Avusturya

Posted in ozbekcpa

Anlaşmanın İmza Tarihi : 28/03/2008 
Resmi Gazete Tarihi : 26/06/2009 
Resmi Gazete No : 27270 
Yürürlük Tarihi : 01/10/2009 
Uygulama Tarihi : 01/01/2010 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE AVUSTURYA CUMHURİYETİ ARASINDA GELİR ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLERDE ÇİFTE VERGİLENDİRMEYİ ÖNLEME ANLAŞMASI 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE AVUSTURYA CUMHURİYETİ

Gelir üzerinden alınan vergilerde çifte vergilendirmeyi önleyen bir anlaşma yapmak isteğiyle aşağıdaki şekilde anlaşmışlardır:

Madde 1

KAPSANAN KİŞİLER

Bu Anlaşma, Akit Devletlerden birinin veya her ikisinin mukimi olan kişilere uygulanacaktır.

Madde 2

KAVRANAN VERGİLER

(1) Bu Anlaşma, ne şekilde alındığına bakılmaksızın, bir Akit Devlet veya politik alt bölümleri ya da mahalli idareleri adına gelir üzerinden alınan vergilere uygulanacaktır.

(2) Menkul veya gayrimenkul varlıkların devrinden doğan kazançlara uygulanan vergiler ile teşebbüsler tarafından ödenen ücret ya da maaşların toplam tutarı üzerinden alınan vergiler ve bunun yanı sıra sermaye değer artışlarına uygulanan vergiler de dahil olmak üzere toplam gelir veya gelirin unsurları üzerinden alınan tüm vergiler, gelir üzerinden alınan vergiler olarak kabul edilecektir.

(3) Anlaşmanın uygulanacağı mevcut vergiler özellikle:

a) Avusturya'da:

i. Gelir vergisi (die Einkommensteuer);

ii. Kurumlar vergisi (die Körperschaftsteuer);

(bundan böyle "Avusturya vergisi" olarak bahsedilecektir);

b) Türkiye'de:

i. Gelir vergisi;

ii. Kurumlar vergisi;

(bundan böyle "Türk vergisi" olarak bahsedilecektir).

(4) Anlaşma aynı zamanda, Anlaşmanın imza tarihinden sonra mevcut vergilere ilave olarak veya onların yerine alınan ve mevcut vergilerle aynı nitelikte olan veya onlara önemli ölçüde benzeyen vergilere de uygulanacaktır. Akit Devletlerin yetkili makamları, vergi mevzuatlarında yapılan önemli değişiklikleri birbirlerine bildireceklerdir.

Madde 3

GENEL TANIMLAR

(1) Bu Anlaşmanın amaçları bakımından, metin aksini gerektirmedikçe:

a) (i) "Avusturya" terimi, uluslararası hukuka uygun olarak Avusturya Cumhuriyeti'nin egemenliği altında bulunan toprakları ifade eder;

(ii) "Türkiye" terimi, karasuları ve üzerinde bulunan hava sahası dahil olmak üzere, Türkiye'nin sahip olduğu egemenlik alanını, bunun yanı sıra uluslararası hukuka uygun olarak doğal kaynakların aranması, işletilmesi ve korunması amacıyla yargı yetkisi veya egemenlik haklarına sahip olduğu deniz alanlarını ifade eder;

b) "Bir Akit Devlet" ve "diğer Akit Devlet" terimleri metnin gereğine göre, Avusturya veya Türkiye anlamına gelir;

c) "Vergi" terimi, bu Anlaşmanın 2 nci maddesinde kavranan herhangi bir vergi anlamına gelir;

d) "Kişi" terimi, bir gerçek kişiyi, bir şirketi ve kişilerin oluşturduğu diğer herhangi bir kuruluşu kapsar;

e) "Şirket" terimi, herhangi bir kurum veya vergileme yönünden kurum olarak muamele gören herhangi bir kuruluş anlamına gelir;

f) "Kanuni ana merkez" terimi sırasıyla, Türk Ticaret Kanunu veya Avusturya Mali Kanunu kapsamındaki kanuni merkez (Kanuni Merkez, Sitz) anlamına gelir;

g) "Vatandaş" terimi:

(i) bir Akit Devletin vatandaşlığına sahip herhangi bir gerçek kişiyi;

(ii) bir Akit Devlette yürürlükte olan mevzuata göre statü kazanan herhangi bir tüzel kişiliği, ortaklığı veya derneği

ifade eder;

h) "Bir Akit Devlet teşebbüsü" ve "diğer Akit Devlet teşebbüsü" terimleri, sırasıyla, bir Akit Devlet mukimi tarafından işletilen bir teşebbüsü ve diğer Akit Devlet mukimi tarafından işletilen bir teşebbüsü ifade eder;

i) "Yetkili makam" terimi;

(i) Avusturya’da: Federal Maliye Bakanını veya onun yetkili temsilcisini;

(ii) Türkiye’de: Maliye Bakanını veya onun yetkili temsilcisini

ifade eder;

j) "Uluslararası trafik" terimi, yalnızca diğer Akit Devletin sınırları içinde bulunan yerler arasında yapılan gemi veya uçak işletmeciliği hariç olmak üzere, bir Akit Devlet teşebbüsü tarafından gemi veya uçak işletilerek yapılan her türlü taşımacılığı ifade eder.

(2) Anlaşmanın herhangi bir tarihte bir Akit Devlet tarafından uygulanması bakımından, Anlaşmada tanımlanmamış herhangi bir terim, metin aksini gerektirmedikçe, bu Anlaşmanın uygulandığı vergilerin amaçları bakımından, o tarihte Bu Devletin mevzuatında öngörülen anlamı taşıyacak ve bu Devletin yürürlükteki vergi mevzuatında yer alan herhangi bir anlam, bu Devletin diğer mevzuatında bu terime verilen anlama göre üstünlük taşıyacaktır.

Madde 4

MUKİM

(1) Bu Anlaşmanın amaçları bakımından, "bir Akit Devletin mukimi" terimi, bu Devlet, herhangi bir politik alt bölümü veya mahalli idaresi de dahil olmak üzere, o Devletin mevzuatı gereğince ev, ikametgah, kanuni ana merkez, yönetim yeri veya benzer yapıda diğer herhangi bir kriter nedeniyle burada vergi mükellefi olan herhangi bir kişi anlamına gelir. Ancak bu terim, yalnızca o Devletteki kaynaklardan elde edilen gelir nedeniyle, o Devlette vergiye tabi tutulan herhangi bir kişiyi kapsamaz.

(2) 1 inci fıkra hükümleri dolayısıyla bir gerçek kişi her iki Akit Devletin de mukimi olduğunda, bu kişinin durumu aşağıdaki şekilde belirlenecektir:

a) Bu kişi, yalnızca daimi olarak kalabileceği bir evin bulunduğu Devletin mukimi kabul edilecektir. Eğer bu kişinin her iki Devlette de daimi olarak kalabileceği bir evi varsa, bu kişi, yalnızca kişisel ve ekonomik ilişkilerinin daha yakın olduğu (hayati menfaatlerin merkezi olan) Devletin bir mukimi kabul edilecektir;

b) Eğer kişinin hayati menfaatlerinin merkezinin yer aldığı Devlet saptanamazsa veya her iki Devlette de daimi olarak kalabileceği bir evi yoksa bu kişi yalnızca kalmayı adet edindiği evin bulunduğu Devletin bir mukimi kabul edilecektir;

c) Eğer kişinin her iki Devlette de kalmayı adet edindiği bir ev varsa veya her iki Devlette de böyle bir ev söz konusu değilse, bu kişi yalnızca vatandaşı olduğu Devletin mukimi kabul edilecektir;

d) Eğer kişi her iki Devletin de vatandaşıysa veya her iki Devletin de vatandaşı değilse, Akit Devletlerin yetkili makamları sorunu karşılıklı anlaşma yoluyla çözmeye gayret edeceklerdir.

(3) Gerçek kişi dışındaki bir kişi, 1 inci fıkra hükümleri dolayısıyla her iki Akit Devletin de mukimi olduğunda, Akit Devletlerin yetkili makamları karşılıklı anlaşma yoluyla sorunu çözmeye ve bu Anlaşmanın söz konusu kişiye uygulanma biçimini belirlemeye gayret edeceklerdir. Böyle bir mutabakata varılamaması durumunda, söz konusu kişinin Anlaşmayla tanınan herhangi bir istisna veya muafiyetten yararlanma talebinde bulunma hakkı olmayacaktır.

Madde 5

İŞYERİ

(1) Bu Anlaşmanın amaçları bakımından "işyeri" terimi, bir teşebbüsün işinin tamamen veya kısmen yürütüldüğü işe ilişkin sabit bir yer anlamına gelir.

(2) "İşyeri" terimi özellikle şunları kapsamına alır:

a) Yönetim yeri;

b) Şube;

c) Büro;

d) Fabrika;

e) Atölye, ve

f) Maden ocağı, petrol veya doğal gaz kuyusu, taş ocağı veya doğal kaynakların çıkarıldığı diğer herhangi bir yer.

(3) Bir inşaat şantiyesi ya da yapım, montaj veya kurma projesi veya bunlarla ilgili gözetim faaliyetleri yalnızca 6 ayı aşan bir süre boyunca devam etmesi durumunda bir işyeri oluşturur.

(4) Bu maddenin daha önceki hükümleri ile bağlı kalınmaksızın, "işyeri" teriminin aşağıdaki hususları kapsamadığı kabul edilecektir:

a) Tesislerinin, teşebbüse ait malların veya ticari eşyanın yalnızca depolanması, teşhiri veya teslimi amacıyla kullanılması;

b) Teşebbüse ait mal veya ticari eşya stoklarının, yalnızca depolama, teşhir veya teslim amacıyla elde tutulması;

c) Teşebbüse ait mal veya ticari eşya stoklarının, yalnızca bir başka teşebbüse işlettirilmesi amacıyla elde tutulması;

d) İşe ilişkin sabit bir yerin, yalnızca teşebbüse mal veya ticari eşya satın alma veya bilgi toplama amacıyla elde tutulması;

e) İşe ilişkin sabit bir yerin, teşebbüs için yalnızca hazırlayıcı veya yardımcı karakter taşıyan diğer herhangi bir işin yürütülmesi amacıyla elde tutulması;

f) İşe ilişkin sabit bir yerin, yalnızca (a) ila (e) bentlerinde bahsedilen faaliyetlerin birkaçını bir arada icra etmek için elde tutulması; ancak söz konusu faaliyetlerin bir arada yürütülmesi sonucunda işe ilişkin sabit yerde oluşan bütün bu faaliyetlerin hazırlayıcı veya yardımcı nitelikte olması şarttır.

(5) 1 inci ve 2 nci fıkra hükümleri ile bağlı kalınmaksızın, bir kişi -6 ncı fıkranın uygulanacağı bağımsız nitelikteki bir acente dışında- bir Akit Devlette, diğer Akit Devletin bir teşebbüsü adına hareket ederse, bu teşebbüs, aşağıda belirtilen şartlarla, bu kişinin teşebbüs için gerçekleştirdiği her türlü faaliyet dolayısıyla ilk bahsedilen Akit Devlette bir işyerine sahip kabul edilecektir:

a) eğer bu kişi, o Devlette teşebbüs adına mukavele akdetme yetkisine sahip olur ve bu yetkisini mutaden kullanırsa, söz konusu kişinin faaliyetleri 4 üncü fıkrada belirtilen ve işe ilişkin sabit bir yerden yapılması durumunda, o fıkra hükümleri uyarınca bu yeri işyeri haline getirmeyen nitelikteki faaliyetlerle sınırlı olmadıkça; veya

b) eğer bu kişi, böyle bir yetkisi olmamasına rağmen, teşebbüs adına düzenli olarak sevk ettiği mallardan veya ticari eşyadan ilk bahsedilen Devlette mutaden mal veya ticari eşya stoku bulundurursa.

(6) Bir Akit Devlette, bir teşebbüs işlerini yalnızca, kendi işlerine olağan şekilde devam eden bir simsar, genel komisyon acentesi veya bağımsız statüde diğer herhangi bir acente vasıtasıyla yürüttüğü için bu Devlette bir işyerine sahip kabul olunmayacaktır.

(7) Bir Akit Devletin mukimi olan bir şirket, diğer Akit Devletin mukimi olan veya bu diğer Devlette ticari faaliyette bulunan (bir işyeri vasıtasıyla veya diğer bir şekilde) bir şirketi kontrol eder ya da onun tarafından kontrol edilirse, bu şirketlerden herhangi biri diğeri için bir işyeri oluşturmayacaktır.

Madde 6

GAYRİMENKUL VARLIKLARDAN ELDE EDİLEN GELİR

(1) Bir Akit Devlet mukiminin diğer Akit Devlette bulunan gayrimenkul varlıklardan elde ettiği gelir (tarım veya ormancılıktan elde edilen gelir dahil), bu diğer Devlette vergilendirilebilir.

(2) "Gayrimenkul varlık" terimi, söz konusu varlığın bulunduğu Akit Devletin mevzuatına göre tanımlanacaktır. Terim her halükarda gayrimenkul varlığa müteferri varlıkları, tarım (balık üretimi ve yetiştiriciliği dahil) ve ormancılıkta kullanılan araçları ve hayvanları, özel hukuk hükümlerinin uygulanacağı gayrimenkul mülkiyetine ilişkin hakları, gayrimenkul intifa haklarını ve maden ocaklarının, kaynakların ve diğer doğal kaynakların işletilmesi veya işletme hakkı karşılığında doğan sabit ya da değişken ödemeler üzerindeki hakları kapsayacak; gemiler, vapurlar ve uçaklar gayrimenkul varlık olarak değerlendirilmeyecektir.

(3) 1 inci fıkra hükümleri, gayrimenkul varlığın doğrudan kullanımından, kiralanmasından veya diğer herhangi bir şekilde kullanımından elde edilen gelire uygulanacaktır.

(4) 1 inci ve 3 üncü fıkra hükümleri aynı zamanda, bir teşebbüsün gayrimenkul varlıklarından elde edilen gelir ile serbest meslek faaliyetlerinin icrasında kullanılan gayrimenkul varlıklardan elde edilen gelire de uygulanacaktır.

Madde 7

TİCARİ KAZANÇLAR

(1) Bir Akit Devlet teşebbüsüne ait kazanç, söz konusu teşebbüs diğer Akit Devlette yer alan bir işyeri vasıtasıyla orada ticari faaliyette bulunmadıkça, yalnızca bu Devlette vergilendirilecektir. Eğer teşebbüs yukarıda bahsedilen şekilde ticari faaliyette bulunursa, teşebbüsün kazançları bu diğer Devlette, yalnızca bu işyerine atfedilebilen miktarla sınırlı olmak üzere vergilendirilebilir.

(2) 3 üncü fıkra hükümleri saklı kalmak üzere, bir Akit Devlet teşebbüsü diğer Akit Devlette yer alan bir işyeri vasıtasıyla orada ticari faaliyette bulunduğunda, her iki Akit Devlette de bu işyerine atfedilecek kazanç, bu işyeri aynı veya benzer koşullar altında, aynı veya benzer faaliyetlerde bulunan ayrı ve bağımsız bir teşebbüs olsaydı ve işyerini oluşturduğu teşebbüsten tamamen bağımsız bir faaliyet gösterseydi ne kazanç elde edecek ise aynı miktarda bir kazanç olacaktır.

(3) Bir işyerinin kazancı belirlenirken, işyerinin bulunduğu Devlette veya başka herhangi bir yerde yapılan, yönetim ve genel idare giderleri de dahil olmak üzere, işyerinin amaçlarına uygun olan giderlerin indirilmesine müsaade edilecektir.

(4) Bir işyerine, bu işyeri tarafından teşebbüs adına yalnızca mal veya ticari eşya satın alınması dolayısıyla hiç bir kazanç atfedilmeyecektir.

(5) Kazanç, bu Anlaşmanın diğer maddelerinde ayrı olarak düzenlenen gelir unsurlarını da kapsamına aldığında, o maddelerin hükümleri bu madde hükümlerinden etkilenmeyecektir.

Madde 8

DENİZ VE HAVA TAŞIMACILIĞI

(1) Bir Akit Devlet teşebbüsünün uluslararası trafikte gemi veya uçak işletmeciliğinden elde ettiği kazançlar, yalnızca bu Devlette vergilendirilecektir.

(2) Bu maddenin amaçları bakımından, bir Akit Devlet teşebbüsünün uluslararası trafikte gemi veya uçak işletmeciliğinden elde ettiği kazançlar, 1 inci fıkra hükümlerinin uygulanacağı kazançların yanı sıra arızi olarak elde edilmeleri koşuluyla, konteynerlerin kullanımından ya da kiralanmasından elde edilen kazançları da kapsayacaktır.

(3) 1 inci ve 2 nci fıkra hükümleri aynı zamanda, bir ortaklığa, bir ortak teşebbüse veya uluslararası faaliyet gösteren bir acenteye iştirak dolayısıyla elde edilen kazançlara da uygulanacaktır.

Madde 9

BAĞIMLI TEŞEBBÜSLER

(1) a) Bir Akit Devlet teşebbüsü doğrudan veya dolaylı olarak diğer Akit Devlet teşebbüsünün yönetim, kontrol veya sermayesine katıldığında, veya

b) Aynı kişiler doğrudan veya dolaylı olarak bir Akit Devlet teşebbüsünün ve diğer Akit Devlet teşebbüsünün yönetim, kontrol veya sermayesine katıldığında,

ve her iki halde de, iki teşebbüs arasındaki ticari veya mali ilişkilerde oluşan veya oluşturulan koşullar, bağımsız teşebbüsler arasında oluşması gereken koşullardan farklılaştığında, bu şartlar altında, teşebbüslerden birisinde olması gereken, fakat bu koşullar nedeniyle kendini göstermeyen kazanç, o teşebbüsün kazancına eklenir ve buna göre vergilendirilebilir.

(2) Bir Akit Devletin kendi teşebbüsünün kazancına dahil edip vergilendirdiği kazanç, diğer Akit Devlette vergilendirilen diğer Devletin teşebbüsünün kazancını içermesi ve aynı zamanda ilk bahsedilen Devletin kavradığı bu kazancın, iki bağımsız teşebbüs arasında olması gereken koşullar göz önünde tutularak, sonradan ilk bahsedilen Devletçe yapılan hesaplamalar sonucunda belirlenen kazanç olması durumunda, diğer Devlet bu belirlemenin yerinde olduğu kanaatine varırsa, söz konusu kazanç üzerinden alınan verginin miktarında gerekli düzeltmeleri yapacaktır. Bu düzeltme yapılırken, bu Anlaşmanın diğer hükümleri göz önünde tutacak ve gerektiğinde Akit Devletlerin yetkili makamları birbirlerine danışacaklardır.

Madde 10

TEMETTÜLER

(1) Bir Akit Devletin mukimi olan bir şirket tarafından diğer Akit Devletin bir mukimine ödenen temettüler, bu diğer Devlette vergilendirilebilir.

(2) Bununla beraber söz konusu temettüler, temettüyü ödeyen şirketin mukim olduğu Akit Devlette ve bu Devletin mevzuatına göre de vergilendirilebilir; ancak, temettünün gerçek lehdarı diğer Akit Devletin bir mukimi ise, bu şekilde alınacak vergi:

a) Avusturya yönünden:

(i) temettünün gerçek lehdarı, temettü ödeyen şirketin sermayesinin doğrudan doğruya en az yüzde 25 ini elinde tutan bir şirket (ortaklık hariç) ise, gayrisafi temettü tutarının yüzde 5 ini;

(ii) tüm diğer durumlarda gayrisafi temettü tutarının yüzde 15 ini;

b) Türkiye yönünden:

(i) temettünün gerçek lehdarı, temettü ödeyen şirketin sermayesinin doğrudan en az yüzde 25 ini elinde tutan bir şirket (ortaklık hariç) ise, söz konusu temettülerin Avusturya'da vergiden istisna edilmesi koşuluyla gayrisafi temettü tutarının yüzde 5 ini;

(ii) tüm diğer durumlarda gayrisafi temettü tutarının yüzde 15 ini

aşmayacaktır.

Bu fıkra, temettülerin ödendiği kazançlar yönünden şirketin vergilendirilmesini etkilemeyecektir.

(3) Bu maddede kullanılan "temettü" terimi, hisse senetlerinden, intifa senetlerinden veya intifa haklarından, kurucu hisse senetlerinden veya alacak niteliğinde olmayıp kazanca katılmayı sağlayan diğer haklardan elde edilen gelirleri, bunun yanı sıra dağıtımı yapan şirketin mukim olduğu Devletin mevzuatına göre, vergileme yönünden hisse senetlerinden elde edilen gelirle aynı muameleyi gören diğer şirket haklarından elde edilen gelirler ile yatırım fonu ve yatırım ortaklığından elde edilen gelirleri ifade eder.

(4) Diğer Akit Devlette yer alan bir işyeri vasıtasıyla ticari faaliyette bulunan bir Akit Devlet şirketinin kazancı, 7 nci maddeye göre vergilendirildikten sonra, kalan kısım üzerinden, işyerinin bulunduğu Akit Devlette vergilendirilebilir; ancak bu şekilde alınacak vergi, kalan kısmın yüzde 5 ini aşmayacaktır.

(5) Bir Akit Devlet mukimi olan temettünün gerçek lehdarı, temettüyü ödeyen şirketin mukim olduğu diğer Akit Devlette yer alan bir işyeri vasıtasıyla orada ticari faaliyette bulunursa veya bu diğer Devlette yer alan sabit bir yer vasıtasıyla orada serbest meslek faaliyeti icra ederse ve söz konusu temettü elde ediş olayı ile bu işyeri veya sabit yer arasında etkin bir bağ bulunmaktaysa, 1 inci ve 2 nci fıkra hükümleri uygulanmayacaktır. Bu durumda, olayına göre 7 nci veya 14 üncü madde hükümleri uygulanacaktır.

(6) Bu maddenin 4 üncü fıkra hükmü saklı kalmak üzere, bir Akit Devlet mukimi olan bir şirket, diğer Akit Devletten kazanç veya gelir elde ettiğinde, bu diğer Devlet, temettülerin kendi mukimlerinden birine ödenmesi veya temettü elde edilmesi ile bu diğer Devlette bulunan bir işyeri veya sabit yer arasında etkin bir bağ bulunması durumları hariç olmak üzere, bu şirket tarafından ödenen temettüler üzerinden herhangi bir vergi alamaz. Aynı şekilde bu diğer Devlet, ödenen temettülerin veya dağıtılmamış kazancın tamamen veya kısmen bu diğer Devlette elde edilen kazanç veya gelir olup olmadığına bakmaksızın, bu şirketin dağıtılmayan kazançları üzerinden dağıtılmayan kazançlara uygulanan bir vergi alamaz.

Madde 11

FAİZ

(1) Bir Akit Devlette doğan ve diğer Akit Devletin bir mukimine ödenen faiz, bu diğer Devlette vergilendirilebilir.

(2) Bununla beraber söz konusu faiz, elde edildiği Akit Devlette ve o Devletin mevzuatına göre de vergilendirilebilir; ancak faizin gerçek lehdarı diğer Akit Devletin bir mukimi ise, bu şekilde alınacak vergi:

a) Oesterreichische Kontrollbank AG ya da amacı ihracatı teşvik etmek olan benzeri bir Türk kamu kuruluşu tarafından, ihracatı teşvik etmek amacıyla verilen, garanti edilen ya da sigortalanan bir borç ya da alacaktan dolayı ödenen faizin gayrisafi tutarının yüzde 5 ini;

b) Faiz bir banka tarafından elde edilmişse, gayrisafi faiz tutarının yüzde 10 unu;

c) Tüm diğer durumlarda gayrisafi faiz tutarının yüzde 15 ini

aşmayacaktır.

(3) 2 nci fıkra hükümlerine bakılmaksızın, faizin diğer Akit Devlete ya da bu diğer Devletin Merkez Bankası'na ödenmesi durumunda, söz konusu faiz elde edildiği Akit Devlette vergiden istisna edilecektir.

(4) Bununla beraber, komanditer ortağın, komanditer olarak iştirakinden ya da borca katılma ve kar paylı tahvillerden elde ettiği gelir dahil olmak üzere, kazanca katılma hakkı sağlayan haklardan ya da alacaklardan elde ettiği gelir, gelirin doğduğu Akit Devlette ve o Devletin mevzuatına göre vergilendirilebilir.

(5) Bu maddede kullanılan "faiz" terimi, ipotek garantisine bağlı olsun olmasın veya borçlunun kazancına katılma hakkını tanısın tanımasın, her nevi alacaktan doğan gelirleri ve özellikle kamu menkul kıymetleri ile tahvil veya borç senetlerinden elde edilen gelirler ile söz konusu menkul kıymet, tahvil veya borç senetlerine bağlı prim ve ikramiyeleri ifade eder.

(6) Bir Akit Devlet mukimi olan faizin gerçek lehdarı, faizin elde edildiği diğer Akit Devlette yer alan bir işyeri vasıtasıyla orada ticari faaliyette bulunursa veya bu diğer Devlette yer alan sabit bir yer vasıtasıyla orada serbest meslek faaliyetinde bulunursa ve söz konusu faizin ödendiği alacak ile bu işyeri veya sabit yer arasında etkin bir bağ bulunmaktaysa, 1, 2, 3 ve 4 üncü fıkra hükümleri uygulanmayacaktır. Bu durumda, olayına göre, 7 nci veya 14 üncü madde hükümleri uygulanacaktır.

(7) Bir Akit Devletin kendisi, politik alt bölümü, mahalli idaresi ya da bu Devletin bir mukimi tarafından ödenen faizin, o Devlette elde edildiği kabul olunacaktır. Bununla beraber, faiz ödeyen kişi, bir Akit Devletin mukimi olsun veya olmasın, bir Akit Devlette faiz ödemeye neden olan borç-alacak ilişkisiyle bağlantılı bir işyerine veya sabit yere sahip olduğunda ve faiz bu işyeri veya sabit yerden kaynaklandığında, söz konusu faizin, işyerinin veya sabit yerin bulunduğu Devlette elde edildiği kabul olunacaktır.

(8) Alacak karşılığında ödenen faizin miktarı, ödeyici ile gerçek lehdar arasında veya her ikisi ile bir başka kişi arasında var olan özel ilişki nedeniyle, böyle bir ilişkinin olmadığı durumda ödeyici ve lehdar arasında kararlaştırılacak miktarı aştığında, bu madde hükümleri yalnızca en son bahsedilen miktara uygulanacaktır. Bu durumda ilave ödeme, bu Anlaşmanın diğer hükümleri de dikkate alınarak, her bir Akit Devletin mevzuatına göre vergilendirilecektir.

Madde 12

GAYRİMADDİ HAK BEDELLERİ

(1) Bir Akit Devlette doğan ve diğer Akit Devletin bir mukimine ödenen gayrimaddi hak bedelleri, bu diğer Devlette vergilendirilebilir.

(2) Bununla beraber, söz konusu gayrimaddi hak bedelleri elde edildikleri Akit Devlette ve o Devletin mevzuatına göre de vergilendirilebilir; ancak gayrimaddi hak bedelinin gerçek lehdarı diğer Akit Devletin bir mukimi ise, bu şekilde alınacak vergi gayrimaddi hak bedelinin gayrisafi tutarının yüzde 10 unu aşmayacaktır.

(3) Bu maddede kullanılan "gayrimaddi hak bedelleri" terimi, sinema filmleri ile radyo ve televizyon kayıtları dahil olmak üzere, edebi, sanatsal veya bilimsel her nevi telif hakkının, her nevi patentin, alameti farikanın, desen veya modelin, planın, gizli formül veya üretim yönteminin veya sınai, ticari veya bilimsel teçhizatın kullanımı veya kullanım hakkı karşılığında veya sınai, ticari veya bilimsel tecrübeye dayalı bilgi birikimi karşılığında yapılan her türlü ödemeyi ifade eder.

(4) Bir Akit Devlet mukimi olan gayrimaddi hak bedelinin gerçek lehdarı, söz konusu bedelin elde edildiği diğer Akit Devlette yer alan bir işyeri vasıtasıyla orada ticari faaliyette bulunursa veya bu diğer Devlette yer alan sabit bir yer vasıtasıyla orada serbest meslek faaliyetinde bulunursa ve söz konusu bedelin ödendiği hak veya varlık ile bu işyeri veya sabit yer arasında etkin bir bağ bulunmaktaysa, 1 inci ve 2 nci fıkra hükümleri uygulanmayacaktır. Bu durumda, olayına göre, 7 nci veya 14 üncü madde hükümleri uygulanacaktır.

(5) Bir Akit Devletin kendisi, politik alt bölümü, mahalli idaresi ya da bu Devletin bir mukimi tarafından ödenen gayrimaddi hak bedelinin, o Devlette elde edildiği kabul olunacaktır. Bununla beraber, gayrimaddi hak bedelini ödeyen kişi, bir Akit Devletin mukimi olsun veya olmasın, bir Akit Devlette gayrimaddi hak bedelini ödemeye neden olan hak veya varlık ile bağlantılı bir işyerine veya sabit yere sahip olduğunda ve gayrimaddi hak bedeli bu işyeri veya sabit yerden kaynaklandığında, söz konusu gayrimaddi hak bedelinin, işyerinin veya sabit yerin bulunduğu Akit Devlette elde edildiği kabul olunacaktır.

(6) Kullanım, hak veya bilgi karşılığında ödenen gayrimaddi hak bedelinin miktarı, ödeyici ile gerçek lehdar arasında veya her ikisi ile bir başka kişi arasında var olan özel ilişki nedeniyle, böyle bir ilişkinin olmadığı durumlarda ödeyici ile gerçek lehdar arasında kararlaştırılacak miktarı aştığında, bu madde hükümleri yalnızca en son bahsedilen miktara uygulanacaktır. Bu durumda ilave ödeme, bu Anlaşmanın diğer hükümleri de dikkate alınarak, her bir Akit Devletin mevzuatına göre vergilendirilecektir.

Madde 13

SERMAYE DEĞER ARTIŞ KAZANÇLARI

(1) Bir Akit Devlet mukimince, diğer Akit Devlette yer alan ve 6 ncı maddede belirtilen gayrimenkul varlıkların elden çıkarılmasından sağlanan kazançlar, bu diğer Devlette vergilendirilebilir.

(2) Bir Akit Devlet teşebbüsünün diğer Akit Devlette sahip olduğu bir işyerinin ticari varlığına dahil menkul varlıkların veya bir Akit Devlet mukiminin diğer Akit Devlette serbest meslek faaliyeti icra etmek üzere kullandığı sabit bir yere ait menkul varlıkların elden çıkarılmasından doğan kazançlar, bu işyerinin (yalnız veya tüm teşebbüsle birlikte) veya sabit yerin elden çıkarılmasından doğan kazanç da dahil olmak üzere, bu diğer Devlette vergilendirilebilir.

(3) Bir Akit Devlet mukiminin, uluslararası trafikte işletilen gemi veya uçakların veya söz konusu gemi veya uçakların işletilmesiyle ilgili menkul varlıkların elden çıkarılmasından sağladığı kazançlar, yalnızca o Devlette vergilendirilecektir.

(4) 1, 2 ve 3 üncü fıkralarda belirtilenlerin dışında kalan varlıkların elden çıkarılmasından sağlanan kazançlar, yalnızca elden çıkaranın mukim olduğu Akit Devlette vergilendirilecektir. Bununla beraber, bundan bir önceki cümlede bahsedilen ve diğer Akit Devlette elde edilen sermaye değer artış kazançları, iktisap ve elden çıkarma arasındaki süre bir yılı aşmadığı takdirde, bu diğer Akit Devlette vergilendirilecektir.

Madde 14

SERBEST MESLEK FAALİYETLERİ

(1) Bir Akit Devlet mukiminin serbest meslek hizmetleri veya bağımsız nitelikteki diğer faaliyetleri dolayısıyla elde ettiği gelir, yalnızca bu Devlette vergilendirilecektir. Bununla beraber bu hizmet veya faaliyetler diğer Devlette icra edilirse ve eğer:

a) bu kişi, bu diğer Devlette, söz konusu hizmet veya faaliyetleri icra etmek amacıyla sürekli kullanabileceği sabit bir yere sahip ise; veya

b) bu kişi, bu diğer Devlette, söz konusu hizmet veya faaliyetleri icra etmek amacıyla, 12 aylık herhangi bir kesintisiz dönemde, bir veya birkaç seferde toplam 183 gün veya daha uzun bir süre kalırsa,

söz konusu gelir aynı zamanda bu diğer Akit Devlette de vergilendirilebilir.

Böyle bir durumda, olayına göre, ya yalnızca söz konusu sabit yere atfedilebilen gelir, ya da yalnızca bu diğer Devlette bulunulan süre içinde icra edilen hizmet veya faaliyetlerden elde edilen gelir, bu diğer Devlette vergilendirilebilir.

(2) Bir Akit Devlet teşebbüsünün serbest meslek hizmetleri veya benzer nitelikteki diğer faaliyetleri dolayısıyla elde ettiği gelir, yalnızca bu Devlette vergilendirilecektir. Bununla beraber, eğer bu hizmet veya faaliyetler diğer Devlette icra edilirse ve eğer:

a) Teşebbüs, bu hizmet veya faaliyetleri icra etmek üzere bu diğer Devlette bir işyerine sahip olursa veya,

b) Faaliyetlerin icra edildiği süre veya süreler, 12 aylık herhangi bir kesintisiz dönemde toplam 183 günü aşarsa,

söz konusu gelir aynı zamanda bu diğer Akit Devlette de vergilendirilebilir.

Böyle bir durumda, olayına göre, yalnızca söz konusu işyerine atfedilebilen gelir veya yalnızca bu diğer Devlette icra edilen hizmet ya da faaliyetlere atfedilebilen gelir bu diğer Devlette vergilendirilebilir. Her iki durumda da, bu teşebbüs, söz konusu gelir, bu teşebbüsün diğer Devlette bulunan bir işyerine atfedilebilen bir gelirmiş gibi bu diğer Devlette, bu Anlaşmanın 7 nci maddesi hükümlerine göre vergilendirilmeyi tercih edebilir. Bu tercih, diğer Devletin söz konusu gelir üzerinden tevkifat suretiyle vergi alma hakkını etkilemeyecektir.

(3) "Serbest meslek faaliyetleri" terimi, özellikle bağımsız olarak yürütülen bilimsel, edebi, sanatsal, eğitici veya öğretici faaliyetleri, bunun yanı sıra doktorların, avukatların, mühendislerin, mimarların, dişçilerin ve muhasebecilerin bağımsız faaliyetlerini ve özel mesleki beceri gerektiren diğer faaliyetleri kapsamına alır.

Madde 15

BAĞIMLI FAALİYETLER

(1) 16, 18, 19 ve 20 nci maddelerin hükümleri saklı kalmak üzere, bir Akit Devlet mukiminin bir hizmet dolayısıyla elde ettiği ücret, maaş ve diğer benzeri gelirler, bu hizmet diğer Akit Devlette ifa edilmedikçe, yalnızca bu Devlette vergilendirilecektir. Hizmet diğer Devlette ifa edilirse, buradan elde edilen söz konusu gelir bu diğer Devlette vergilendirilebilir.

(2) 1 inci fıkra hükümlerine bakılmaksızın, bir Akit Devlet mukiminin diğer Akit Devlette ifa ettiği bir hizmet dolayısıyla elde ettiği gelir, eğer:

a) Gelir elde eden kişi, diğer Devlette ilgili takvim yılı içinde başlayan veya biten herhangi bir 12 aylık dönemde bir veya bir kaç seferde toplam 183 günü aşmayan bir süre kalırsa, ve

b) Ödeme, diğer Devletin mukimi olmayan bir işveren tarafından veya bu işveren adına yapılırsa, ve

c) Ödeme, işverenin diğer Devlette sahip olduğu bir işyerinden veya sabit yerden yapılmazsa

yalnızca ilk bahsedilen Devlette vergilendirilecektir.

(3) Bu maddenin önceki hükümlerine bakılmaksızın, bir Akit Devlet teşebbüsü tarafından, uluslararası trafikte işletilen bir gemi veya uçakta ifa edilen bir hizmet dolayısıyla elde edilen gelir, bu Akit Devlette vergilendirilebilir.

Madde 16

MÜDÜRLERE YAPILAN ÖDEMELER

Bir Akit Devlet mukiminin, diğer Akit Devlet mukimi olan bir şirketin yönetim kurulu üyesi olması dolayısıyla elde ettiği ücret ve diğer benzeri ödemeler, bu diğer Devlette vergilendirilebilir.

Madde 17

SANATÇI VE SPORCULAR

(1) 14 ve 15 inci maddelerin hükümlerine bakılmaksızın, bir Akit Devlet mukimi olan tiyatro, sinema, radyo veya televizyon sanatçısı gibi bir sanatçının veya bir müzisyenin ya da bir sporcunun diğer Akit Devlette bu sıfatla icra ettiği şahsi faaliyetleri dolayısıyla elde ettiği gelir, bu diğer Devlette vergilendirilebilir.

(2) Bir sanatçının ya da sporcunun icra ettiği şahsi faaliyetlerden doğan gelir, sanatçının veya sporcunun kendisi adına değil de bir başkası adına tahakkuk ederse, bu gelir 7, 14 ve 15 inci maddelerin hükümleriyle bağlı kalınmaksızın, sanatçı ya da sporcunun faaliyetlerinin icra edildiği Akit Devlette vergilendirilebilir.

(3) Bir sanatçı ya da sporcunun bir Akit Devlette icra ettiği faaliyetlerden elde ettiği gelir, bu Devlete yapılan ziyaretin tamamen veya önemli ölçüde diğer Akit Devletin ya da politik alt bölümünün veya mahalli idaresinin kamusal fonlarından desteklenmesi halinde, bu Devlette vergiden istisna edilecektir.

Madde 18

EMEKLİ MAAŞLARI

(1) Bu Anlaşmanın 19 uncu maddesinin 2 nci fıkrası hükümleri saklı kalmak üzere, geçmiş çalışmaların karşılığında ödenen emekli maaşları ve diğer benzeri ödemeler ile Akit Devletlerden her birinin sosyal güvenlik sistemi kapsamında yapılan her türlü ödeme ve bu maddenin 2 nci fıkrasında tanımlanan düzenli ödemeler, yalnızca ödeme yapılan kişinin mukim olduğu Devlette vergilendirilecektir.

(2) "Düzenli ödeme" terimi, para veya parayla ölçülebilir bir menfaat karşılığında tam ve yeterli ödemede bulunma yükümlülüğüne bağlı olarak, ömür boyu veya belirli ya da belirlenebilir bir süre, belirli zamanlarda, düzenli olarak ödenecek toplam meblağı ifade eder.

Madde 19

KAMU HİZMETİ

(1) a) Bir Akit Devlete, politik alt bölümüne veya mahalli idaresine bir gerçek kişi tarafından verilen hizmetler karşılığında bu Devlet, alt bölüm veya idare tarafından yapılan ve emekli maaşı dışında kalan ücret, maaş ve diğer benzeri ödemeler, yalnızca bu Devlette vergilendirilecektir.

b) Bununla beraber, hizmet diğer Devlette ifa edilirse ve gerçek kişi bu diğer Devletin bir mukimi ise, söz konusu ücret, maaş ve diğer benzeri ödemeler yalnızca diğer Akit Devlette vergilendirilecektir. Ancak, bu kişinin;

(i) bu Devletin bir vatandaşı olması; veya

(ii) yalnızca bu hizmeti ifa etmek amacıyla bu Devletin bir mukimi durumuna geçmemiş olması

gerekmektedir.

(2) a) Bir Akit Devlete, politik alt bölümüne veya mahalli idaresine bir gerçek kişi tarafından verilen hizmetler karşılığında, bu Devlet, alt bölüm veya idare tarafından ödenen veya bunlarca oluşturulan fonlardan ödenen emekli maaşları, yalnızca bu Devlette vergilendirilecektir.

b) Bununla beraber, gerçek kişinin diğer Akit Devletin bir mukimi ve vatandaşı olması halinde, söz konusu emekli maaşı yalnızca bu Devlette vergilendirilecektir.

(3) Bir Akit Devlet, politik alt bölümü veya mahalli idaresi tarafından yürütülen ticari faaliyetlerle bağlantılı olarak verilen hizmetler karşılığında yapılan ücret, maaş ve diğer benzeri ödemeler ile emekli maaşlarına 15, 16, 17 ve 18 inci maddelerin hükümleri uygulanacaktır.

(4) Benzer şeklide, bu maddenin 1 inci ve 3 üncü fıkraları, Türkiye'deki Avusturya Dış Ticaret Müsteşarı ve personeline yapılan ödemeler ile Türk Ticaret Odasına verilen hizmetler karşılığında bu Ticaret Odası tarafından bir gerçek kişiye yapılan ödemelere de uygulanacaktır.

Madde 20

ÖĞRENCİLER

(1) Bir Akit Devleti ziyareti sırasında veya ziyaretinden hemen önce diğer Akit Devletin mukimi durumunda olan ve ilk bahsedilen Devlette yalnızca öğrenim veya mesleki eğitim amacıyla bulunan bir öğrenciye veya stajyere, geçimini, öğrenimini veya mesleki eğitimini sağlayabilmesi için yapılan ödemeler bu Devlette vergilendirilmeyecektir.

(2) Halihazırda ya da önceden bir Akit Devletin mukimi durumunda olan bir öğrenci veya stajyerin, diğer Akit Devlette ilgili mali yıl içinde bir veya birkaç seferde toplam 183 günü aşmayacak bir sürede ifa ettiği hizmet dolayısıyla elde ettiği ödemeler hizmetin doğrudan bu kişinin ilk bahsedilen Devlette sürdürdüğü çalışmaları ya da mesleki eğitimi ile ilgili olması halinde bu diğer Devlette vergilendirilmeyecektir.

Madde 21

DİĞER GELİRLER

(1) Bir Akit Devlette doğan ve bu Anlaşmanın önceki maddelerinde açıkça bahsedilmeyen gelir unsurları, bu Devlette vergilendirilebilir.

(2) Her iki Akit Devletin dışında doğan gelir unsurları, yalnızca söz konusu geliri elde eden kişinin mukim olduğu Akit Devlette vergilendirilecektir.

Madde 22

ÇİFTE VERGİLENDİRMENİN ÖNLENMESİ

Çifte vergilendirme aşağıdaki şekilde önlenecektir:

(1) Avusturya'da:

a) Bir Avusturya mukimi, bu Anlaşma hükümlerine göre Türkiye'de vergilendirilebilen bir gelir elde ettiğinde, Avusturya, b) ila e) bentleri hükümleri saklı kalmak üzere, söz konusu geliri vergiden istisna edecektir.

b) Bir Avusturya mukimi, 10 uncu maddenin 2 nci fıkrası, 11 inci maddenin 2 nci ve 4 üncü fıkraları, 12 nci maddenin 2 nci fıkrası, 13 üncü maddenin 4 üncü fıkrasının ikinci cümlesi ve 21 inci maddenin 1 inci fıkrası hükümlerine göre Türkiye'de vergilendirilebilen bir gelir elde ettiğinde, Avusturya, bu mukimin geliri üzerinden ödeyeceği vergiden, Türkiye'de ödediği vergiye eşit bir miktarın mahsubuna müsaade edecektir. Bununla beraber söz konusu mahsup, Türkiye'de elde edilen gelir unsurlarına atfedilebilen, mahsuptan önce hesaplanan vergi miktarını aşmayacaktır.

c) 10 uncu maddenin 2 nci fıkrasının b) (i) bendi bakımından, Türkiye mukimi olan bir şirket tarafından Avusturya mukimi olan bir şirkete ödenen temettüler, Avusturya iç mevzuatının ilgili hükümlerine-ki söz konusu mevzuat zaman zaman bu hükümlerin genel yapısını etkilemeden değişebilir- ve söz konusu mevzuatın gerektirdiği koşullardan küçük sapmalara bakılmaksızın Avusturya'da vergiden istisna edilecektir.

d) Anlaşmanın herhangi bir hükmüne uygun olarak bir Avusturya mukimi tarafından elde edilen gelir Avusturya'da vergiden istisna edilirse, Avusturya, bu mukimin geriye kalan geliri üzerinden alınacak vergiyi hesaplarken, istisna edilen geliri de dikkate alabilir.

e) Bir Avusturya mukimi Türkiye'den faiz veya gayrimaddi hak bedeli elde eder ve söz konusu faiz veya gayrimaddi hak bedelleri Türkiye'de, faiz için 11 inci maddenin 2 nci fıkrasının a) ila c) bentlerinde belirlenen oranlardan ve gayrimaddi hak bedelleri için ise yüzde 10'dan daha düşük bir oranda vergilendirilir ise, olayına göre faiz veya gayrimaddi hak bedelleri üzerinden alınan Avusturya vergisinden, söz konusu faiz ya da gayrimaddi hak bedelinin gayrisafi tutarının, faizlerde duruma göre yüzde 5, yüzde 10 ya da yüzde 15 ine, gayrimaddi hak bedellerinde ise yüzde 10 una eşit bir tutarın mahsubuna müsaade edilecektir.

(2) Türkiye'de:

a) Türkiye dışındaki bir ülkede ödenen vergilerin Türk vergisinden mahsubuna ilişkin Türk mevzuatı hükümleri saklı kalmak üzere, bir Türkiye mukiminin, Avusturya'daki kaynaklardan elde ettiği gelir (kazançlar ve vergiye tabi gelirler dahil) üzerinden, Avusturya mevzuatı gereğince ve bu Anlaşmaya uygun olarak ödenecek Avusturya vergisinin, söz konusu gelir üzerinden alınacak Türk vergisinden mahsubuna müsaade edilecektir. Bununla birlikte bu mahsup, söz konusu gelire atfedilebilen, mahsuptan önce hesaplanan Türk vergisi miktarını aşmayacaktır.

b) Anlaşmanın herhangi bir hükmü uyarınca bir Türkiye mukimi tarafından elde edilen gelir Türkiye'de vergiden istisna edilirse, Türkiye, bu mukimin geriye kalan geliri üzerinden alınacak vergiyi hesaplarken, istisna edilmiş olan geliri de dikkate alabilir.

Madde 23

AYRIM YAPILMAMASI

(1) Bir Akit Devletin vatandaşları, diğer Akit Devlette, bu diğer Devletin vatandaşlarının aynı koşullarda, özellikle mukimlik yönünden, karşı karşıya kaldıkları veya kalabilecekleri vergilemeden ve buna bağlı mükellefiyetlerden değişik veya daha ağır bir vergilemeye ve buna bağlı mükellefiyetlere tabi tutulmayacaklardır. Bu hüküm aynı zamanda, 1 inci madde hükümleri ile bağlı kalınmaksızın, Akit Devletlerden birinin veya her ikisinin mukimi olmayan kişilere de uygulanacaktır.

(2) Bir Akit Devletin mukimi olan vatansız kişiler, her iki Akit Devlette de, ilgili Devletin vatandaşlarıyla aynı koşullarda, özellikle mukimlik yönünden, karşı karşıya kaldıkları veya kalabilecekleri vergilemeden ve buna bağlı mükellefiyetlerden değişik veya daha ağır bir vergilemeye ve buna bağlı mükellefiyetlere, tabi tutulmayacaklardır.

(3) 10 uncu maddenin 4 üncü fıkrası hükümleri saklı kalmak üzere, bir Akit Devlet teşebbüsünün diğer Akit Devlette sahip olduğu bir işyeri, diğer Devlette, bu diğer Devletin aynı faaliyetleri yürüten teşebbüslerine göre daha az lehe bir vergileme ile karşı karşıya kalmayacaktır. Bu hüküm, bir Akit Devletin kendi mukimlerine şahsi veya ailevi durumları dolayısıyla uyguladığı şahsi indirimleri, vergi ve matrah indirimlerini diğer Akit Devlet mukimlerine de uygulamak zorunda olduğu yönünde anlaşılmayacaktır.

(4) 9 uncu maddenin 1 inci fıkrası, 11 inci maddenin 8 inci fıkrası veya 12 nci maddenin 6 ncı fıkrası hükümlerinin uygulanacağı haller hariç olmak üzere, bir Akit Devlet teşebbüsünce diğer Akit Devletin bir mukimine ödenen faiz, gayrimaddi hak bedeli ve diğer ödemeler, söz konusu teşebbüsün vergilendirilebilir kazancının belirlenmesinde, bu ödemeler ilk bahsedilen Devletin bir mukimine yapılmış gibi aynı koşullarda indirilebilecektir.

(5) Bir Akit Devletin, diğer Akit Devletin bir veya birkaç mukimi tarafından, doğrudan veya dolaylı olarak, kısmen veya tamamen sermayesine sahip olunan veya kontrol edilen teşebbüsleri, ilk bahsedilen Devlette, bu Devletin diğer benzeri teşebbüslerinin tabi oldukları veya olabilecekleri vergilemeden veya buna bağlı mükellefiyetlerden değişik veya daha ağır bir vergilemeye ve buna bağlı mükellefiyetlere tabi tutulmayacaklardır.

Madde 24

KARŞILIKLI ANLAŞMA USULÜ

(1) Bir kişi, Akit Devletlerden birinin veya her ikisinin işlemlerinin kendisi için bu Anlaşma hükümlerine uygun düşmeyen bir vergileme yarattığı veya yaratacağı kanaatine vardığında, bu Devletlerin iç mevzuatlarında öngörülen çözüm yollarıyla bağlı kalmaksızın, durumu mukimi olduğu Akit Devletin yetkili makamına veya durumu 23 üncü maddenin 1 inci fıkrasına uygun düşerse, vatandaşı olduğu Akit Devletin yetkili makamına arz edebilir. Söz konusu müracaat, Anlaşma hükümlerine aykırı düşen bir vergilemeyle sonuçlanan eylemin ilk bildiriminden itibaren üç yıl içerisinde yapılmalıdır.

(2) Söz konusu yetkili makam, itirazı haklı bulur ancak kendisi tatminkar bir çözüme ulaşamaz ise, Anlaşmaya ters düşen vergilemeyi önlemek amacıyla, diğer Akit Devletin yetkili makamıyla karşılıklı anlaşma yoluyla konuyu çözmeye gayret sarf edecektir. Anlaşmaya varılan her husus, Akit Devletlerin iç mevzuatlarında öngörülen zamanaşımı sürelerine bakılmaksızın uygulanacaktır.

(3) Akit Devletlerin yetkili makamları, Anlaşmanın yorumundan veya uygulanmasından kaynaklanan her türlü güçlüğü veya tereddütü karşılıklı anlaşmayla çözmek için gayret göstereceklerdir. Yetkili makamlar aynı zamanda, Anlaşmada ele alınmayan durumlardan kaynaklanan çifte vergilendirmenin ortadan kaldırılması için de birbirlerine danışabilirler.

(4) Akit Devletlerin yetkili makamları, bundan önceki fıkralarda belirtilen hususlarda anlaşmaya varabilmek için birbirleriyle, kendilerinden veya temsilcilerinden oluşan bir Komisyon kanalı da dahil olmak üzere, doğrudan haberleşebilirler.

Madde 25

BİLGİ DEĞİŞİMİ

(1) Akit Devletlerin yetkili makamları, bu Anlaşma hükümlerinin yürütülmesi için gerekli olan bilgileri veya Anlaşma ile uyumsuzluk göstermediği sürece Akit Devletler, politik alt bölümleri veya mahalli idareleri adına alınan her tür ve tanımdaki vergilerle ilgili İç mevzuat hükümlerinin yürütülmesi için gerekli olan bilgileri değişime tabi tutacaklardır. Bilgi değişimi 1 inci ve 2 nci maddelerle sınırlı değildir. Bir Akit Devlet tarafından alınan her türlü bilgi, o Devletin kendi iç mevzuatı çerçevesinde elde ettiği bilgiler gibi gizli tutulacak ve yalnızca birinci cümlede bahsedilen vergilerin tahakkuk veya tahsilleri veya cebri icra ya da kovuşturmasıyla veya bu hususlardaki itirazlara bakmakla görevli kişi veya makamlara (adli makamlar ve idari kuruluşlar dahil), verilebilecektir. Bu kişi veya makamlar söz konusu bilgileri yalnızca bu amaçlar doğrultusunda kullanacaklardır. Bu kişi veya makamlar söz konusu bilgileri mahkeme duruşmalarında veya adli kararlar alınırken açıklayabilirler.

(2) 1 inci fıkra hükümleri, hiçbir surette bir Akit Devleti:

a) Kendisinin veya diğer Akit Devletin mevzuatına ve idari uygulamalarına uymayacak idari önlemler alma;

b) Kendisinin veya diğer Akit Devletin mevzuatı veya normal idari işlemleri çerçevesinde elde edilemeyen bilgileri sunma;

c) Herhangi bir ticari, sınai, mesleki sırrı veya ticari işlemi aleni hale getiren bilgileri veya aleniyeti kamu düzenine aykırı düşen bilgileri verme

yükümlülüğü altına sokacak şekilde yorumlanamaz.

Madde 26

TAHSİLATTA YARDIMLAŞMA

Akit Devletler, vergilerin tahsilatında, bir Akit Devlet tarafından alınan vergilere mevcut Anlaşma ile tanınan muafiyetin, bu Anlaşmadan yararlanma hakkı olmayan kişiler lehine uygulanmayacağını güvence altına alabildikleri ölçüde, aşağıdaki şartlarla birbirlerine yardım etmeyi ve destek sağlamayı üstlenirler:

a) talepte bulunan Devlet, tahsilatı için diğer akit Devletin aracılığı istenilen tutarların vadesinin geldiğini ve icra yoluyla istenebilir olduğunu belirten kendi yetkili makamı tarafından onaylanmış belgenin bir örneğini sağlamak zorundadır.

b) bu madde hükümlerine uygun olarak sağlanan belge, talepte bulunulan ülkenin kanunları uyarınca icraya verilebilir. Mevcut Avusturya mevzuatında bu belgelerin icrai takibatının, yetkili vergi dairesi tarafından yapılacağı belirtilmiştir.

c) talepte bulunulan Devlet, kendisinin benzer vergi alacaklarını tahsil etme yöntemlerine uygun olarak tahsilatta bulunmaya gayret gösterecektir; ancak, tahsil edilecek olan vergi alacağı, talepte bulunulan Devlette rüçhanlı alacak olarak değerlendirilmeyecektir. Avusturya Cumhuriyeti'nde icrai uygulama Finanzprokuratur ya da onun adına hareket etmeye yetkili kılınan vergi dairesi tarafından talep edilecektir.

d) Borcun varlığına ya da miktarına ilişkin itirazlar, yalnızca talepte bulunan Devletin yetkili mahkemesine yapılabilecektir.

Bu madde hükümleri, Akit Devletlerden her birine, kendi vergilerini tahsil etmede kullanılanlardan farklı olan ya da egemenliğine, güvenliğine, kamu politikasına veya ulusal çıkarlarına ters düşen idari yöntemler uygulama zorunluluğu yüklemeyecektir.

Madde 27

DİPLOMAT HÜVİYETİNDEKİ MEMURLAR VE KONSOLOSLUK MEMURLARI

Bu Anlaşma hükümleri, diplomat hüviyetindeki memurlar veya konsolosluk memurlarının uluslararası hukukun genel kuralları veya özel anlaşma hükümleri uyarınca yararlandıkları mali ayrıcalıkları etkilemeyecektir.

Madde 28

YÜRÜRLÜĞE GİRME

(1) Bu Anlaşma onaylanacak ve onay belgeleri en kısa sürede teati edilecektir.

(2) Bu Anlaşma, onay belgelerinin teatisini takip eden üçüncü ayın ilk günü yürürlüğe girecek ve onay belgelerinin teati edildiği takvim yılının Aralık ayının 31 inci gününden sonra başlayan herhangi bir vergilendirme dönemine ilişkin vergiler bakımından uygulanacaktır.

(3) 3 Kasım 1970 tarihinde Viyana'da imzalanan, Türkiye Cumhuriyeti ile Avusturya Cumhuriyeti Arasında Gelir ve Servet Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmenin Önlenmesine ve Diğer Bazı Hususların Düzenlenmesine İlişkin Anlaşma, bu Anlaşmanın, bu maddenin 2 nci fıkrasına uygun olarak yürürlüğe girdiği tarihten itibaren hüküm ifade etmeyecektir.

Madde 29

YÜRÜRLÜKTEN KALKMA

Bu Anlaşma, bir Akit Devlet tarafından feshedilinceye kadar yürürlükte kalacaktır. Akit Devletlerden her biri, Anlaşmanın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren beşinci yıldan sonraki takvim yılının 30 Haziran'ında ya da daha önce diplomatik yollardan yazılı fesih ihbarnamesi vermek suretiyle Anlaşmayı feshedebilir. Bu durumda Anlaşma, fesih ihbarnamesinin verildiği takvim yılının 31 Aralık'ından sonra başlayan herhangi bir vergilendirme dönemine ilişkin vergiler bakımından uygulanmayacaktır.

BU HUSUSLARI TEYİDEN, aşağıda imzaları bulunan iki Akit Devletin tam yetkili temsilcileri, bu Anlaşmayı imzaladılar.

Türk, Alman ve İngiliz dillerinde ikişer nüsha halinde, her üç metin de aynı derecede geçerli olmak üzere, 28 Mart 2008 tarihinde, Viyana'da düzenlenmiştir. Yorumda farklılık olması halinde İngilizce metin geçerli olacaktır.

TÜRKİYE CUMHURİYETİ

ADINA

AVUSTURYA CUMHURİYETİ

ADINA

Kemal UNAKITAN

Maliye Bakanı

Wilhelm MOLTERER

Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı

PROTOKOL

Türkiye Cumhuriyeti ile Avusturya Cumhuriyeti arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmasının imzalanması sırasında, imzalayan taraflar, aşağıdaki hükümlerin Anlaşmanın ayrılmaz bir parçasını oluşturduğu hususunda anlaşmaya varmışlardır.

1.10 uncu Maddenin 2 nci fıkrasının b) bendinin (i) altbendine Ek

10 uncu maddenin 2 nci fıkrasının b) (i) bendine ilişkin olarak, Avusturya yetkili makamı, Avusturya iç mevzuatı uyarınca temettülerin muafiyetine ilişkin koşulların oluşup oluşmadığı hususunu teyit edecektir.

2.12 ve 13 üncü Maddeye Ek

Anlaşmanın 12 ve 13 üncü maddelerine ilişkin olarak, bir varlığın satışı karşılığında alınan ödemelerde, bu ödemelerin söz konusu varlıkla ilgili olarak gerçek bir elden çıkarma karşılığında yapılmadığı ispat edilemez ise 13 üncü madde hükümlerinin uygulanacağı anlaşılmaktadır. Bu husus ispat edilirse 12 nci madde hükümleri uygulanacaktır.

3. 21 inci Maddeye Ek

Bir Akit Devlet mukiminin, kanuni bir hak kapsamında diğer Akit Devletten elde ettiği gelir, söz konusu gelirin diğer Akit Devlet kanunları uyarınca vergiden muaf tutulan bir gelir olması halinde, ilk bahsedilen Devlette vergilendirilmeyebilir.

4. 22 nci Maddenin 1 inci fıkrasının e) bendine Ek

Eğer, 22 nci maddenin 1 inci fıkrasının e) bendi hükümlerinin uygulamasına olanak veren bir işlem, esas olarak vergiden kaçınmak amacıyla seçilmiş ise, söz konusu hükümlerin uygulanmayacağı anlaşılmaktadır.

5. 24 üncü Maddenin 2 nci fıkrasına Ek

24 üncü maddenin 2 nci fıkrasına ilişkin olarak, Türkiye yönünden mükellefin, karşılıklı anlaşma sonucunun vergi idaresi tarafından kendisine bildirilmesinden sonraki bir yıllık süre içerisinde söz konusu karşılıklı anlaşma sonucuna ilişkin iadeyi istemek zorunda olduğu anlaşılmaktadır.

BU HUSUSLARI TEYİDEN, aşağıda imzaları bulunan iki Akit Devletin tam yetkili temsilcileri, bu Protokolü imzaladılar.

Türk, Alman ve İngiliz dillerinde ikişer nüsha halinde, her üç metin de aynı derecede geçerli olmak üzere, 28 Mart 2008 tarihinde, Viyana'da düzenlenmiştir. Yorumda farklılık olması halinde İngilizce metin geçerli olacaktır.

TÜRKİYE CUMHURİYETİ

ADINA

AVUSTURYA CUMHURİYETİ

ADINA

Kemal UNAKITAN

Maliye Bakanı

Wilhelm MOLTERER

Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı

 

Almanya

Posted in ozbekcpa

Anlaşmanın İmza Tarihi: 19.09.2011
Resmi Gazete Tarihi: 24.1.2012
Resmi Gazete No: 28183
Karar Sayısı: 2012/2695 
Karar Tarihi: 16.1.2012
Yürürlük Tarihi: 01.08.2012
Uygulama Tarihi: 01.01.2011 (*)

(*) Bu Anlaşmanın hükümleri, 1 Ocak 2011 tarihinden itibaren geçerlidir.

TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE ALMANYA FEDERAL CUMHURİYETİ ARASINDA GELİR ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLERDE ÇİFTE VERGİLENDİRMEYİ VE VERGİ KAÇAKÇILIĞINI ÖNLEME ANLAŞMASI

TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE ALMANYA FEDERAL CUMHURİYETİ

Mali engelleri ortadan kaldırarak karşılıklı ekonomik ilişkilerini geliştirmek ve vergi konularındaki işbirliklerini güçlendirmek isteğiyle,

AŞAĞIDAKİ ŞEKİLDE ANLAŞMIŞLARDIR:

Madde 1

KAPSANAN KİŞİLER

Bu Anlaşma, Akit Devletlerden birinin veya her ikisinin mukimi olan kişilere uygulanacaktır.

Madde 2

KAPSANAN VERGİLER

1. Bu Anlaşma, ne şekilde alındığına bakılmaksızın, bir Akit Devlet, eyalet veya politik alt bölümleri ya da mahalli idareleri adına gelir üzerinden alınan vergilere uygulanacaktır.

2. Menkul veya gayrimenkul varlıkların devrinden doğan kazançlara uygulanan vergiler ile teşebbüsler tarafından ödenen ücret ya da maaşların toplam tutarı üzerinden alınan vergiler ve bunun yanı sıra sermaye değer artışlarına uygulanan vergiler de dahil olmak üzere, toplam gelir veya gelirin unsurları üzerinden alman tüm vergiler, gelir üzerinden alınan vergiler olarak kabul edilecektir.

3. Bu Anlaşmanın uygulanacağı mevcut vergiler özellikle:

a) Türkiye Cumhuriyetinde;

i) Gelir vergisi ve

ii) Kurumlar vergisi,

(bundan böyle "Türk vergisi" olarak bahsedilecektir);

b) Almanya Federal Cumhuriyeti'nde:

i) Gelir vergisi (Einkommensteuer),

ii) Kurumlar vergisi (Körperschaftsteuer) ve

iii) Ticaret vergisi (Gewerbesteuer)

ve bunların üzerinden alınan ek vergiler

(bundan böyle "Alman vergisi" olarak bahsedilecektir).

4. Anlaşma aynı zamanda, Anlaşmanın imza tarihinden sonra mevcut vergilere ilave olarak veya onların yerine alınan ve mevcut vergilerle aynı nitelikte olan veya onlara önemli ölçüde benzeyen vergilere de uygulanacaktır. Akit Devletlerin yetkili makamları, ilgili vergi mevzuatlarında yapılan önemli değişiklikleri birbirlerine bildireceklerdir.

Madde 3

GENEL TANIMLAR

1. Bu Anlaşmanın amaçları bakımından, metin aksini gerektirmedikçe:

a) "Türkiye" terimi, kara suları ve üzerinde bulunan hava sahası dahil olmak özere, Türkiye Cumhuriyeti'nin sahip olduğu egemenlik alanını, bunun yanı sıra uluslararası hukuka uygun olarak doğal kaynakların aranması, İşletilmesi ve korunması amacıyla yargı yetkisi veya egemenlik haklarına sahip olduğu deniz alanlarını ifade eder;

b) "Almanya" terimi, kara sularına bitişik deniz yatağı, toprak altı ve bunların üzerini kaplayan suların yanı sıra, Almanya Federal Cumhuriyeti'nin uluslararası hukuk ile iç mevzuatına uygun olarak canlı ve cansız kaynakların aranması, işletilmesi, korunması ve idaresi amacıyla yargı yetkisi ve egemenlik haklarına sahip olduğu Almanya Federal Cumhuriyeti topraklarını ifade eder;

c) "bir Akit Devlet" ve "diğer Akit Devlet" terimleri metnin gereğine göre, Türkiye Cumhuriyeti veya Almanya Federal Cumhuriyeti anlamına gelir;

d) "kişi" terimi, bir gerçek kişiyi, bir şirketi ve kişilerin oluşturduğu diğer herhangi bir kuruluşu kapsar;

e) "şirket" terimi, herhangi bir kurum veya vergileme yönünden kurum olarak muamele gören herhangi bir kuruluş anlamına gelir;

f) "kanuni ana merkez" terimi sırasıyla, Türk Ticaret Kanunu veya Alman Mali Kanunu kapsamındaki kanuni yerleşim yeri (Kanuni merkez, Sitz) anlamına gelir;

g) "bir Akit Devlet teşebbüsü" ve "diğer Akit Devlet teşebbüsü" terimleri, sırasıyla, bir Akit Devlet mukimi tarafından işletilen bir teşebbüsü ve diğer Akit Devlet mukimi tarafından işletilen bir teşebbüsü ifade eder;

h) "uluslararası trafik "terimi, yalnızca diğer Akit Devletin sınırları içinde gerçekleştirilen gemi veya uçak işletmeciliği hariç olmak üzere, bir Akit Devlet teşebbüsü tarafından gemi veya uçak İşletilerek yapılan her türlü taşımacılığı ifade eder;i) "vatandaş" terimi:

i) Almanya Federal Cumhuriyeti açısından:

Almanya Federal Cumhuriyeti Anayasası kapsamındaki herhangi bir Almanı ve Almanya'da yürürlükte bulunan mevzuata göre statü kazanan herhangi bir hükmi şahsı, ortaklığı ve birliği;

ii) Türkiye Cumhuriyeti açısından:

Türk vatandaşlığına sahip herhangi bir gerçek kişiyi ve Türkiye'de yürürlükte bulunan mevzuata göre statü kazanan herhangi bir hükmi şahsı, ortaklığı ve birliği

ifade eder;

j) "yetkili makam" terimi:

i} Türkiye Cumhuriyeti yönünden, Maliye Bakanını veya onun yetkili temsilcisini; ve

ii) Almanya Federal Cumhuriyeti yönünden, Federal Maliye Bakanlığını veya Bakanlığın yetki verdiği makamı

ifade eder.

2. Anlaşmanın herhangi bir tarihte bir Akit Devlet tarafından uygulanması bakımından, Anlaşmada tanımlanmamış herhangi bir terim, metin aksini gerektirmedikçe, Anlaşmanın uygulandığı vergilerin amaçları bakımından, o tarihte bu Devletin mevzuatında öngörülen anlamı taşıyacak ve bu Devletin yürüdükteki vergi mevzuatında yer alan herhangi bîr anlam, bu Devletin diğer mevzuatında bu terime verilen anlama göre üstünlük taşıyacaktır.

Madde 4

MUKİM

1. Bu Anlaşmanın amaçları bakımından, "bir Akit Devletin mukimi" terimi, bu Devlet, eyalet ve herhangi bir politik alt bölümü veya mahalli idaresi de dahil olmak üzere, o Devletin mevzuatı gereğince ev, ikametgah, kanuni ana merkez, yönetim yeri veya benzer yapıda diğer herhangi bir kriter nedeniyle burada vergiye tabi olan herhangi bir kişi anlamına gelir. Ancak bu terim, yalnızca o Devletteki kaynaklardan elde edilen gelir nedeniyle, o Devlette vergiye tabi tutulan herhangi bir kişiyi kapsamaz.

2. 1 inci fıkra hükümleri dolayısıyla bir gerçek kişi her iki Akit Devletin de mukimi olduğunda, bu kişinin durumu aşağıdaki şekilde belirlenecektir:a) bu kişi, yalnızca daimi olarak kalabileceği bir evin bulunduğu Devletin mukimi kabul edilecektir. Eğer bu kişinin her iki Devlette de daimi olarak kalabileceği bir evi varsa; bu kişi, yalnızca kişisel ve ekonomik ilişkilerinin daha yakın olduğu (hayati menfaatlerin merkezi olan) Devletin bir mukimi kabul edilecektir;

b) eğer kişinin hayati menfaatlerinin merkezinin yer aldığı Devlet belirlenemez ise veya her iki Devlette de daimi olarak kalabileceği bir evi yoksa bu kişi yalnızca kalmayı adet edindiği evin bulunduğu Devletin bir mukimi kabul edilecektir;

c) eğer kişinin her iki Devlette de kalmayı adet edindiği bir ev varsa veya her iki Devlette de böyle bir ev söz konusu değilse, bu kişi yalnızca vatandaşı olduğu Devletin mukimi kabul edilecektir;

d) eğer kişi her iki Devletin de vatandaşı ise veya her iki Devletin de vatandaşı değil ise, Akit Devletlerin yetkili makamları sorunu karşılıklı anlaşma yoluyla çözeceklerdir.

3. Gerçek kişi dışındaki bir kişi, 1 inci fıkra hükümleri dolayısıyla her iki Akit Devletin de mukimi olduğunda, Akit Devletlerin yetkili makamları karşılıklı anlaşma yoluyla sorunu çözmeye ve Anlaşmanın söz konusu kişiye uygulanma biçimini belirlemeye gayret edeceklerdir. Böyle bir mutabakata yanlamaması durumunda, söz konusu kışı, Anlaşma hükümleri uyarınca sağlanan menfaatlerden yararlanma açısından her iki Akit Devletin de mukimi kabul edilmeyecektir.

Madde 5

İŞYERİ

1. Bu Anlaşmanın amaçları bakımından "işyeri" terimi, bir teşebbüsün işinin tamamen veya kısmen yürütüldüğü işe ilişkin sabit bir yer anlamına gelir.

2. "İşyeri" terimi özellikle şunları kapsamına alır:a) yönetim yeri;

b) şube;

c) büro;

d) fabrika;

e) atölye; ve

f) maden ocağı, petrol veya doğal gaz kuyusu, taş ocağı veya doğal kaynakların çıkarıldığı diğer herhangi bir yer.

3. "İşyeri" terimi aşağıdakileri de kapsayacaktır:

a) altı ayı aşan bir süre devam eden bir inşaat şantiyesi, yapım, montaj veya kurma projesi veya bunlara ilişkin gözetim faaliyetleri;

b) bir teşebbüs tarafından, çalışanları veya teşebbüs tarafından bu amaçla görevlendirilen diğer personel aracılığıyla bir Akit Devlette ifa edilen ve herhangi bir 12 aylık dönemde toplam altı ayı aşan bir süre veya sürelerde devam eden (aynı veya bağlı proje için), danışmanlık hizmetleri de dahil, hizmet tedarikleri.

4. Bu maddenin daha önceki hükümleri ile bağlı kalınmaksızın, "işyeri" teriminin aşağıdaki hususları kapsamadığı kabul edilecektir:

a) tesislerin, teşebbüse ait malların veya ticari eşyanın yalnızca depolanması, teşhiri veya teslimi amacıyla kullanılması;

b) teşebbüse ait mal veya ticari eşya stoklarının, yalnızca depolama" teşhir veya teslim amacıyla elde tutulması;

c) teşebbüse ait mal veya ticari eşya stoklarının, yalnızca bir başka teşebbüse İşlettirmek amacıyla elde tutulması;

d) işe ilişkin sabit bir yerin, yalnızca teşebbüse mal veya ticari eşya satın alma veya bilgi toplama amacıyla elde tutulması;

e) İşe ilişkin sabit bir yerin, teşebbüs için yalnızca hazırlayıcı veya yardımcı karakter taşıyan diğer herhangi bir işin yürütülmesi amacıyla elde tutulması;

f) işe ilişkin sabit bir yerin, yalnızca a) ila e) bentlerinde bahsedilen faaliyetlerin birkaçını bir arada icra etmek için elde tutulması; ancak söz konusu faaliyetlerin bir arada yürütülmesi sonucunda işe ilişkin sabit yerde oluşan bütün bu faaliyetlerin hazırlayıcı veya yardımcı nitelikte olması şarttır.

5. 1 inci ve 2 nci fıkra hükümleriyle bağlı kalınmaksızın, bir kişi - 6 ncı fıkranın uygulanacağı bağımsız nitelikteki bir acente dışında - bir Akit Devlette, diğer Akit Devletin bir teşebbüsü adına hareket eder ve o teşebbüs adına sözleşme akdetme yetkisine sahip olup, bu yetkisini mutaden kullanırsa, bu kişinin faaliyetleri, 4 üncü fıkrada bahsedilen ve anılan fıkra hükümlerine göre işe ilişkin sabit bir yer aracılığıyla yürütüldüğünde, bu sabit yere işyeri mahiyeti kazandırmayan faaliyetlerle sınırlı olmadıkça, bu teşebbüs, ilk bahsedilen Akit Devlette söz konusu kişinin teşebbüs için gerçekleştirdiği her türlü faaliyet dolayısıyla, bir iş yerine sahip kabul edilecektir.

6. Bir teşebbüs, bir Akit Devlette, işlerini yalnızca kendi işlerine olağan şekilde devam eden bir simsar, genel komisyon acentesi veya bağımsız statüde diğer herhangi bir acente vasıtasıyla yürüttüğü için bu Devlette bir işyerine sahip kabul olunmayacaktır.

7. Bir Akit Devletin mukimi olan bir şirket, diğer Akit Devletin mukimi olan veya bu diğer Devlette ticari faaliyette bulunan (bir işyeri vasıtasıyla veya diğer bir şekilde) bir şirketi kontrol eder ya da onun tarafından kontrol edilirse, bu şirketlerden herhangi biri diğeri için bir işyeri oluşturmayacaktır.

Madde 6

GAYRİMENKUL VARLIKLARDAN İLDE EDİLEN GELİR

1. Bir Akit Devlet mukiminin diğer Akit Devlette bulunan gayrimenkul varlıklardan elde ettiği gelir (tarım veya ormancılıktan elde edilen gelir dâhil), bu diğer Devlette vergilendirilebilir,

2. "Gayrimenkul varlık" terimi, söz konusu varlığın bulunduğu Akit Devletin mevzuatına göre tanımlanacaktır. Terim her halükârda gayrimenkul varlığa müteferri varlıkları, tarım (balık üretimi ve yetiştiriciliği dahil) ve ormancılıkta kullanılan araçları ve hayvanları, özel hukuk hükümlerinin uygulanacağı gayrimenkul mülkiyetine ilişkin hakları, gayrimenkul intifa haklarını ve maden ocaklarının, kaynakların ve diğer doğal kaynakların işletilmesi veya işletme hakkı karşılığında doğan sabit ya da değişken ödemeler üzerindeki hakları kapsayacak; gemiler ve uçaklar gayrimenkul varlık olarak değerlendirilmeyecektir.

3. 1 inci fıkra hükümleri, gayrimenkul varlığın doğrudan kullanımından, kiralanmasından veya diğer herhangi bir şekilde kullanımından elde edilen gelire uygulanacaktır.

4. 1 inci ve 3 üncü fıkra hükümleri aynı zamanda, bir teşebbüsün gayrimenkul varlıklarından elde edilen gelir ile serbest meslek faaliyetlerinin icrasında kullanılan gayrimenkul varlıklardan elde edilen gelire de uygulanacaktır.

Madde 7

TİCARİ KAZANÇLAR

1. Bir Akit Devlet teşebbüsüne ait kazanç, söz konusu teşebbüs diğer Akit Devlette yer alan bir işyeri vasıtasıyla ticari faaliyette bulunmadıkça, yalnızca bu Devlette vergilendirilecektir. Eğer teşebbüs yukarıda bahsedilen şekilde ticari faaliyette bulunursa, teşebbüsün kazançları bu diğer Devlette, yalnızca bu işyerine atfedilebilen miktarla sınırlı olmak üzere vergilendirilebilir.

2. 3 üncü fıkra hükümleri saklı kalmak üzere, bir Akit Devlet teşebbüsü diğer Akit Devlette yer alan bir işyeri vasıtasıyla ticari faaliyette bulunduğunda, her iki Akit Devlette de bu işyerine atfedilecek kazanç, bu işyeri aynı veya benzer koşullar altında, aynı veya benzer faaliyetlerde bulunan ayrı ve bağımsız bir teşebbüs olsaydı ve işyerini oluşturduğu teşebbüsten tamamen bağımsız bir nitelik kazansaydı ne kazanç elde edecek ise aynı miktarda bir kazanç olacaktır.

3. Bir işyerinin kazancı belirlenirken, işyerinin bulunduğu Devlette veya başka herhangi bir yerde yapılan, yönetim ve genel idare giderleri de dahil olmak üzere, işyerinin amaçlarına uygun olan giderlerin indirilmesine müsaade edilecektir.

4. Bir işyerine, bu işyeri tarafından teşebbüs adına yalnızca mal veya ticari eşya satın alınması dolayısıyla hiç bir kazanç affedilmeyecektir.

5. Kazanç, bu Anlaşmanın diğer maddelerinde ayrı olarak düzenlenen gelir unsurlarını da kapsamına aldığında, o maddelerin hükümleri bu madde hükümlerinden etkilenmeyecektir.

Madde 8

DENİZ VE HAVA TAŞIMACILIĞI

1. Bir Akit Devlet teşebbüsünün uluslararası trafikte gemi veya uçak işletmeciliğinden diğer Akit Devlette elde ettiği kazançlar, yalnızca ilk bahsedilen Devlette vergilendirilecektir.

2. 1 inci fıkra hükümleri aynı zamanda, bir ortaklığa (pool), bir ortak girişime veya uluslararası işletilen bir acenteye iştirak dolayısıyla elde edilen kazançlara da uygulanacaktır.

Madde 9

BAĞIMLI TEŞEBBÜSLER

1. a) Bir âkit Deflet teşebbüsü doğrudan veya dolaylı olarak diğer Akit- Devlet teşebbüsünün yönetim, kontrol veya sermayesine katıldığında, veya

b) Aynı Kişiler doğrudan veya dolaylı olarak bir Akit Devlet teşebbüsünün ve diğer Akit Devlet teşebbüsünün yönetim, kontrol veya sermâyesine katıldığında,

ve her iki halete de, iki teşebbüs arasındaki ticari veya malî ilişkilerde oluşan veya oluşturulan koşullar, bağımsız teşebbüsler arasında oluşması gereken koşullardan farklılaştığında, bu şartlar altında, teşebbüslerden birisinde olması gemken, fakat bu kofullar nedeniyle kendini göstermeyen kazanç, o teşebbüsün kazancına eklenir ve buna göre vergilendirilebilir.

2. Bir Akit Devletin kendi teşebbüsünün kazancına dahil edip vergilendirdiği kazancın, diğer Akit Devlette vergilendirilen diğer Devlet teşebbüsünün kazancını içermesi ve aynı zamanda, ilk bahsedilen Devletin kavradığı bu kazancın, iki bağımsız teşebbüs arasında olması gereken koşullar göz önünde tutularak, ilk bahsedilen Devlet teşebbüsünde kendisini göstermesi gereken kazanç olması durumunda, diğer Devlet söz konusu kazanç üzerinden alman verginin miktarında gerekli düzeltmeleri yapacaktır. Su düzeltme yapılırken, fay Arılaşmanın diğer hükümleri göz önünde tutulacak ve gerektiğinde Akit Devletlerin yetkili makamları birbirlerine danışacaklardır.

Madde 10

TEMETTÜLER

1. Bir Akit Devletin mukimi olan bir şirket tarafından diğer Akit Devletin bir mukimine ödenen temettüler, bu diğer Devlette vergilendirilebilir.

2. Bununla beraber söz konusu temettüler, temettüyü ödeyen şirketin mukim olduğu Akit Devlette ve bu Devletin mevzuatına göre de vergilendirilebilir; ancak, temettünün gerçek lehdarı diğer Akit Devletin bir mukimi ise, bu şekilde alınacak vergi:a) temettünün gerçek lehdarı, temettü ödeyen şirketin sermayesinin doğrudan doğruya en az yüzde 25 ini elinde tutan bir şirket (ortaklık hariç) ise, gayrisafi temettü tutarının yüzde 5 ini;

b) tüm diğer durumlarda gayrisafi temettü tutarının yüzde 15 ini aşmayacaktır.

Bu fıkra, içinden temettülerin ödendiği kazançlar yönünden şirketin vergilendirilmesini etkilemeyecektir.

3. Bu maddede kullanılan "temettü" terimi, hisse senetlerinden, intifa senetlerinden veya intifa haklarından, maden hisselerinden, kurucu hisse senetlerinden veya alacak niteliğinde olmayıp kazanca katılmayı sağlayan diğer haklardan elde edilen gelirleri, bunun yanı sıra diğer şirket haklarından elde edilen gelir veya dağıtımı yapan şirketin mukim olduğu Devletin mevzuatına göre, vergileme yönünden hisse senetlerinden elde edilen gelirle aynı muameleyi gören diğer gelirler ile yatırım fonu ve yatırım ortaklığından elde edilen gelirleri ifade eder.

4. Bir Akit Devlet mukimi olan temettünün gerçek lehdarı, temettüyü ödeyen şirketin mukim olduğu diğer Akit Devlette yer alan bir işyeri vasıtasıyla ticari faaliyette bulunursa veya bu diğer Devlette yer alan sabit bir yer vasıtasıyla serbest meslek faaliyeti icra ederse ve söz konusu temettü elde ediş olayı ile bu işyeri veya sabit yer arasında etkin bir bağ bulunmaktaysa, 1 inci ve 2 nci fıkra hükümleri uygulanmayacaktır. Bu durumda, olayına göre 7 nci veya 14 üncü madde hükümleri uygulanacaktır.

5. Bir Akit Devlet mukimi olan bir şirket, diğer Akit Devletten kazanç veya gelir elde ettiğinde, bu diğer Devlet, temettülerin kendi mukimlerinden birine ödenmesi veya temettü elde edilmesi ile bu diğer Devlette bulunan bir işyeri veya sabit yer arasında etkin bir bağ bulunması durumları hariç olmak üzere, bu şirket tarafından ödenen temettüler üzerinden herhangi bir vergi alamayacağı gibi, ödenen temettülerin veya dağıtılmamış kazancın tamamen veya kısmen bu diğer Devlette elde edilen kazanç veya gelirden oluşması durumunda bile, bu şirketin dağıtılmayan kazançları üzerinden dağıtılmayan kazanç vergisi alamaz.

Madde 11

FAİZ

1. Bir Akit Devlette doğan ve diğer Akit Devletin bir mukimine Ödenen faiz, bu diğer Devlette vergilendirilebilir.

2. Bununla beraber söz konusu faiz, elde edildiği Akit Devlette ve o Devletin mevzuatına göre de vergilendirilebilir; ancak faizin gerçek lehdarı diğer Akit Devletin bir mukimi ise, bu şekilde alınacak vergi faizin gayrisafi tutarının yüzde 10 unu aşmayacaktır.

3. 2 nci fıkra hükümlerine bakılmaksızın;a) Almanya Federal Cumhuriyetimde doğan ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ne veya Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına ödenen faizler Alman vergisinden istisna

edilecektir;

b) Türkiye'de doğan ve Almanya Hükümeti'ne veya Deutsche Bundesbank'a ödenen faizler Türk vergisinden İstisna edilecektir;

c) Türkiye'de doğan ve ihracat veya doğrudan yabancı yatırım açısından Almanya Federal Cumhuriyeti tarafından garanti edilen bir borç kapsamında veya Kreditanstalt für Wiederaufbau veya DEG - Deutsche Investitions - und Entwicklungsgesellschaft mbH'a ödenen faizler Türk vergisinden istisna edilecektir;

d) Almanya'da doğan ve Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş.'ye ödenen faizler Alman vergisinden istisna edilecektir.

4. Bu maddede kullanılan "faiz" terimi, ipotek garantisine bağlı olsun olmasın, her nevi alacaktan doğan gelirleri ve özellikle kamu menkul kıymetleri ile tahvil veya borç senetlerinden elde edilen gelirler ile söz konusu menkul kıymet, tahvil veya borç senetlerine bağlı prim ve ikramiyeleri ifade eder. Geç ödemelerden kaynaklanan cezalar, bu maddenin amacı bakımından faiz olarak nitelendirilmeyecektir.

5. Bir Akit Devlet mukimi olan faizin gerçek lehdarı, faizin elde edildiği diğer Akit Devlette yer alan bir işyeri vasıtasıyla ticari faaliyette bulunursa veya bu diğer Devlette yer alan sabit bir yer vasıtasıyla serbest meslek faaliyetinde bulunursa ve söz konusu faizin Ödendiği alacak ile bu işyeri veya sabit yer arasında etkin bir bağ bulunmaktaysa, 1 ila 3 üncü fıkra hükümleri uygulanmayacaktır. Bu durumda, olayına göre, 7 nci veya 14 üncü madde hükümleri uygulanacaktır.

6. Faizin, ödemeyi yapan kişinin mukim olduğu Akit Devlette elde edildiği kabul olunacaktır. Bununla beraber, faiz ödeyen kişi, bir Akit Devletin mukimi olsun veya olmasın, bir Akit Devlette faiz ödemeye neden olan borç-alacak ilişkisiyle bağlantılı bir işyerine veya sabit yere sahip olduğunda ve faiz bu işyeri veya sabit yerden kaynaklandığında, söz konusu faizin, işyerinin veya sabit yerin bulunduğu Devlette elde edildiği kabul olunacaktır.

7. Alacak karşılığında Ödenen faizin miktarı, ödeyici ile gerçek lehdar arasında veya her ikisi ile bir başka kişi arasında var olan özel ilişki nedeniyle, böyle bir ilişkinin olmadığı durumda ödeyici ve lehdar arasında kararlaştırılacak miktarı aştığında, bu madde hükümleri yalnızca en son bahsedilen miktara uygulanacaktır. Bu durumda ödemelerin aşan kısmı, bu Anlaşmanın diğer hükümleri de dikkate alınarak, her bir Akit Devletin mevzuatına göre vergilendirilecektir.

Madde 12

GAYRİMADDİ HAK BEDELLERİ

1. Bir Akit Devlette doğan ve diğer Akit Devletin bir mukimine ödenen gayrimaddi hak bedelleri, bu diğer Devlette vergilendirilebilir.

2. Bununla beraber, söz konusu gayrimaddi hak bedelleri elde edildikleri Akit Devlette ve o Devletin mevzuatına göre de vergilendirilebilir; ancak gayrimaddi hak bedelinin gerçek lehdarı diğer Akit Devletin bir mukimi ise, bu şekilde alınacak vergi gayrimaddi hak bedelinin gayrisafı tutarının yüzde 10 unu aşmayacaktır.

3. Bu maddede kullanılan "gayrimaddi hak bedelleri" terimi, sinema filmleri ile radyo ve televizyon kayıtları dahil olmak üzere, edebi, sanatsal veya bilimsel her nevi telif hakkının, her nevi patentin, ticari markanın, desen veya modelin, planın, gizli formül veya üretim yönteminin kullanımı veya kullanım hakkı karşılığında veya sınai, ticari veya bilimsel tecrübeye dayalı bilgi birikimi için veya sınai, ticari veya bilimsel teçhizatın kullanımı veya kullanım hakkı karşılığında yapılan her türlü ödemeyi ifade eder. "Gayrimaddi hak bedelleri" terimi aynı zamanda kişinin isminin, görüntüsünün veya her türlü benzeri şahsi hakkının kullanımı veya kullanım hakkı karşılığında yapılan her türlü ödemeyi de kapsamaktadır.

4. Bir Akit Devlet mukimi olan gayrimaddi hak bedelinin gerçek lehdarı, söz konusu bedelin elde edildiği diğer Akit Devlette yer alan bir işyeri vasıtasıyla ticari faaliyette bulunursa veya bu diğer Devlette yer alan sabit bir yer vasıtasıyla serbest meslek faaliyetinde bulunursa ve söz konusu bedelin ödendiği hak veya varlık ile bu işyeri veya sabit yer arasında etkin bir bağ bulunmaktaysa, 1 inci ve 2 nci fıkra hükümleri uygulanmayacaktır. Bu durumda, olayına göre, 7 nci veya 14 üncü madde hükümleri uygulanacaktır.

5. Gayrimaddi hak bedellerinin, ödemeyi yapan kişinin mukim olduğu Akit Devlette elde edildiği kabul olunacaktır. Bununla beraber, gayrimaddi hak bedelini ödeyen kişi, bir Akit Devletin mukimi olsun veya olmasın, bir Akit Devlette gayrimaddi hak bedelini ödeme yükümlülüğü ile bağlantılı bir işyerine veya sabit yere sahip olduğunda ve gayrimaddi hak bedeli bu işyeri veya sabit yerden kaynaklandığında, söz konusu gayrimaddi hak bedelinin, işyerinin veya sabit yerin bulunduğu Akit Devlette elde edildiği kabul olunacaktır.

6. Kullanım, hak veya bilgi karşılığında ödenen gayrimaddi hak bedelinin miktarı, ödeyici ile gerçek lehdar arasında veya her ikisi ile bir başka kişi arasında var olan özel ilişki nedeniyle, böyle bir ilişkinin olmadığı durumlarda ödeyici ile gerçek lehdar arasında kararlaştırılacak miktarı aştığında, bu madde hükümleri yalnızca en son bahsedilen miktara uygulanacaktır. Bu durumda ilave ödeme, bu Anlaşmanın diğer hükümleri de dikkate alınarak, her bir Akit Devletin mevzuatına göre vergilendirilecektir.

Madde 13

SERMAYE DEĞER ARTIŞ KAZANÇLARI

1. Bir Akit Devlet mukimince, diğer Akit Devlette yer alan ve 6 nci maddede belirtilen gayrimenkul varlıkların elden çıkarılmasından sağlanan kazançlar, bu diğer Devlette vergilendirilebilir.

2. Bir Akit Devlet mukimince, değerinin yüzde ellisinden fazlası, doğrudan veya dolaylı olarak diğer Akit Devlette bulunan gayrimenkul varlığı temsil eden hisse senetleri ve benzeri hakların elden çıkarılmasından sağlanan kazançlar, bu diğer Devlette vergilendirilebilir.

3. Bir Akit Devlet teşebbüsünün diğer Akit Devlette sahip olduğu bir işyerinin ticari varlığına dahil menkul varlıkların veya bir Akit Devlet mukiminin diğer Akit Devlette serbest meslek faaliyeti icra etmek üzere kullandığı sabit bir yere ait menkul varlıkların elden çıkarılmasından doğan kazançlar, bu işyerinin (yalnız veya tüm teşebbüsle birlikte) veya sabit yerin elden çıkarılmasından doğan kazanç da dahil olmak üzere, bu diğer Devlette vergilendirilebilir.

4. Bir Akit Devlet mukiminin, uluslararası trafikte işletilen gemi veya uçakların veya söz konusu gemi veya uçakların işletilmesiyle ilgili menkul varlıkların elden çıkarılmasından sağladığı kazançlar, yalnızca bu Devlette vergilendirilecektir.

5. 1, 2, 3 ve 4 üncü fıkralarda belirtilenlerin dışında kalan varlıkların elden çıkarılmasından sağlanan kazançlar, yalnızca elden çıkaranın mukim olduğu Akit Devlette vergilendirilecektir. Bununla beraber, bundan bir önceki cümlede bahsedilen ve diğer Akit Devlette elde edilen sermaye değer artış kazançları, iktisap ve elden çıkarma arasındaki süre bir yılı aşmadığı takdirde, bu diğer Akit Devlette vergilendirilecektir.


Madde 14

SERBEST MESLEK FAALİYETLERİ


1. Bir Akit Devletin mukimi olan bir gerçek kişinin serbest meslek hizmetleri veya bağımsız nitelikteki diğer faaliyetleri dolayısıyla elde ettiği gelir, yalnızca bu Devlette vergilendirilecektir. Bununla beraber, bu hizmet veya faaliyetler diğer Devlette icra edilirse ve eğer:a) bu kişi, bu diğer Devlette, söz- konusu hizmet veya faaliyetleri icra etmek' amacıyla sürekli kullanabileceği sabit bir yere sahip ise; veya

b) bu kişi, bu diğer Devlette, söz konusu hizmet veya faaliyetleri icra etmek amacıyla, 12 aylık herhangi bir kesintisiz dönemde, bîr veya birkaç seferde toplam 183 gön veya daha uzun bir süre kalırsa.

söz konusu gelir aynı zamanda bu diğer Akit Devlette de vergilendirilebilir.

Böyle bir durumda, olayına göre, ya yalnızca söz konusu sabit yere atfedilebilen gelir, ya da yalnızca bu diğer Devlette bulunulan süre içinde icra edilen hizmet veya faaliyetlerden elde edilen gelir, bu diğer Devlette vergilendirilebilir.

2. "Serbest meslek faaliyetleri" terimi, doktorların, avukatların, mühendislerin, mimarların, dişçilerin ve muhasebecilerin bağımsız faaliyetlerinin yanı sıra, özellikle bağımsız olarak yürütülen bilimsel, edebi, artistik, eğitici veya öğretici faaliyetleri

kapsamına alır.

Madde 15

BAĞIMLI KİŞİSEL FAALİYETLER

1. 16, 18, 19 ve 20 nci maddelerin hükümleri saklı kalmak üzere, bir Akit Devlet mukiminin bir hizmet dolayısıyla elde ettiği maaş, ücret ve diğer benzeri gelirler, bu hizmet diğer Akit Devlette ifa edilmedikçe, yalnızca bu Devlette vergilendirilecektir. Hizmet diğer Devlette ifa edilirse, buradan elde edilen söz konusu gelir bu diğer Devlette vergilendirilebilir.

2. 1 inci fıkra hükümlerine bakılmaksızın, bir Akit Devlet mukiminin diğer Akit Devlette ifa ettiği bir hizmet dolayısıyla elde ettiği gelir, eğer:a) gelir elde eden kişi, diğer Devlette, ilgili mali yıl içinde başlayan veya Biten herhangi bir 12 aylık dönemde, bir veya bir kaç seferde toplam 183 günü aşmayan bir süre kalırsa, ve

b) ödeme, diğer Devletin mukimi olmayan bir işveren tarafından veya bu işveren adına yapılırsa, ve

c) ödeme, işverenin diğer Devlette sahip olduğu bir işyerinden veya tabii yerden yapılmazsa

yalnızca ilk bahsedilen Devlette vergilendirilecektir.

Madde 16

YÖNETİCİLERE YAPILAN ÖDEMELER

Bir Akit Devlet mukiminin, diğer Akit Devlet mukimi olan bir şirketin yönetim kurulu üyesi olması dolayısıyla elde ettiği ücret ve diğer benzeri ödemeler, bu diğer Devlette vergilendirilebilir.

Madde 17

SANATÇI VE SPORCULAR

1. 7, 14 ve 15 inci maddelerin hükümlerine bakılmaksızın, bir Akit Devlet mukimi olan tiyatro, sinema, radyo veya televizyon sanatçısı gibi bir sanatçının veya bir müzisyenin ya da bir sporcunun diğer Akit Devlette bu sıfatla icra ettiği şahsi faaliyetleri dolayısıyla elde ettiği gelir, bu diğer Devlette vergilendirilebilir.

2. Bir sanatçının ya da sporcunun bu sıfatla icra ettiği şahsi faaliyetlerden doğan gelir, sanatçının veya sporcunun kendisi adına değil de bir başkası adına tahakkuk ederse, bu gelir 7, 14 ve 15 inci maddelerin hükümleriyle bağlı kalınmaksızın, sanatçı ya da sporcunun faaliyetlerinin icra edildiği Akit Devlette vergilendirilebilir.

3. Sanatçı veya sporcuların bir Akit Devlette icra ettikleri faaliyetlerden doğan gelire, bu Devlete yaptıkları ziyaretin tamamen veya önemli ölçüde, diğer Devletin, bir eyaletinin, politik alt bölümünün veya mahalli idaresinin kamusal fonlarından veya bu Diğer Devlette yardım kuruluşu olarak kabul edilen bir organizasyon tarafından finanse edilmesi halinde, 1 ve 2 nci fıkra hükümleri uygulanmayacaktır. Bu durumda, elde edilen gelir, sadece gerçek kişinin mukimi olduğu Akit Devlette vergilendirilebilir.

Madde 18

EMEKLİ MAAŞLARI

1. 19 uncu maddenin 2 nci fıkrası hükümleri saklı kalmak üzere, bir Akit Devlet mukimine geçmiş çalışmalarının karşılığında ödenen emekli maaşları ve diğer benzeri ödemeler veya düzenli ödemeler yalnızca bu Devlette vergilendirilecektir.

2. 1 inci fıkra hükümlerine bakılmaksızın, kanunla kurulmuş olan sosyal sigorta kurumlarından ödenenler dahil olmak üzere, emekli maaşları ve diğer benzeri ödemeler veya düzenli ödemeler, aynı zamanda bu ödemelerin doğduğu Akit Devlette ve o Devletin mevzuatı uyarınca da vergilendirilebilir; ancak, yıllık 10.000 Euro'yu (emeklilik indirimleri dahil) bulan ödemeler bu Devlette vergiden istisna edilecektir. Bu ödemelerin yukarıda belirtilen tutarı aşması durumunda, yalnızca aşan kısım vergiye tabi olacak ve bu şekilde alınacak vergi ilk cümleye uygun olarak gayrisafı tutarın %10'unu aşmayacaktır.

3. "Düzenli ödeme" terimi, para veya parayla ölçülebilir bir menfaat karşılığında tam ve yeterli ödemede bulunma yükümlülüğüne bağlı olarak, ömür boyu veya belirli ya da belirlenebilir bir süre, belirli zamanlarda, düzenli olarak ödenecek belirli bir meblağı ifade

eder.

Madde 19

KAMU HİZMETİ

1. a) Bir Akit Devlete, eyaletine, politik alt bölümüne veya mahalli idaresine bir gerçek kişi tarafından verilen hizmetler karşılığında bu Devlet, eyalet, politik alt bölüm veya mahalli idare tarafından yapılan ve emekli maaşı dışında kalan maaş, ücret ve diğer benzeri ödemeler, yalnızca bu Devlette vergilendirilecektir.

b) Bununla beraber, hizmet diğer Devlette ifa edilirse ve gerçek kişi bu diğer Devletin bir mukimi ise" söz konusu maaş, ücret ve diğer benzeri ödemeler yalnızca bu diğer Akit Devlette vergilendirilecektir. Ancak, bu kişinin;

i) bu Devletin bir vatandaşı olması; veya

ii) yalnızca bu hizmeti ifa etmek amacıyla bu Devletin bir mukimi durumuna geçmemiş olması

gerekmektedir.

2. a) Bir Akit Devlete, eyaletine, politik alt bölümüne veya mahalli İdaresine bir gerçek kişi tarafından verilen hizmetler karşılığında, bu Devlet, eyalet, politik alt bölüm veya mahalli idare tarafından veya bunlarca oluşturulan fonlardan ödenen emekli maaşları, yalnızca bu Devlette vergilendirilecektir.

b) Bununla beraber" gerçek kişinin diğer Akit Devletin bir mukimi ve vatandaşı olması halinde, söz konusu emekli maaşı yalnızca bu Devlette vergilendirilecektir.

3. Bir Akit Devlet, eyaleti, politik alt bölümü veya mahalli idaresi tarafından yürütülen ticari faaliyetlerle bağlantılı olarak verilen hizmetler karşılığında yapılan ücret, maaş ve diğer benzeri ödemeler ile emekli maaşlarına 15, 16, 17 ve 18 inci maddelerin hükümleri uygulanacaktır.
 

Madde 20

ÖĞRETMENLER VE ÖĞRENCİLER

1. Bir Akit Devletin vatandaşı olan ve diğer Akit Devlette yalnızca öğrenim veya mesleki eğitim amacıyla bulunan bir öğrenci veya stajyere geçimini, öğrenimini veya mesleki eğitimini sağlayabilmesi İçin bu diğer Devletin dışındaki kaynaklardan yapılan ödemeler, bu diğer Devlette vergilendirilmeyecektir.

2. Benzer şekilde, bir Akit Devletin vatandaşı olan ve diğer Akit Devleti ziyareti sırasında veya hemen öncesinde ilk bahsedilen Akit Devletin mukimi durumunda olan ve diğer Akit Devleti, bu Devlet veya bu Devletin bir üniversite, kolej, okul, müze veya diğer bir kültürel kurumunun daveti üzerine veya resmi bir kültürel değişim programı kapsamında, bu tür kurumlarda yalnızca öğretim, konferans veya araştırma yapmak amacıyla iki yılı aşmayan bir s üre için ziyaret eden bir öğretmen veya araştırmacıya bu tür faaliyetleri dolayısıyla diğer Devletin dışındaki kaynaklardan yapılan ödemeler, bu diğer Devlette vergiden istisna edilecektir.

MADDE 21

DİĞER GELİRLER

1. Bir Akit Devlet mukiminin, nerede doğarsa doğsun, bu Anlaşmanın önceki maddelerinde belirtilmeyen gelir unsurları, yalnızca bu Devlette vergilendirilecektir.

2. 6 ncı maddenin 2 nci fıkrasında tanımlanan gayrimenkul varlıklardan elde edilen gelir hariç olmak üzere, bir Akit Devlet mukimi olan söz konusu gelirin lehdarı, diğer Akit Devlette yer atan bir işyeri vasıtasıyla ticari faaliyette bulunursa veya bu diğer Devlette yer alan sabit bir yer vasıtasıyla serbest meslek faaliyetinde bulunursa ve gelirin ödendiği hak veya varlık ile bu işyeri veya sabit yer arasında etkin bir bağ bulunmaktaysa, bu gelire 1 inci fıkra hükümleri uygulanmayacaktır. Bu durumda, olayına göre 7 nci veya 14 üncü madde hükümleri uygulanacaktır.

Madde 22

ÇİFTE VERGİLENDİRMENİN ÖNLENMESİ

1. Türkiye mukimleri İçin çifte vergilendirme aşağıdaki şekilde önlenecektir:

a)Türkiye dışındaki bir ülkede ödenen verginin Türk vergisinden mahsubuna ilişkin Türk mevzuatı hükümleri saklı kalmak üzere {bu hükümler buradaki genel prensipleri değiştirmeksizin zaman zaman tadil edilebilir), bir Türkiye mukiminin, Almanya'daki kaynaklardan elde ettiği gelir (kazançlar ve vergiye tabi gelirler dahil) üzerinden, Almanya mevzuatı gereğince ve bu Anlaşmaya uygun olarak ödenecek Alman vergisinin, söz konusu gelir üzerinden alınacak Türk vergisinden mahsubuna izin verilecektir. Bununla birlikte bu mahsup, söz konusu gelire atfedilebilen, mahsuptan önce hesaplanan Türk vergisi miktarını aşmayacaktır.

b) Anlaşmanın herhangi bir hükmü uyarınca bir Türkiye mukimi tarafından elde edilen gelir Türkiye'de vergiden istisna edilirse, Türkiye, bu mukimin geriye kalan geliri üzerinden alınacak vergiyi hesaplarken, İstisna edilmiş olan geliri de dikkate alabilir.

2. Almanya mukimleri için çifte vergilendirme aşağıdaki şekilde önlenecektir:

a) (b) bendi uyarınca yabancı verginin mahsubuna izin verilen durumlar hariç olmak üzere, Türkiye'de doğan ve bu Anlaşma uyarınca Türkiye'de vergilendirilebilen herhangi bir gelir unsuru, Alman vergisinin hesaplanmasına esas olan matrahın dışında tutulacaktır.

Temettü gelirleri açısından bir önceki büküm yalnızca, Almanya mukimi olan bir şirkete (ortaklıklar hariç), sermayesinin en az %25'ine doğrudan Alman şirketin sahip olduğu Türkiye mukimi bir şirket tarafından ödenen ve temettü dağıtımı yapan şirketin kazancı hesaplanırken indirilmemiş olan temettüler için uygulanacaktır.

b) Yabancı verginin mahsubuna ilişkin Alman vergi mevzuatı hükümleri saklı kalmak üzere, aşağıda belirtilen gelir unsurları üzerinden ödenecek olan Alman vergisinden, Türk mevzuatı uyarınca ve bu Anlaşmaya uygun olarak ödenen Türk vergisinin mahsubuna izin verilecektir:aa) (a) bendinde yer almayan temettüler,

bb) faiz;

cc) gayrimaddi hak bedelleri;

dd) 13 üncü maddenin 2 nci ve 5 inci fıkralarına göre Türkiye'de vergilendirilebilen gelir unsurları;

ee) 15 inci madde ile ilgili olarak Protokol maddesi 6'ya göre Türkiye'de vergilendirilebilen gelir unsurları;

ff) yöneticilere yapılan ödemeler;

gg) 17 nci maddeye göre vergilendirilebilen gelir unsurları.

c) Almanya mukimi, kazancın gerçekleştirildiği mali yılda işyerinin gayrisafı gelirinin veya Türkiye'de mukim şirketin, temettünün ödendiği mali yıldaki gayrisafi gelirinin tamamının veya tamamına yakın kısmının Yurtdışı Vergi İlişkilerine İlişkin Alman Kanunu'nun (Aussensteuergesetz) 8 inci bölümünün 1 inci fıkrasının 1 ila 6 numaraları kapsamındaki faaliyetlerden elde edildiğini kanıtlayamazsa, 7 nci ve 10 uncu maddelerde tanımlanan gelir unsurları ile bu tür gelirlerin elde edildiği varlıklara, (a) bendi hükümleri yerine (b) bendi hükümleri uygulanacaktır. Aynı hüküm, işyeri tarafından kullanılan gayrimenkul varlığa, işyerine ait bu gayrimenkulden elde edilen gelire (6 nci maddenin 4 üncü fıkrası) ve söz konusu gayrimenkulun elden çıkarılmasından doğan kazanç (13 üncü maddenin 1 inci fıkrası) ile işyerinin ticari varlığına dahil menkul varlıkların (13 üncü maddenin 3 üncü fıkrası) elden çıkarılmasından doğan kazançlara uygulanacaktır.

d) Almanya Federal Cumhuriyeti, bununla birlikte, vergi oranını belirlerken bu Anlaşma hükümlerine göre Alman vergisinden istisna edilmiş gelir unsurlarını dikkate alma hakkını saklı tutar.

e) (a) bendi hükümlerine bakılmaksızın, çifte vergilendirme aşağıdaki durumlarda (b) bendinde belirtildiği şekilde vergi mahsubuna izin verilmek suretiyle önlenecektir.

aa) Akit Devletlerde, gelir unsurları bu Anlaşmanın farklı hükümlerine göre ele alınırsa veya farklı kişilere atfedilirse (9 uncu maddeye göre olanlar hariç) ve bu anlaşmazlık, 24 üncü maddenin 3 fıkrasına uygun bir yöntemle çözüme kavuşturulamazsa ve bu farklı hükümlere göre ele alma veya atıf nedeniyle, söz konusu gelir vergilendirilmemiş olarak kalırsa veya bu anlaşmazlığın olmadığı duruma göre daha az vergilendirilire; veya

bb) Türkiye Cumhuriyeti yetkili makamı ile yapılan yeterli istişareden sonra, Almanya Federal Cumhuriyeti, (b) bendi hükümlerini uygulamak istediği diğer gelir unsurlarını diplomatik yollarla Türkiye Cumhuriyeti'ne bildirir. Bu durumda, bildirilmiş olan gelir için çifte vergilendirme, bildirimin yapılmasını takip eden takvim yılının birinci gününden itibaren vergi mahsubuna izin verilmek suretiyle önlenecektir.


Madde 23

AYRIM YAPILMAMASI

1. Bir Akit Devletin vatandaşları, diğer Akit Devlette, bu diğer Devletin vatandaşlarının aynı koşullarda, özellikle mukimlik yönünden, karşı karşıya kaldıkları veya kalabilecekleri vergilemeden ve buna bağlı mükellefiyetlerden farklı veya daha ağır bir vergilemeye ve buna bağlı mükellefiyetlere tabi tutulmayacaklardır. Bu hüküm aynı zamanda, 1 inci madde hükümlerine bakılmaksızın, Akit Devletlerden birinin veya her ikisinin mukimi olmayan kişilere de uygulanacaktır.

2. Bir Akit Devletin mukimi olan vatansız kişiler, her iki Akit Devlette de, ilgili Devletin vatandaşlarının aynı koşullarda karşı karşıya kaldıkları veya kalabilecekleri vergilemeden ve buna bağlı mükellefiyetlerden farklı veya daha ağır bir vergilemeye ve buna bağlı mükellefiyetlere, tabi tutulmayacaklardır.

3. Bir Akit Devlet teşebbüsünün diğer Akit Devlette sahip olduğu işyerinin bu Devlette vergilendirilmesi, bu diğer Devletin aynı faaliyetleri yürüten teşebbüslerinin tabi olduğu vergilemeye göre daha az lehe olmayacaktır. Bu hüküm, bir Akit Devletin sadece kendi mukimlerine şahsi veya ailevi durumları dolayısıyla, vergileme amaçları bakımından uyguladığı şahsi indirimleri, vergi ve matrah indirimlerini diğer Akit Devlet mukimlerine de uygulamak zorunda olduğu yönünde anlaşılmayacaktır.

4. 9 uncu maddenin 1 inci fıkrası, 11 inci maddenin 7 nci fıkrası veya 12 nci maddenin 6 ncı fıkrası hükümlerinin uygulanacağı haller hariç olmak üzere, bir Akit Devlet teşebbüsünce diğer Akit Devletin bir mukimine ödenen faiz, gayrimaddi hak bedeli ve diğer ödemeler, söz konusu teşebbüsün vergilendirilebilir kazancının belirlenmesinde, bu ödemeler ilk bahsedilen Devletin bir mukimine yapılmış gibi, aynı koşullarda indirilebilecektir.

5. Bir Akit Devletin, diğer Akit Devletin bir veya birkaç mukimi tarafından, doğaldan veya dolaylı olarak, kısmen veya tamamen sermayesine sahip olunan veya kontrol edilen teşebbüsleri, ilk bahsedilen Devlette, bu Devletin diğer benzeri teşebbüslerinin tabi oldukları veya olabilecekleri vergilemeden veya buna bağlı mükellefiyetlerden farklı veya daha ağır bir vergilemeye ve buna bağlı mükellefiyetlere tabi tutulmayacaklardır.

Madde 24

KARŞILIKLI ANLAŞMA USULÜ 

1. Bir kişi, Akit Devletlerden birinin veya her ikisinin işlemlerinin kendisi için bu Anlaşma hükümlerine uygun düşmeyen bir vergileme yarattığı veya yaratacağı kanaatine vardığında, bu Devletlerin iç mevzuatlarında öngörülen çözüm yollarıyla bağlı kalmaksızın, durumu mukimi olduğu Akit Devletin yetkili makamına veya durumu 23 üncü maddenin 1 inci fıkrasına uygun düşerse, vatandaşı olduğu Akit Devletin yetkili makamına arz edebilir. Söz konusu müracaat, Anlaşma hükümlerine aykırı düşen bir vergilemeyle sonuçlanan eylemin ilk bildiriminden itibaren üç yıl içerisinde yapılmalıdır.

2. Söz konusu yetkili makam, itirazı haklı bulur ve kendisi tatminkar bir çözüme ulaşamaz ise, Anlaşmaya ters düşen vergilemeyi önlemek amacıyla, diğer Akit Devletin yetkili makamıyla karşılıklı anlaşma yoluyla sorunu çözmeye gayret sarf edecektir. Anlaşmaya varılan her husus, Akit Devletlerin iç mevzuatlarında öngörülen zamanaşımı sürelerine bakılmaksızın uygulanacaktır.

3. Akit Devletlerin yetkili makamları, Anlaşmanın yorumundan veya uygulanmasından kaynaklanan her türlü güçlüğü veya tereddütü karşılıklı anlaşmayla çözmek için gayret göstereceklerdir. Yetkili makamlar aynı zamanda, Anlaşmada ele alınmayan durumlardan kaynaklanan çifte vergilendirmenin ortadan kaldırılması için de birbirlerine danışabilirler.

4. Akit Devletlerin yetkili makamları, bundan önceki fıkralarda belirtilen hususlarda anlaşmaya varabilmek için birbirleriyle, kendilerinden veya temsilcilerinden oluşan ortak bir Komisyon kanalı da dahil olmak üzere, doğrudan haberleşebilirler.

 

Madde 25

BİLGİ DEĞİŞİMİ


1. Akit Devletlerin yetkili makamları, bu Anlaşma hükümlerinin uygulanmasıyla ilgili veya Anlaşma ile uyumsuzluk göstermediği sürece bir Akit Devlet, eyaleti, politik alt bölümleri veya mahalli idareleri adına alınan her tür ve tanımdaki vergilerle ilgili iç mevzuat hükümlerinin uygulanması veya idaresi ite ilgili olduğu öngörülen bilgileri değişime tabi tutacaklardır. Bilgi değişimi 1 inci ve 2 nci maddelerle sınırlı değildir.

2. Bir Akit Devlet tarafından 1 inci fıkra uyarınca alınan her türlü bilgi, bu Devletin kendi iç mevzuatı çerçevesinde elde ettiği bilgiler gibi gizli tutulacak ve yalnızca 1 inci fıkrada bahsedilen vergilerin tahakkuk veya tahsilleri veya cebri icra ya da kovuşturmasıyla veya bu hususlardaki itirazlara bakmakla görevli kişi veya makamlara (adli makamlar ve idari kuruluşlar dahil) veya bunları denetlemekle görevli olan kişilere verilebilecektir. Bu kişi veya makamlar söz konusu bilgileri yalnızca bu amaçlar doğrultusunda kullanacaklardır. Bu kişi veya makamlar, söz konusu bilgileri mahkeme duruşmalarında veya adli kararlar alınırken açıklayabilirler.

3. 1 inci ve 2 nci fıkra hükümleri hiçbir surette bir Akit Devleti:a) bilgi temini için kendisinin veya diğer Akit Devletin mevzuatına ve idari uygulamalarına aykırı idari önlemler alma;

b) kendisinin veya diğer Akit Devletin mevzuatı veya normal idari işlemleri çerçevesinde elde edilemeyen bilgileri sunma;

c) herhangi bir ticari, sınai, mesleki sırrı veya ticari işlemi aleni hale getiren bilgileri veya aleniyeti kamu düzenine aykırı düşen bilgileri verme yükümlülüğü altına sokacak şekilde yorumlanamaz.

4. Bir Akit Devlet tarafından bu madde uyarınca bilgi talep edilmesi durumunda, diğer Akit Devlet, kendi vergi amaçlan yönünden bu bilgilere ihtiyacı olmasa bile, talep edilen bilgiyi sağlamak için kendi bilgi toplama yöntemlerini kullanacaktır. Önceki cümlede yer alan yükümlülük, 3 üncü fıkradaki sınırlamalara tabi olmakla birlikte, bu sınırlamalar hiçbir surette bir Akit Devlete, yalnızca ulusal çıkarları olmadığı gerekçesiyle bilgi sağlamayı reddetme hakkı verecek şekilde yorumlanmayacaktır.

5. 3 üncü fıkra hükümleri hiçbir surette bir Akit Devlete, bilginin yalnızca bir banka, diğer finansal kurum, temsilci veya bir acente ya da yediemin gibi hareket eden bîr kişide bulunması veya bir kişinin sermaye payları ile ilgili olması nedeniyle bu bilgiyi sağlamayı reddetme hakkı verecek şekilde yorumlanmayacaktır.


Madde 26

VERGİLERİN TAHSİLATINDA YARDIMLAŞMA 

1. Akit Devletler, alacaklarının tahsilâtında birbirlerine yardım edeceklerdir. Bu yardım 1 inci ve 2 nci maddelerle sınırlı değildir. Akit Devletlerin yetkili makamları, bu maddenin uygulama biçimini karşılıklı anlaşma yoluyla belirleyebilirler.

2. Bu maddede kullanılan "alacak" terimi, bu Anlaşmaya veya Akit Devletlerin taraf olduğu diğer herhangi bir hukuki belgeye aykırı olmadığı sürece, bir Akit Devlet, eyaleti, politik alt bölümleri ya da mahalli idareleri adına alman her tür ve tanımdaki vergiler dolayısıyla borçlanılan bir tutarı, bunun yanı sıra faiz, idari cezalar ve bu tutara ilişkin tahsilat veya koruma masraflarını ifade eder.

3. Bir Akit Devletin alacağının, bu Devletin mevzuatı uyarınca icra yoluyla istenebildiği ve borçlunun, o esnada bu Devletin mevzuatı uyarınca alacağın tahsilatını engelleyemediği durumda, söz konusu alacak, bu Devletin yetkili makamının talebi üzerine diğer Akit Devletin yetkili makamınca tahsil edilmek amacıyla kabul edilecektir. Bu alacak, bu diğer Devlet tarafından, kendi alacağıymış gibi, kendi vergilerinin icrası ve tahsilatına uyguladığı mevzuat hükümlerine göre tahsil edilecektir.

4. Bir Akit Devlet alacağının, bu Devletin kendi mevzuatı uyarınca tahsilatını sağlamak için koruma tedbirleri alabileceği bir alacak olması durumunda, söz konusu alacak, bu Devletin yetkili makamının talebi üzerine, koruma önlemleri almak amacıyla diğer Akit Devletin yetkili makamınca kabul edilecektir. Bu diğer Devlet, bu tür tedbirlerin uygulandığı sırada, alacağın, ilk bahsedilen Devlette icra yoluyla alınamayacağı veya borçlunun tahsilatı önleme hakkının bulunduğu durumlarda bile, kendi mevzuatı hükümleri uyarınca, bu alacak kendi alacağıymış gibi koruma tedbirleri alacaktır.

5. 3 üncü ve 4 üncü fıkra hükümlerine bakılmaksızın, 3 üncü veya 4 üncü fıkranın amaçları yönünden bir Akit Devlet tarafından kabul edilen bir alacak, bu Devlette zaman aşımına tabi olmayacak veya niteliği gereği, bu Devletin mevzuatı uyarınca bir alacağa tanınan herhangi bir öncelik, bu alacağa tanınmayacaktır. Bunun yanı sıra, 3 üncü veya 4 üncü fıkranın amaçlan bakımından, bir Akit Devlet tarafından kabul edilen bir alacak, bu Devlette, diğer Akit Devletin mevzuatı uyarınca bu alacağa tanınan herhangi bir önceliğe sahip olmayacaktır.

6. Bir Akit Devlet alacağının varlığı, geçerliliği veya tutarıyla ilgili davalar, diğer Akit Devletin mahkemeleri veya idari kuruluşlarına getirilemez.

7. Bir Akit Devletin, 3 üncü veya 4 üncü fıkra uyarınca bir talepte bulunmasından sonraki ve diğer Akit Devletin alacağı tahsil ederek ilk bahsedilen Devlete göndermesinden önceki herhangi bir zamanda, ilgili alacağın,a) 3 üncü fıkraya göre talepte bulunulması durumunda, ilk bahsedilen Devletin alacağının, bu Devletin mevzuatı uyarınca icra yoluyla istenebilen ve borçlusunun o esnada bu Devletin mevzuatı uyarınca tahsilâtını engelleyemediği veya

b) 4 üncü fıkraya göre talepte bulunulması durumunda, ilk bahsedilen Devletin alacağının, alacağın tahsilâtını sağlamak amacıyla kendi mevzuatı uyarınca koruma tedbirleri alabileceği bir alacak olmaktan çıkması durumunda, ilk bahsedilen Devletin yetkili makamı, diğer Devletin yetkili makamını derhal durumdan haberdar edecek ve ilk bahsedilen Devlet, diğer Devletin tercihi doğrultusunda talebini ya askıya alacak ya da geri çekecektir.

8. Bu madde hükümleri hiçbir şekilde bir Akit Devleti:

a) kendisinin veya diğer Akit Devletin mevzuatına ve idari uygulamalarına aykırı idari önlemler alma;

b) kamu düzenine aykırı önlemler alma;

c) diğer Akit Devletin, olayına göre, kendi mevzuatı ve idari uygulamaları gereğince tahsilat ve korumaya ilişkin gerekli önlemlerin tümünü almaması durumunda, yardım sağlama;

d) bu Devletin idari külfetinin, diğer Akit Devletin elde edeceği faydadan açık bir şekilde fazla olduğu durumlarda, yardım sağlama

yükümlülüğü altına sokacak şekilde yorumlanamaz.

Madde 27

KAYNAKTA VERGİLEME USULÜNE İLİŞKİN KURALLAR

1. Akit devletlerden birinde diğer akit devletin mukimi olan bir kişi tarafından elde edilen temettü, faiz, gayrimaddi hak bedeli veya diğer gelir unsurları üzerinden alınan vergilerin kaynakta kesinti suretiyle alınması durumunda, ilk bahsedilen devletin kaynakta kesinti uygulamasını kendi iç mevzuatındaki orandan yapma hakkı bu Anlaşmanın hükümlerinden etkilenmeyecektir. Kaynakta kesilen verginin bu Anlaşma uyarınca indirilmesi veya hiç alınmaması durumunda, bu vergi mükellefin başvurusu üzerine iade edilecektir.

2. İade başvuruları temettü, faiz, gayrimaddi hak bedeli veya diğer gelir unsurları üzerinden verginin kaynakta kesildiği takvim yılını takip eden dördüncü yılın sonuna kadar yapılmalıdır.

3. 1 inci fıkra hükümlerine bakılmaksızın Akit Devletlerden her biri, bu Anlaşma uyarınca kaynak Devlette vergiye tabi olmayan veya yalnızca indirimli vergiye tabi olan gelir ödemeleri ile ilgili olarak, vergi kesintisinin hiç yapılmaması veya yalnızca ilgili maddede belirtilen oran üzerinden yapılmasına ilişkin usulleri belirleyecektir.

4. Yetkili makamlar, karşılıklı anlaşma yoluyla bu madde hükümlerini uygulayabilecekler ve gerektiği takdirde bu Anlaşma uyarınca sağlanan vergi indirimleri veya İstisnalarının uygulanmasına ilişkin diğer usulleri belirleyebileceklerdir.
 

Madde 28

DİPLOMATİK TEMSİLCİLER VE KONSOLOSLUK MEMURLARI

Bu Anlaşma hükümleri, diplomatik temsilciler veya konsolosluk memurlarının uluslararası hukukun genel kuralları veya özel anlaşma hükümleri uyarınca yararlandıkları mali ayrıcalıkları etkilemeyecektir.


Madde 29

PROTOKOL

Ekte yer alan Protokol bu Anlaşmanın ayrılmaz bir parçasını oluşturacaktır.

Madde 30

YÜRÜRLÜĞE GİRME

1. Bu Anlaşma onaylanacak; onay belgeleri en kısa sürede teati edilecektir.

2. Anlaşma onay belgelerinin teati edildiği gün yürürlüğe girecek vea) Almanya Federal Cumhuriyeti yönünden,

i) Kaynakta kesilen vergiler için, 2011 yılı Ocak ayının birinci gönü veya daha sonra ödenen tutarlar bakımından;

ii) diğer vergiler için, 2011 yılı Ocak ayının birinci günü veya daha sonra başlayan dönemlerde alınan vergiler bakımından;

iii) 25 İnci madde kapsamındaki bilgi değişimi bakımından ve 26 nci madde kapsamındaki vergilerin tahsilatında yardımlaşma bakımından 2011 yılı Ocak ayının birinci gününden itibaren

b) Türkiye Cumhuriyeti yönünden,

i) 2011 yılı Ocak ayının birinci günü veya daha sonra başlayan her vergilendirme dönemine ilişkin vergiler için;

ii) 25 inci madde kapsamındaki bilgi değişimi bakımından ve 26 nci madde kapsamındaki vergilerin tahsilatında yardımlaşma bakımından 2011 yılı Ocak ayının birinci gününden itibaren

hüküm ifade edecektir.

Madde 31

YÜRÜRLÜKTEN KALKMA

Bu Anlaşma, sınırsız bir süre yürürlükte kalacaktır; ancak" Akit Devletlerden herhangi biri yürürlük tarihinden itibaren beş yıllık bir sürenin sona ermesinden sonra başlayan herhangi bir takvim yılının Haziran ayının otuzuncu günü ya da daha önce diplomatik yollardan diğer Akit Devlete yazılı fesih ihbarnamesi verebilir; bu durumda, bu Anlaşma;

a) Almanya Federal Cumhuriyeti yönünden,

i) kaynakta kesilen; vergiler için, fesih ihbarnamesinin verildiği yılı takip eden takvim yılının Ocak ayının birinci günü ya da daha sonra ödenen tutarlar bakımından;

ii} diğer vergiler için, fesih ihbarnamesinin verildiği yıl" takip öden takvim yılının Ocak ayının birinci günü ya da daha sonra başlayan dönemlerde alınan vergiler bakımından

b) Türkiye Cumhuriyeti yönünden, fesih ihbarnamesinin verildiği yılı takip eden takvim yılının Ocak ayının birinci günü ya da daha sonra başlayan her vergilendirme dönemine ilişkin vergiler için

hüküm ifade etmeyecektir.

Söz konusu ihbarnamenin diğer Akit Devlet tarafından alıma tarihi, son tarihin belirlenmesinde belirleyici olacaktır.

BU HUSUSLARI TEYİDEN, aşağıda imzaları bulunan tam yetkili temsilciler, bu Anlaşmayı imzaladılar.

Türk, Alman ve İngiliz dillerinde, her üç metin de geçerli olmak üzere, 19 Eylül 2011 tarihinde, Berlin'de orijinal iki nüsha halinde düzenlenmiştir. Türkçe ve lmanca metinlerin yorumunda farklılık olması halinde İngilizce metin geçerli olacaktır.

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ADINA

ALMANYA FEDERAL CUMHURİYETİ ADINA

Mehmet Şimşek
Maliye Bakanı

Cornelia PIEPER
Devlet Bakanı

Dr. Wolfgang SCHAUBLE
Federal Maliye Bakanı

 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE

ALMANYA FEDERAL CUMHURİYETİ

ARASINDA GELİR ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLERDE

ÇİFTE VERGİLENDİRMEYİ VE

VERGİ KAÇAKÇILIĞINI ÖNLEME

ANLAŞMASINA İLİŞKİN

PROTOKOL

19 Eylül 2011 'de imzalanmıştır.

Türkiye Cumhuriyeti ile Almanya Federal Cumhuriyeti, 19 Eylül 2011 tarihli Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi ve Vergi Kaçakçılığını Önleme Anlaşması'na ek olarak, söz konusu Anlaşmanın ayrılmaz bir parçasını oluşturan aşağıdaki hükümler üzerinde anlaşmaya varmışlardır:

1. 4 üncü maddenin 3 üncü fıkrasına ilişkin olarak:

Gerçek kişi dışındaki bir kişinin mukimlik durumunun belirlenmesinde. Akit Devletlerin yetkili makamlarının teşebbüsün fiilen yönetildiği ve kontrol edildiği yeri veya teşebbüsün yönetiminde etkin olan önemli politikaların üst düzeyde karara bağlandığı yeri öncelikli kriter olarak benimseyecekleri anlaşılmaktadır.

2. 7 ve 14 üncü maddelere ilişkin olarak:

a) Bilimsel, jeolojik ya da teknik nitelikteki çalışmalar veya araştırmalar dahil olmak üzere teknik hizmetler veya ozalit çizimler dahil olmak üzere mühendislik mukaveleleri veya danışmanlık ya dö denetim nimetleri karşılığında alınan ödemeleri Anlaşma'nın 7 nci veya 14 üncü maddesi hükümlerinin uygulanacağı ödemeler olarak kabul edilecektir.

b) 7 nci madde, bir ortaklığa katılımdan elde edilen gelire de uygulanacaktır. Bu madde ayrıca, bir ortağın ortaklık hizmetindeki faaliyetlerinden ve borç verme ya da varlıklar karşılığında ortaklıktan elde ettiği gelirlere de uygulanacaktır.

3. 10 ve 11 inci maddelere ilişkin olarak:

Bu Anlaşmanın 10 ve 11 inci madde hükümlerine bakılmaksızın, temettü ve faizler

a) eğer bu gelirler, komanditer ortağın ("stiller Gesellschafter") bu sıfatla kâra katılımından elde ettiği gel'r de dahil olmak üzere, kâra katılım hakkı taşıyan haklardan veya alacaklardan veya borçlunun kârıyla ("partiarisches Dariehen") bağlantılı faizli bir borçtan veya Almanya Federal Cumhuriyeti vergi mevzuatı kapsamında kâr paylı tahvillerden (":Gewinnobligationen") elde ediliyor ise ve

b) bu gelirlerin, borçlunun kazançlarının belirlenmesinde indirilebilir olması koşuluyla elde edildikleri Akit Devlette ve bu Devletin mevzuatına göre vergilendirilebilir.

4. 11 inci maddenin 4 üncü fıkrasına ilişkin olarak:

11 inci maddenin 4 üncü fıkrasında bahsedilen gecikme cezaları, (gecikme) faiz; oranının emsal faiz oranından düşük olması veya gecikme cezalarının emsal gecikme cezalarından yüksek olması durumunda, faiz olarak değerlendirilecektir.

5. 13 üncü maddenin 5 inci fıkrasına ilişkin olarak:

13 üncü maddenin 5 inci fıkrası, Akıt Devletlerden birinin tanınmış menkul kıymetler borsasında işlem gören şirketlerin hisselerinin elden çıkarılmasından veya bir şirketin yeniden yapılanması sürecinde hisselerin elden çıkarılmasından sağlanan kazançlar için uygulanmayacaktır.

6. 15 inci maddenin 2 nci fıkrasına ilişkin olarak:

Bu fıkrada "hizmet erbabı" olarak adlandırılan bir Akit Devlet mukimine, diğer Akit Devlette ifa ettiği hizmetler dolayısıyla diğer Devletin mukimi olmayan bir işvereni tarafından veya onun adına yapılan

ödemelere;

a) hizmet erbabınca gerçekleştirilen bu hizmetlerin, doğrudan ya da dolaylı olarak denetimini yapan, yöneten veya kontrol eden işveren dışındaki bir kişi için yerine getirilmesi, ve

b) işverenin, hizmet erbabının işiyle ilgili olarak doğacak sonuçların sorumluluk veya riskini üstlenmemesi durumlarında 15 inci maddenin 2 nci fıkrası hükümlerinin uygulanmayacağı anlaşılmaktadır.

7. 24 üncü maddeye ilişkin olarak:

24 üncü maddenin 2 nci fıkrasına ilişkin olarak, Türkiye yönünden mükellefin, karşılıklı anlaşma sonucunun vergi idaresi tarafından kendisine bildirilmesinden sonraki 1 yıllık süre içerisinde, söz konusu karşılıklı anlaşmadan kaynaklanan iadeyi talep etmek zorunda olduğu anlaşılmaktadır.

8. 25 itici maddeye ilişkin olarak:

İç mevzuata uygun olarak kişisel bilgilerin bu Anlaşma uyarınca değişime tabi tutulması halinde, her bir Akit Devlette yürürlükte olan yasal hükümler saklı kalmak üzere, aşağıdaki ilave hükümler uygulanacaktır:

a) Bilgiyi alan kurum, bu bilgileri yalnızca belirlenen amaçlar için kullanabilecek ve 25 inci madde hükümlerine uygun olarak bilgi sağlayan kurumun belirlediği koşullara tabi olacaktır.

b) Bilgiyi alan kurum, talep edilmesi halinde, verilen bilginin kullanımı ve bu surette ulaşılan sonuçlan hakkında bilgi sağlayan kuruma bilgi verecektir.

c) Kişisel bilgiler yalnızca sorumlu kurumlara verilebilecektir. Diğer kurumlara sonradan verilecek bilgiler, yalnızca bilgiyi sağlayan kurumun ön onayı ile verilebilecektir.

d) Bilgi sağlayan kurum, verilen bilginin doğruluğunu ve verilme amacına uygun ve gerekli olduğunu garanti etmekle yükümlüdür. Bilginin doğru olmadığının ya da verilmemesi gereken bilginin verildiğinin ortaya çıkması durumunda, bilgiyi alan kurum gecikmeksizin haberdar edilecektir. Bu kurum, söz konusu bilgileri gecikmeksizin düzeltmek veya ortadan kaldırmakla yükümlüdür.

e) Talep halinde, ilgili kişi, kendisiyle ilgili olarak verilen bilgiler ve bu bilgilerin ne şekilde kullanıldığı konusunda bilgilendirilecektir. Bu bilginin verilmemesi durumundaki kamu menfaatinin, ilgili kişinin bilgiyi elde etmeye ilişkin menfaatine göre ağırlık kazanması halinde, kendisine bilgi verilmesi yükümlülüğü olmayacaktır. Tüm diğer yönlerden, kendisine ilişkin mevcut bilgilerle ilgili olarak bilgilendirilecek kişinin hakları, egemenlik alanında bilgi talebi yapılan Akit Devletin iç mevzuatı uyarınca yönetilecektir.

f) Bilgiyi alan kurum, bu Anlaşma uyarınca yapılan bilgi değişimi sonucunda hukuk dışı bir zarara uğrayan herhangi bir kişiye ilişkin olarak kendi iç mevzuatına uygun olarak sorumluluk üstlenecektir. Bilgiyi alan kurum, yanlış verilen bilginin kullanımı sonucunda ortaya çıkan zararı tazmin ederse bilgi sağlayan kurum, ödenen tazminat tutarının tamamını bilgiyi alan kuruma geri ödeyecektir.

g) Bilgi sağlayan kurumun iç mevzuatı, sağlanan kişisel bilgilerin silinmesine ilişkin özel hükümler içeriyorsa, bu kurum, bilgiyi alan kuruma bu durumu bildirecektir. Söz konusu mevzuat hükümlerine bakılmaksızın, sağlanan kişisel bilgiler, verilme amacının ortadan kalkması halinde silinecektir.

h) Bilgiyi sağlayan ve alan kurumlar, verilen ve alınan kişisel bilgilerin resmi kaydını tutmakla yükümlüdürler.

i) Bilgiyi sağlayan ve alan kurumlar, sağlanan kişisel bilgileri izinsiz kullanımı izinsiz değiştirilme veya izinsiz açığa çıkarılmalarına karşı korumak için etkili tedbirleri almakla yükümlüdürler.

9. 27 maddeye ilişkin olarak:

Gelir unsurlarının doğduğu Akit Devletin, diğer Akit Devletteki mukimliğe ilişkin olarak yetkili makamca düzenlenmiş bir belge isteyebileceği anlaşılmaktadır. Her iki Akit Devletin yetkili makamları, bu Anlaşmanın yürürlüğe girmesinden sonra mukimlik belgesine ilişkin ortak bir form düzenleyeceklerdir

10. Her iki Akit Devlet, bu Anlaşmanın bir Akit Devletin vergiden kaçınma veya vergi kaçakçılığına engel olmaya ilişkin kendi iç mevzuatındaki yasal hükümleri uygulamasına engel teşkil edeceği şeklinde yorumlanmayacağı konusunda fikir birliğindedirler. Bu yasal hükümlerin uygulanmasının çifte vergilendirmeye sebep olması halinde, yetkili makamlar, 24 üncü maddenin 3 üncü fıkrası uyarınca çifte vergilendirmenin nasıl ortadan kaldırılacağı hususunda birbirlerine danışacaklardır.

BU HUSUSLARI TEYİDEN, aşağıda imzaları bulunan tam yetkili temsilciler, bu Protokol'ü imzaladılar.

Türk, Alman ve İngiliz dillerinde her üç metin de geçerli olmak üzere, 19 Eylül 2011 tarihinde, Berlin'de orijinal iki nüsha halinde düzenlenmiştir. Türkçe ve Almanca metinlerin yorumunda farklılık olması halinde İngilizce metin geçerli olacaktır.

 

ABD

Posted in ozbekcpa

Anlaşmanın İmza Tarihi : 26/03/1996
Resmi Gazete Tarihi : 31/12/1997
Resmi Gazete No : 23217
Yürürlük Tarihi : 19/12/1997
Uygulama Tarihi : 01/01/1998

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE AMERİKA BİRLEŞİK  DEVLETLERİ HÜKÜMETİ ARASINDA GELİR ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLERDE ÇİFTE VERGİLENDİRMEYİ ÖNLEME VE VERGİ KAÇAKÇILIĞINA ENGEL OLMA ANLAŞMASI

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ VE AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ HÜKÜMETİ

Gelir üzerinden alınan vergilerde çifte vergilendirmeyi önleyen ve vergi kaçakçılığına engel olan bir Anlaşma yapmak isteğiyle

AŞAĞIDAKİ ANLAŞMAYA VARMIŞLARDIR:

 

Madde 1

KİŞİLERE İLİŞKİN KAPSAM

1. Bu Anlaşma'da aksi öngörülen durumlar hariç olmak üzere, bu Anlaşma Akit Devletlerden birinin veya her ikisinin mukimi olan kişilere uygulanacaktır.

2. Bu Anlaşma:

a) Akit Devletlerden birinin mevzuatı veya

b) Akit Devletler arasında yapılan diğer herhangi bir Anlaşma,

tarafından temin edilen veya ileride temin edilecek olan herhangi bir istisna, muafiyet, gider indirimi, mahsup veya diğer bir indirimi hiç bir surette kısıtlamayacaktır.

3. Bir Akit Devlet, 4 üncü fıkra hariç, bu Anlaşmanın hiç bir hükmüne bakılmaksızın kendi mukimlerini, (4 üncü Maddeye (Mukim) göre belirlenen); Birleşik Devletler ise kendi vatandaşlarını vatandaşlık ilişkisi dolayısıyla, sanki bu Anlaşma yürürlüğe girmemiş gibi vergilendirebilir. Bu amaç bakımından, "vatandaş" terimi, vatandaşlığı kaybetmedeki temel amaçlarından biri de vergiden kaçınma olan eski vatandaşı da kapsayacak; ancak, bu durum böyle bir kaybı takip eden 10 yıllık bir dönem için sözkonusu olacaktır.

4. 3 üncü fıkra hükümleri :

a) Bir Akit Devlet tarafından, 9 uncu Maddenin (Bağımlı Teşebbüsler) 2 nci fıkrası, 18 inci Maddenin (Emekli Maaşları ve Düzenli Ödemeler) 2 nci fıkrası, 23 üncü Madde (Çifte Vergilendirmenin Önlenmesi), 24 üncü Madde (Ayrım Yapılmaması) ve 25 inci Madde (Karşılıklı Anlaşma Usulü) ile sağlanan menfaatleri; ve
b) Bir Akit Devlet tarafından, 19 uncu (Kamu Görevleri), 20 nci (Öğrenciler, Stajyerler ve Öğretmenler) ve 27 nci (Diplomat Hüviyetindeki Memurlar ve Konsolosluk Memurları) Maddeler ile bu Devletin vatandaşı olmayan veya bu Devlette göçmen statüsüyle bulunmayan gerçek kişilere sağlanan menfaatleri, etkilemeyecektir.

5. 2 (b) bendi hükümlerine bakılmaksızın;

a) Akit Devletlerin taraf olabileceği diğer herhangi bir anlaşmaya bakılmaksızın, bir tedbirin bu Anlaşma kapsamında yer alıp almayacağı konusundaki bir ihtilaf, yalnızca bu Anlaşmanın 3 üncü Maddesinin (Genel Tanımlar) 1(h) bendinde tanımlanan Akit Devletlerin yetkili makamları tarafından değerlendirilecek ve bu ihtilafa yalnızca bu Anlaşmada belirlenen usül ve yöntemler uygulanacaktır.

b) Yetkili makamlar bir vergilendirme tedbirinin bu Anlaşma kapsamında yer almadığını belirlemediği sürece, Tarifeler ve Ticaret Genel Anlaşması çerçevesinde malların ticaretine uygulanabilen milli muamele veya en çok kayrılan ülke gibi yükümlülükler hariç olmak üzere, sözkonusu tedbire yalnızca bu Anlaşmanın ayrım yapmama yükümlülükleri uygulanacaktır.Diğer herhangi bir anlaşmada yer alan milli muamele veya en çok kayrılan ülke yükümlülüğü bu tedbir bakımından uygulanmayacaktır.

c) Bu fıkranın amaçları bakımından bir "tedbir"; bir yasa, düzenleme, kural, prosedür, karar, idari eylem veya diğer herhangi bir şekildeki tedbirdir.


Madde 2

KAVRANAN VERGİLER

1. Bu Anlaşma, ne şekilde alındığına bakılmaksızın, her bir Akit Devlette gelir üzerinden alınan vergilere uygulanacaktır.

2. Anlaşmanın uygulanacağı şu anda geçerli olan vergiler, özellikle:

a) Türkiye'de:

i) Gelir vergisi;
ii) Kurumlar vergisi;
iii) Gelir vergisi ve kurumlar vergisi üzerinden alınan fon payı

(Bundan böyle "Türk Vergisi" olarak bahsedilecektir);

b) Birleşik Devletler'de: Dahili Gelir Kanununa göre alınan Federal gelir vergileri (Biriktirilen kazançlar vergisi, şahsi olarak elde tutulan şirket vergisi ve sosyal güvenlik vergileri hariç) ve özel vakıflarla ilgili olarak alınan özel vergilerdir.

(Bundan böyle "Birleşik Devletler Vergisi '' olarak bahsedilecektir).

3. Anlaşma aynı zamanda, Anlaşmanın imza tarihinden sonra mevcut vergilere ilave olarak veya onların yerinealınan ve mevcut vergilerle aynı nitelikte olan veya onlara önemli ölçüde benzeyen vergilere de uygulanacaktır. Akit Devletlerin yetkili makamları, ilgili vergi mevzuatlarında yapılan önemli değişiklikleri birbirlerine bildireceklerdir.

Madde 3

GENEL TANIMLAR

1. Bu Anlaşmanın amaçları yönünden, metin aksini öngörmedikçe:

a)(i) "Türkiye" terimi, Türkiye Cumhuriyeti topraklarını ve aynı zamanda Türkiye'nin uluslararası hukuka göre doğal kaynaklarını arama ve işletme konusunda üzerinde egemenlik haklarına sahip olduğu kıta sahanlığını ifade eder;

(ii) "Birleşik Devletler" terimi, Amerika Birleşik Devletleri’ni ifade eder, fakat Puerto Rico'yu, Virgin Adaları’nı, Guam'ı veya Birleşik Devletler’in diğer toprak ve ülkelerini kapsamaz. Bu terim, coğrafi anlamda kullanıldığında, Birleşik Devletler’e dahil eyaletleri, Columbia Bölgesi’ni ve Birleşik Devletler’in uluslararası hukuka göre belirlenmiş iç suları ile karasularını ifade eder; bir de Birleşik Devletler’in uluslararası hukuka göre egemenlik haklarına sahip olduğu veya egemenlik veya yargı hakları kullandığı karasularına bitişik denizleri, deniz yataklarını ve denizaltı topraklarını kapsar.

b) "Bir Akit Devlet" ve "diğer Akit Devlet" terimleri metnin gereğine göre, Türkiye veya Birleşik Devletler anlamına gelir;

c) "Kişi" terimi, bir gerçek kişiyi, şirketi ve kişilerin oluşturduğu diğer herhangi bir kuruluşu kapsamına alır;

d) "Şirket" terimi, herhangi bir kurum veya vergileme yönünden kurum olarak muamele gören herhangi bir kuruluş anlamına gelir;

e) Bir şirket:

(i) Kanuni merkezini Türk Ticaret Kanununa göre Türkiye'de tescil ettirmişse, Türkiye'de; veya

(ii) Birleşik Devletlerin veya onun herhangi bir politik alt bölümünün mevzuatına göre oluşturulmuş, kurulmuş veya kurumlaşmış ise Birleşik Devletler'de, 
"kurumlaşılan yer"e sahiptir;

f) "Vatandaş" terimi:

(i) Türkiye yönünden, Türk vatandaşlığını Türk Vatandaşlık Kanunu gereğince elde eden herhangi bir gerçek kişiyi ve Türkiye'de yürürlükte olan mevzuat gereğince statü kazanan herhangi bir hükmi şahsı, ortaklığı veya derneği;

(ii) Birleşik Devletler yönünden, Birleşik Devletler vatandaşı olan herhangi bir gerçek kişiyi ve Birleşik Devletler veya onun herhangi bir politik alt bölümünün mevzuatı gereğince statü kazanan herhangi bir şirketi, derneği veya diğer kuruluşları

ifade eder;

g) "Bir Akit Devletin teşebbüsü" ve "diğer Akit Devletin teşebbüsü" terimleri sırasıyla, bir Akit Devletin bir mukimi tarafından işletilen teşebbüs ve diğer Akit Devletin bir mukimi tarafından işletilen teşebbüs anlamına gelir;

h) "Yetkili makam" terimi:

(i) Türkiye yönünden, Maliye Bakanını veya onun yetkili temsilcilerini;

(ii) Birleşik Devletler yönünden, Hazine Bakanını veya onun temsilcisini;

ifade eder;

i) "Uluslararası trafik" terimi, bir Akit Devletin teşebbüsü tarafından, yalnızca diğer Akit Devletin sınırları içinde gerçekleştirilen taşımacılık hariç, gemi veya uçak işletilerek yapılan taşımacılığı ifade eder.

2. Bir Akit Devletin bu Anlaşmayı uygulaması bakımından, Anlaşmada tanımlanmamış herhangi bir terim, metin aksini öngörmedikçe veya yetkili makamlar 25 inci Madde (Karşılıklı Anlaşma Usulü) hükümlerine uygun olarak ortak bir anlam üzerinde görüş birliğine varmadıkça, bu Anlaşmaya konu teşkil eden vergilerin yer aldığı Devletin mevzuatında öngörülen anlamı taşır.


Madde 4

MUKİM

1. Bu Anlaşmanın amaçları bakımından, "bir Akit Devletin mukimi" terimi, o Devletin mevzuatı gereğince ev, ikametgah, yönetim yeri, kurumlaşılan yer veya benzer yapıda diğer herhangi bir kriter nedeniyle vergi mükellefiyeti altına giren kişi anlamına gelir. Şukadar ki, bir ortaklık veya benzeri bünyede vergilenmeyen kuruluşlar (pass-through entities), mamelek veya vakıf tarafından elde edilen veya bunlar tarafından ödenen gelirler yönünden, bu terim yalnızca, sözkonusu ortaklık veya benzeri kuruluş, mamelek veya vakfın elde ettiği gelir, bu Devlette, bir mukimin geliri olarak, gerek bunların kendileri üzerinde gerekse bunların ortaklarının, lehdarlarının, üyelerinin veya vakfedenlerinin üzerinde, vergiye tabi olduğu taktirde uygulanacaktır. Terim, yalnızca o ülkedeki kaynaklardan elde edilen gelir nedeniyle vergiye tabi tutulan herhangi bir kişiyi kapsamaz.

2. 1 inci fıkra hükümleri dolayısıyla bir gerçek kişi her iki Akit Devlette de mukim olduğunda, bu kişinin durumu aşağıdaki kurallara göre belirlenecektir:

a) Kişi, daimi olarak kalabileceği bir meskenin bulunduğu Devletin mukimi kabul edilecektir. Eğer bu kişinin her iki Devlette de daimi olarak kalabileceği bir meskeni varsa, kişisel ve ekonomik ilişkilerinin daha yakın olduğu Devletin mukimi kabul edilecektir (hayati menfaatlerin merkezi);

b) Eğer kişinin hayati menfaatlerinin merkezinin yer aldığı Devlet saptanamazsa veya kişinin her iki Devlette de daimi olarak kalabileceği bir meskeni yoksa, kalmayı adet edindiği evin bulunduğu Devletin mukimi kabul edilecektir;

c) Eğer kişinin her iki Devlette de kalmayı adet edindiği bir ev varsa veya her iki Devlette de böyle bir ev sözkonusu değilse, vatandaşı bulunduğu Devletin mukimi kabul edilecektir;

d) Eğer kişi her iki Devletin de vatandaşıysa veya aksine her iki Devletin de vatandaşı değilse, Akit Devletlerin yetkili makamları sorunu karşılıklı anlaşmayla çözeceklerdir.

3. 1 inci fıkra hükümleri dolayısıyla bir şirket her iki Akit Devletin de mukimi olduğunda, bu şirket kuruluş yerinin bulunduğu Devletin mukimi kabul edilecektir.

4. 1 inci fıkra hükümleri dolayısıyla gerçek kişi veya şirket olmayanbir kişi, her iki Akit Devletin de mukimi olduğunda, Akit Devletlerin yetkili makamları sorunu karşılıklı anlaşma yoluyla çözecekler ve bu Anlaşmanın sözkonusu kişiye uygulanış şeklini tespit edeceklerdir.


Madde 5

İŞYERİ

1. Bu Anlaşmanın amaçları bakımından "işyeri" terimi, bir teşebbüsün işinin tamamen veya kısmen yürütüldüğü işe ilişkin sabit bir yer anlamına gelir.

2. "İşyeri" terimi özellikle şunları kapsamına alır:

a) Yönetim yeri;

b) Şube;

c) Büro;

d) Fabrika;

e) Atelye;

f) Maden ocağı, petrol veya doğal gaz kuyusu, taş ocağı veya doğal kaynakların çıkarıldığı diğer herhangi bir yer ve

g) Altı ayı aşan bir süre devam eden bir inşaat şantiyesi, yapım, montaj veya kurma projesi.

3. Bu Maddenin daha önceki hükümleri ile bağlı kalınmaksızın, "işyeri" teriminin aşağıdaki hususları kapsamadığı kabul edilecektir:

a) Teşebbüsolanaklarının, sadece teşebbüse ait malların veya ticari eşyanın depolanması, teşhiri veya teslimi amacıyla kullanılması;

b) Teşebbüse ait mal veya ticari eşya stoklarının sadece depolama, teşhir veya teslim amacıyla elde tutulması;

c) Teşebbüse ait mal veya ticari eşya stoklarının sadece bir başka teşebbüse işlettirilmesi amacıyla elde tutulması;

d) İşe ilişkin sabit bir yerin sadece teşebbüs için mal veya ticari eşya satın alma veya bilgi toplama amacıyla elde tutulması;

e) İşe ilişkin sabit bir yerin teşebbüs için sadece hazırlayıcı veya yardımcı karakter taşıyan diğer herhangi bir işin yapılması amacıyla elde tutulması;

f) İşe ilişkin sabit bir yerin sadece (a) ila (e) bentlerinde bahsedilen faaliyetlerin bir veya birkaçını bir arada icra etmek için elde tutulması; ancak bu faaliyetlerin bir arada icra edilmesi sonucunda kendini gösteren toplu faaliyetin hazırlayıcı veya yardımcı karakterde olması.

4. 1 inci ve 2 nci fıkra hükümlerine bakılmaksızın, bir kişi (5 inci fıkra hükmünün uygulanacağı bağımsız nitelikteki acente dışında), bir Akit Devlette diğer Akit Devletin bir teşebbüsü namına hareket ederse, aşağıdaki şartlarla bu teşebbüs, ilk bahsedilen Devlette bu kişinin gerçekleştirdiği her türlü faaliyet dolayısıyla bir işyerine sahip kabul edilecektir.

a) Eğer bu kişi, ilk bahsedilen Devlette teşebbüs adına mukavele akdetme yetkisine sahip olur ve bu yetkisini mutaden kullanırsa işyerinin varlığı kabul edilecektir; şukadar ki, bu kişinin faaliyetlerinin 3 üncü fıkrada bahsedilen ve işe ilişkin sabit bir yerden yürütüldükleri taktirde bu sabit yeri sözkonusu fıkra hükümleri çerçevesinde işyeri haline getirmeyecek faaliyetlerle sınırlı olmaması gerekir; veya 

b) Böyle bir yetkisi olmamasına rağmen, teşebbüs adına düzenli olarak sevkettiği mallardan veya ticari eşyadan ilk bahsedilen Devlette mutaden mal veya ticari eşya stoku bulundurursa. Bu bendin önceki hükümleri, kişinin vergiden kaçınmak amacıyla sadece malların veya ticari eşyanın sürekli sevkini değil, aynı zamanda satış akdinin fiillen gerçekleştirilmesi hariç, malların veya ticari eşyaların satışı ile ilgili her türlü bağlantılı faaliyeti yerine getirdiğinin kanıtlanması durumunda uygulanacaktır.

5. Bir Akit Devlet teşebbüsü, diğer Akit Devlette işlerini sadece bir simsar, bir genel komisyon acentesi veya bağımsız statüde diğer herhangi bir acente vasıtasıyla yürüttüğü için bu diğer Akit Devlette bir işyerine sahip kabul olunmayacaktır; şukadar ki, bu kişilerin kendi işlerine olağan şekilde hareket etmeleri şarttır.

6. Bir Akit Devletin mukimi olan bir şirket, diğer Akit Devletin mukimi olan veya diğer Devlette ticari faaliyette bulunan bir şirketi (bir işyeri vasıtasıyla veya diğer bir şekilde) kontrol eder, ya da onun tarafından kontrol edilirse, bu şirketlerden herhangi biri diğeri için birişyeri oluşturmayacaktır.


Madde 6

GAYRİMENKUL VARLIKLARDAN ELDE EDİLEN GELİR

1. Bir Akit Devlet mukiminin diğer Akit Devlette bulunan gayrimenkul varlıklardan elde ettiği gelir (tarım veya ormancılıktan elde edilen gelir dahil), bu diğer Devlette vergilendirilebilir.

2. "Gayrimenkul varlık" terimi, bahse konu varlığın yer aldığı Akit Devletin mevzuatına göre tanımlanacaktır. Terim her halükarda gayrimenkul varlığa müteferri varlıkları, tarım ve ormancılıkta kullanılan araçları ve hayvanları, her çeşit dalyanları, özel hukuk hükümlerinin uygulanacağı gayrimenkul mülkiyetine ilişkin hakları, gayrimenkul intifa haklarını ve maden ocaklarının, kaynakların ve diğer doğal kaynakların işletme hakkından veya işletilmesinden doğan sabit ya da değişken ödemeler üzerindeki hakları kapsayacaktır; gemiler, vapurlar ve uçaklar gayrimenkul varlık olarak kabul edilmeyecektir.

3. 1 inci fıkra hükümleri, gayrimenkul varlığın doğrudan kullanımından, kiralanmasından veya diğer herhangi bir şekilde kullanımından elde edilen gelire uygulanacaktır.

4. 1 inci ve 3 üncü fıkraların hükümleri aynı zamanda, bir teşebbüsün gayrimenkul varlıklardan elde ettiği gelir ile serbest meslek faaliyetlerinin icrasında kullanılan gayrimenkul varlıklardan elde edilen gelire de uygulanacaktır.


Madde 7

TİCARİ KAZANÇLAR

1. Bir Akit Devlet teşebbüsüne ait kazanç, sözkonusu teşebbüs diğer Akit Devlette yer alan bir işyeri vasıtasıyla ticari faaliyette bulunmadıkça, sadece ilk bahsedilen Devlette vergilendirilecektir. Eğer teşebbüs yukarıda bahsedilen şekilde ticari faaliyette bulunursa, teşebbüsün kazançları bu diğer Devlette, işyerine atfedilebilen miktarla sınırlı olmak üzere, vergilendirilebilir.

2. 3 üncü fıkra hükümleri saklı kalmak üzere, bir Akit Devlet teşebbüsü diğer Akit Devlette yer alan bir işyeri vasıtasıyla ticari faaliyette bulunursa bu taktirde, bu işyerine, her iki Akit Devlette de, aynı veya benzer koşullar altında, aynı veya benzer faaliyetlerde bulunan, tamamen ayrı ve bağımsız bir teşebbüsten ne miktarda bir ticari kazanç elde etmesi beklenecekse aynı miktarda bir kazanç atfedilecektir.

3. Bir işyerinin kazancı belirlenirken, işyerinin bulunduğu Devlette veya başka herhangi bir yerde yapılan ve yönetim ve genel idare giderlerini de kapsamına alan, işyerinin amaçlarına uygun düşen giderlerin indirilmesine müsaade edilecektir.

4. İşyerine, işyeri tarafından teşebbüs adına sadece mal veya ticari eşya satın alınması dolayısıyla hiç bir kazanç atfedilmeyecektir.

5. Bu Anlaşmanın amaçları bakımından işyerine atfedilen kazançlar, sadece bu işyerinin varlıkları veya faaliyetleri dolayısıyla elde edilen kazançları kapsamına alacaktır.

6. Kazanç, bu Anlaşmanın başka maddelerinde ayrı olarak düzenlenen gelir unsurlarını da kapsamına aldığında, o maddelerin hükümleri bu madde hükümlerinden etkilenmeyecektir.


Madde 8

GEMİCİLİK VE HAVA TAŞIMACILIĞI

1. Bir Akit Devlet teşebbüsünün uluslararası trafikte gemi veya uçak işletmeciliğinden elde ettiği kazanç, sadece bu Devlette vergilendirilebilecektir.

2. Bu maddenin amaçları bakımından, gemi veya uçakların uluslararası trafikte işletilmesinden elde edilen kazançlar, gemi veya uçakların kiralanmasından elde edilen kazançları da, sözkonusu kiralama kazançlarının, 1 inci fıkrada belirtilen diğer kazançların yanısıra arızi olarak elde edilmiş olması şartıyla kapsar.

3. Bir Akit Devlet teşebbüsünün, uluslararası trafikte kullanılan konteynerlerin (çekici, mavna ve konteyner taşımacılığı ile ilgili ekipmanlar dahil) kullanımından, bakımından veya kiralanmasından elde ettiği kazançlar, sadece bu Devlette vergilendirilecektir.

4. 1 inci ve 3 üncü fıkraların hükümleri aynı zamanda, bir ortaklığa (pool), bir bağlı işletmeye veya uluslararası işletilen bir acenteye iştirak dolayısıyla elde edilen kazançlara da uygulanacaktır.


Madde 9

BAĞIMLI TEŞEBBÜSLER

1. a) Bir Akit Devlet teşebbüsü doğrudan veya dolaylı olarak diğer Akit Devlet teşebbüsünün yönetim, kontrol veya sermayesine katıldığında veya

b) Aynı kişiler doğrudan veya dolaylı olarak bir Akit Devlet teşebbüsünün ve diğer Akit Devlet teşebbüsünün yönetim, kontrol veya sermayesine katıldığında

ve her iki halde de, iki teşebbüs arasındaki ticari ve mali ilişkilerde oluşan veya empoze edilen koşullar, bağımsız teşebbüsler arasında oluşabilecek koşullardan farklılaştığında, olması gereken; fakat bu koşullar nedeniyle kendini göstermeyen kazanç, o teşebbüsün kazancına eklenebilir ve buna göre vergilendirilebilir.

2. Bir Akit Devletin kendi teşebbüslerinden birinde kavradığı ve vergilediği kazanç, diğer Akit Devlette vergilendirilen bu diğer Devlet teşebbüslerinden birinin de kazancını içerebilir. Aynı zamanda, bu ilk bahsedilen Devletin kavradığı kazanç, bildirilen kazanç olmayıp, bağımsız teşebbüsler arasında oluşacak ilişkiler gözönünde tutularak, sonradan bu ilk bahsedilen Devletçe yürütülen hesaplamalar sonucunda belirlenen kazanç olabilir. Böyle bir durum kendini gösterdiğinde, eğer diğer Devlet bu düzenlemenin haklı olduğu kanaatine varırsa, sözkonusu kazanç üzerinden alınan verginin miktarında gerekli düzeltmeleri yapmak durumundadır. Bu düzeltme yapılırken, bu Anlaşmanın diğer hükümleri gözönünde tutulacak ve gerektiğinde Akit Devletlerin yetkili makamları birbirlerine danışacaklardır.


Madde 10

TEMETTÜLER

1. Bir Akit Devlet mukimi tarafından diğer Akit Devletin bir mukimine ödenen temettüler, bu diğer Devlette vergilendirilebilir.

2. Bununla beraber, sözkonusu temettüler, aynı zamanda, ödemeyi yapanın mukimi olduğu Devlette ve bu Devletin mevzuatına göre de vergilendirilebilir; ancak temettünün gerçek lehdarı diğer Akit Devletin mukimi ise bu şekilde alınacak vergi;

a) gerçek lehdar, temettüyü ödeyen şirketin oy gücüne haiz hisselerinin en az %10'una sahip bir şirketse, gayrisafi temettü tutarının yüzde 15'ini;

b) tüm diğer durumlarda gayrisafi temettü tutarının yüzde 20'sini

aşmayacaktır.

Temettülerin bir Birleşik Devletler kişisi olan Düzenlenmiş Yatırım Şirketi ( Regulated Investment Company) veya bir Türk kişisi olan Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı veya Menkul Kıymet Yatırım Fonu tarafından ödenmesi halinde, (a) bendi değil (b) bendi uygulanacaktır. Bir Birleşik Devletler kişisi olan Gayrimenkul Yatırım Kurumu veya bir Türk kişisi olan Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı veya Gayrimenkul Yatırım Fonu tarafından ödenen temettülere (a) bendi uygulanmayacak ve (b) bendi sadece temettünün gerçek lehdarı olan bir gerçek kişinin Gayrimenkul Yatırım Kurumu, Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı veya Gayrimenkul Yatırım Fonunda yüzde 10'dan daha az bir hissesinin bulunması halinde uygulanacak; aksi taktirde iç mevzuata göre belirlenmiş vergi oranı uygulanacaktır.

3. Bu Maddede kullanılan "temettü" terimi, hisse senetlerinden, intifa senetlerinden veya intifa haklarından, kurucu hisse senetlerinden veya alacak niteliğinde olmayıp kazanca katılmayı sağlayan diğer haklardan elde edilen gelirleri, bunun yanısıra dağıtımı yapan şirketin mukimi olduğu Devletin vergi mevzuatına göre, vergileme yönünden hisse senetlerinden elde edilen gelirle aynı muameleyi gören diğer şirket haklarından elde edilen gelirler ile gelirin doğduğu Akit Devletin mevzuatında belirlendiği şekliyle kazanca katılma hakkı sağlayan veya kazanca bağlı olarak belirlenen, alacak olarak adlandırılmış araçlar da dahil olmak üzere finansal düzenlemelerden elde edilen gelirleri kapsar.

4. a) Birleşik Devletler mukimi olan bir şirketin,ticari faaliyet icra ettiği Türkiye’de yer alan bir işyerine atfedilebilen kazançlar, bu Anlaşmanın diğer hükümlerine göre vergilendirildikten sonra, kalan kısım üzerinden de Türk mevzuatına göre Türkiye'de vergilendirilebilir.

b) Türkiye mukimi olan ve Birleşik Devletler'de bir işyerine sahip bulunan veya 6 ncı Maddeye (Gayrimenkul Varlıklardan Elde Edilen Gelir) veya 13 üncü Maddenin (Değer Artış Kazançları) 1 inci fıkrasına göre Birleşik Devletler'de vergilendirilebilir gelirleri dolayısıyla net esasına göre bu Devlette vergiye tabi olan bir şirket, bu Anlaşmanın diğer hükümlerinin müsaade ettiği vergiye ilaveten Birleşik Devletler'de vergiye tabi tutulabilir. Bununla beraber, sözkonusu vergi sadece şirketin ticari kazancının işyerine atfedilebilen kısmı, ve şirketin önceki cümlede belirtilen; 6 ncı Maddeye veya 13 üncü Maddenin 1 inci fıkrasına göre vergiye tabi olan ve sözkonusu kazanç ve gelirin temettü eşiti bir miktarı temsil eden kazanç kısmı üzerinden alınabilir.

Bu fıkrada belirtilen vergiler, bu maddenin 2 nci fıkrasının a) bendinde belirtilen oranı aşacak şekilde uygulanmayacaktır.

5. Akit Devletlerden birinin mukimi olan temettü lehdarı, temettü ödeyen şirketin mukim olduğu diğer Akit Devlette yer alan bir işyeri vasıtasıyla ticari faaliyette bulunursa veya bir Türkiye mukimi, Birleşik Devletler'de bulunan bir sabit yeri kullanarak Birleşik Devletler'de serbest meslek faaliyetinde bulunursa ve sözkonusu temettüler bu işyeri veya sabit yere atfedilebiliyorsa 1 inci ve 2 nci fıkraların hükümleri uygulanmayacaktır. Bu durumda olayına göre, 7 nci (Ticari Kazançlar) veya 14 üncü (Serbest Meslek Faaliyetleri) Madde hükümleri uygulanacaktır.

6. Bir Akit Devletin mukimi olan bir şirket diğer Akit Devlette kazanç veya gelir elde ettiğinde, bu diğer Devlet, bu şirket tarafından ödenen temettüler üzerinden herhangi bir vergi alamaz. Bunun istisnasını, sözkonusu temettülerin bu diğer Devletin bir mukimine ödenmesi veya temettü elde ediş olayı ile bu diğer Devlette bulunan bir işyeri veya sabit yer arasında etkin bir bağ bulunması oluşturur.


Madde 11

FAİZ

1. Bir Akit Devlette doğan ve diğer Akit Devletin bir mukimine ödenen faiz, bu diğer Devlette vergilendirilebilir.

2. Bununla beraber, bu faiz elde edildiği Akit Devlette ve o Devletin mevzuatına göre de vergilendirilebilir; ancak faizin gerçek lehdarı diğer Akit Devletin bir mukimi ise bu şekilde alınacak vergi, faizin gayrisafi tutarının yüzde 15'ini aşmayacaktır. Şu kadar ki, banka, tasarruf kuruluşu veya sigorta şirketi gibi bir mali kuruluşun her ne tür olursa olsun verdiği kredilerden kaynaklanan faizler, sözkonusu faizin gayrisafi tutarının %10'unu aşan bir şekilde vergilendirilmeyecektir.

3. 2 nci fıkra hükümlerine bakılmaksızın:

a) Birleşik Devletler'de doğan ve Türkiye Hükümetine veya Türkiye Merkez Bankasına ödenen faizler, Birleşik Devletler vergisinden istisna edilecektir;

b) Türkiye'de doğan ve Birleşik Devletler Hükümetine veya Federal Rezerv Bankası'na ödenen faizler, Türk vergisinden istisna edilecektir;

c) Bir Akit Devlette doğan ve diğer Akit Devletin Hükümeti tarafından teminat altına alınan veya sigorta edilen bir borç veya krediden kaynaklanan faizler, ilk bahsedilen Devlette vergiden istisna edilecektir.

Yetkili makamlar bu fıkranın (c) bendinin kapsamını karşılıklı anlaşmayla belirleyeceklerdir.

4. Bu maddede kullanılan "faiz" terimi:

a) İpotek garantisine bağlı olsun olmasın veya borçlunun kazancına katılma hakkını tanısın tanımasın her nevi alacaktan doğan gelirleri ve gelirin doğduğu Akit Devletin mevzuatına göre ikrazat geliri sayılan diğer bütün gelirleri ve özellikle, hazine borçlanma senetlerinden, tahvillerden ve bonolardan elde edilen gelirleri ve bu senetlere, tahvillere ve bonolara bağlı prim ve ikramiyeleri ifade eder ve

b) Birleşik Devletler yönünden, 6 ncı Maddeye (Gayrimenkul Varlıklardan Elde Edilen Gelir) veya 13 üncü Maddenin (Değer Artış Kazançları) 1 inci fıkrasına göre, Birleşik Devletler'de bulunan bir işyeri veya sabit yer tarafından veya ticari iş veya faaliyetle ilgili olarak ödenen faizler Birleşik Devletler'de net esasında vergiye tabi olduğu takdirde, eğer varsa bu işyeri, sabit yer veya ticari iş veya faaliyet tarafından yüklenilen faiz miktarının aşırı kısmını kapsamına alır.

Bununla beraber, faiz terimi 10 uncu Maddede (Temettüler) belirtilen gelirleri kapsamaz.

5. Bir Akit Devlet mukimi olan faiz lehdarı, faizin elde edildiği diğer Akit Devlette yer alan bir işyeri vasıtasıyla ticari faaliyette bulunursa veya bir Türkiye mukimi, Birleşik Devletler'de bulunan bir sabit yeri kullanarak Birleşik Devletler'de serbest meslek faaliyetinde bulunursa ve sözkonusu faiz bu işyeri veya sabit yere atfedilebiliyorsa 1, 2 ve 3 üncü fıkra hükümleri uygulanmayacaktır. Bu durumda olayına göre, 7 nci (Ticari Kazançlar) veya 14 üncü (Serbest Meslek Faaliyetleri) Madde hükümleri uygulanacaktır.

6. Bir Akit Devletin kendisi, politik alt bölümü, mahalli idaresi veya mukimi tarafından ödenen faizin, o Devlette elde edildiği kabul olunacaktır. Bununla beraber, faiz ödeyen kişi bir Akit Devlette mukim olsun ya da olmasın, o Devlette 6 ncı Maddeye (Gayrimenkul Varlıklardan Elde Edilen Gelir) veya 13 üncü Maddeye (Değer Artış Kazaçları) göre net esas üzerinden vergiye tabi olan bir işyerine, sabit yere veya ticari işe veya faaliyete sahip olduğunda ve faiz bu işyeri, sabit yer veya ticari iş veya faaliyet tarafından yüklenildiğinde, sözkonusu faizin işyerinin, sabit yerin veya ticari iş veya faaliyetin bulunduğu Devlette elde edildiği kabul olunacaktır. 4 üncü fıkranın (b) bendinde tanımlanan faizin, Birleşik Devletler'de doğduğu kabul edilecektir.

7. Alacak karşılığında ödenen faizin miktarı, ödeyici ile gerçek lehdar arasında veya her ikisi ile bir başka kişi arasında varolan özel ilişki nedeniyle, böyle bir ilişkinin olmadığı durumlarda ödeyici ve lehdar arasında kararlaştırılacak miktarı aştığında, bu Madde hükümleri en son bahsedilen miktara uygulanacaktır. Bu durumda ilave ödeme, bu Anlaşmanın diğer hükümleri de dikkate alınarak, her bir Akit Devletin mevzuatına göre vergilendirilecektir.

8. 2 nci ve 3 üncü fıkra hükümleri:

a) Bir Birleşik Devletler gayrimenkul ipotek yatırım aracısındaki (conduit) ortaya çıkan artık faizle (residual interest) ilgili bir aşırı ilaveye (an excess inclusion); veya
b) Birleşik Devletler mevzuatına göre portföy faizi olarak nitelendirilmeyen bağlı faiz (contingent interest) çeşidine ve bunun Türk mevzuatına göre eşiti miktara
uygulanmayacaktır.

(a) bendinde tanımlanan gelir, faizin doğduğu Akit Devletin iç mevzuatına göre vergilendirilebilir. (b) bendinde tanımlanan gelir ise 10 uncu Maddeye (Temettüler) göre bir temettüymüş gibi vergilendirilecektir.

Madde 12

GAYRİMADDİ HAK BEDELLERİ

1. Bir Akit Devlette doğan ve diğer Akit Devletin bir mukimine ödenen gayrimaddi hak bedelleri, bu diğer Devlette vergilendirilebilir.

2. Bununla beraber, sözkonusu gayrimaddi hak bedelleri, elde edildikleri Akit Devlette ve o Devletin mevzuatına göre de vergilendirilebilir; ancak gayrimaddi hak bedelinin gerçek lehdarı diğer Akit Devletin bir mukimi ise bu şekilde alınacak vergi, 3 üncü fıkranın (a) bendinde tanımlanan gayrimaddi hak bedelinin gayrisafi tutarının yüzde 10'unu ve 3 üncü fıkranın (b) bendinde tanımlanan gayrimaddi hak bedelinin gayrisafi tutarının yüzde 5'ini aşmayacaktır.

3. Bu maddede kullanılan "gayrimaddi hak bedelleri" terimi:

a) Sinema filmleri, radyo ve televizyon yayınlarında kullanılmak amacıyla üretilen filmler, bantlar ve diğer reprodüksiyon araçlarına ilişkin ödemeler de dahil olmak üzere, edebi, artistik, bilimsel her nevi telif hakkının, patentin, alameti farikanın,desen veya modelin, planın, gizli formül veya üretim yönteminin veya sınai, ticari, bilimsel tecrübeye dayalı bilgi birikiminin kullanma imtiyazı veya kullanma hakkı veya satışı (verimliliğe, kullanıma veya tasarrufa bağlı olduğu taktirde) ile;

b) Sınai, ticari veya bilimsel teçhizatın kullanma hakkı veya kullanma imtiyazı karşılığında ödenen her türlü ödemeyi kapsar.

4. Bir Akit Devlet mukimi olan bir gayrimaddi hak bedelinin gerçek lehdarı, gayrimaddi hak bedelinin elde edildiği diğer Akit Devlette yer alan bir işyeri vasıtasıyla ticari faaliyette bulunursa veya bir Türkiye mukimi Birleşik Devletler'de bulunan bir sabit yeri kullanarak Birleşik Devletler'de serbest meslek faaliyetinde bulunursa ve gayrimaddi hak bedeli bu işyeri veya sabit yere atfedilebiliyorsa, 1 inci ve 2 nci fıkraların hükümleri uygulanmayacaktır. Bu durumda olayına göre, 7 nci (Ticari Kazançlar) veya 14 üncü (Serbest Meslek Faaliyetleri) Madde hükümleri uygulanacaktır.

5. Bir Akit Devletin kendisi, politik alt bölümü, mahalli idaresi veya mukimi tarafından ödenen gayrimaddi hak bedelinin, o Devlette elde edildiği kabul olunacaktır. Bununla beraber, gayrimaddi hak bedelini ödeyen kişi bir Akit Devletin mukimi olsun ya da olmasın, bu Akit Devlette gayrimaddi hak bedellerini ödemeye neden olan yükümlülük ile bağlantılı bir işyerine veya sabit yere sahip olduğunda ve bu gayrimaddi hak bedeli bu işyeri veya sabit yer tarafından yüklenildiğinde, sözkonusu gayrimaddi hak bedelinin, bu işyerinin veya sabit yerin bulunduğu Devletteki kaynaklardan doğduğu kabul olunacaktır. Yukarıdaki iki cümlenin hiç birine göre gayrimaddi hak bedellerinin Akit Devletlerin birinde doğduğunun kabul edilmediği durumda ve gayrimaddi hak bedellerinin bir varlık veya hakkın, bir Akit Devlette kullanma imtiyazı veya kullanma hakkı karşılığında ödenmesi halinde, bu gayrimaddi hak bedellerinin, bu Devlette doğduğu kabul edilecektir.

6. Kullanım, hak veya bilgi karşılığında ödenen gayrimaddi hak bedelinin miktarı, ödeyici ile gerçek lehdar arasında veya her ikisi ile bir başka kişi arasında varolan özel ilişki nedeniyle, böyle bir ilişkinin olmadığı durumlarda ödeyici ve gerçek lehdar arasında kararlaştırılacak miktarı aştığında, bu Madde hükümleri en son bahsedilen miktara uygulanacaktır. Bu durumda ilave ödeme, bu Anlaşmanın diğer hükümleri de dikkate alınarak, her bir Akit Devletin mevzuatı uyarınca vergilendirilebilecektir.

Madde 13

DEĞER ARTIŞ KAZANÇLARI

1. Bir Akit Devlet mukimi tarafından:

a) diğer Akit Devlette yer alan gayrimenkul varlığın veya

b) diğer Akit Devlette yer alan bir gayrimenkul varlığa atfedilebilen tutarıyla sınırlı olmak üzere bir ortaklıktaki, tröst (trust) veya mamelekteki bir payın elden çıkarılmasından doğan değer artış kazançları, bu diğer Devlette vergilendirilebilir.

2. Bu Maddenin amaçları yönünden, "diğer Akit Devlette yer alan gayrimenkul varlık" terimi, bir Birleşik Devletler gayrimenkul varlık menfaatini veya eş değer bir Türk gayrimenkul varlık menfaatini, diğer Akit Devlette yer alan ve 6 ncı Maddede (Gayrimenkul Varlıklardan Elde Edilen Gelir) bahsedilen gayrimenkul varlıkları ve 1 (b) fıkrasında bahsedilen bir ortaklıktaki, tröst(trust) veya mamelekteki payı kapsar.

3. Bir Akit Devlet teşebbüsünün diğer Akit Devlette sahip olduğu bir işyerinin ticari varlığına dahil menkul varlıkların veya bir Akit Devlet mukiminin diğer Akit Devlette serbest meslek faaliyeti icra etmek üzere kullandığı bir sabit yere ait menkul varlıkların elden çıkarılmasından doğan kazanç, bu işyerinin (yalnız veya tüm teşebbüsle birlikte) veya sabit yerin elden çıkarılmasından doğan kazanç da dahil olmak üzere, bu diğer Devlette vergilendirilebilir.

4. Uluslararası trafikte işletilen gemi, uçak veya konteynerlerin veya sözkonusu gemi, uçak veya konteynerlerin işletilmesiyle ilgili menkul varlıkların elden çıkarılmasından doğan kazançlar, yalnızca elden çıkaranın mukim olduğu Akit Devlette vergilendirilebilecektir.

5. Bundan önceki fıkralarda değinilenlerin dışında kalan varlıkların elden çıkarılmasından doğan kazançlar, yalnızca elden çıkaranın mukim olduğu Devlette vergilendirilebilecektir. Bununla beraber, bundan önceki cümle hükümleri, Devletlerden birinin kendi mevzuatına göre, diğer Akit Devletin bir mukiminin ilk bahsedilen Devlette mukim bir şirketin ihraç ettiği hisse senetlerini veya tahvilleri (o Devletin bir menkul kıymetler borsasına kaydedilmiş hisse senetleri ve tahvilleri hariç) elden çıkarması dolayısıyla elde ettiği kazançlar üzerinden vergi alma hakkını etkilemeyecektir. Ancak bunun için, iktisap ile elden çıkarma arasındaki sürenin bir yılı geçmemesi gerekir.


Madde 14

SERBEST MESLEK FAALİYETLERİ

1. Akit Devletlerden birinin bir mukiminin serbest meslek faaliyetleri veya bağımsız nitelikteki diğer faaliyetler dolayısıyla elde ettiği gelir, yalnız bu Devlette vergilendirilebilecektir. Bununla beraber, eğer bu faaliyetler veya hizmetler diğer Devlette icra edilirse ve

a) Mukim bu diğer Devlette bu hizmet veya faaliyetleri icra etmek amacıyla sürekli kullanabileceği bir sabit yere sahip ise veya

b) Mukim bu diğer Devlette, sözkonusu hizmet veya faaliyetleri icra etmek amacıyla, herhangi bir kesintisiz 12 aylık dönemde, bir veya birkaç seferde, toplam 183gün veya daha fazla kalırsa;

sözkonusu gelir, diğer Akit Devlette de vergilendirilebilir.

Böyle bir durumda olayına göre, ya yalnızca sözkonusu sabit yere atfedilebilen gelir, ya da yalnızca bu diğer Devlette bulunulan süre içinde icra edilen hizmet veya faaliyetlerden elde edilen gelir bu diğer Devlette vergilendirilebilir.

2. Akit Devletlerden birinin bir teşebbüsünün serbest meslek faaliyetleri veya benzer nitelikteki diğer faaliyetler dolayısıyla elde ettiği gelir, yalnız bu Devlette vergilendirilebilecektir. Bununla beraber, eğer bu hizmet veya faaliyetler diğer Devlette icra edilirse ve eğer:

a) Teşebbüs bu diğer Devlette hizmet ve faaliyetlerin icra edildiği bir işyerine sahip olursa; veya

b) Hizmet veya faaliyetlerin icra edildiği süre veya süreler, herhangi bir kesintisiz 12 aylık dönemde, 183 günü aşarsa sözkonusu gelir, bu diğer Akit Devlette de vergilendirilebilir.
Böyle bir durumda olayına göre, ya yalnızca sözkonusu işyerine atfedilebilen gelir ya da yalnızca bu diğer Devlette icra edilen hizmet veya faaliyetlere atfedilebilen gelir, bu diğer Devlette vergilendirilebilir. Her iki durumda da Türkiye Cumhuriyeti, sözkonusu gelir üzerinden tevkifat suretiyle vergi alabilir. Bununla beraber, sözkonusu gelirin lehdarı, böyle bir vergiye tabi tutulduktan sonra sözkonusu gelir dolayısıyla, sanki gelir bu diğer Devlette bulunan bir işyerine atfedilebilirmiş gibi, Anlaşmanın 7 nci maddesi hükümlerine göre, net esasında vergilendirilmeyi tercih edebilir.


Madde 15

BAĞIMLI FAALİYETLER

1. 16 ncı (Yönetim Kurulu Üyelerine Yapılan Ödemeler), 18 inci (Emekli Maaşları ve Düzenli Ödemeler), 19 uncu (Kamu Görevleri) ve 20 nci (Öğrenciler, Stajyerler ve Öğretmenler) Maddelerin hükümleri saklı kalmak üzere, bir Akit Devlet mukiminin bir hizmet dolayısıyla elde ettiği ücret, maaş ve diğer benzeri gelirler, bu hizmet diğer Akit Devlette ifa edilmedikçe, yalnızca bu Devlette vergilendirilebilecektir. Eğer hizmet diğer Devlette ifa edilirse, buradan elde edilen gelir diğer Devlette vergilendirilebilir.

2. 1 inci fıkra hükümlerine bakılmaksızın, bir Akit Devlet mukiminin diğer Akit Devlette ifa ettiği hizmet dolayısıyla elde ettiği gelir:

a) Gelir elde eden kişi, bu diğer Devlette herhangi bir kesintisiz 12 aylık dönemde bir veya bir kaç seferde toplam 183 günü aşmamak üzere kalırsa;

b) Ödeme, bu diğer Devletin mukimi olmayan bir işveren tarafından veya böyle bir işveren adına yapılırsa ve

c) Ödeme, işverenin diğer Devlette sahip olduğu bir işyerinden veya sabit yerden yapılmazsa

yalnızca ilk bahsedilen Devlette vergilendirilebilecektir.

3. Bu Maddenin bundan önceki hükümlerine bakılmaksızın, bir Akit Devlet mukiminin, diğer Akit Devletin bir teşebbüsünün uluslararası trafikte işlettiği bir gemi veya uçakta devamlı bir mürettebat olarak çalışması karşılığında elde ettiği gelir, bu diğer Akit Devlette vergilendirilebilir.


Madde 16

YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE YAPILAN ÖDEMELER

Bir Akit Devlet mukiminin, diğer Devlet mukimi olan bir şirketin yönetim kurulu üyesi olması dolayısıyla diğer Akit Devlette ifa ettiği hizmetler karşılığında eline geçen ücret ve diğer benzeri gelirler, bu diğer Devlette vergilendirilebilir.


Madde 17

SANATÇI VE SPORCULAR

1. 14 üncü (Serbest Meslek Faaliyetleri) ve 15 inci (Bağımlı Faaliyetler) Maddelerdeki sınırlamalara bağlı kalınmaksızın, bir Akit Devlet mukimi olan ve tiyatro, sinema, radyo ve televizyon sanatçısı gibi bir sanatçı veya bir müzisyen veya bir sporcunun diğer Akit Devlette icra ettiği bu nitelikteki şahsi faaliyetler dolayısıyla elde ettiği gelir, bu diğer Devlette vergilendirilebilir. Şu kadar ki, sözkonusu sanatçı veya sporcunun, ilgili vergilendirme yılında bu faaliyetlerden elde ettiği gayrisafi hasılat tutarının 3.000 Birleşik Devletler Dolarını veya buna eşit Türk Lirasını aşmaması halinde, bu hüküm uygulanmayacaktır.

2. Bir sanatçının ya da sporcunun icra ettiği bu nitelikteki faaliyetlerden doğan gelir, kendisine değil de bir başkasına yönelirse, bu gelir 7 nci (Ticari Kazançlar) ve 14 üncü (Serbest Meslek Faaliyetleri) Madde hükümleriyle bağlı kalınmaksızın, sanatçı ya da sporcunun faaliyetlerinin icra edildiği Akit Devlette vergilendirilebilir. Ancak, sözkonusu sanatçı veya sporcu, kendisinin veya kendisiyle ilgili bir kişinin, doğrudan veya dolaylı olarak bu diğer kişinin kazancını - tehir edilmiş ödemelerin tahsili, ikramiye, ücret, temettü, ortaklık kazanç payı veya diğer bir dağıtımın gerçekleştirilmesi halleri dahil olmak üzere - herhangi bir surette paylaşmadığını ispat ederse, bu hüküm uygulanmayacaktır.

3. Sanatçı veya sporcuların bir Akit Devlette icra ettikleri faaliyetler, diğer Akit Devletin kar amacı gütmeyen bir kuruluşunca veya bu diğer Akit Devletin, bir politik alt bölümünün veya bir mahalli idaresinin kamusal fonlarından önemli ölçüde desteklenmesi halinde, bu faaliyetlerden elde edilen gelire, 1 inci ve 2 nci fıkra hükümleri uygulanmayacaktır.


Madde 18

EMEKLİ MAAŞLARI VE DÜZENLİ ÖDEMELER

1. 19 uncu Maddenin (Kamu Görevleri) 2 nci fıkrası hükümleri saklı kalmak üzere, bir Akit Devlet mukimine geçmiş çalışmalarının karşılığında dönemsel veya toplu olarak ödenen emekli maaşları ve sağlanan diğer benzeri gelirler, yalnızca bu Devlette vergilendirilebilecektir.

2. 1 inci fıkra hükümlerine bakılmaksızın, bir Akit Devletin sosyal güvenlik mevzuatı veya benzeri mevzuat hükümlerine göre diğer Akit Devletin bir mukimine veya Birleşik Devletlerin bir vatandaşına yaptığı ödemeler, yalnızca ilk bahsedilen Devlette vergilendirilebilecektir.

3. Bir Akit Devletin mukimi olan bir gerçek kişi tarafından elde edilen ve üzerinde tasarruf edilebilen düzenli ödemeler, yalnızca bu Devlette vergilendirilecektir. Bu fıkrada kullanılan "düzenli ödemeler" terimi, para veya parayla ölçülebilir bir menfaat karşılığında (ifa edilen hizmetlerin dışında) tam ve yeterli ödemede bulunma yükümlülüğü altında belirli bir süre boyunca ve belirli zamanlarda dönemsel olarak ödenen meblağı ifade eder.

Madde 19

KAMU GÖREVLERİ

1. a) Bir Akit Devletin kendisine, bir politik alt bölümüne veya bir mahalli idaresine bir gerçek kişi tarafından verilen hizmetler karşılığında, bu Akit Devlet, alt bölümveya mahalli idare tarafından sağlanan ve emekli maaşı dışında kalan ödemeler,yalnızca bu Devlette vergilendirilebilecektir.

b) Bununla beraber, hizmet diğer Devlette sunulduğunda ve hizmeti sunan gerçek kişi o Devletin mukimi olduğunda, sağlanan bu ödemeler, yalnızca bu diğer Akit Devlette vergilendirilecektir. Ancak bu kişinin:

i) Bu Devletin vatandaşı olması; veya

ii) Yalnızca hizmet sunmak için bu Devletin mukimi durumuna geçmemiş olması

zorunludur.

2. a) Bir Akit Devletin kendisine, bir politik alt bölümüne veya bir mahalli idaresine bir 
gerçek kişi tarafından verilen hizmetler karşılığında, bu Devlet, alt bölüm veya mahalli idare tarafından veya bunlarca oluşturulan fonlardan ödenen emekli maaşları, yalnızca bu Devlette vergilendirilebilecektir.

b) Bununla beraber, sözkonusu gerçek kişinin diğer Akit Devletin bir mukimi ve vatandaşı olması halinde, bu emekli maaşı yalnızca diğer Akit Devlette 
vergilendirilebilecektir.

3. Bir Akit Devletin kendisi, bir politik alt bölümü veya bir mahalli idaresi tarafından yürütülen ticari faaliyetlerle bağlantılı hizmetler karşılığında sağlanan ödemelere ve emekli maaşlarına 15 inci (Bağımlı Faaliyetler), 16 ncı (Yönetim Kurulu Üyelerine Yapılan Ödemeler) ve 18 inci (Emekli Maaşları ve Düzenli Ödemeler) Maddelerin hükümleri uygulanacaktır.


Madde 20

ÖĞRENCİLER, STAJYERLER VE ÖĞRETMENLER

1. Bir Akit Devleti ziyaret etmeden hemen önce veya ziyareti sırasında diğer Akit Devletin mukimi olan ve ilk bahsedilen Devlette tam gün öğrenim veya mesleki eğitim amacıyla bulunan bir öğrenci, stajyer veya çırağın, geçim, öğrenim veya mesleki eğitim masraflarını karşılamak için bu Devletin dışından doğan ödemeler, bu Devlette vergilendirilmeyecektir.

2. Aynı şekilde, bir Akit Devleti ziyaret etmeden hemen önce veya ziyareti sırasında diğer Akit Devletin mukimi olan ve ilk bahsedilen Devlette iki yılı aşmayan bir süre veya süreler için öğretim veya bilimsel araştırma yapmak amacıyla bulunan bir öğretmen veya eğitmene öğretim veya araştırma hizmetleri karşılığında bu Devletin dışından doğan ödemeler bu Devlette vergiden istisna edilecektir.


Madde 21

DİĞER GELİRLER

1. Bir Akit Devlet mukiminin, nerede doğarsa doğsun, bu Anlaşmanın daha önceki Maddelerinde ele alınmayan gelir unsurları, yalnızca bu Devlette vergilendirilebilecektir.

2. 6 ncı Maddenin (Gayrimenkul Varlıklardan Elde Edilen Gelir) 2 nci fıkrasında tanımlanan gayrimenkul varlıklardan elde edilen gelirler hariç, bir Akit Devlet mukimi olan sözkonusu gelir lehdarının diğer Akit Devlette yer alan bir işyeri vasıtasıyla ticari faaliyette veya bir sabit yer vasıtasıyla serbest meslek faaliyetinde bulunması ve sözkonusu işyeri veya sabit yere atfedilebilen bir gelir elde etmesi halinde bu gelire, 1 inci fıkra hükümleri uygulanmayacaktır. Bu durumda olayına göre, 7 nci (Ticari Kazançlar) veya 14 üncü (Serbest Meslek Faaliyetleri) Madde hükümleri uygulanacaktır.


Madde 22

MENFAATLERİN SINIRLANDIRILMASI

1. Bir Akit Devletin mukimi olan ve diğer Akit Devletten gelir elde eden (gerçek kişi dışındaki) bir kişi, aşağıdaki şartları yerine getirmedikçe, bu diğer Akit Devlette, bu Anlaşmanın sağladığı vergi kolaylıklarına hak kazanamayacaktır:

a) Sözkonusu kişi üzerinde hak dermeyanını sağlayan payların yüzde 50'sinden fazlasına (veya bir şirket bakımından, bu şirketin her tertip hisselerinin yüzde 
50'sinden fazlasına) doğrudan veya dolaylı olarak, Akit Devletlerden birinin bir veya birden çok mukimi veya Birleşik Devletler vatandaşları veya 3 üncü, 4 üncü veya 5 inci fıkra hükümleri gereğince bu Anlaşmadan yararlanma hakkı kazanan kişiler sahip olmalıdır; ve

b) Sözkonusu kişinin gelirinin önemli bir kısmı, doğrudan veya dolaylı olarak, ne Akit Devletlerin birisinin mukimi olan veya Birleşik Devletler vatandaşı olan kişilere ne de 3 üncü, 4 üncü veya 5 inci fıkra hükümleri gereğince bu Anlaşmadan yararlanma hakkı kazanan kişilere karşı olan sorumlulukları karşılamak amacıyla (sorumlulukların, faiz veya gayrimaddi hak bedeli ödenerek karşılanması halleri de dahil) kullanılmamış olmalıdır.

2. Eğer diğer Akit Devlette doğan gelir ilk bahsedilen Devlette sözkonusu kişi tarafından aktif şekilde idare edilen bir ticari işe veya faaliyete bağlı veya bağlantılı olarak doğarsa (bir banka veya sigorta şirketi tarafından icra edilen bankacılık veya sigortacılık faaliyetlerinin olmaması koşuluyla mali yatırımların yapılması veya idare edilmesi işlerinin dışında) ve gelirin aktif ticari iş veya faaliyete bağlı olarak doğduğu durumda, ticari iş veya faaliyet, diğer Akit Devlette talep edilen anlaşma menfaatlerinin ilgili bulunduğu gelirin oluşmasına neden olan diğer Akit Devlette icra edilen faaliyetler açısından önemli ise, 1 inci fıkra hükümleri uygulanmayacaktır.

3. Eğer gelir elde eden kişi:

a) Bir Akit Devlet mukimi olan ve hisse senetlerinin esas bölümü, tanınmış bir menkul kıymetler borsasında önemli ölçüde ve düzenli olarak işlem gören bir şirket ise;

b) (a) bendinde belirtilen bir şirket tarafından doğrudan veya dolaylı olarak bütünüyle sahip olunan bir şirket ise (şukadar ki, bu bentdeki kontrol şartının karşılanmasında kullanılan maliklik zincirindeki her bir şirketin Akit Devletlerden birisinin mukimi olması gerekir.);

1 inci fıkra hükümleri uygulanmayacaktır.

Bu fıkranın amaçları bakımından "tanınmış menkul kıymetler borsası" terimi:

a) Ulusal Menkul Kıymetler Satıcıları Birliği'ne ait NASDAQ Sistemi ve 1934 tarihli Menkul Kıymetler Borsası Kanununun amaçları bakımından Ulusal Menkul Kıymetler Borsası olarak Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonuna kayıtlı herhangi bir Menkul Kıymet Borsasını;

b) İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nı;

c) Akit Devletlerin yetkili makamlarının üzerinde anlaştıkları diğer herhangi bir menkul kıymet borsasını,

ifade eder.

4. 1 inci fıkra hükümleri; bir Akit Devlete, politik alt bölümüne veya mahalli idaresine uygulanmayacaktır.

5. Kar amacı gütmeyen bir kuruluş tarafından diğer Akit Devletten elde edilen gelir, bu kuruluşun statüsü dolayısıyla mukim olduğu Akit Devlette gelir vergisinden genel olarak muaf tutuluyor ise, 1 inci fıkra hükümleri uygulanmayacaktır. Ancak bunun için:

a) Yıllık kaynaklarının yarısından fazlasının ehil kişilerin menfaati için sunulması veya;

b) Yıllık kaynaklarının yarısından fazlasının ehil kişilerden elde edilmesi

gerekmektedir.

"Ehil kişiler" terimi:

a) Bu Maddenin 1inci, 3 üncü, 4 üncü veya 5 inci fıkralarına göre, bu Anlaşmadan yararlanma hakkı kazanan bir kişiyi (bir gerçek kişi dahil), veya

b) Bir Birleşik Devletler vatandaşını

ifade eder.

6. Bu Maddenin diğer hükümleri gereğince bu Anlaşmanın menfaatlerinden yararlanamayan bir kişi, buna rağmen, sözkonusu gelirin doğduğu Devletin yetkili makamının karar vermesi halinde, bu Anlaşmadan yararlanabilecektir.


Madde 23

ÇİFTE VERGİLENDİRMENİN ÖNLENMESİ

1. Birleşik Devletler, kendi mevzuatındaki sınırlamalar saklı kalmak üzere ve kendi mevzuatının (bu Anlaşmadaki genel prensibi değiştirmeksizin, zaman zaman değiştirilebilen) hükümlerine göre, bir Birleşik Devletler mukiminin veya vatandaşının gelir üzerinden ödeyeceği Birleşik Devletler vergisinden aşağıdaki vergilerin mahsubuna müsaade edecektir:

a) Sözkonusu vatandaş veya mukim tarafından veya onların adına 
Türkiye'de gelir üzerinden ödenen vergiler; ve

b) Bir Birleşik Devlet şirketinin, kendisine temettü dağıtan ve Türkiye'de mukim olan bir şirketin, oy gücüne haiz paylarının en az yüzde 10'una sahip olması halinde, temettünün ödendiği kurum kazancı üzerinden, temettü dağıtan şirket tarafından veya onun adına Türkiye'de ödenen vergiler.

Bu fıkranın amaçları yönünden, 2 nci Maddenin (Kavranan Vergiler) 2 nci fıkrasının a) bendinde ve 3 üncü fıkrasında bahsedilen vergiler, gelir vergileri olarak kabul edilecektir.

2. Türkiye'nin bir mukimi, bu Anlaşmanın hükümleri gereğince Birleşik Devletler'de ve Türkiye'de vergilendirilebilen bir gelir elde ettiğinde, Türkiye, yabancı vergilerin mahsubuna ilişkin Türk vergi mevzuatı hükümleri saklı kalmak üzere (bu Anlaşmadaki genel prensibi değiştirmeksizin, zaman zaman değiştirilebilen), Birleşik Devletler'de gelir üzerinden ödenen vergiye eşit bir miktarın, bu kişinin geliri üzerinden ödeyeceği vergiden mahsubuna müsaade edecektir. Bununla beraber, sözkonusu mahsup, Birleşik Devletler'de vergiye tabi gelir için, mahsuptan önce Türkiye'de hesaplanan gelir vergisi tutarını aşmayacaktır.

3. Bu Maddeye uygun olarak çifte vergilendirmenin önlenmesi amacıyla ve yabancı vergi mahsubunu sınırlandırmak üzere Akit Devletin iç mevzuatında yer alan kaynak kuralları saklı kalmak üzere, bir Akit Devlet mukiminin elde ettiği ve bu Anlaşmaya göre diğer Akit Devlette vergilendirilebilen gelir (1 inci Maddenin (Kişilere İlişkin Kapsam) 3 üncü fıkrasına göre, yalnızca vatandaşlık dolayısıyla vergilendirilebilenler hariç), bu diğer Devlette doğmuş kabul edilecektir.

Bu fıkra kuralları, 2 nci Maddenin (Kavranan Vergiler) 2 nci fıkrasının a) bendi ve 3 üncü fıkrasında belirtilen vergilerin dışında kalan yabancı vergilerin Birleşik Devletler vergisinden mahsubuna uygulanmayacaktır.


Madde 24

AYRIM YAPILMAMASI

1. Bir Akit Devletin vatandaşları, diğer Akit Devlette bu diğer Devletin vatandaşlarının aynı koşullarda karşı karşıya kaldıkları veya kalabilecekleri vergilemeden ve buna bağlı mükellefiyetlerden değişik veya daha ağır vergilemeye ve buna bağlı mükellefiyetlere özellikle mukimlik açısından tabi tutulmayacaklardır. Bu hüküm, Akit Devletlerden birinin veya her ikisinin mukimi olmayan kişilere uygulanacaktır.

2. Bir Akit Devlet teşebbüsünün diğer Akit Devlette sahip olduğu bir işyeri, bu diğer Devletin aynı faaliyetleri yürüten teşebbüslerine göre daha az lehe bir vergilemeyle karşı karşıya kalmayacaktır.

3. 9 uncu Maddenin (Bağımlı Teşebbüsler) 1 inci fıkrası, 11 inci Maddenin (Faiz) 7 nci fıkrası veya 12 nci Maddenin (Gayrimaddi Hak Bedelleri) 6 ncı fıkrası hükümlerinin uygulanacağı haller hariç olmak üzere, bir Akit Devlet mukiminin, diğer Akit Devletin bir mukimine ödediği faiz, gayrimaddi hak bedeli ve diğer ödemeler, ilk bahsedilen mukimin vergilendirilebilen kazançları belirlenirken, sanki ilk bahsedilen Devletin bir mukimine ödenmiş gibi aynı şartlarla indirilebilecektir.

4. Bir Akit Devletin, diğer Akit Devletin bir veya birkaç mukimi tarafından, doğrudan doğruya veya dolaylı olarak, kısmen veya tamamen sermayesine sahip olunan veya kontrol edilen teşebbüsleri, ilk bahsedilen Devlette, benzeri teşebbüslerin tabi oldukları veya olabilecekleri vergilemeden ve buna bağlı mükellefiyetlerden değişik veya daha ağır vergilemeye ve buna bağlı mükellefiyetlere tabi tutulmayacaklardır.

5. Bu Maddenin hükümleri, bir Akit Devletin kendi mukimlerine şahsi ve ailevi durumları dolayısıyla uyguladığı şahsi indirim, muafiyet ve matrah indirimlerini diğer Akit Devlet mukimlerine de uygulama zorunda olduğu yönünde anlaşılmayacaktır.

6. Bu Maddede yer alan hiçbir hüküm, bir Akit Devletin 10 uncu Maddenin 4 üncü fıkrasında veya 11 inci Maddenin 4 üncü fıkrasının b) bendinde tanımlanan vergileri uygulamasını engelleyecek bir şekilde yorumlanmayacaktır.

7. Bu Maddenin hükümleri, 2 nci Madde (Kavranan Vergiler) hükümlerine bakılmaksızın, bir Akit Devlet, onun politik alt bölümü veya mahalli idaresince alınan her çeşit ve her tanımdaki vergilere uygulanacaktır.


Madde 25

KARŞILIKLI ANLAŞMA USULÜ

1. Bir kişi Akit Devletlerden birinin veya her ikisinin işlemlerinin kendisi için bu Anlaşma hükümlerine uygun düşmeyen sonuçlar yarattığı veya yaratacağı kanaatine vardığında, bu Devletlerin iç mevzuatlarında öngörülen çözümlerle bağlı kalmaksızın, sorunu mukimi veya vatandaşı olduğu Akit Devletin yetkili makamına götürebilir.

2. Sözkonusu yetkili makam, itirazı haklı bulmakla beraber kendisi tatminkar bir çözüme ulaşamadığı takdirde, bu Anlaşmaya ters düşen bir vergilemeyi önlemek amacıyla, diğer Akit Devletin yetkili makamıyla karşılıklı anlaşmaya gayret sarfedecektir. Varılan anlaşma, Akit Devletlerin iç mevzuatındaki zaman sınırlamalarına veya diğer usul sınırlamalarına bağlı kalınmaksızın uygulanacaktır. Ancak bunun için, diğer Akit Devletin yetkili makamının, bu soruna ilişkin vergilendirme yılının sonundan itibaren beş yıllık bir süre içinde bu sorunun var olduğuna ilişkin bildirimi almış olması gerekmektedir.

3. Akit Devletlerin yetkili makamları, bu Anlaşmanın yorumundan veya uygulanmasından kaynaklanan her türlü güçlüğü ve tereddütü karşılıklı anlaşmayla çözmek için gayret göstereceklerdir. Akit Devletlerin yetkili makamları özellikle aşağıdaki hususlarda anlaşmaya varabilirler:

a) Bir Akit Devlet teşebbüsünün diğer Akit Devlette yer alan işyerine aynı şekilde gelir, indirim, mahsup veya şahsi indirim atfedilmesinde; 
b) Gelir, indirim, mahsup veya şahsi indirimlerin kişiler arasında aynı şekilde tahsisinde;

c) Belirli gelir unsurlarının aynı şekilde tanımlanmasında;

d) Kaynak prensibinin belirli gelir unsurlarıyla ilgili olarak, aynı şekilde uygulanmasında;

e) Bir terimin ortak anlamında;

f) Anlaşmada Dolar cinsinden belirtilen miktarların, ekonomik ve parasal gelişmeleri yansıtacak şekilde artırılmasında; ve

g) İç mevzuatta öngörülen cezalara, para cezaları ve faizlere ilişkin hükümlerin, Anlaşmanın amaçlarına uygun olarak uygulanmasında.

Yetkili makamlar aynı zamanda, bu Anlaşmada öngörülmemiş durumlardan kaynaklanan çifte vergilendirilmenin ortadan kaldırılması için de birbirlerine danışabilirler.

4. Akit Devletlerin yetkili makamları, bundan önceki fıkralar kapsamında anlaşmaya varabilmek için birbirleriyle doğrudan doğruya haberleşebilirler.


Madde 26

BİLGİ DEĞİŞİMİ

1. Akit Devletlerin yetkili makamları, bu Anlaşma hükümlerinin yürütülmesi için gerekli olan bilgileri; bunun yanısıra bu Anlaşmayla uyumsuzluk göstermediği sürece, bu Anlaşma kapsamına giren vergilerle ilgili Akit Devletlerin iç mevzuat hükümlerinin yürütülmesi için gerekli olan bilgileri değişime tabi tutacaklardır. Bilgi değişimi, 1 inci Maddeyle (Kişilere İlişkin Kapsam) sınırlı değildir. Bir Akit Devlet tarafından alınan her türlü bilgi, o Devletin kendi iç mevzuatı çerçevesinde elde ettiği bilgiler gibi gizli tutulacak ve yalnızca bu Anlaşmada belirtilen vergilerin tahakkuk, tahsil veya idaresi ile veya cebri icra ya da kanuni takibatla veya bu hususlardaki şikayet ve itirazlarla ilgili kişi veya makamlara (adli makamlar ve idari kuruluşlar dahil) verilebilecektir. Bu kişi veya makamlar sözkonusu bilgileri yalnızca yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda kullanacaklardır. Bu kişi veya makamlar sözkonusu bilgileri mahkeme duruşmalarında veya adli kararlar alınırken açıklayabilirler.

2. 1 inci fıkra hükümleri, hiçbir surette bir Akit Devleti:

a) Kendisinin veya diğer Akit Devletin mevzuatına veya idari uygulamalarına uymayacak idari önlemler alma;

b) Kendisinin veya diğer Akit Devletin mevzuatı veya normal idari işlemleri 
çerçevesinde elde edilemeyen bilgileri sunma;

c) Herhangi bir ticari, sınai, mesleki sırrı veya ticari işlemi aleni hale getiren bilgileri veya aleniyeti kamu düzenine aykırı düşen bilgileri verme

yükümlülüğü altına sokacak şekilde yorumlanamaz.

3. Bir Akit Devletin bu Maddeye uygun olarak bilgi talep etmesi halinde, diğer Akit Devlet, ilk bahsedilen Devletin vergisini kendi vergisiymiş ve kendisi tarafından alınacakmış gibi kabul ederek, talep edilen bilgiyi aynı şekil ve kapsamda temin edecektir. Bir Akit Devletin yetkili makamı tarafından özellikle istenmesi halinde, diğer Akit Devletin yetkili makamı bu bilgiyi, kendi mevzuatının, idari usul ve alışkanlıklarının müsaade ettiği azami sınırlar içinde bu Maddeye göre ve talebin amacına uygun düşen bir şekilde temin edecektir.

4. Bu Maddenin amaçları yönünden Anlaşma; 2 nci Madde (Kavranan Vergiler) hükümleri ile bağlı kalınmaksızın, bir Akit Devlette alınan her çeşit vergiye uygulanacaktır.


Madde 27

DİPLOMAT HÜVİYETİNDEKİ MEMURLAR VE KONSOLOSLUK MEMURLARI

Bu Anlaşma hükümleri, diplomat hüviyetindeki memurların ve konsolosluk memurlarının uluslararası hukukun genel kuralları ve özel anlaşma hükümleri uyarınca yararlandıkları mali ayrıcalıkları etkilemeyecektir.

Madde 28

YÜRÜRLÜĞE GİRME

1. Bu Anlaşma onaylanacak ve onay belgeleri en kısa zamanda ...................... 'da teati edilecektir.

2. Bu Anlaşma onay belgelerinin teatisi üzerine yürürlüğe girecek ve hükümleri:

a) Kaynakta tevkif edilen vergiler yönünden, Anlaşmanın yürürlüğe girdiği tarihi takip eden Ocak ayının birinci günü veya daha sonra ödenen veya mahsup edilen miktarlar için;

b) Diğer vergiler yönünden, Anlaşmanın yürürlüğe girdiği tarihi takip eden Ocak ayının birinci günü veya daha sonra başlayan vergileme dönemleri için,

yürürlüğe girecektir.


Madde 29

YÜRÜRLÜKTEN KALKMA

Bu Anlaşma, bir Akit Devlet tarafından feshedilinceye kadar yürürlükte kalacaktır. Her bir Akit Devlet bu Anlaşmanın yürürlüğe giriş tarihinden itibaren 5 yıl geçtikten sonra, herhangi bir zamanda, diplomatik yollardan en az 6 ay önceden fesih ihbarnamesi vermek şartıyla, bu Anlaşmayı feshedebilir. Bu durumda Anlaşma:

a) Kaynakta tevkif edilen vergiler yönünden, 6 aylık dönemin bitimini takip eden Ocak ayının birinci günü veya daha sonra ödenen veya mahsup edilen miktarlar için;

b) Diğer vergiler yönünden, 6 aylık dönemin bitimini takip eden Ocak ayının birinci günü veya daha sonra başlayan vergileme dönemleri için,

hüküm ifade etmeyecektir.

BU HUSUSLARI TEYİDEN, İlgili Hükümetlerin aşağıda imzaları bulunan tam yetkili temsilcileri bu Anlaşmayı imzaladılar.

Türk ve İngiliz dilindeki nüshalarda, her iki metin de aynı derecede geçerli olmak üzere, Washington’da 28 Mart 1996 tarihinde düzenlenmiştir.

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti adına                   Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti adına

 

PROTOKOL

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşmasının imzalanması sırasında, imzalayan taraflar, aşağıdaki hükümlerin Anlaşmanın ayrılmaz bir cüzünü oluşturduğu hususunda anlaşmışlardır.

I. 4 üncü Maddeye (Mukim) İlave

Bir Akit Devlet vatandaşının veya uyruğunun, bu Anlaşmanın amaçları yönünden, bu Akit Devletin mukimi olup olmadığının belirlenmesinde; bu uyruk veya vatandaşın Türkiye'nin, Birleşik Devletler'in veya üçüncü bir ülkenin mukimi olup olmadığı konusunda, 4 üncü Maddenin (a) ila (d) bentleri arasında yer alan prensiplerin uygulanacağı anlaşılmaktadır.

II. 7 nci Maddeye (Ticari Kazançlar) İlave

7 nci Maddenin 1 inci fıkrası yönünden, bir işyerinden yapılan mal veya ticari eşya satışının aynısının veya benzerinin gerçekleştirilmesinden veya diğer ticari faaliyetlerin aynısının veya benzerinin icra edilmesinden elde edilen kazanç; satış veya faaliyetin iş yerinin bulunduğu Devlette vergiden kaçınmak amacıyla bu şekilde gerçekleştirildiğinin kanıtlanması halinde, işyerine atfedilebilir.

III. 7 nci Maddeye (Ticari Kazançlar) İlave

7 nci Maddenin 3 üncü fıkrası yönünden, bir işyerinin kazancı belirlenirken, teşebbüsün ana merkezine veya diğer işyerlerine yapılan faiz, gayrimaddi hak bedeli, komisyon veya diğer benzeri ödemelerin, işyerinin amaçları için yapılan gerçek giderlere ilişkin ödemeler olmaması halinde gider olarak indirilmesine müsaade edilmeyecektir.

IV . 5 inci (İşyeri), 7 nci (Ticari Kazançlar) ve 14 üncü (Serbest Meslek Faaliyetleri) Maddelere İlave

Bir Akit Devlet mukimi tarafından, diğer Akit Devlette bir tesis, sondaj kuyusu veya gemi kullanılmak suretiyle doğal kaynak arama veya işletme faaliyetinden elde edilen gelirin, ticari kazanç veya serbest meslek kazancı olarak muamele göreceği anlaşılmaktadır. Sözkonusu gelirin, bir Akit Devlet teşebbüsünün diğer Akit Devlette icra ettiği hizmet veya faaliyetlerden kaynaklanması halinde, bu diğer Devlet bu geliri sadece:

a) Teşebbüs bu diğer Devlette, bu hizmet veya faaliyetleri icra etmek için, tesis, sondaj kuyusu veya gemi dışında, bir işyerine sahip olursa; veya

b) Bu hizmet veya faaliyet, herhangi bir kesintisiz 12 aylık dönemde toplam 183 günü aşacak dönem veya dönemlerde icra edilirse

vergilendirebilir.

Sadece bir tesisin, sondaj kuyusunun veya geminin mevcudiyeti, hiç bir şekilde bir işyeri oluşturmayacaktır.


V. 7 nci (Ticari Kazançlar), 10 uncu (Temettüler), 11 inci (Faiz), 12 nci (Gayrimaddi Hak Bedelleri), 13 üncü (Değer Artış Kazançları), 14 üncü (Serbest Meslek Faaliyetleri) ve 21 inci (Diğer Gelirler) Maddelere İlave

7 nci Maddenin 1 inci ve 2 nci fıkralarının, 10 uncu Maddenin 4 üncü ve 5 inci fıkralarının, 11 inci Maddenin 5 inci fıkrasının, 12 nci Maddenin 4 üncü fıkrasının, 13 üncü Maddenin 3 üncü fıkrasının, 14 üncü Maddenin ve 21 inci Maddenin 2 nci fıkrasının uygulanmasında gelir veya kazanç, işyeri veya sabit yerin faaliyetine son verilinceye kadar ertelenmiş olsa bile, bir işyeri veya sabit yere atfedilebilir.

VI. 10 uncu Maddeye (Temettüler) İlave

10 uncu Maddenin 3 üncü fıkrasına ilişkin olarak, Türkiye yönünden temettü teriminin, menkul kıymet yatırım fonlarından ve gayrimenkul yatırım fonlarından yapılan dağıtımları kapsayacağı anlaşılmaktadır.

VII. 10 uncu (Temettüler) ve 11 inci (Faiz) Maddelere İlave

11 inci Maddenin 8 (b) fıkrasında kullanılan ''bağlı faiz'' teriminin, sözkonusu faizin Birleşik Devletler'de doğması halinde, Dahili Gelir Kanununun 871 (h) (4) ve 881 (c) (4) bölümlerinde yer alan hükümlere uygun olarak tanımlanacağı anlaşılmaktadır.

VIII. 23 üncü Maddeye (Çifte Vergilendirmenin Önlenmesi) İlave

Birleşik Devletler; Türkiye'de ödenen vergiler için Alternatif Asgari Vergiye karşılık olarak mahsuba izin verecektir. Bu mahsup, Alternatif Asgari Verginin yüzde 90' ından daha fazla oranda olmayacaktır. Bununla beraber, yüzde 90 sınırlama nedeniyle kullanılmayan yabancı vergi mahsupları, diğer yıllardaki Alternatif Asgari Vergi yükümlülüklerine karşı kullanılmak üzere ileriye ve geriye yönelik olarak nakledilebilir.Yabancı vergi mahsubu ile ilgili olarak yukarıda belirtilen yüzde sınırlamasının, Birleşik Devletler mevzuatına bağlı olarak artırılması halinde, daha yüksek olan yüzde oranı, bu Anlaşmada kullanılacaktır.

IX. 23 üncü Maddeye (Çifte Vergilendirmenin Önlenmesi) İlave

23 üncü Maddenin 1 inci fıkrasının amaçları yönünden, Türk Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü Maddesinde yer alan vergi tevkifatı, bir gelir vergisi olarak kabul edilmeyecektir. Bu nedenle, sözkonusu verginin, gelir vergisinden mahsup edilip edilmeyeceği, Dahili Gelir Kanununda belirtilen Birleşik Devletler standartlarını karşılayıp karşılamadığına bağlı olacaktır.

X. 25 inci Maddeye (Karşılıklı Anlaşma Usulü) İlave

25 inci Maddenin 2 nci fıkrası yönünden, mükellefin Türkiye'de karşılıklı anlaşmadan kaynaklanan vergi iadesini; vergi idaresinin karşılıklı anlaşma sonucunu kendisine tebliğ etmesini takip eden 1 yıllık dönem içinde talep etmek zorunda olduğu anlaşılmaktadır.

Türk ve İngiliz dilindeki nüshalarda, her iki metin de aynı derecede geçerli olmak üzere, Washington’da 28 Mart 1996 tarihinde düzenlenmiştir.

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti adına

Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti adına

 

Greece

Posted in ozbekcpa

 

CONVENTION
The Government of the Hellenic and the Government of Republic of Turkey,
Desiring to conclude a Convention for the avoidance of double taxation with respect
to taxes on income,
Have agreed as follows:
CHAPTER I
Scope of the Convention
Article 1
Personal scope
This Agreement shall apply to persons who are residents of one or both of the
Contracting States.
Article 2
Taxes covered
1. This Agreement shall apply to taxes on income imposed on behalf of a
Contracting State or of its political subdivisions or local authorities, irrespective of the
manner in which they are levied.
2. There shall be regarded as taxes on income all taxes imposed on total income,
or on elements of income, including taxes on gains from the alienation of movable or
immovable property, as well as taxes on capital appreciation.
3. The existing taxes to which the Agreement shall apply are in particular:
a) in the Hellenic Republic:
i) the income tax on natural persons;
ii) the income tax on legal persons;
(hereinafter referred to as “Hellenic tax”).
b) in the Republic of Turkey:
i) the income tax;
ii) the corporation tax; and
iii) the levy imposed on the income tax and the corporation tax;
(hereinafter referred to as “Turkish tax”)
4. The Agreement shall apply also to any identical or substantially similar taxes
which are imposed after the date of signature of the Agreement in addition to, or in
place of, the existing taxes. The competent authorities of the Contracting States shall
notify each other of any substantial changes which have been made in their respective
taxation laws.
CHAPTER II
Definitions
Article 3
General definitions
1. For the purposes of this Agreement, unless the context otherwise requires:
a) the term “Hellenic Republic” means the Hellenic territory, territorial sea, as
well as the maritime areas over which the Hellenic Republic has jurisdiction or
sovereign rights for the purposes of exploration, exploitation and conservation of
natural resources, pursuant to international law.
b) the term “Turkey” means the Turkish territory, territorial sea, as well as the
maritime areas over which Turkey has jurisdiction or sovereign rights for the purposes
of exploration, exploitation and conservation of natural resources, pursuant to
international law.
c) the term “tax” means any tax covered by Article 2 of this Agreement;
d) the term “person” includes an individual, a company and any other body of
persons;
e) the term “company” means any body corporate or any entity which is treated
as a body corporate for tax purposes;
f) the term “registered office” means the legal head office registered under the
laws of each Contracting State;
g) the term “national” means:
i) any individual possessing the nationality of a Contracting State;
ii) any legal person, partnership or association deriving its status as such
from the laws in force in a Contracting State;
h) the terms “enterprise of a Contracting State” and “enterprise of the other
Contracting State” mean respectively an enterprise carried on by a resident of a
Contracting State and an enterprise carried on by a resident of the other Contracting
State;
i) the terms “a Contracting State” and “the other Contracting State” mean the
Hellenic Republic or the Republic of Turkey as the context requires;
k) the term “competent authority” means:
i) in the Hellenic Republic, the Minister of Economy & Finance or his
authorized representative;
ii) in the Republic of Turkey, the Minister of Finance or his authorised
representative;
j) the term "international traffic" means , any transport by an aircraft or a road
vehicle operated by an enterprise of a Contracting State or by a ship registered in a
Contracting State, except when the ship, aircraft or road vehicle is operated solely
between places in the other Contracting State.
2. As regards the application of the Agreement at any time by a Contracting
State, any term not defined therein shall, unless the context otherwise requires, have
the meaning that it has at that time under the law of that State for the purposes of the
taxes to which the Agreement applies, any meaning under the applicable tax laws of
that State prevailing over a meaning given to the term under other laws of that State.
Article 4
Resident
1. For the purposes of this Agreement, the term “resident of a Contracting State”
means any person who, under the laws of that State, is liable to tax therein by reason
of his domicile, residence, legal head office, place of management or any other
criterion of a similar nature, and also includes that State and any political subdivision
or local authority thereof. This term, however, does not include any person who is
liable to tax in that State in respect only of income from sources in that State.
2. Where by reason of the provisions of paragraph 1 an individual is a resident of
both Contracting States, then his status shall be determined as follows:
a) he shall be deemed to be a resident of the State in which he has a permanent
home available to him; if he has a permanent home available to him in both States, he
shall be deemed to be a resident of the State with which his personal and economic
relations are closer (centre of vital interests);
b) if the State in which he has his centre of vital interests cannot be determined,
or if he has not a permanent home available to him in either State, he shall be deemed
to be a resident of the State in which he has a habitual abode;
c) if he has a habitual abode in both States or in neither of them, he shall be
deemed to be a resident of the State of which he is a national;
d) if he is a national of both States or of neither of them, the competent
authorities of the Contracting States shall settle the question by mutual agreement.
3. Where by reason of the provisions of paragraph 1 a person other than an
individual is a resident of both Contracting States, then it shall be deemed to be a
resident of the Contracting State in which its registered office is situated.
Article 5
Permanent establishment
1. For the purposes of this Agreement, the term “permanent establishment”
means a fixed place of business through which the business of an enterprise is wholly
or partly carried on.
2. The term “permanent establishment” includes especially:
a) a place of management;
b) a branch;
c) an office;
d) a factory;
e) a workshop; and
f) a mine, an oil or gas well, a quarry or any other place of extraction of natural
resources.
3. The term “permanent establishment” likewise encompasses;
a) a building site, a construction, assembly or installation project or supervisory
activities in connection therewith, but only where such site, project or activities
continue for a period of more than ten (10) months.
b) the furnishing of professional services, including consultancy services, by an
enterprise through employees or other personnel engaged by the enterprise for such
purpose, but only where activities of that nature continue (for the same or a
connected project) within the country for a period or periods aggregating more than
six (6) months within any twelve month period.
4. Notwithstanding the preceding provisions of this Article, the term “permanent
establishment” shall be deemed not to include:
a) the use of facilities solely for the purpose of storage or display of goods or
merchandise belonging to the enterprise;
b) the maintenance of a stock of goods or merchandise belonging to the
enterprise solely for the purpose of storage or display;
c) the maintenance of a stock of goods or merchandise belonging to the
enterprise solely for the purpose of processing by another enterprise;
d) the maintenance of a fixed place of business solely for the purpose of
purchasing goods or merchandise or of collecting information, for the enterprise;
e) the maintenance of a fixed place of business solely for the purpose of carrying
on, for the enterprise, any other activity of a preparatory or auxiliary character;
f) the maintenance of a fixed place of business solely for any combination of
activities mentioned in sub-paragraphs a) to e), provided that the overall activity of
the fixed place of business resulting from this combination is of a preparatory or
auxiliary character.
5. Notwithstanding the provisions of paragraphs 1 and 2, where a person - other
than an agent of an independent status to whom paragraph 6 applies - is acting in a
Contracting State on behalf of an enterprise of the other Contracting State, that
enterprise shall be deemed to have a permanent establishment in the first-mentioned
Contracting State in respect of any activities which that person undertakes for the
enterprise, if such a person:
a) has and habitually exercises in that State an authority to conclude contracts in
the name of the enterprise, unless the activities of such person are limited to those
mentioned in paragraph 4 which, if exercised through a fixed place of business, would
not make this fixed place of business a permanent establishment under the provisions
of that paragraph; or
b) has no such authority, but habitually maintains in the first-mentioned State a
stock of goods or merchandise from which he regularly delivers goods or merchandise
on behalf of the enterprise.
6. An enterprise shall not be deemed to have a permanent establishment in a
Contracting State merely because it carries on business in that State through a broker,
general commission agent or any other agent of an independent status, provided that
such persons are acting in the ordinary course of their business.
7. Notwithstanding the preceding provisions of this Article and the provisions of
Article 14, a person who is a resident of a Contracting State and carries on activities
in connection with preliminary surveys, exploration, extraction or exploitation of
natural resources situated in the other Contracting State shall be deemed to be
carrying on in respect of those activities a business in that other Contracting State
through a permanent establishment or a fixed base situated therein, unless such
activities are carried on for a period or periods not exceeding 30 days in the aggregate
in any twelve-month period. However, for the purposes of this paragraph:
a) where an enterprise carrying on activities in the other State is related to
another enterprise and that other enterprise continues as part of the same project the
same activities that are or were being carried on by the first-mentioned enterprise, and
the activities carried on by both enterprises exceed - when added together - a period of
30 days, then each enterprise shall be deemed to be carrying on its activities for a
period exceeding 30 days in a twelve-month period.
b) two enterprises shall be deemed to be related if one is controlled directly or
indirectly by the other, or both are controlled directly or indirectly by a third person.
8. An insurance enterprise of a Contracting State shall be deemed to have a
permanent establishment in the other Contracting State if it collects premiums in that
other State through an agent - other than an agent to whom paragraph 6 applies - or
insures risks situated in that other State through such an agent.
9. The fact that a company which is a resident of a Contracting State controls or
is controlled by a company which is a resident of the other Contracting State, or
which carries on business in that other State (whether through a permanent
establishment or otherwise), shall not of itself constitute either company a permanent
establishment of the other.
CHAPTER III
Taxation of income
Article 6
Income from immovable property
1. Income derived by a resident of a Contracting State from immovable property
(including income from agriculture or forestry) situated in the other Contracting State
may be taxed in that other State.
2. The term “immovable property” shall have the meaning which it has under
the law of the Contracting State in which the property in question is situated. The
term shall in any case include property accessory to immovable property, livestock
and equipment used in agriculture (including the breeding and cultivation of fish) and
forestry, rights to which the provisions of general law respecting landed property
apply, usufruct of immovable property and rights to variable or fixed payments as
consideration for the working of, or the right to work, mineral deposits, sources and
other natural resources; ships, boats and aircraft shall not be regarded as immovable
property.
3. The provisions of paragraph 1 shall apply to income derived from the direct
use, letting or use in any other form of immovable property.
4. The provisions of paragraphs 1 and 3 shall also apply to the income from
immovable property of an enterprise and to income from immovable property used for
the performance of independent personal services.
Article 7
Business profits
1. The profits of an enterprise of a Contracting State shall be taxable only in that
State unless the enterprise carries on business in the other Contracting State through a
permanent establishment situated therein. If the enterprise carries on business as
aforesaid, the profits of the enterprise may be taxed in the other State but only so
much of them as is attributable to that permanent establishment.
2. Subject to the provisions of paragraph 3, where an enterprise of a Contracting
State carries on business in the other Contracting State through a permanent
establishment situated therein, there shall in each Contracting State be attributed to
that permanent establishment the profits which it might be expected to make if it were
a distinct and separate enterprise engaged in the same or similar activities under the
same or similar conditions and dealing wholly independently with the enterprise of
which it is a permanent establishment.
3. In determining the profits of a permanent establishment, there shall be allowed
as deductions expenses which are incurred for the purposes of the permanent
establishment, including executive and general administrative expenses so incurred,
whether in the State in which the permanent establishment is situated or elsewhere.
However, no such deduction will be allowed in respect of participations to the
expenses and losses of the head office or other permanent establishments situated
abroad and likewise, the amounts paid by the permanent establishment to the head
office of the enterprise or any of its other permanent establishment, by way of
royalties, interests, commissions or other similar payments.
4. No profits shall be attributed to a permanent establishment by reason of the
mere purchase by that permanent establishment of goods or merchandise for the
enterprise.
5. For the purposes of the preceding paragraphs, the profits to be attributed to the
permanent establishment shall be determined by the same method year by year unless
there is good and sufficient reason to the contrary.
6. Where profits include items of income which are dealt with separately in other
Articles of this Agreement, then the provisions of those Articles shall not be affected
by the provisions of this Article.
Article 8
Shipping, air and land transport
1. Profits derived from the operation of ships engaged in international traffic
shall be taxable only in the Contracting State in which the ships are registered.
2. Profits of an enterprise of a Contracting State derived from the operation of
aircraft or road vehicles in international traffic shall be taxable only in that State.
3. The provisions of paragraphs 1 and 2 of this Article shall also apply to profits
from the participation in a pool, a joint business or an international operating agency.
Article 9
Associated enterprises
1. Where
a) an enterprise of a Contracting State participates directly or indirectly in the
management, control or capital of an enterprise of the other Contracting State, or
b) the same persons participate directly or indirectly in the management, control
or capital of an enterprise of a Contracting State and an enterprise of the other
Contracting State,
and in either case conditions are made or imposed between the two enterprises in their
commercial or financial relations which differ from those which would be made
between independent enterprises, then any profits which would, but for those
conditions, have accrued to one of the enterprises, but, by reason of those conditions,
have not so accrued, may be included in the profits of that enterprise and taxed
accordingly.
2. Where a Contracting State includes in the profits of an enterprise of that State
- and taxes accordingly - profits on which an enterprise of the other Contracting State
has been charged to tax in that other State and the profits so included are by the firstmentioned
State claimed to be profits which would have accrued to the enterprise of
the first-mentioned State if the conditions made between the two enterprises had been
those which would have been made between independent enterprises, then that other
State shall make an appropriate adjustment to the amount of the tax charged therein
on those profits, where that other State considers the adjustment justified. In
determining such adjustment, due regard shall be had to the other provisions of this
Agreement and the competent authorities of the Contracting States shall if necessary
consult each other.
Article 10
Dividends
1. Dividends paid by a company which is a resident of a Contracting State to a
resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.
2. However, such dividends may also be taxed in the Contracting State of which
the company paying the dividends is a resident and according to the laws of that State,
but if the beneficial owner of the dividend is a resident of the other Contracting State,
the tax so charged shall not exceed 15% of the gross amount of the dividends.
The competent authorities of the Contracting States shall by mutual agreement settle
the mode application of these limitations.
This paragraph shall not affect the taxation of the company in respect of the profits
out of which the dividends are paid.
3. The term “dividends” as used in this Article means income from shares,
“jouissance” shares or “jouissance” rights, founders’ shares or other rights, not being
debt-claims, participating in profits, as well as income from other corporate rights
which is subjected to the same taxation treatment as income from shares by the laws
of the State of which the company making the distribution is a resident, and income
derived from an investment fund and investment corporation.
4. Profits of a company of a Contracting State carrying on business in the other
Contracting State through a permanent establishment situated therein may, after
having been taxed under Article 7, be taxed on the remaining amount in the
Contracting State in which the permanent establishment is situated and in accordance
with paragraph 2 of this Article.
5. The provisions of paragraphs 1 and 2 shall not apply if the beneficial owner of
the dividends being a resident of a Contracting State, carries on business in the other
Contracting State of which the company paying the dividends is a resident, through a
permanent establishment situated therein, or performs in that other State independent
personal services from a fixed base situated therein, and the holding in respect of
which the dividends are paid is effectively connected with such permanent
establishment or fixed base. In such case, the provisions of Article 7 or Article 14, as
the case may be, shall apply.
Article 11
Interest
1. Interest arising in a Contracting State and paid to a resident of the other
Contracting State may be taxed in that other State.
2. However, such interest may also be taxed in the Contracting State in
which it
arises and according to the laws of that State, but if the beneficial owner of the
interest is a resident of the other Contracting Stale, the tax so charged shall not
exceed 12% of the gross amount of the interest. The competent authorities of the
Contracting States shall by mutual agreement settle the mode of application of this
limitation,
3. Notwithstanding the provisions of paragraph 2, interest arising in:
a) The Hellenic Republic and paid to the Republic of Turkey or to the
Central
Dank of the Republic of Turkey (Turkiye Cumhuriyet Merkez Bankasi) shall
be
exempt from the Hellenic fax;
b) The Republic of Turkey and paid to the Hellenic Republic or to the
Central
Bank of the Hellenic Republic shall be exempt from Turkish tax.
4. The term "interest" as used in this Article means income from debtclaims
of every kind, whether or not secured by mortgage and whether or not
carrying a right to participate in the debtor's profits, and in particular, income from
government securities and income from bonds or debentures, as well as all
other income assimilated to income from money lent by the taxation law of the
State in which the income arises.
5. The provisions of paragraphs 1 and 2 shall not apply if the beneficial
owner of the interest, being a resident of a Contracting State, carries on
business in the other Contracting State in which the interest arises, through a
permanent establishment situated therein, or performs in-that other state
independent personal services from a fixed base situated there in, and the debtclaim
in respect of which the interest is paid is effectively connected with such
permanent establishment or fixed base. In such a case the provisions of
Article 7 or Article 14, as the case may be, shall apply.
6. Interest shall be deemed to arise in a Contracting State when the payer
is that State itself, a political subdivision, a local authority or a resident of that
State.
Where, however, the person paying the interest, whether he is a resident of a
Contracting State or not, has in a Contracting State a permanent establishment
or a fixed base in connection with which the indebtedness on which the interest is
paid was incurred, and such interest is borne by such permanent establishment or
fixed base, then such interest shall be deemed to arise in the Contracting State in
which the permanent establishment or fixed base is situated.
7. Where, by reason of a special relationship between the payer and the
beneficial owner or between both of them and some other person, the amount
of the interest, having regard to the debt-claim for which it is paid, exceeds the
amount which would have been agreed upon by the payer and the beneficial
owner in the absence of such relationship, the provisions of this Article shall apply
only to the last- mentioned amount, hi such case, the excess part of the payments
shall remain taxable according to the laws of each Contracting State, due regard
being had to the other provisions of this Agreement.
Article12
Royalties
1. Royalties arising in a Contracting State and paid lo a resident of the
other Contracting State may be taxed in that other State.
2. However, such royalties may also be taxed in the Contracting State in
which they arise and according to the laws of that State, but if the beneficial
owner of the royalties is a resident of the other Contracting State, the tax so
charged shall not exceed 10 per cent of the gross amount of the royalties. The
competent authorities of the Contracting States shall by mutual agreement settle
the mode of application of this limitation.
3. The term "royalties" as used in this Article means payments of any
kind received as a consideration for the use of, or the right to use, any copyright of
literary, artistic or scientific work including cinematograph films and
recordings far radio and television, any patent, trade mark, design or mode!, plan,
secret formula or process, or for information concerning industrial,
commercial or scientific experience, or for the use of, or the right to use,
industrial, commercial or scientific equipment.
4. The provisions of paragraphs 1 and 2 shall not apply if (lie beneficial
owner of the royalties, being a resident of a Contracting State, carries on
business in the other Contracting State in which the royalties arise, through a
permanent establishment situated therein, or performs in that other Slate
independent personal services from a fixed base situated therein, and the right
or property in respect of which the royalties are paid is effectively connected
with such permanent establishment or fixed base. In such case the provisions
of Article 7 or Article 14, as the case may be, shall apply.
5. Royalties shall be deemed to arise in a Contracting State when the
payer is that State itself a political subdivision, a local authority or a resident of
that State.
Where, however, the person paying the royalties, whether he is a resident of a
Contracting State or not, has in a Contracting Stale a permanent establishment
or
fixed base in connection with which the right or property giving rise to the
royalties is effectively connected, and such royalties are borne by such
permanent establishment or fixed base, then such royalties shall be deemed to
arise in the Contracting State in which the permanent establishment or fixed
base is situated.
6. Where, by reason of a special relationship between the payer and the
beneficial owner or between both of them and some other person, the amount
of the royalties, having regard to the use, right or information for which they
are paid, exceeds the amount which would have been agreed upon by the
payer and the beneficial owner in the absence of such relationship, the
provisions of this Article shall apply only to the last-mentioned amount. In
such case, the excess part of the payments shall remain taxable according to
the laws of each Contracting State, due regard being had to the other
provisions of this Agreement.
Article 13
Capital gains
1. Gains derived by a resident of a Contracting State from the alienation
of immovable property referred to in Article 6 and situated in the other
Contracting State may be taxed in that other State.
2. Gains from the alienation of movable property forming part of the
business property of a permanent establishment which an enterprise of a
Contracting State has in the other Contracting State or of movable property
pertaining to a fixed base available to a resident of a Contracting Stale in the other
Contracting State for the purpose of performing independent personal services,
including such gains from the alienation of such a permanent establishment (alone
or with the whole enterprise) or of such fixed base, may be taxed in that other
State.
3. Gains from the alienation of ships, aircraft or road vehicles operated in
international traffic, or movable property pertaining to the operation of such
ships, aircraft or road vehicles shall be taxable only in the Contracting State in
which the profits from the operations of such ships, road vehicles or aircraft are
taxable according to the provisions of Article 8.
4. Gains from the alienation of any property other than that referred to in
paragraphs 1, 2 and 3 shall be taxable only in the Contracting State of which
the alienator is a resident. However, the capital gains mentioned in the foregoing
sentence and derived from the other Contracting State, may be taxed in the
other Contracting State if the time period does not exceed one year between
acquisition and alienation.
5. Any payments received as a consideration for /he sale of the royalty
(except industrial, commercial or scientific equipment) as defined in paragraph 3
of Article 12 the provisions of Article 12 shall apply, unless it is proved that the
payment in question is a payment for a genuine alienation of the said property. In
such case the provisions of Article 13 shall apply.
Article 14
Independent personal services
1. Income derived by an individual who is a resident of a Contracting
State in respect of professional services or other activities of an independent
character shall be taxable only in that Contracting State. However, such income
may also be taxed in the other Contracting State if such services or activities are
performed in that other Contracting State and if:
a) he has a fixed base regularly available to him in the other Contracting
State for the purpose of performing his activities; or
b) his stay in the other Contracting State for the purpose of performing his
services or activities is for a period or periods exceeding in the aggregate 183
days in any twelve month period commencing or ending in the fiscal year
concerned.
In such circumstances only so much of the income as is attributable to that
fixed base or is derived from the services or activities performed during his
presence in that other Contracting State, as the case may be, may be taxed in
that other Contracting State.
2. The term "professional services" includes especially independent
scientific, literary, artistic, educational or teaching activities as well us the
independent activities of physicians, lawyers, engineers, architects, dentists and
accountants.
Article 15
Dependent personal services
1. Subject to the provisions of Articles 16, I8, 19 and 20, salaries, wages
and other similar remuneration derived by a resident of a Contracting Slate in
respect of an employment shall be taxable only in that State unless the
employment is exercised in the other Contracting State. If the employment is so
exercised, such remuneration as is derived therefrom may be taxed in that other
State.
2. Notwithstanding the provisions of paragraph 1, remuneration derived
by a resident of a Contracting State in respect of an employment exercised in the
other Contracting State shall be taxable only in the first-mentioned State if:
a) the recipient is present in the other State for a period or periods not
exceeding in the aggregate 183 days in any twelve month period commencing or
ending in the fiscal year concerned, and
b) the remuneration is paid by, or on behalf of, an employer who is not a
resident of the other State, and
c) the remuneration is not borne by a permanent establishment or a fixed
base which the employer has in the other State.
3. Notwithstanding the preceding provisions of this Article,
remuneration derived in respect of an employment exercised aboard a
ship, aircraft or road vehicle
operated in international traffic, may be taxed in the Contracting State in
which the profits from the operation of the ship, aircraft or road vehicle are
taxable according to the provisions of Article 8.
Article 16
Directors' fees
Directors' fees and other similar payments derived by a resident of a
Contracting State in his capacity as a member of the board of directors of a
company which is a resident of the other Contracting State may be taxed in that
other State.
Article 17
Artistes and sportsmen
1. Notwithstanding the provisions of Articles 14 and 15, income derived
by a resident of a Contracting State as an entertainer, such as a theatre, motion
picture, radio or television artiste, or a musician, or as a sportsman, from his
personal activities as such exercised in the other Contracting State, may be taxed
in that other State.
2. Where income in respect of personal activities exercised by an
entertainer or a sportsman in his capacity as such accrues not to the entertainer
or sportsman himself but to another person, that income may, notwithstanding
the provisions of Articles 7, 14 and 15, be taxed in the Contracting State in
which the activities of the entertainer or sportsman are exercised.
3. Notwithstanding the provisions of paragraphs 1 and 2, income derived
from activities referred to in paragraph 1 performed under a cultural agreement or
arrangement between the Contracting States shall be exempt from tax in the
Contracting State in which the activities are exercised if the visit to that State is
wholly or substantially supported by public funds of the other contracting State or
of a political subdivision or local authority thereof
Article 18
Pensions
1. Subject to the provisions of paragraph 2 of Article 19, pensions and
other similar remuneration paid to a resident of a Contracting State in
consideration of past employment shall be taxable only in that State. This
provision shall also apply to life annuities paid to a resident of a Contracting State.
2. The term "life annuities " means a staled sum payable periodically at
stated times during life or during a 'specified or ascertainable period of time,
under an obligation to make the payments in return for adequate and full
consideration in money or money's worth.
Article 19
Government service
1.a) Salaries, wages and other similar remuneration, other than a pension, paid
by a Contracting State or a political subdivision or a local authority thereof to an
individual in respect of services rendered to that. State or subdivision or authority
shall be taxable only in that State,
b) However, such salaries, wages and oilier similar remuneration shall be taxable
only in the other Contracting State if the services are rendered in that other
Slate and the individual is a resident of that State who:
i) is a national of that State; or
ii) did not become a resident of that State solely for the purpose of
rendering the services.
2.a) Any pension paid by, or out of funds created by, a Contracting Stale or a
political subdivision or a local authority thereof to an individual in respect of
services rendered to that State or subdivision or authority shall be taxable only
in that State.
b) However, such pension shall be taxable only in the other Contracting State
if the individual is a resident of, and a national of, that State.
3. The provisions of Articles 15, 16,17 and 18 shall apply to salaries, wages
and other similar remuneration and pensions in respect of services rendered in
connection with a business carried on by a Contracting State or a political
subdivision or a local authority thereof.
Article 20
Teachers and students
1. Payments which a student or business apprentice who is a resident of a
Contracting State and who is present in the other Contracting Slate solely for
the purpose of his education or training receives for the purpose of his
maintenance, education or training shall not be taxed in that other State,
provided that such payments arise from sources outside that other State.
2. Where a teacher who is a resident of a Contracting State and who at the
invitation of any university, college or other similar educational institution,
which is recognized as such by the competent authority in that other
Contracting State visits that other Contracting State for a period not exceeding
two years solely for the purpose of teaching or research or both at such
educational institution, any remuneration the person receives for such
teaching or research shall be exempt from tax in that other Contracting State to
the extent to which that remuneration, upon the application of this Article, is
subject to tax in the first mentioned State.
3. Remuneration which a student or a trainee who is a resident of a
Contracting State derives from an employment which he exercises in the other
Contracting State for a period or periods not exceeding 183 days in a calendar
year, in order to obtain practical experience related to his education or formation
shall not be taxed in that other State.
Article 21.
Other income
1. Items of income arising in a Contracting State, which are not
expressly mentioned in the foregoing Articles of this Agreement may be taxed in
that State.
2. The provisions of the preceding paragraph of this Article shall not
apply to income, other than income from immovable property as defined in
paragraph 2 of
Article 6, if the recipient of such income, being a resident of a Contracting
State, carries on business in the oilier Contracting State through a permanent
establishment situated therein, or performs in that other Slate independent
personal services from a fixed base situated therein, and the right or properly in
respect of which the income is paid is effectively connected with such permanent
establishment or fixed base. In such case, the provisions of Article 7 or Article
14, as the case may be, shall apply.
CHAPTER IV
Methods for elimination of double taxation
Article 22
Elimination of double taxation
1. Where a resident of a Contracting Stale derives income which, in
accordance with the provisions of this Agreement, may be taxed in the other
Contracting State, the first mentioned State shall allow as a deduction from the tax
on the income of that resident, an amount equal to the income tax paid in that
other State. Such deduction shall not, however, exceed that part of the income tax,
as computed before the deduction is given, which is attributable, to the income
which may be taxed in that other State.
2. Notwithstanding (he provisions of paragraph 1, when interest,
mentioned in Article 11 is taxed, under special incentive measures designed to
promote economic development in a Contracting State, at a rate of tax which is
lower than 12%, then, tax shall be allowed by the Contracting State of residence
as credit for the tax. payable in the other Contracting State on such income an
amount equal to 12% of the gross amount of such income. However, in no event
shall the credit provided for in this paragraph exceed the maximum rate of tax
which could have been imposed in accordance with Article 11 of the this
Agreement in the absence of the special incentive measures.
The provisions of this paragraph shall apply only for the first five years for
which this Agreement is effective and only to the interest arising from the
financial transactions related to corporate loans and bonds of the business
activities carried on within the Contracting States in the following sectors:
a) construction of infrastructure facilities including communications,
power production and supply,
b) mining and quarry,
c) heavy industry projects including metallurgy, mechanical
engineering production, base chemical production, cement
production, electrical and electronic materials manufacturing,
fertiliser manufacturing,
d) food processing industry.
However the provisions of this paragraph shall not apply:
(a) whether any benefit accrues or may accrue to a person who is neither a
Greek resident nor a resident of Turkey,
(b) whether any arrangements have been entered into by any person with
the main purpose of taking advantage of this provision for the benefit
of that person or any other person,
(c) whether residents of both Contracting States entered into agreement
with the main purpose to evade or avoid taxes covered by this
Agreement.
CHAPTER V
Special provisions
Article 23
Non- discrimination
1. Nationals of a Contracting State shall not be subjected in the other
Contracting State to any taxation or any requirement connected therewith,
which is other or more burdensome than the taxation and connected requirements
to which nationals of that other State in the same circumstances are or may be
subjected. This provision shall, notwithstanding the provisions of Article 1, also
apply to persons who are not residents of one or both of the Contracting States.
2. Subject to the provisions of paragraph 4 of Article 10, the taxation on a
permanent establishment which an enterprise of a Contracting Stale has in the
other Contracting State shall not be less favourably levied in that other State than
the taxation levied on enterprises of that other State carrying on the same
activities.
3. Enterprises of a Contracting State, the capital of which is wholly or
partly owned or controlled, directly or indirectly, by one or more residents of the
other Contracting State, shall not be subjected in the first-mentioned State to any
taxation or any requirement connected therewith which is other or more
burdensome than the taxation and connected requirements to which other similar
enterprises of the first-mentioned State are or may be subjected.
4. The provisions of this Article shall not be construed as obliging a
Contracting State to grant to residents of the other Contracting Slate any personal
allowances, reliefs and reductions for taxation purposes on account of civil status
or family responsibilities which it grants to its own residents.
5. Except where the provisions of paragraph 1 of Article 9, paragraph 7
of Article 11 or paragraph 6 of Article 12, apply interest, royalties and other
disbursements paid by an enterprise of a Contracting Slate to a resident of the
other Contracting State shall, for the purpose of determining the taxable profits of
such enterprise, be deductible under the same conditions as if they had been paid
to a resident of the first-mentioned State.
Article 24
MUTUAL AGREEMENT PROCEDURE
1. Where a resident of a Contracting State considers that the actions of
one or both of the Contracting Stales result or will result for him in taxation not in
accordance with the provisions of this Agreement, he may, irrespective of the
remedies provided by the national laws of those States, present his case to the
competent authority of the Contracting State of which he is a resident or, if his
case comes under paragraph 1 of Article 23, to that of the Contracting State of
which he is a national. The case must be presented within three years from the
first notification of the action resulting in taxation not in accordance with the
provisions of the Agreement.
2. The competent authority shall endeavour, if the objection appears to it
to be justified and if it is not itself able to arrive at a satisfactory solution, to
resolve the case by mutual agreement with the competent authority of the other
Contracting State, with a view to the avoidance of taxation which is not in
accordance with the Agreement. Any agreement reached shall be implemented
within the time period prescribed in the domestic laws of the Contracting Stales.
3. The competent authorities of the Contracting States shall endeavour to
resolve by mutual agreement any difficulties or doubts arising as to the
interpretation or application of the Agreement. They may also consult
together for the elimination of double taxation in cases not provided for in the
Agreement.
4. The competent authorities of the Contracting States may communicate
with each other directly for the purpose of reaching an agreement in the sense of
the preceding paragraphs. When it seems advisable in order to reach agreement
to have an oral exchange of opinions, such exchange may take place through a
Commission consisting of representatives of the competed authorities of the
Contracting States.
Article 25
Exchange of information
1. The competent authorities of the Contracting States shall exchange
such information as is necessary for carrying out the provisions of this Agreement
or of the domestic laws of the Contracting States concerning taxes covered by the
Agreement insofar as the taxation thereunder is not contrary to the Agreement.
The exchange of information is not restricted by Article 1. Any information
received by a Contracting State shall be treated as secret in the same manner as
information obtained under the domestic laws of that State and shall be disclosed
only to persons or authorities including courts and administrative bodies involved
in the assessment or collection of, the enforcement or prosecution in respect of, or
the determination of appeals in relation to, the taxes covered by the Agreement.
Such persons or authorities shall use the information only for such purposes.
They may disclose the information in public court proceedings or in judicial
decisions.
2. In no case shall the provisions of paragraph I be construed so as to
impose on a Contracting State the obligation:
a) to carry out administrative measures at variance with the
laws and administrative practice of that or of the other Contracting State;
b) to supply information which is not obtainable under the laws or in the
normal course of the administration of that or of the other Contracting State;
c) to supply information which would disclose any trade, business,
industrial, commercial or professional secret or trade process, or information,
the disclosure of which would be contrary to public policy (ordre public).
Article 26
Members of diploma tic missions and consular posts
Nothing in this Agreement shall affect the fiscal privileges of members of
diplomatic missions or consular posts under the general rules of international law
or under the provisions of special agreements.
CHAPTER VI
Final provisions
Article 27
Entry into force
1. Each Contracting State shall notify the other for the completion of the
procedures required by its law for the bringing into force of this Agreement.
The Agreement shall enter into force on the dale of the later of these
notifications.
2. The provisions of this Agreement shall have effect:
a) with regard to taxes withheld at source, in respect of amounts paid or
credited on or after the first day of January next following the date upon which
this Agreement enters into force; and
b) with regard to other taxes, in respect of taxable years beginning on or
after the first day of January next following the date upon which this
Agreement enters
into force.
Article 28
Termination
1. This Agreement shall remain in force until terminated by a Contracting
State. Either Contracting States may terminate the Agreement, through
diplomatic channels, by giving notice of termination at least six months before
the end of any calendar year beginning after the expiration of five years from
the date of entry into force of the Agreement.
2. In such event, the Agreement shall cease to have effect:
a) with regard to taxes withheld at source, in respect of amounts paid or
credited after the end of calendar year in which such notice is given; and
b) with regard to other taxes, in respect of taxable years beginning after
the end of calendar year in which such notice is given.
IN WITNESS WHEREOF, the undersigned plenipotentiaries have signed
the present Agreement.
"Done in duplicate at Ankara this 2nd day of December 2003 in the Hellenic,
Turkish and English Languages, all three texts being equally authentic. In case of
divergence between the texts, the English text shall be the operative one. "

Thailand

Posted in ozbekcpa

 


THE GOVERNMENT OF THE KINGDOM OF THAILAND

AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF TURKEY

FOR THE AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION
AND THE PREVENTION OF FISCAL EVASION
WITH RESPECT TO TAXES ON INCOME

THE GOVERNMENT OF THE KINGDOM OF THAILAND
                                                AND

THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF TURKEY

Desiring to conclude an Agreement for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with Respect to Taxes on Income

HAVE AGREED AS FOLLOWS:

Article 1

PERSONAL SCOPE

This Agreement shall apply to persons who are residents of one or both of the Contracting States.

Article 2

TAXES COVERED

 1. 1.This Agreement shall apply to taxes on income imposed on behalf of a Contracting State or of its political subdivisions or local authorities, irrespective of the manner in which they are levied.
 2. 2.There shall be regarded as taxes on income all taxes imposed on total income, or on elements of income, including taxes on gains from the alienation of movable or immovable property, taxes on the total amounts of wages or salaries paid by enterprises as well as taxes on capital appreciation.
 3. 3.The existing taxes to which the Agreement shall apply are in particular:

in Thailand:

 1. i)the income tax; and
 2. ii)the petroleum income tax;

(hereinafter referred to as "Thai tax").

in Turkey:

 1. i)the personal income tax;
 2. ii)the corporation income tax; and
 3. iii)the levy imposed on the personal income tax and the corporation income tax

(hereinafter referred to as "Turkish tax");

 1. 4.The Agreement shall apply also to any identical or substantially similar taxes which are imposed after the date of signature of the Agreement in addition to, or in place of, the existing taxes. The competent authorities of the Contracting States shall notify each other of significant changes which have been made in their respective taxation laws.

Article 3

GENERAL DEFINITIONS

 1. 1.For the purposes of this Agreement, unless the context otherwise requires:
 2. a)i) the term "Thailand" means the Thai territory, territorial sea, as well as the maritime areas over which it has jurisdiction or sovereign rights for the purposes of exploration, exploitation and conservation of natural resources, pursuant to international law;

ii) the term "Turkey" means the Turkish territory, territorial sea, as well as the maritime areas over which it has jurisdiction or sovereign rights for the purposes of exploration, exploitation and conservation of natural resources, pursuant to international law;

 1. b)the terms "a Contracting State" and "the other Contracting State" mean Turkey or Thailand as the context requires;
 2. c)the term "tax" means any tax covered by Article 2 of this Agreement;
 3. d)the term "person" includes an individual, a company and any other body of persons;
 4. e)the term "company" means any body corporate or any entity which is treated as a body corporate for tax purposes;
 5. f)the term "national" means:
  1. i)any individual possessing the nationality of a Contracting State;
  2. ii)any legal person, partnership and association deriving its status as such from the laws in force in a Contracting State;
  3. g)the terms "enterprise of a Contracting State" and "enterprise of the other Contracting State" mean respectively an enterprise carried on by a resident of a Contracting State and an enterprise carried on by a resident of the other Contracting State;
  4. h)the term "competent authority" means:
   1. i)in Thailand, the Minister of Finance or his authorised representative;
   2. ii)in Turkey, the Minister of Finance or his authorised representative; and
   3. i)the term "international traffic" means any transport by a ship or aircraft operated by an enterprise of a Contracting State, except when the ship or aircraft is operated solely between places in the other Contracting State.
   4. 2.As regards the application of the Agreement at any time by a Contracting State, any term not defined therein shall, unless the context otherwise requires, have the meaning that it has at that time under the law of that State for the purposes of the taxes to which the Agreement applies, any meaning under the applicable tax laws of that State prevailing over a meaning given to the term under other laws of that State.

Article 4
RESIDENT

 1. 1.For the purposes of this Agreement, the term "resident of a Contracting State" means any person who, under the laws of that State, is liable to tax therein by reason of his domicile, residence, legal head office, place of incorporation, place of management or any other criterion of a similar nature, and also includes that State and any political subdivision or local authority thereof. But this term does not include any person who is liable to tax in that State in respect only of income from sources in that State.
 2. 2.Where by reason of the provisions of paragraph 1 an individual is a resident of both Contracting States, then his status shall be determined as follows:
 3. a)he shall be deemed to be a resident only of the State in which he has a permanent home available to him; if he has a permanent home available to him in both States, he shall be deemed to be a resident of the State with which his personal and economic relations are closer (centre of vital interests);
 4. b)if the State in which he has his centre of vital interests cannot be determined, or if he has not a permanent home available to him in either State, he shall be deemed to be a resident only of the State in which he has an habitual abode;
 5. c)if he has an habitual abode in both States or in neither of them, he shall be deemed to be a resident only of the State of which he is a national;
 6. d)if he is a national of both States or of neither of them, the competent authorities of the Contracting States shall settle the question by mutual agreement.
 7. 3.Where by reason of the provisions of paragraph 1 a person other than an individual is a resident of both Contracting States, then the competent authorities of the Contracting States shall determine by mutual agreement the Contracting State of which that person shall be deemed to be a resident for the purposes of this Agreement.

Article 5

PERMANENT ESTABLISHMENT

 1. 1.For the purposes of this Agreement, the term "permanent establishment" means a fixed place of business through which the business of an enterprise is wholly or partly carried on.
 2. 2.The term "permanent establishment" includes

especially:

 1. a)a place of management;
 2. b)a branch;
 3. c)an office;
 4. d)a factory;
 5. e)a workshop, and
 6. f)a mine, an oil or gas well, a quarry or any other place of extraction of natural resources.
 7. 3.The term "permanent establishment" likewise encompasses:
 8. a)a building site or construction project, but only where such site or project continues for a period of more than twelve months;
  1. b)an installation or assembly project supervisory activities in connection therewith, but only where such project or activities continue for a period of more than six months;
  2. c)the furnishing of services, including consultancy services, by a resident of one of the Contracting States through employees or other personnel, where activities of that nature continue for the same or a connected project within the other Contracting State for a period or periods aggregating more than six months within any twelve month period.
  3. 4.Notwithstanding the preceding provisions of this Article, the term "permanent establishment" shall be deemed not to include:
  4. a)the use of facilities solely for the purpose of storage or display of goods or merchandise belonging to the enterprise;
  5. b)the maintenance of a stock of goods or merchandise belonging to the enterprise solely for the purpose of storage or display;
  6. c)the maintenance of a stock of goods or merchandise belonging to the enterprise solely for the purpose of processing by another enterprise;
  7. d)the maintenance of a fixed place of business solely for the purpose of purchasing goods or merchandise or of collecting information, for the enterprise;
  8. e)the maintenance of a fixed place of business solely for the purpose of carrying on, for the enterprise, any other activity of a preparatory or auxiliary character.
  9. 5.Notwithstanding the provisions of paragraphs 1 and 2, where a person - other than an agent of an independent status to whom paragraph 6 applies - is acting in a Contracting State on behalf of the enterprise of the other Contracting State, the enterprise shall be deemed to have a permanent establishment in the first- mentioned Contracting State, if such a person:
  10. a)has and habitually exercises in the first- mentioned State, an authority to conclude contracts on behalf of the enterprise, unless his activities are limited to the purchase of goods or merchandise for the enterprise;
  11. b)has no such authority, but habitually maintains in the first-mentioned State a stock of goods or merchandise belonging to the enterprise from which he regularly fills orders or makes deliveries on behalf of the enterprise; or
  12. c)has no such authority but habitually secures orders in the first-mentioned State wholly or almost wholly for the enterprise or for the enterprise and other enterprises which are controlled by it or have a controlling interest in it.
  13. 6.An enterprise of a Contracting State shall not be deemed to have a permanent establishment in the other Contracting State merely because it carries on business in that other State through a broker, general commission agent or any other agent of an independent status, provided that such persons are acting in the ordinary course of their business. However, when the activities of such an agent are devoted wholly or almost wholly on behalf of that enterprise, he will not be considered an agent of an independent status within the meaning of this paragraph.
  14. 7.The fact that a company which is a resident of a Contracting State controls or is controlled by a company which is a resident of the other Contracting State, or which carries on business in that other State (whether through a permanent establishment or otherwise), shall not of itself constitute either, company a permanent establishment of the other.

Article 6

INCOME FROM IMMOVABLE PROPERTY

 1. 1.Income derived by a resident of a Contracting State from immovable property (including income from agriculture or forestry) situated in the other Contracting State may be taxed in that other State.

meaning which it has under the law of the Contracting State in which the property in question is situated. The term shall in any case include property accessory to immovable property, livestock and equipment used in agriculture (including the breeding and cultivation of fish) and forestry, rights to which the provisions of general law respecting landed property apply, usufruct of immovable property and rights to variable or fixed payments as consideration for the working of, or the right to work, mineral deposits, sources and other natural resources; ships, boats and aircraft shall not be regarded as immovable property.

 1. 3.The provisions of paragraph 1 shall apply to income derived from the direct use, letting or use in any other form of immovable property.
 2. 4.The provisions of paragraphs 1 andshall

also apply to the income from immovable property of an enterprise and to income from immovable property used for the performance of independent personal services.

Article 7

BUSINESS PROFITS

 1. 1.The profits of an enterprise of a Contracting State shall be taxable only in that State unless the enterprise carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein. If the enterprise carries on business as aforesaid, the profits of the enterprise may be taxed in the other State but only so much of them as is attributable to :
 2. a)that permanent establishment;
 3. b)sales in that other State of goods or merchandise of the same or similar kind as those sold through that permanent establishment; or
 4. c)other business activities carried on in that other State of the same or similar kind as those effected through that permanent establishment.
 5. 2.Subject to the provisions of paragraph 3, where an enterprise of a Contracting State carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein, there shall in each Contracting State be attributed to that permanent establishment the profits which it might be expected to make if it were a distinct and separate enterprise engaged in the same or similar activities under the same or similar conditions and dealing wholly independently with the enterprise of which it is a permanent establishment.
 6. 3.In determining the profits of a permanent establishment, there shall be allowed as deductions expenses which are incurred for the purposes of the permanent establishment, including executive and general administrative expenses so incurred, whether in the State in which the permanent establishment is situated or elsewhere.

However, no such deduction will be allowed in respect of participations to the expenses and losses of the head office or other permanent establishments situated abroad and likewise, the amounts paid by the permanent establishment to the head office of the enterprise or any of its other permanent establishments, by way of royalties, interests, commissions or other similar payments.

 1. 4.No profits shall be attributed to a permanent establishment by reason of the mere purchase by that permanent establishment of goods or merchandise for the enterprise.
 2. 5.Where profits include items of income which are dealt with separately in other Articles of this Agreement, then the provisions of those Articles shall not be affected by the provisions of this Article.

Article 8

SHIPPING AND AIR TRANSPORT

 1. 1.Profits derived by an enterprise of a Contracting State from the operation of aircraft in international traffic shall be taxable only in that Contracting State.
 2. 2.Profits derived by an enterprise of a Contracting State from the operation of ships in international traffic may be taxed in the other Contracting State, but the tax imposed in that other State shall be reduced by an amount equal to 50 per cent thereof.
 3. 3.The provisions of paragraphs 1 and 2 shall also apply to profits from the participation in a pool, a joint business or an international operating agency.

Article 9

ASSOCIATED ENTERPRISES

 1. 1.Where:
 2. a)an enterprise of a Contracting State participates directly or indirectly in the management, control or capital of an enterprise of the other Contracting State; or
 3. b)the same persons participate directly or indirectly in the management, control or capital of an enterprise of a Contracting State and an enterprise of the other Contracting State;

and in either case conditions are made or imposed between the two enterprises in their commercial or financial relations which differ from those which would be made between independent enterprises, then any profits which would, but for those conditions, have accrued to one of the enterprises, but, by reason of those conditions, have not so accrued, may be included in the profits of that enterprise and taxed accordingly.

 1. 2.Where a Contracting State includes in the profits of an enterprise of that State - and taxes accordingly - profits on which an enterprise of the other Contracting State has been charged to tax in that other State and the profits so included are by the first- mentioned State claimed to be profits which would have accrued to the enterprise of the first-mentioned State if the conditions made

made between independent enterprises, then that other State shall make an appropriate adjustment to the amount of the tax charged therein on those profits, where that other State considers the adjustment justified. In determining such adjustment, due regard shall be had to the other provisions of this Agreement and the competent authorities of the Contracting States shall if necessary consult each other.

Article 10
DIVIDENDS

 1. 1.Dividends paid by a company which is a resident of a Contracting State to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.
 2. 2.However, such dividends may also be taxed in the Contracting State of which the company paying the dividends is a resident and according to the laws of that State, but if the beneficial owner of the dividends is a resident of the other Contracting State, the tax so charged shall not exceed:
 3. a)10 per cent of the gross amount of the dividends if the beneficial owner is a company (excluding partnership) which holds directly at least 25 per cent of the capital of the company paying the dividends; .

.                      b) 15 per cent of the gross amount of the

dividends in all other cases.

 1. 3.The term "dividends" as used in this Article means income from shares, "jouissance" shares or "jouissance" rights, founders' shares or other rights, not being debt-claims, participating in profits, as well as income from other corporate rights which is subjected to the same taxation treatment as income from shares by the laws of the State of which the company making the distribution is a resident.


f                                         4. Profits of a company of a Contracting State

carrying on business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein may, after having been taxed under Article 7, be taxed on the remaining amount in the Contracting State in which the permanent establishment is situated and in accordance with paragraph 2 of this Article.

 1. 5.Subject to the provisions of paragraph 4 of this Article, where a company which is a resident of a Contracting State derives profits or income from the other Contracting State, that other State may not impose any tax on the dividends paid by the company, except insofar as such dividends are paid to a resident of that other State or insofar as the holding in respect of which the dividends are paid is effectively connected with a permanent establishment or a fixed base situated in that other State, nor subject the company's undistributed profits to a tax on the company's undistributed profits, even if the dividends paid or the undistributed profits consist wholly or partly of profits or income arising in such other State.
 2. 6.The provisions of paragraphs 1 and 2 shall not apply if the beneficial owner of the dividends, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State of which the company paying the dividends is a resident, through a permanent establishment situated therein, or performs in that other State independent personal services from a fixed base situated therein, and the holding in respect of which the dividends are paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such case the provisions of Article 7 or Article 14, as the case may be, shall apply.

Article 11
INTEREST

 1. 1.Interest arising in a Contracting State and paid to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.


 

 

 

 

 


12

 


Contracting State in which it arises and according to the laws of that State, but if the beneficial owner of the interest is a resident of the other Contracting State, the tax so charged shall not exceed:

 1. a)
  10 per cent of the gross amount of the interest if it is received by any financial institution (including an insurance company);
 2. b)15 percent of the gross amount of the interest in other cases.
 3. 3.Notwithstanding the provisions of paragraph 2, interest arising in:
 4. a)Thailand and paid to the Government of Turkey or to the Central Bank of Turkey or to the Turkish Eximbank shall be exempt from Thai tax;
 5. b)Turkey and paid to the Government of Thailand, the Bank of Thailand, or Export-Import Bank of Thailand shall be exempt from Turkish tax.
 6. 4.The term "interest" as used in this Article means income from debt-claims of every kind, whether or not secured by mortgage and whether or not carrying a right to participate in the debtor's profits, and in particular, income from government securities and income from bonds or debentures, as well as income assimilated to income from money lent by the taxation law of the Contracting State in which the income arises.
 7. 5.The provisions of paragraphs 1 and 2 shall not apply if the beneficial owner of the interest, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State in which the interest arises, through a permanent establishment situated therein, or performs in that other State independent personal services from a fixed base situated therein, and the debt- claim in respect of which the interest is paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such case the provisions of Article 7 or Article 14, as the case may be, shall apply.
 8. 6.Interest shall be deemed to arise in a Contracting State when the payer is that State itself, a political subdivision, a local authority or a resident of that State. Where, however, the person paying the interest, whether he is a resident of a Contracting State or not, has in a Contracting State a permanent establishment or a fixed base in connection with which the indebtedness on which the interest is paid was incurred, and such interest is borne by such permanent establishment or fixed base, then such interest shall be deemed to arise in the State in which the permanent establishment or fixed base is situated.
 9. 1.Where, by reason of a special relationship between the payer and the beneficial owner or between both of them and some other person, the amount of the interest, having regard to the debt-claim for which it is paid, exceeds the amount which would have been agreed upon by the payer and the beneficial owner in the absence of such relationship, the provisions of this Article shall apply only to the last-mentioned amount. In such case, the excess part of the payments shall remain taxable according to the laws of each Contracting State, due regard being had to the other provisions of this Agreement.

Article 12
ROYALTIES

 1. 1.Royalties arising in a Contracting State and paid to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.
 2. 2.However, such royalties may also be taxed in the Contracting State in which they arise and according to the laws of that State, but if the beneficial owner of the royalties is a resident of the other Contracting State, the tax so charged shall not exceed 15 per cent of the gross amount of the royalties.
 3. 3.The term "royalties" as used in this Article means payments of any kind received as a consideration for the alienation of or the use of, or the right to use, any copyright of literary, artistic or scientific work including cinematograph films and recordings for radio and television, any patent, trade mark, design or model, plan, secret formula or process, or for information concerning industrial, commercial or scientific experience, or for the use of, or the right to use, industrial, commercial or scientific equipment.

14


f                                         4. The provisions of paragraphs 1 and 2 shall not

apply if the beneficial owner of the royalties, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State in which the royalties arise, through a permanent establishment situated therein, or performs in that other State independent personal services from a fixed base situated therein, and the right or property in respect of which the royalties are paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such case the provisions of Article 7 or Article 14, as the case may be, shall apply.

 1. 5.Royalties shall be deemed to arise in a Contracting State when the payer is that State itself, a political subdivision, a local authority or a resident of that State. Where, however, the person paying the royalties, whether he is a resident of a Contracting State or not, has in a Contracting State a permanent establishment or a fixed base in connection with which the right or property giving rise to the royalties is effectively connected, and such royalties are borne by such permanent establishment or fixed base, then such royalties shall be deemed to arise in the State in which the permanent establishment or fixed base is situated.
 2. 6.Where, by reason of a special relationship between the payer and the beneficial owner or between both of them and some other person, the amount of the royalties, having regard to the use, right or information for which they are paid, exceeds the amount which would have been agreed upon by the payer and the beneficial owner in the absence of such relationship, the provisions of this Article shall apply only to the last-mentioned amount. In such case, the excess part of the payments shall remain taxable according to the laws of each Contracting State, due regard being had to the other provisions of this Agreement.

Article 13
CAPITAL GAINS

 1. 1.Gains derived by a resident of a Contracting State from the alienation of immovable property referred to in Article 6 and situated in the other Contracting State may be taxed in that other State.


 


15

 


 1. 2.Gains from the alienation of movable property forming part of the business property of a permanent establishment which an enterprise of a Contracting State has in the other Contracting State or of movable property pertaining to a fixed base available to a resident of a Contracting State in the other Contracting State for the purpose of performing independent personal services, including such gains from the alienation of such a permanent establishment (alone or with the whole enterprise) or of such fixed base, may be taxed in that other State.
 2. 3.Gains derivedan      enterprise of a

Contracting State from the alienation of ships or aircraft operated in international traffic, or movable property pertaining to the operation of such ships or aircraft, shall be taxable only in that State.

 1. 4.Gains from the alienation of any property other than that referred to in paragraphs 1, 2 and 3 of this Article and paragraph 3 of Article 12, shall be taxable only in the Contracting State of which the alienator is a resident. However, the capital gains mentioned in the foregoing sentence and derived from the other Contracting State, shall be taxable in the other Contracting State if the time period does not exceed one year between acquisition and alienation.

Article 14

INDEPENDENT PERSONAL SERVICES

 1. 1.Income derived by a resident of a Contracting State in respect of professional services or other activities of an independent character shall be taxable only in that State except in the following circumstances, when such income may also be taxed in the other Contracting State:
 2. a)if he has a fixed base available to him in the other Contracting State for the purpose of performing his activities; in that case, only so much of the income as is attributable to that fixed base may be taxed in the other Contracting State; or
 3. b)if his stay in the other Contracting State is for a period or periods amounting to or exceeding in the aggregate 183 days within any twelve-month period; in that case, only so much of the income as is derived from his activities performed in that other
 4. 2.The term "professional services" includes especially independent scientific, literary, artistic, educational or teaching activities as well as the independent activities of physicians, lawyers, engineers, architects, dentists and accountants.

Article 15

DEPENDENT PERSONAL SERVICES

 1. 1.Subject to the provisions of Articles 16,18,19 and 20, salaries, wages and other similar remuneration derived by a resident of a Contracting State in respect of an employment shall be taxable only in that State unless the employment is exercised in the other Contracting State. If the employment is so exercised, such remuneration as is derived therefrom may be taxed in that other State.
 2. 2.Notwithstanding the provisions of paragraph 1, remuneration derived by a resident of a Contracting State in respect of an employment exercised in the other Contracting State shall be taxable only in the first- mentioned State if:
 3. a)the recipient is present in the other State for a period or periods not exceeding in the aggregate 183 days in any twelve-month period commencing or ending in the calendar year concerned; and
 4. b)the remuneration is paid by, or on behalf of, an employer who is not a resident of the other State; and
 5. c)the remuneration is not borne by a permanent establishment or a fixed base which the employer has in the other State.
 6. 3.


Notwithstanding the preceding provisions of this Article, remuneration derived in respect of an employment exercised aboard a ship or aircraft operated in international traffic, by an enterprise of a Contracting State shall be taxable only in that State.

Article 16

DIRECTOR’S FEES

Directors’ fees and other similar payments derived by a resident of a Contracting State in his capacity as a member of the board of directors of a company which is a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.

Article 17

ARTISTES AND SPORTSMEN

 1. 1.Notwithstanding the provisions of Articles 14 and 15, income derived by a resident of a Contracting State as an entertainer, such as a theatre, motion picture, radio or television artiste, or a musician, or as a sportsman, from his personal activities as such exercised in the other Contracting State, may be taxed in that other State.
 2. 2.Where income in respect of personal activities

exercised by an entertainer or a sportsman in his capacity as such accrues not to the entertainer or sportsman himself but to another person, that income may, notwithstanding the provisions of Articles 7,   14 and 15, be taxed in the Contracting State in which the

activities of the entertainer or sportsman are exercised.

 1. 3.Income derived by an entertainer or a sportsman from activities exercised in a Contracting State shall be exempt from tax in that State, if the visit to that State is supported wholly or mainly by public funds of the other Contracting State, a political subdivision or a local authority thereof.

Article 18 PENSIONS

1. Subject to the provisions of paragraph 1 of Article 19, pensions and other similar remuneration paid to a resident of a Contracting State in consideration of past employment shall be taxable only in that State. This provision shall also apply to life annuities


Article 19

GOVERNMENT SERVICE

 1. 1.Salaries, wages and other similar remuneration, including pensions paid by a Contracting State or a political subdivision or a local authority thereof to an individual in respect of services rendered to that State or subdivision or authority thereof in the discharge of functions of a governmental nature shall be taxable only in that State.
 2. 2.The provisions of Articles 15, 16, 17 and 18 shall apply to salaries, wages and other similar remuneration, and to pensions, in respect of services rendered in connection with a business carried on by a Contracting State or a political subdivision or a local authority thereof.

Article 20
STUDENTS

An individual who is or was immediately before visiting a Contracting State a resident of the other Contracting State and whose visit to the first-mentioned Contracting State is solely for the purpose of:

 1. a)studying at a university or other recognized educational institution; or
 2. b)securing training to qualify him to practise a profession or trade; or
 3. c)studying or carrying out research as a recipient of a grant, allowance or award from a governmental, religious, charitable, scientific, literary or educational organization;
  1. i)remittances from abroad for the purposes of his maintenance, education, study, research or training; and
  2. ii)the grant, allowance or award.

Article 21

PROFESSORS, TEACHERS AND RESEARCHERS

 1. 1.An individual who is or was immediately before visiting a Contracting State a resident of the other Contracting State, and who, at the invitation of any university, college, school or other similar educational institution in the first-mentioned Contracting State, visits that first-mentioned Contracting State for a period not exceeding two years solely for the purpose of teaching or research or both at such educational institution shall be exempt from tax in that other Contracting State on any remuneration for such teaching or research provided that such payments arise from sources outside that other State.
 2. 2.The provisions of paragraph 1 shall not apply to income from research if such research is undertaken by the individual primarily for the private benefit of a specific person or persons.

Article 22
OTHER INCOME

Items of income of a resident of a Contracting State not dealt with in the foregoing Articles of this Agreement may be taxed in the State where the income arises.

Article 23

ELIMINATION OF DOUBLE TAXATION


which, exclusive of income covered by paragraph b), hereafter, in accordance with the provisions of this Agreement, may be taxed in Thailand, Turkey shall exempt such income from tax but may, in calculating tax on the remaining income of that person, apply the rate of tax which would have been applicable if the exempted income had not been so exempted.

 1. b)Where a resident of Turkey derives income which, in accordance with the provisions of Articles 10, 11, 12 and paragraph 4 of Article 13 of this Agreement, may be taxed in Thailand, Turkey shall allow as a deduction from the tax on the income of that person, an amount equal to the tax paid in Thailand. Such deductions shall not, however, exceed that part of the tax, as computed before the deduction is given, which is appropriate to the income that may be taxed in Thailand.
 2. c)For the purposes of the credit referred to in paragraph 1 b), the term "tax paid in Thailand" shall be deemed to include any amount which would have been payable as Thai tax for any year but for an exemption or reduction of tax granted for that year or any part thereof under the provisions of the Investment Promotion Act (B.E.2520) or of the Revenue Code (B.E.2481) which are designated to promote economic development in Thailand, or which may be introduced hereafter in modification of, or in addition to, the existing laws for promoting economic development in Thailand.
 3. d)The provisions of paragraph 1 c) shall cease to have effect after three years from the first day of January of the calendar year next following that in which this Agreement enters into force.

2. Double taxation for the residents of Thailand shall be eliminated as follows:

The amount of Turkish tax payable under the laws of Turkey and in accordance with the provisions of this Agreement, whether directly or by deduction, by a resident of Thailand, in respect of profits or income arising in Turkey, which has been subjected to tax both in Turkey and Thailand, shall be allowed as a credit against Thai tax payable in respect of such profits or income provided that such credit shall not exceed the Thai tax (as computed before allowing any such credit) which is appropriate

Article 24

NON-DISCRIMINATION

 1. 1.Nationals of a Contracting State shall not be subjected in the other Contracting State to any taxation or any requirement connected therewith, which is other or more burdensome than the taxation and connected requirements to which nationals of that other State in the same circumstances, in particular with respect to residence, are or may be subjected.
 2. 2.Subject to the provisions of paragraph 4 of Article 10, the taxation on a permanent establishment which an enterprise of a Contracting State has in the other Contracting State shall not be less favourably levied in that other State than the taxation levied on enterprises of that other State carrying on the same activities.
 3. 3.Enterprises of a Contracting State, the capital

of which is wholly or partly owned or controlled, directly or indirectly, by one or more residents of the other Contracting State, shall not be subjected in the first-mentioned State to any taxation or any requirement connected therewith which is other or more burdensome than the taxation and connected requirements to which other similar enterprises of the first-mentioned State are or may be subjected.     N

 1. 4.These provisions shall not be construed as obliging a Contracting State to grant to residents of the other Contracting State any personal allowances, reliefs and reductions for taxation purposes on account of civil status or family responsibilities which it grants to its own residents.
 2. 5.The provisions of this Article shall only apply to the taxes which are the subject of this Agreement.

Article 25


MUTUAL AGREEMENT PROCEDURE

1. Where a resident of a Contracting State


r                     provided by the domestic law of those States, present his case to the

competent authority of the Contracting State of which he is a resident or, if his case comes under paragraph 1 of Article 24, to that of the Contracting State of which he is a national. The case must be presented within the period prescribed by the domestic law of the ;          Contracting States,

r

 1. 2.The competent authority shall endeavour, if the objection appears to it to be justified and if it is not itself able to arrive at a satisfactory solution, to resolve the case by mutual agreement with the competent authority of the other Contracting State, with a view to the avoidance of taxation which is not in accordance with the Agreement. Any agreement reached shall be implemented within the period prescribed in the domestic law of the Contracting States.
 2. 3.The competent authorities of the Contracting States shall endeavour to resolve by mutual agreement any difficulties or doubtsas                            to the interpretation or

application of the Agreement. They may also consult together for the elimination of double taxation in cases not provided for in the Agreement.

 1. 4.The competent authorities of the Contracting States may communicate with each other directly for the purpose of reaching an agreement in the sense of the preceding paragraphs. When it seems advisable in order to reach agreement to have an oral exchage of opinions, such exchange may take place through a joint commission consisting of representatives of the competent authorities of the Contracting.

Article 26

EXCHANGE OF INFORMATION

1.       The competent authorities of the Contracting

States shall exchange such information as is necessary for carrying out the provisions of this Agreement or of the domestic laws of the Contracting States concerning taxes covered by the Agreement insofar as the taxation thereunder is not contrary to the Agreement. Any information received by a Contracting State shall be treated as secret in the same manner as information obtained

persons or authorities (including courts and administrative bodies) concerned with the assessment or collection of, the enforcement or prosecution in respect of, or the determination of appeals in relation to, the taxes covered by the Agreement. Such persons or authorities shall use the information only for such purposes. They may disclose the information in public court proceedings or in judicial decisions.

2. In no case shall the provisions of paragraph 1 be construed so as to impose on a Contracting State the obligation:

 1. a)to carry out administrative measures at variance with the laws and administrative practice of that or of the other Contracting State;
 2. b)to supply information which is not obtainable under the laws or in the normal course of the administration of that or of the other Contracting State;
 3. c)supply information which would

disclose any trade, business, industrial, commercial or professional secret or trade process, or information, the disclosure of which would be contrary to public policy (ordre public).

Article 27

MEMBERS OF DIPLOMATIC MISSIONS AND CONSULAR POSTS

Nothing in this Agreement shall affect the fiscal privileges of members of diplomatic missions or consular posts under the general rules of international law or under the provisions of special agreements.

Article 28

ENTRY INTO FORCE

1. Each Contracting State shall notify the other Contracting State the completion of the procedures required by its law for the bringing into force of this Agreement. This Agreement


 

2. The provisions of this Agreement shall have effect:

 


 


a) with regard to taxes withheld at source, in respect of amounts paid or credited on or after the first day of January next following the date upon which the Agreement enters into force; and

b) with regard to other taxes, in respect of taxable years or accounting period beginning on or after the first day of January next following the date upon which the Agreement enters into force.

Article 29
TERMINATION

This Agreement shall remain in force until terminated by a Contracting State. Either Contracting State may terminate the Agreement, through diplomatic channels, by giving notice of termination at least six months before the end of any calendar year beginning after the expiration of five years from the date of entry into force of the Agreement. In such event, the Agreement shall cease to have effect:

• a) with regard to taxes withheld at source, in respect of amounts paid or credited after the end of a calendar year in which such notice is given; and

b) with regard to other taxes, in respect of taxable years or accounting period beginning after the end of a calendar year in which such notice is given.

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned plenipotentiaries have signed the present Agreement and have affixed their seals thereto.


Done in duplicate at Bangkok, on this IIth day of April 2002, in the Thai, Turkish and English languages, all three texts being equally authentic. In case of any divergence in interpretation of the Thai and Turkish texts, the English text shall prevail.

PROTOCOL

At the moment of signing the Agreement between the Government of the Republic of Turkey and the Government of the Kingdom of Thailand for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with Respect to Taxes on Income, the undersigned have agreed upon the following provisions which shall constitute an integral part of the Agreement.

1. With reference to this Agreement:

It is understood that:

 1. (a)the profits also means income;
 2. (b)the term “legal head office” in the case of Turkey means the registered office registered under the Turkish Code of Commerce.
 3. 2.With reference to paragraph 1 fd) of Article 3:

It is understood that the term “person” also includes any other entity deriving its status as such from the laws in force in a Contracting State.

 1. 3.With reference to Article 7:

If the information available to the taxation authority of a Contracting State is inadequate to determine the profits to be attributed to the permanent establishment of an enterprise, nothing in this Article shall affect the application of any tax law of that State relating to the determination of the tax liability of a person provided that that law shall be applied, so far as the information available to the taxation authority permits, consistently with the principles of this Article.

 1. 4.With reference to paragraph 3 of Article 10:


It is understood that the term “dividends”, in the case of Turkey includes income derived from ail investment fund and investment trust.

For purposes of paragraph 3 of Article XXII (Consultation) of “The General Agreement on Trade in Services”, the Contracting States agree that, notwithstanding that paragraph, any dispute between them as to whether a measure falls within the scope of this Agreement may be brought before the Council for Trade in Services, as provided by that paragraph, only with the consent of both Contracting States. Any doubt as to the interpretation of this paragraph shall be resolved under paragraph 3 of Article 25 of this Agreement or, failing agreement under that procedure, pursuant to any other procedure agreed to by both Contracting States.

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, duly authorized thereto, have signed the present Protocol.

Done in duplicate at Bangkok, on this 11th day of April 2002, in the Thai, Turkish and English languages, all three texts being equally authentic. In case of any divergence in interpretation of the Thai and Turkish texts, the English text shall prevail.

More Articles ...