı konsorsiyumunun uluslararası trafikte işlettiği bir uçakta ifa ettiği hizmet dolayısıyla gelir elde ederse, sözkonusu gelir sadece İsveç’te vergilendirilebilecektir. 

Madde 16
Müdürlere Yapılan Ödemeler
              Bir Akit Devlet mukiminin diğer Akit Devlet mukimi olan bir şirketin Yönetim Kurulu üyesi olması dolayısıyla eline geçen prim, ikramiye, huzur hakkı ve diğer benzeri ödemeler, bu diğer Devlette vergilendirilebilir. 

Madde 17
Sanatçı ve Sporcular
              1. 14 ve 15 inci madde hükümleriyle bağlı kalınmaksızın, bir Akit Devlet mukimi olan ve tiyatro, sinema, radyo, televizyon sanatçılığı yapan veya müzisyen olarak çalışanların ve bunun yanısıra sporcuların diğer Akit Devlette icra ettikleri faaliyetler dolayısıyla elde ettikleri gelirler, bu diğer Devlette vergilendirilebilir. 
              2. Bir sanatçının ya da sporcunun icra ettiği faaliyetlerden doğan gelir, sanatçının veya sporcunun kendisine değil de bir başkasına yönelirse, bu gelir 7, 14 ve 15 inci madde hükümleriyle bağlı kalınmaksızın, sanatçı ya da sporcunun faaliyetlerinin icra edildiği Akit Devlette vergilendirilebilir. 
              3. 1 ve 2 nci fıkra hükümleriyle bağlı kalınmaksızın, bir sanatçı veya sporcunun bir Akit Devlette mesleğiyle ilgili olarak icra ettiği faaliyetler, diğer Akit Devletin kendisi, bir politik alt bölümü, bir mahalli idaresi veya bir kamu kuruluşu tarafından önemli ölçüde finanse edilen bir ziyaret çerçevesinde kendini gösterirse, sözkonusu faaliyetlerden elde edilen gelir, faaliyetin icra edildiği Devlette vergiden istisna edilecektir. 

Madde 18
Emekli Maaşları, Düzenli Ödemeler ve Benzeri Ödemeler
              1. 19 uncu maddenin 1 nci fıkrası hükümleri saklı kalmak üzere, Akit Devletlerden birinden kaynaklanan ve diğer Akit Devletin bir mukimine ödenen emekli maaşları ile geçmiş çalışmaların karşığılında sağlanan diğer benzeri menfaatler, sosyal güvenlik mevzuatı çerçevesinde ödenen paralar ve yapılan düzenli ödemeler, ilk bahsedilen Akit Devlette vergilendirilebilir. Bununla beraber, eğer gelir elde eden kişi, diğer Akit Devletin vatandaşıysa, sözkonusu emekli maaşları, menfaatler, paralar ve düzenli ödemeler, yalnız bu diğer Devlette vergilendirilebilecektir. 
              2. “Düzenli ödeme” terimi, para veya parayla ölçülebilir menfaatler karşılığında tam ve yeterli ödemede bulunma taahhüdünü mutazammın, ömür boyu veya belirli ya da belirlenebilir bir süre, belirli zamanlarda, düzenli olarak ödenecek olan belli bir meblağı ifade eder. 

Madde 19
Kamu Görevleri 
              1. Bir Akit Devletin kendisine, politik alt bölümüne veya mahalli idaresine bir kamu görevi dolayısıyla herhangi bir gerçek kişi tarafından verilen hizmetler karşılığında, bu Devlet, politik alt bölüm veya mahalli idare tarafından veya bunlarca oluşturulan fonlardan sağlanan menfaatler, emekli maaşları da dahil, yalnızca bu Devlette vergilendirilebilecektir. 
              2. Bir Akit Devletin kendisi, politik alt bölümü veya mahalli idaresi tarafından yürütülen ticari faaliyetlerle bağlantılı hizmetler karşılığında sağlanan menfaatlere ve emekli maaşlarına 15, 16 ve 18 inci maddelerin hükümleri uygulanacaktır. 

Madde 20
Öğrenciler

              1. Bir Akit Devlete gidişinden hemen önce diğer Akit Devletin mukimi durumunda olan ve ilk bahsedilen Devlette yalnızca öğrenim veya mesleki eğitim amacıyla bulunan bir öğrenci veya stajyere, geçimini, öğrenim veya mesleki eğitimini sağlayabilmesi için bu Devletin dışında kalan kaynaklardan yapılan ödemeler, bu Devlette vergilendirilmeyecektir. 
              2. Bir Akit Devlete gidişinden hemen önce diğer Akit Devletin mukimi durumunda olan bir öğrenci veya stajyerin, ilk bahsedilen Akit Devlette öğrenim veya mesleki eğitimiyle ilgili uygulama alışkanlıkları kazanmak üzere ifa ettiği hizmetlerden elde ettiği ücretler, ilk bahsedilen Devlette vergilendirilmeyecektir. Şu kadar ki: 
                  – Bu onun, bu Devlette ilk yaptığı iş olmalıdır. 
                  – Ziyareti 183 günlük bir süreyi geçmemelidir ve 
                  – Eğer hizmet İsveç’de ifa ediliyorsa, ücretin toplamı 12.000 İsveç Kronunu; hizmet Türkiye’de ifa ediliyorsa, ücretin toplamı, geçim, öğrenim veya mesleki eğitim için yeterli olan miktarı aşmamalıdır.

Madde 21
Öğretmen ve Araştırmacılar
              1. Bir Akit Devlete, bir üniversite, yüksekokul, okul veya o Akit Devlette tanınan bir öğretim müessesesinde öğretim veya araştırma yapmak amacıyla giden ve bu ziyaretten hemen önce diğer Akit Devletin mukimi durumunda olan bir gerçek kişinin, sözkonusu öğretim veya araştırma karşılığında eline geçen ücretler, ilk bahsedilen Akit Devlette vergiden istisna edilecektir. Ancak, bunun için ziyaret süresinin, bu Devlete bu amaçla ilk gidiş tarihinden itibaren iki yılı geçmemesi ve sözkonusu ücretlerin, ilk bahsedilen Devletin dışındaki kaynalardan elde edilmesi şarttır. 
              2. 1 inci fıkrada temin edilen istisna, sözkonusu araştırmanın kamu menfaatine değil; fakat özellikle belli bir kişi veya kişilerin menfaatine yürütülmesi halinde uygulanmayacaktır. 

Madde 22
Diğer Gelirler 

              1. Bir Akit Devlet mukimince diğer Akit Devlette elde edilen ve bu Anlaşmanın daha önceki maddelerinde bahsi geçmeyen gelir unsurları, bu diğer Devlette vergilendirilebilir. 
              2. Bir Akit Devlet mukiminin her iki Akit Devlet dışındaki kaynaklardan elde ettiği gelir unsurları, yalnızca ilk bahsedilen Akit Devlette vergilendirilebilecektir. 

Madde 23
Çifte Vergilendirmenin Önlenmesi 
              1. Türkiye’de çifte vergilendirme aşağıdaki şekilde önlenecektir: 
                  a) 1 (b) bendinin hükümleri saklı kalmak üzere, bir Türkiye mukimi, bu Anlaşma hükümlerine göre İsveç’de vergilendirilebilen bir gelir elde ettiğinde, Türkiye bu geliri vergiden istisna edecektir. Ancak Türkiye, bu kişinin geriye kalan gelirine ilişkin vergiyi hesaplarken, istisna edilen gelir, sanki vergiden müstesna değilmiş gibi bir vergi oranı uygulayabilir. İsveç mukimi bir şirketten elde edilen temettüler için bu hüküm, yalnız İsveç mukimi bir şirketin sermayesinin ve oy hakkının en az yüzde 10 unu doğrudan doğruya elinde tutan bir Türkiye mukimine uygulanacaktır. 
                  b) Aşağıda sayılan gelirler için, İsveç’te bu Anlaşma hükümlerine göre ödenen vergiler, yabancı ülkelerde ödenen vergilerin mahsubunu düzenleyen Türk vergi mevzuatı hükümleri çerçevesinde, Türkiye’de ödenecek vergiden mahsup edilecektir: 
                      i) 8 inci maddede belirtilen kazançlar; 
                      ii) (a) bendinin kapsamına girmeyen temettüler; 
                      iii) faizler; 
                      iv) gayrimaddi hak bedelleri; 
                      v) 13 üncü maddenin 5 inci fıkrasında bahsedilen bir varlığın elden çıkarılmasından doğan ve İsveç’te vergilendirilebilen kazançlar; 
                      vi) 16 ncı maddede belirtilen prim ve ikramiyeler, huzur hakları ve diğer benzeri ödemeler. 
                      Bununla beraber, bu mahsup, İsveç’te vergilendirilebilir gelir için Türkiye’de, mahsuptan önce hesaplanan vergi miktarını aşmayacaktır. 
              2. İsveç’te çifte vergilendirme aşağıdaki şekilde önlenecektir: 
                  a) Bir İsveç mukimi, Türkiye kanunları uyarınca ve bu Anlaşma hükümlerine göre Türkiye’de vergilendirilebilen bir gelir elde ettiğinde, İsveç -yabancı ülkelerde ödenen verginin mahsubunu düzenleyen (buradaki genel prensibi etkilemeden zaman zaman değiştirebilen) İsveç mevzuatı hükümleri saklı kalmak üzere – sözkonusu gelire ilişkin vergiden, anılan gelir için ödenen Türk vergisine eşit bir meblağın mahsubuna izin verecektir. 
                  b) (a) bendinin hükümlerine bakılmaksızın, İsveç, bir İsveç mukiminin elde ettiği ve 7, 13 üncü maddenin 2 nci fıkrası veya 14 üncü madde hükümleri uyarınca Türkiye’de vergilendiribilen gelir veya kazancı vergiden istisna edecektir. Ancak bunun için, gelirin veya kazancın önemli bir kısmının; 
                      i) Türkiye’de bulunan işyerinde yürütülen, menkul kıymet veya diğer benzeri bir kıymetin yönetimi dışındaki bir ticari faaliyetten veya 
                      ii) Türkiye’de bulunan bir sabit yerde icra edilen serbest meslek faaliyetinden 
                      kaynaklanması şarttır. 
                  c) (a) bendinin hükümlerine bakılmaksızın, Türkiye’de mukim olan bir şirket tarafından İsveç’te mukim olan bir şirkete ödenen temettüler, İsveç vergisinden istisna edilecektir. Ancak bunun için, her iki şirketin İsveç’te mukim olmaları durumunda da İsveç mevzuatına göre vergiden istisna edilmiş olmaları şarttır. 
                  d) Bir İsveç mukimi, 19 uncu maddenin 1 inci fıkra hükümleri gereğince yalnız Türkiye’de vergilendirilebilecek olan veya bu fıkranın (b) bendi uyarınca İsveç vergisinden istisna edilecek olan bir gelir elde ettiğinde İsveç, İsveç vergisinin müterakki oranını tespit ederken sözkonusu geliri dikkate alabilir. 
                  3. a) Bir İsveç mukimi Türkiye’den 2 nci fıkranın (c) bendi gereğince İsveç vergisinden istisna edilmiş olmayan temettü geliri elde ettiğinde ve sözkonusu temettüler, Türkiye’nin ekonomik kalkınmasını hızlandırmak amacıyla Türk mevzuatında öngörülen özel tedbirler çerçevesinde, 10 uncu maddenin 2 nci fıkrasının (a) bendinde bahsedilen temettüler için yüzde 15’in, 10 uncu maddenin 2 nci fıkrasının (b) bendinde bahsedilen temettüler için yüzde 20’nin altında vergilendirilirse, bu temettüler üzerinden alınan İsveç vergisinden, 10 uncu maddenin 2 nci fıkrasının (a) bendinde bahsedilen temettüler için temettünün gayrisafi tutarının yüzde 15’ine eşit bir meblağın ve 10 uncu maddenin 2 nci fıkrasının (b) bendinde bahsedilen temettüler için, temettünün gayrisafi tutarının yüzde 20’sine eşit bir meblağın mahsubuna müsaade edilecektir. Bununla beraber bu mahsup, Türkiye’de vergilendirilebilir gelir için İsveç’de mahsupdan önce hesaplanan vergi miktarını aşmayacaktır. 
                     b) Bir İsveç mukimi Türkiye’den faiz veya gayrimaddi hak bedeli elde ettiğinde ve sözkonusu faiz veya gayrimaddi hak bedelleri, Türkiye’nin ekonomik kalkınmasını hızlandırmak amacıyla Türk mevzuatında öngörülen özel tedbirler çerçevesinde, faiz için yüzde 15’in, gayrimaddi hak bedelleri için yüzde 10’un altında vergilendirilirse, bu faiz ve gayrimaddi hak bedelleri üzerinden, duruma göre, faizin gayrisafi tutarının yüzde 15’ine ve gayrimaddi hak bedelinin yüzde 10’una eşit bir meblağın İsveç vergisinden, mahsubuna müsaade edilecektir. Bununla beraber bu mahsup, Türkiye’de vergilendirilebilir gelir için İsveç’te, mahsupdan önce hesaplanan vergi miktarını aşmayacaktır. 
              Bu fıkra hükümleri yalnız bu Anlaşmanın hüküm ifade ettiği ilk on yıl için uygulanacaktır. Bu süre, yetkili makamlar arasında karşılıklı anlaşmayla uzatılabilir. 

Madde 24
Ayrım Yapılmaması
              1. Bir Akit Devletin vatandaşları diğer Akit Devlette o Devletin vatandaşlarının aynı koşullarda karşı karşıya kaldıkları veya kalabilecekleri vergilemeden ve buna bağlı mükellefiyetlerden değişik veya daha ağır vergilemeye ve buna bağlı mükellefiyetlere tabi tutulmayacaklardır. 
              2. 10 uncu maddenin 4 üncü fıkrası hükümleri saklı kalmak üzere, bir Akit Devlet teşebbüsünün diğer Akit Devlette sahip olduğu bir işyeri, bu diğer Devletin aynı faaliyetleri yürüten bir teşebbüsüne göre daha az lehe bir vergilemeyle karşı karşıya kalmayacaktır. 
              3. 7 nci maddenin 3 üncü fıkrası, 9 uncu maddenin 1 inci fıkrası, 11 inci maddenin 7 nci fıkrası ile 12 nci maddenin 6 ncı fıkrası hükümlerinin uygulanacağı durumlar hariç olmak üzere, bir Akit Devlet teşebbüsünün vergi matrahı belirlenirken, bu teşebbüsün diğer Akit Devletin bir mukimine yaptığı faiz, gayrimaddi hak bedeli şeklindeki ödemelerle diğer ödemeler, bu ödemeler sanki ilk bahsedilen Devletin bir mukimine yapılmış gibi aynı şekilde indirilebilecektir. 
              4. Bir Akit Devletin, diğer Akit Devletin bir veya bir kaç mukimi tarafından, doğrudan doğruya veya dolaylı olarak, kısmen veya tamamen sermayesine sahip olunan veya kontrol edilen teşebbüsleri, ilk bahsedilen Devlette, benzeri teşebbüslerin tabi oldukları veya olabilecekleri vergilemeden ve buna bağlı mükellefiyetlerden değişik veya daha ağır vergilemeye ve buna bağlı mükellefiyetlere tabi tutulmayacaklardır. 
              5. Bu hükümler, bir Akit Devletin kendi mukimlerine şahsi ve ailevi durumları dolayısıyla uyguladığı şahsi indirimleri, vergi ve matrah indirimlerini diğer Akit Devlet mukimlerine de uygulama zorunda olduğu yönünde anlaşılmayacaktır. 

Madde 25
Karşılıklı Anlaşma Usulü 
              1. Bir Akit Devlet mukimi, Akit Devletlerden birinin veya her ikisinin işlemlerinin kendisi için bu Anlaşma hükümlerine uygun düşmeyen sonuçlar yarattığı veya yaratacağı kanaatine vardığında, bu Devletlerin milli mevzuatlarında öngörülen müracaat usulleriyle bağlı kalmaksızın, durumu mukimi olduğu Akit Devletin yetkili makamına arzedebilir. Bu kişinin durumu 24 üncü maddenin 1 inci fıkrasına uygun düşerse, o zaman vatandaşı olduğu Akit Devletin yetkili makamına başvurabilir. 
              2. Sözkonusu yetkili makam, itirazı haklı bulmakla beraber kendisi tatminkar bir çözüme ulaşamadığı takdirde, bu Anlaşmaya ters düşen bir vergilemeyi önlemek amacıyla, diğer Akit Devletin yetkili makamıyla karşılıklı anlaşmaya gayret sarfedecektir. 
              3. Akit Devletlerin yetkili makamları, bu Anlaşmanın yorumundan veya uygulamasından kaynaklanan her türlü güçlüğü ve tereddütü karşılıklı anlaşmayla çözmek için gayret göstereceklerdir. Aynı zamanda, bu Anlaşmada çözüme kavuşturulamamış durumlardan kaynaklanan çifte vergilendirmenin ortadan kaldırılması için birbirlerine danışabilirler. 
              4. Akit Devletlerin yetkili makamları, bundan önceki fıkralarda belirtilen hususlarda anlaşmaya varabilmek için birbirleriyle doğrudan doğruya haberleşebilirler. Anlaşmaya varabilmek için sözlü görüş alış-verişi gerekli görüldüğünde, bu görüşme, Akit Devletlerin yetkili makamlarının temsilcilerinden oluşan bir Komisyonda yürütülebilir.

Madde 26
Bilgi Değişimi
              1. Akit Devletlerin yetkili makamları gerek bu Anlaşma hükümlerinin, gerekse iç mevzuatlarının işlerlik kazanabilmeleri için ihtiyaç duyulan bilgileri, iç mevzuattaki vergileme bu Anlaşma ile uyum halinde olduğu sürece, değişime tabi tutacaklardır. Bilgi değişimi, 1 inci madde ile sınırlı değildir. Bir Akit Devlet tarafından alınan her türlü bilgi, o Devletin kendi iç mevzuatı çerçevesinde elde ettiği bilgiler gibi gizli tutulacak ve yalnızca bu Anlaşmada belirtilen vergilerin tahakkuk veya tahsilleriyle veya cebri icra ya da cezasıyla veya bu hususlardaki şikayet ve itirazlara bakmakla görevli kişi veya makamlara (adli makamlar ve idari kuruluşlar dahil) verilebilecektir. Bu kişi veya makamlar sözkonusu bilgileri yalnızca yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda kullanacaklardır. Bu kişi veya makamlar sözkonusu bilgileri mahkeme duruşmalarında veya adli kararlar alınırken açıklayabilirler. 
              2. 1 inci fıkra hükümleri, hiçbir surette Akit Devletlerden birini: 
                  a) Kendinin veya diğer Akit Devletin mevzuatına veya idari alışkanlıklarına uymayacak idari önlemler alma; 
                  b) Kendinin veya diğer Akit Devletin mevzuatı veya normal idari işlemleri çerçevesinde elde edilemeyen bilgileri sunma; 
                  c) Herhangi bir ticari, sınai, mesleki sırrı veya ticari işlemi aleni hale getiren bilgileri veya aleniyeti kamu düzenine aykırı düşen bilgileri verme yükümlülüğü altına sokacak şekilde yorumlanamaz. 

Madde 27
Diplomatlar ve Konsolosluk Memurları 
              Bu Anlaşma hükümleri, diplomatlar ve konsolosluk memurlarının, devletler hukukunun genel kuralları ve özel anlaşma hükümleri uyarınca yararlandıkları, mali ayrıcalıklarını etkilemeyecektir.

Madde 28
Yürürlüğe Girme
              1. Akit Devletler, bu Anlaşmanın yürürlüğe girmesi için gerekli anayasal işlemlerin tamamlandığını birbirlerine bildireceklerdir. 
              2. Bu Anlaşma, 1 inci fıkrada bahsedilen bildirimlerden sonuncusunun yapıldığı tarihi takip eden otuz gün sonra yürürlüğe girecek ve hükümleri: 
                  (a) Türkiye’de, Anlaşmanın yürürlüğe girdiği yılı izleyen yılın Ocak ayının birinci günü veya daha sonra başlayan her vergilendirme dönemine ilişkin vergilere; 
                  (b) İsveç’te, Anlaşmanın yürürlüğe girmesinden sonra gelen yılın Ocak ayının birinci gününde veya daha sonra elde edilen gelirlere uygulanacaktır.

Madde 29
Yürürlükten Kalkma 

              Bu Anlaşma, Akit Devletlerden biri tarafından feshedilinceye kadar yürürlükte kalacaktır. Akit Devletlerden herbiri Anlaşmayı, Anlaşmanın yürürlüğe girdiği tarihi izleyen beş yıllık sürenin bitiminden itibaren herhangi bir takvim yılının sona ermesine en az altı ay kala diplomatik yollardan yazılı fesih ihbarnamesi vermek suretiyle feshedebilir. Bu durumda Anlaşma:
                  a) Türkiye’de, fesih ihbarnamesinin verildiği yılı izleyen yılın Ocak ayının birinci günü veya daha sonra başlayan her vergilendirme dönemine ilişkin vergiler için; 
                  b) İsveç’te, fesih ihbarnamesinden sonra gelen yılın Ocak ayının birinci günü veya daha sonra elde edilen gelirler için hüküm ifade etmeyecektir. 

PROTOKOL
              Türkiye Cumhuriyeti ile İsveç Krallığı arasında gelir üzerinden alınan vergilerde çifte vergilendirmeyi önleyen bir Anlaşma imzalayan taraflar, aşağıdaki hükümlerin Anlaşmanın bir cüz’ünü oluşturduğu hususunda anlaşmışlardır. 
              1. 6 ncı maddenin 2 nci fıkrasına ilave: 
              “Her çeşit dalyanlar” teriminin açık deniz balıkçılık sahalarını kapsamına almadığı anlaşılmaktadır. 
              2. 7 nci maddeye ilave: 
              Bir Akit Devlet teşebbüsü diğer Akit Devlette bir işyerine sahip olursa ve bu teşebbüs: 
                  a) Bu işyerinden yapılan mal veya ticari eşya satışlarının aynısını veya benzerini bu diğer Devlette gerçekleştirirse veya 
                  b) Bu işyerinde gerçekleştirilen diğer ticari faaliyetlerin aynısını veya benzerini bu diğer Devlette icra ederse, 
                  bu satış veya faaliyetlerden doğan kazançların, diğer Akit Devlette, işyeri kazancı ile birlikte vergilendirilebileceği anlaşılmaktadır. Bunun için, sözkonusu satış veya faaliyet ile benzerlik gösteren veya tamamen aynı nitelikte olanların, bahsi geçen işyeri vasıtasıyla gerçekleştirilmesi şarttır. 
              Bununla beraber, eğer teşebbüs, sözkonusu satış veya faaliyetlerin, bu Anlaşmadan menfaat temin etme amacı dışında, diğer başka niyetlerle yapıldığını ispat edebilirse, bu satış veya faaliyetlerden doğan kazanç, bu diğer Akit Devlette vergilendirilmeyecektir. 
              3. 10, 11 ve 12’nci maddelere ilave : 
              10, 11 ve 12 nci maddelere ilişkin olarak, “gerçek lehdar” teriminin bir üçüncü ülke mukiminin Türkiye veya İsveç’ten elde ettiği temettü, faiz ve gayrimaddi hak bedelleri bakımından bu Anlaşmadan yararlandırılmayacağı yönünde yoruma tabi tutulacağı; ancak bu kısıtlamanın hiç bir şekilde Akit Devletlerin mukimlerine uygulanmayacağı anlaşılmaktadır. 
              4. 25 inci maddeye ilave : 
                  a) 25 inci maddenin 1 inci fıkrasıyla ilgili olan ve Türkiye’nin işlemlerinden kaynaklanan durumlarda, başvurunun Türk mevzuatında öngörülen sürelerde yapılmasının zorunlu olduğu anlaşılmaktadır. 
                  b) Bunun ötesinde, 25 inci maddenin 1 inci fıkrasıyla ilgili olan başvuruların kanuni süresinde yapılması halinde, 25 inci maddenin 2 nci fıkrasının hükümlerine göre varılan karşılıklı anlaşmanın, Türk mevzuatında öngörülen süre kısıtlamaları dikkate alınmaksızın uygulanacağı anlaşılmaktadır. Bununla beraber, sözkonusu karşılıklı anlaşmanın uygulanmasıyla ilgili vergi idaresinin tebliğini takiben, mükellefin iadeyi bir yıl içinde talep etmesi zorunludur.

              Bu hususları teyiden, iki Devletin tam yetkili temsilcileri, bu Anlaşmayı ve Protokolunu imzaladılar. 
              Örnekler halinde Ankara’da 21 Ocak 1988 tarihinde İngilizce dilinde düzenlenmiştir.

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti adına İsveç Krallığı Hükümeti adına